Xem mẫu

 1. Kho¶ng PQ 2. Khoảng PQ: lμ thêi gian dÉn truyÒn nhÜ thÊt tÝnh tõ khëi ®iÓm sãng P tíi khëi ®iÓm cña sãng Q(hoÆc ®Çu sãng R trong tr−êng hîp kh«ng cã sãng Q) * PQ b×nh th−êng: • Thời gian 0,12 – 0,20s • Đẳng điện
 2. PQ bÖnh lý * PQ bÖnh lý: - PQ dμi ≥ 0,2s(ë ng−êi cã tÇn sè tim lμ 100l/p); ≥ 0,22s ë ng−êi cã tÇn sè tim 70l/p: Block nhÜ thÊt cÊp I - PQ bÞ ®øt(P vμ QRS kh«ng cßn liªn hÖ gì víi nhau: tuú theo cã thÓ lμ ph©n ly nhÜ thÊt, block A-V cÊp 2, nhÞp nhanh hay ngo¹i t©m thu(sÏ ®Ò cËp râ ë phÇn sau) - PQ < 0,12s: Hc W-P-W, NTT nhÜ, NNKPTT(®Ò cËp ë phÇn sau)
 3. 3. Phøc bé QRS: C¸c gi¸ trÞ b×nh th−êng 3.1 Sãng Q: lμ sãng ©m tÝnh ®Çu tiªn hÑp vμ nhän kh«ng cã sãng Q vÉn lμ b×nh th−êng * Sãng Q b×nh th−êng: • Thời gian
 4. 3.2 Sãng R: Lμ sãng d−¬ng tÝnh ®Çu tiªn vμ lμ sãng lín nhÊt 3.3 Sãng S: Lμ sãng ©m tÝnh thø hai tiÕp sau sãng R ,sãng S hÑp nhá cã thÓ bÞ réng ra hoÆc cã mãc do rèi lo¹n dÉn truyÒn trong thÊt ph¶i. Kh«ng cã S vÉn lμ b×nh th−êng 3.4 Qui −íc: * Ký hiÖu: - Trong 1 phøc bé QRS nÕu cã mét sãng d−¬ng th× ®ã lμ sãng R, nÕu cã 2 sãng d−¬ng th× sãng thø 2 gäi lμ R’ vμ cø nh− thÕ R’’, R’’’.... - Tr−íc sãng R cã 1 sãng ©m gäi lμ sãng Q, sau sãng R cã mét sãng ©m gäi lμ sãng S. Sãng ©m ®øng sau sãng R’ gäi lμ sãng S’,sau sãng R’’lμ sãng S’’ vμ cø nh− thÕ cã sãng S’’’..... - 1phøc bé QRS kh«ng cã sãng d−¬ng mμ chØ cã 1 sãng ©m th× ta gäi nã lμ sãng QS ( d¹ng QS) (v× kh«ng ph©n biÖt ®−îc lμ sãng Q hay S) - Ch÷ hoa ®Ó chØ sãng cã biªn ®é lín vμ ch÷ con ®Ó chØ c¸c sãng cßn l¹i
 5. * §iÓm J(Junction: nèi tiÕp): Lμ ®iÓm mμ s−ên lªn cña S(hay s−ên xuèng cña R nÕu kh«ng cã S) b¾t vμo ®−êng ®¼ng ®iÖn * * Biªn ®é cña QRS: - Biªn ®é t−¬ng ®èi: lμ hiÖu sè cña tæng biªn ®é c¸c sãng d−¬ng trõ ®i sãng ©m - BiÕn ®é tuyÖt ®èi: tæng sè biªn ®é tÊt c¶ c¸c sãng kh«ng ph©n biÖt ©m hay d−¬ng * Thêi gian QRS( gäi lμ thêi gian khö cùc): ®o tõ khëi ®iÓm sãng Q( hoÆc R nÕu kh«ng cã Q) ®Õn hÕt sãng S tøc ®Õn ®iÓm J * Nh¸nh néi ®iÖn: lμ nh¸nh xuèng cña sãng R. Nã xuÊt hiÖn lóc xung ®éng khö cùc ®i qua vïng c¬ tim mμ trªn ®ã ta ®Æt ®iÖn cùc th¨m dß Thêi giai xuÊt hiÖn nh¸nh néi ®iÖn cña QRS ®o tõ khëi ®iÓm phøc bé QRS tíi ®iÓm h×nh chiÕu cña ®Ønh sãng R xuèng ®−êng ®¼ng ®iÖn. B×nh th−êng thêi gian nh¸nh néi ®iÖn ë V1, V2 lμ lín nhÊt = 0,035s, V5, V6 lμ 0,045s
 6. ®iÓm J
