Xem mẫu

  1. Rèi lo¹n ®iÖn gi¶i 1. Gi¶m kali m¸u: ST chªnh xuèng dÇn, T thÊp hoÆc dÑt Biªn ®é sãng U cao lªn so víi sãng T 2. T¨ng kali m¸u • QT ng¾n l¹i víi T hÖp ®¸y cao nhän • BiÕn d¹ng QRS do dÉn truyÒn khã kh¨n • P réng vμ thÊp ,PQ kÐo dμi thªm do t¨ng cao h¬n 3. Gi¶m calci m¸u: • Do gi¶m calci m¸u nªn lμm ST keo dμi ra nªn kÐo theo QT dμi ra • NÕu h¹ nhiÒu QRS hÑp l¹i sãng T cã thÓ thÊp dÑt hay ©m 4. T¨ng calci m¸u: - ST ng¾n l¹i sãng T tiÕp liÒn ngay vμo QRS
  2. A- Thay ®æi ECG do t¨ng kali m¸u: ngμy 1nång ®é Kali m¸u ë møc 8,6mEq/l th× kh«ng cßn nhËn thÊy sãng P n÷a, QRS gi·n ra. Ngμy 2: Kali m¸u lμ 5.8mEq/l sãng P nhËn, QRS kh«ng cßn gi·n réng n÷a ra B- Thay ®æi ECG do gi¶m Kali m¸u: ngμy 1 kali m¸u lμ 1,5mEq/l. ngμy thø 4 kali m¸u lμ 3,7mEq/l
  3. Gi¶m kali m¸u sãng U
  4. gi¶m kali m¸u
  5. Gi¶m calci huyÕt
  6. A-T¨ng calci m¸u: QT ng¾n l¹i B- Gi¶m calci m¸u: QT dμi ra
  7. nhiÔm ®éc digitalis • Khi c¬ tim nhiÔm ®éc digoxin: ST chªnh xuèng h×nh ®¸y chÐn vμ tr¸i chiÒu víi QRS, T dÑt hay ©m QT ng¾n l¹i
  8. viªm mμng ngoμi tim 1. ThÓ cÊp: ST chªnh lªn ë tÊt c¶ c¸c chuyÓn ®¹o ngo¹i vi vμ tr−íc tim 2. Khi cã trμn dÞch mμng ngoμi tim: ®iÖn thÕ thÊp 3. Khi viªm mμng ngoμi tim co th¾t: P réng vμ cã mãc, cã thÓ cã rung nhÜ 4. M¹n tÝnh: T thÊp
  9. Viªm mμng ngoμi tim cÊp: ST chªnh lªn ë tÊt c¶ c¸c ®¹o tr×nh
  10. Trμn dÞch mμng ngoμi tim: ®iÖn thÕ thÊp
nguon tai.lieu . vn