Xem mẫu

  1. KHOẢNG QT: * QT b×nh th−êng: Kho¶ng QT thÓ hiÖn thêi gian t©m thu ®iÖn häc. Nã ®−îc tÝnh tõ khëi ®iÓm sãng Q tíi ®iÓm cuèi cãng T, th−êng hay ®o trªn V2, V4 - QT phô thuéc vμo tÇn sè tim. Do ®ã th−êng hay ®o c¶ kho¶ng RR tr−íc ®ã vμ tÝnh theo c«ng thøc: - B×nh th−êng: QT kho¶ng 0.36s * QT bÖnh lý: - QT dμi ra: Gi¶m calci huyÕt, gi¶m Kali huyÕt... - QT ng¾n l¹i: t¸c dông phô cña digitalis, t¨ng calci vμ kali m¸u
  2. QT dμi trong h¹ Kali m¸u QTc ≈ 0,55s
  3. sãng u Sãng U: Lμ sãng d−¬ng tÝnh nhá ®øng sau sãng T kho¶ng 0,01-0,04s BÖnh lý: U cao trong gi¶m kali m¸u
  4. tÝnh tÇn sè tim *Chó ý: - Khi sãng R nhá hoÆc n¸t qu¸ cã thÓ chän sãng S ®Ó tÝnh - Khi nhÞp tim kh«ng ®Òu ph¶i chän lÊy vμi kho¶ng RR dμi ng¾n kh¸c nhau ®Ó tÝnh lÊy gi¸ trÞ trung b×nh råi tÝnh ra tÇn sè tim trung b×nh - Khi cã ph©n ly nhÜ thÊt hoÆc block nhÜ thÊt c¸c sãng P vμ R t¸ch rêi nhau ph¶i tÝnh tÇn sè nhÜ (P) riªng vμ tÇn sè thÊt (R) riªng - TÝnh tÇn sè c¸c sãng f( rung nhÜ) hoÆc sãng F( cuång nhÜ) còng theo ph−¬ng ph¸p trªn * Trong l©m sμng cã thÓ ¸p dông c¸ch tÝnh nhanh nh− sau: Trong tr−êng hîp nhÞp tim kh«ng qu¸ chËm : - Trªn mét chuyÓn ®¹o ta t×m mét sãng R cã ®Ønh r¬i vμo ®−êng kÎ ®Ëm - NÕu sãng R cña chu chuyÓn tiÕp theo r¬i ®óng vμo ®−êng kÎ ®Ëm liÒn sau ®ã th× tÇn sè tim lμ 300 - NÕu sãng R cña chu chuyÓn tiÕp sau r¬i vμo ®−êng kÎ ®Ëm thø 2 hoÆc thø 3 liÒn sau ®ã th× tÇn sè tim lμ 150 hoÆc 100 t−¬ng øng - T−¬ng tù nh− vËy nÕu sãng R r¬i ®óng vμo ®−êng kÎ ®Ëm 4,5,6 ta cã tÇn sè tim lμ 75,60 vμ 50 t−¬ng øng VËy tÇn sè tim = 300/ sè « lín ( 1 « lín = 5 « 1mm hay b»ng mét kho¶ng gi÷a 2 ®−êng kÎ ®Ëm) Trong tr−êng hîp nhÞp chËm: - §Õm sè chu chuyÓn tim trong 6 gi©y trªn mét chuyÓn ®¹o TÇn sè tim = sè chu chuyÓn tim trong 6 gi©y *10
  5. TÝnh tÇn sè tim XÐt tr−êng hîp cã rung nhÜ sau: Ta tÝnh sè « lín trung b×nh cña kho¶ng RR (trªn 8 kho¶ng RR)trªn V1 tÝnh ®−îc ≈ 4,7 «.TÇn sè tim trung b×nh lμ 300/4,7 ≈ 64 ck/p