 7. QRS BÖnh lý 1. BiÕn ®æi biªn ®é tuyÖt ®èi(B§T§) - Sù t¨ng biªn ®é tuyÖt ®èi QRS: t¨ng g¸nh thÊt, ngo¹i t©m thu thÊt, c−êng thÇn kinh giao c¶m - Gi¶m ë tÊt c¶ c¸c chuyÓn ®¹o => dÊu hiÖu ®iÖn thÕ thÊp: viªm mμng ngoμi tim, trμn dÞch mμng ngoμi tim + ë c¸c chuyÓn ®¹o ngo¹i biªn: B§T§ cña chuyÓn ®¹o cã QRS lín nhÊt ≤ 5mm + ChuyÓn ®¹o tr−íc tim: BDTD cña V2 ≤ 9mm và cña V5(V6) ≤ 5mm 2. BiÕn ®æi hinh d¹ng: * ë V1, V2: - D¹ng Rs hoÆc rS vμ R>7mm: dμy thÊt ph¶i - D¹ng rsR’: block nh¸nh ph¶i - D¹ng QS: nhåi m¸u c¬ tim cò tr−íc v¸ch * ë V5, V6: - R ≥25mm: dμy thÊt tr¸i - D¹ng rS: dμy thÊt ph¶i - Q s©u >3mm, réng > 0,03s: NMCT 3. BiÕn ®æi thêi gian: - QRS ≥ 0,1s: block nh¸nh, HC W-P-W, NTTT, block A-V ®é 3 - Nh¸nh néi ®iÖn tíi muén(ë V1, V2 ≥ 0,035s; V5, V6 ≥ 0,045s):dμy thÊt tr¸i hoÆc block nh¸nh tr¸i
 8. Dμy thÊt tr¸i
 9. 6. §o¹n ST: • Lμ ®o¹n th¼ng tÝnh tõ ®iÓm cuèi cña phøc bé QRS ( tõ ®iÓm J) ®Õn khëi ®iÓm cña sãng T Quan t©m ®Õn h×nh d¹ng vμ vÞ trÝ cña nã so víi ®−êng ®¼ng ®iÖn * ST b×nh th−êng: B×nh th−êng ST ®ång ®iÖn hoÆc chªnh lªn kh«ng qu¸ 0,5 mm ( ë chuyÓn ®¹o ngo¹i biªn) vμ chªnh lªn kh«ng qu¸ 1mm ë chuyÓn ®¹o tr−íc tim * ST bÖnh lý: - ST chªnh xuèng > 0,5mm vμ ®i ngang: thiÕu m¸u c¬ tim - ST chªnh xuèng cong lâm h×nh ®¸y chÐn: nhiÔm ®éc digitalis - ST chªnh lªn, uèn cong: NMCT
 10. ST chªnh xuèng trªn DI, DII, DIII, aVF vμ V4, V5, V6
 11. ST chªnh lªn
 12. ST cong lâm h×nh ®¸y chÐn
 13. Sãng t Th−êng chØ chó ý vÒ h×nh d¹ng vμ biªn ®é cña sãng T 1. Sãng T b×nh th−êng: T lμ sãng t¸i cùc, réng, ®Ëm nÐt, ®Ønh tÇy, 2 s−ên kh«ng ®èi xøng víi s−ên dèc ®øng h¬n cßn s−ên lªn thoai tho¶i víi ®o¹n ST - Lu«n d−¬ng trªn D1, aVF, V3-> V6(tõ V1-> V6: chuyÓn dÇn tõ ©m sang d−¬ng) - Lu«n ©m trªn aVR(gièng sãng P) 2. T bÖnh lý: Khi T kh¸c víi quy luËt nh− trªn th× lóc ®ã T bÖnh lý. §Ó ch¾c ch¾n ph¶i xÐt sãng T trong quan hÖ víi QRS: - NÕu QRS gi·n réng hoÆc cao tøc lμ lóc nμy ®· cã nh÷ng biÕn ®æi bÖnh lý nh− block nh¸nh, NTT, NN thÊt, dμy thÊt tr¸i, HC W-P-W. Vμ ë ®©y T ©m lμ hËu qu¶ cña c¸c nguyªn nh©n trªn, do ®ã gäi lμ sãng T thø ph¸t. T ë ®©y vÉn gi÷ ®−îc h×nh d¹ng b×nh th−êng(kh«ng ®èi xøng), cong vμ mÒm m¹i - NÕu QRS b×nh th−êng mμ T ©m(hay dÑt), gÆp trong c¸c bÖnh cã thiÕu m¸u c¬ tim nh− bÖnh tim thiÕu m¸u côc bé, NMCT, bÖnh tim bÈm sinh, suy tim, thiÕu m¸u, c−êng gi¸p… Lóc nμy T ©m tÝnh lμ do nh÷ng rèi lo¹n t¸i cùc tiªn ph¸t x¶y ra -> gäi lμ sãng T tiªn ph¸t. Vμ T ë ®©y cã ®Æc ®iÓm lμ ®èi xøng - T hçn hîp tøc lμ cã c¶ T thø ph¸t(dμy thÊt tr¸i) l¹i cã thªm c¶ T tiªn ph¸t(thiÕu m¸u c¬ tim). T sÏ cã ®Æc ®iÓm lμ ©m tÝnh rÊt s©u, ®èi xøng vμ nhän
 14. T tiªn ph¸t(trong NMCT thμnh tr−íc v¸ch)
 15. Sãng T thø ph¸t trong block nh¸nh tr¸i
nguon tai.lieu . vn