Xem mẫu

 1. ECG bÖnh lý PhÇn I: C¸c rèi lo¹n nhÞp tim PhÇn II: T¨ng g¸nh nhÜ vμ thÊt PhÇn III: DÉn truyÒn nhanh: HC W-P-W vμ HC Lown- Ganong- Levin PhÇn IV: Nhåi m¸u c¬ tim Phμn V: Rèi lo¹n ®iÖn gi¶i vμ nhiÔm ®éc digitalis
 2. C¸c rèi lo¹n nhÞp tim Gåm: - NhÞp xoang, chñ nhÞp l−u ®éng, block xoang nhÜ - NhÞp bé nèi, tho¸t bé nèi, ph©n ly nhÜ thÊt - Ngo¹i t©m thu - NhÞp nhanh kÞch ph¸t - Rung nhÜ, cuång nhÜ - Xo¾n ®Ønh - Rung thÊt - Block nhÜ thÊt, block nh¸nh
 3. NhÞp xoang *§¹i c−¬ng: Nót xoang lu«n gi÷ vai trß chñ nhÞp v× nã cã tèc ®é h×nh thμnh xung ®éng nhanh nhÊt so víi nh÷ng trung t©m kh¸c, trung b×nh kho¶ng 70 lÇn /phót.Cμng xa vÒ phÝa mám tim tÇn sè ph¸t xung ®éng cμng kÐm ®i • ViÖc x¸c ®Þnh nót xoang cã h¹ot ®éng kh«ng rÊt quan träng v× nÕu kh«ng cã nhÞp xoang cã thÓ lμ mét triÖu chøng c¬ n¨ng hay thùc thÓ C¸ch x¸c ®Þnh cã nót xoang ho¹t ®éng: - Cã sãng P ®øng tr−íc QRS - Kho¶ng PQ kh«ng ®æi - Sãng P d−¬ng tÝnh ë DI, V5,V6 vμ ©m tÝnh ë aVR X¸c ®Þnh sãng P trong tr−êng hîp khã x¸c ®Þnh: qua 5 b−íc: - Chän trªn b¶n ®iÖn tim lÊy 2 sãng nghi lμ 2 sãng P ®i tiÕp theo nhau ®Ó lμm chuÈn vÝ dô sãng P1vμ P2 - §Æt mét b¨ng giÊy dμi d−íi mÐp ®−êng ®¼ng ®iÖn vμ lÊy bót v¹ch lªn ®ã 2 v¹ch ng¾n ®óng d−íi 2 sãng chuÈn gäi lμ c¸c v¹ch P ta sÏ cã mét kho¶ng PP mμ ta nghi lμ kho¶ng PP c¬ së - §−a giÊy vÒ phÝa tay tr¸i mét kho¶ng dμi b»ng 1 PP c¬ së sao cho v¹ch P thø hai ®Õn n»m ®óng d−íi P1 råi v¹ch thªm mét v¹ch P thø 3 ®óng d−íi P2 - L¹i ®−a b¨ng giÊy mét lÇn n÷a sao cho v¹ch P thø 3 ®Õn n»m ®óng d−íi P1 vμ v¹ch thªm mét v¹ch P thø t− ®óng d−íi P2 Cø tiÕp tôc nh− vËy 5,6 lÇn ta sÏ ®−îc mét b¨ng giÊy cã 8,9 v¹ch P gäi lμ b¨ng v¹ch nhÞp trong ®ã ta ®· nh©n kho¶ng PP c¬ b¶n lªn 7,8 lÇn - §−a b¨ng v¹ch nhÞp trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vμ ®Õn c¸c chuyÓn ®¹o kh¸c kh«ng cïng ghi ®ång thêi víi chuyÓn ®¹o ®ã vμ nhËn xÐt: + NÕu c¸c sãng P cña b¶n ®iÖn tim cã nhÞp ®Òu th× cø trªn mçi v¹ch P cña b¨ng v¹ch nhÞp l¹i cã mét sãng P + NÕu P cã nhÞp kh«ng ®Òu hay cã nh÷ng sãng P v¾ng mÆt hay biÕn d¹ng th× sÏ tuú theo tÝnh chÊt bÖnh lý vμ mèi quan hÖ gi÷a P vμ QRS mμ kÕt luËn lo¹i rèi lo¹n nhÞp g×
 4. nhÞp xoang b×nh th−êng
 5. NhÞp xoang nhanh - TÇn sè tim tõ 100 ®Õn d−íi 160 lÇn /phót ( trªn 160 l/p lμ nhÞp nhanh kÞch ph¸t ) - Kho¶ng TP ng¾n nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng - C¸c sãng vμ kho¶ng c¸ch c¸c sãng ®Òu ng¾n ®i nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng VD: f = 100ck/p