  6. trôc ®iÖn tim *C¸ch x¸c ®Þnh trôc ®iÖn tim: - Dßng ®iÖn tim gåm cã 3 thêi k× ph¸t ®iÖn chñ yÕu : khö cùc nhÜ ( sãng P), khö cùc thÊt( QRS), vμ t¸i cùc thÊt ( sãng T) Vμ do ®ã ta cã thÓ vÏ ®−îc 3 trôc ®iÖn t−¬ng øng cña 3 thêi k× ®ã .Nh−ng v× khö cùc thÊt lμ qu¸ tr×nh ®iÖn häc chñ yÕu cña tim nªn trôc QRS ®−îc gäi lμ trôc trung b×nh cña tim hay cßn gäi lμ trôc ®iÖn tim - C¸ch x¸c ®Þnh: XÐt 2 ®¹o tr×nh DI vμ DIII:TÝnh tæng ®¹i sè c¸c sãng Q,R,S ë c¸c ®¹o tr×nh vμ c¨n cø vμo b¶ng sau ®Ó x¸c ®Þnh trôc ®iÖn tim - Xác định chuyển đạo có tổng đại số của các thành phần phức độ QRS bằng 0. Trục QRS sẽ là 90o so với chuyển đạo này.
  7. −íc l−îng trôc ®iÖn tim ¦íc l−îng trôc ®iÖn tim b»ng tam trôc kÐp Bayley: 6 ®¹o tr×nh ngo¹i biªn cña tam trôc kÐp Bayley vu«ng gãc víi nhau tõng ®«i mét - DI vuång gãc víi aVF - DII vu«ng gãc víi aVL - DIII vu«ng gãc víi aVR C¸ch −íc l−îng : + T×m mét ®¹o tr×nh nμo cã tæng ®¹i sè c¸c sãng ( QRS) b»ng 0 hay gÇn b»ng 0 nhÊt gäi lμ ®¹o tr×nh X.Trôc ®iÖn tim sÏ gÇn trïng víi trôc vu«ng gãc víi ®¹o tr×nh X gäi lμ Y + Nh×n vμo phøc bé QRS cña ®¹o tr×nh Y xem tæng ®¹i sè biªn ®é cña nã d−¬ng hay ©m .NÕu lμ d−¬ng th× sÏ trïng víi h−íng nöa trôc d−¬ng cña ®¹o tr×nh Y, nÕu lμ ©m th× trôc ®iÖn tim sÏ trïng víi h−íng cña nöa trôc ©m cña ®¹o tr×nh Y + Muèn chÝnh x¸c h¬n ph¶i ®iÒu chØnh : NÕu d−¬ng th× ®iÒu chØnh trôc ®iÖn tim kho¶ng 10-150 vÒ nöa trôc d−¬ng cña ®¹o tr×nh X, nÕu ©m th× ®iÒu chØnh trôc ®iÖn tim còng kho¶ng 10-150 vÒ phÝa nöa trôc ©m cña ®¹o tr×nh X. NÕu b»ng 0 th× kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh
  8. −íc l−îng trôc ®iÖn tim VÝ dô: XÐt ®iÖn tim sau:Trªn ®iÖn tim trªn ta thÊy tæng ®¹i sè c¸c sãng Q, R,S trªn ®¹o tr×nh aVR gÇn b»ng 0 nhÊt .VËy trôc ®iÖn tim sÏ gÇn trïng víi trôc vu«ng gãc víi aVR tøc lμ ®¹o tr×nh DIII - §¹o tr×nh DIII ( ®¹o tr×nh Y) cã tæng ®¹i sè lμ ©m nªn trôc ®iÖn tim h−íng vÒ nöa trôc ©m cña DIII - V× ®¹o tr×nh aVR (tøc ®¹o tr×nh X) cã h−íng ©m nªn ph¶i dÞch trôc ®iÖn tim vÒ phÝa ©m cña aVR kho¶ng 100 VËy gãc α vμo kho¶ng -500
nguon tai.lieu . vn