 6. nhÞp xoang nhanh
 7. nhÞp xoang chËm • f< 60 ck/p • TP dμi ra nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng • C¸c sãng vμ kho¶ng c¸ch c¸c sãng dμi ra nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng • VÝ dô:NhÞp chËm xoang, NMCT thμnh bªn cao: Q s©u réng, sãngT ©m s©u ®èi xøng trªn DI,aVL f = 50l/p
 8. nhÞp xoang chËm
 9. Lo¹n nhÞp xoang • Do t×nh tr¹ng nót xoang ph¸t xung ®éng kh«ng æn ®Þnh g©y nhÞp kh«ng ®Òu hay gÆp nhÊt lμ lo¹n nhÞp xoang do h« hÊp • ECG: Trªn mét b¨ng ®iÖn tim thÊy nhÞp tim thay ®æi cã tÝnh chÊt chu k× nhanh dÇn lªn ë cuèi thêi k× thë vμo vμ chËm dÇn ®i ë cuèi th× thë ra
 10. chñ nhÞp l−u ®éng (Wandering Atrial Pacemaker ) Chñ nhÞp l−u ®éng lμ hiÖn t−îng trung t©m chñ nhÞp ®i l−u ®éng tõ ®Çu ®Õn cuèi nót xoang hoÆc cã thÓ xuèng tËn tíi bé nèi hay thÊp h¬n ECG: • Sãng P lu«n thay ®æi h×nh d¹ng trªn cïng mét ®¹o tr×nh , sãng P lóc ©m lóc d−¬ng, dÑt hoÆc ©m tÝnh kh«ng cã qui luËt g× c¶ • TÇn sè tim cã thÓ thay ®æi tuú theo vÞt trÝ ph¸t xung ®éng ë gÇn hay xa nót xoang . NÕu P ©m tÝnh th× kho¶ng PQ ng¾n h¬n PQ cña nhÞp cã sãng P d−¬ng tÝnh nh−ng th−¬ng PQ vÉn trong giíi h¹n b×nh th−êng • QRS-T b×nh th−êng • GÆp trong c−êng phÕ vÞ, thÊp tim, g©y mª, dïng digitalis
 11. chñ nhÞp l−u ®éng
 12. block xoang nhÜ * Lμ hiÖn t−îng xung ®éng cña nót xoang bÞ t¾c l¹i kh«ng truyÒn ®¹t ®−îc ra c¬ nhÜ * ECG: Block xoang nhÜ chØ thØnh tho¶ng x¶y ra ë 1 vμi nh¸t bãp nªn trªn ECG ta thÊy: trªn c¬ së 1 ECG nhÞp xoang bçng mÊt h¼n 1 hay 2 PQRS. §o kho¶ng ngõng tim nã sÏ gÊp 2 hoÆc 3 lÇn PP c¬ së
 13. nhÞp bé nèi (Junctional rhythm) * Nót xoang ph¸t xung chËm -> nót nhÜ thÊt thay thÕ lμm chñ nhÞp-> nhÞp bé nèi * ECG: • NhÞp chËm f
 14. NhÞp bé nèi trªn
 15. NhÞp bé nèi d−íi
 16. ph©n ly nhÜ thÊt, tho¸t bé nèi Trong tr−êng hîp nhÞp bé nèi nÕu nót nhÜ thÊt chØ huy ®−îc thÊt cßn nhÜ vÉn do nót xoang chØ huy gäi lμ ph©n ly nhÜ – thÊt. NÕu ph©n ly nhÜ thÊt chØ x¶y ra ë mét vμi nh¸p bãp th× gäi lμ tho¸t bé nèi 1. Ph©n ly nhÜ th¸t: - P vμ QRS kh«ng liªn hÖ g× víi nhau: P lóc ®øng tr−íc, lóc chång vμ lóc ®øng sau QRS - PP vÉn ®Òu nhau 2. Tho¸t bé nèi: Trªn c¬ së nhÞp xoang cã nh÷ng ®o¹n nghØ dμi thÊy xuÊ hiÖn ë ®o¹n nμy: - Mét nh¸t bãp muén: RR tõ nh¸t bãp tr−íc nã dμi h¬n c¸c kho¶ng RR kh¸c - P vμ QRS kh«ng liªn hÖ g× víi nhau
 17. Tho¸t bé nèi(mòi tªn chØ c¸c nh¸t bãp cã ph©n ly nhÜ thÊt)
nguon tai.lieu . vn