Xem mẫu

 1. nhåi m¸u c¬ tim (Myocardial Infarctions) * Vïng c¬ tim bÞ nhåi m¸u th−êng cã 3 vïng víi c¸c møc ®é tæn th−¬ng kh¸c nhau gåm: - Vïng gi÷a bÞ ho¹i tö: thÓ hiÖn b»ng sãng Q bÖnh lý - Vïng tiÕp theo lμ vïng bÞ tæn th−¬ng: thÓ hiÖn b»ng ®o¹n ST chªnh - Vïng ngoμi cïng lμ vïng thiÕu m¸u: thÓ hiÖn sãng T bÖnh lý * ThiÕu m¸u: • T ©m nhän ®èi xøng: thiÕu m¸u d−íi th−îng t©m m¹c • T(+) nhän ®èi xøng: thiÕu m¸u d−íi néi t©m m¹c * Tæn th−¬ng c¬ tim: • ST chªnh lªn:tæn th−¬ng d−íi th−îng t©m m¹c • ST chªnh xuèng: tæn th−¬ng d−íi néi t©m m¹c * Ho¹i tö: • XuÊt hiÖn sãng Q bÖnh lÝ: • Q réng > 0,03-0,04s • S©u > 4mm • Q/R > 40%
 2. c¸c giai ®o¹n cña nmct 1. Giai ®o¹n cÊp: 1,2 ngμy ®Çu - Sãng cong vßm, cã thÓ cã Q bÖnh lý 2. Giai ®o¹n b¸n cÊp: tõ vμi ngμy ®Õn vμi tuÇn, hay gÆp nhÊt trªn l©m sμng ST chªnh lªn thÊp h¬n - T ©m s©u ®èi xøng t¹o h×nh ¶nh sãng vμnh Pardee - Q bÖnh lý râ rÖt 3. Giai ®o¹n m¹n tÝnh(NMCT cò): vμi th¸ng ®Õn vμi n¨m ST ®¼ng ®iÖn T d−¬ng hoÆc vÉn ©m Tån t¹i Q
 3. chÈn ®o¸n vïng nhåi m¸u ChuyÓn ®¹o Vïng DI, aVL Thμnh bªn DII, DIII, aVF Thμnh sau d−íi V1, V2, V3 tr−íc v¸ch V3, V4 Vïng mám tim V1->V6, DI, aVL thμnh tr−íc réng V3R, V4R NMCT thÊt ph¶i V7, V8 ,V9 §¸y
 4. Các giai đoạn NMCT và biểu hiện trên ECG: A.Bìnhthường B. Sóng T bắt đầu thay đổi: biên độ tăng và rộng hơn, có thể thất ST C. Giai đoạn cấp tính: ST chênh lên cao D. Sóng Q bệnh lý xuất hiện, XT chênh lên thấp hơn, sóng T lộn ngược (hoại tử cơ tim) E. Sóng Q bệnh lý, T âm (hoại tử và hình thành sẹo hoại tử cơ tim) F. Sóng Q bệnh lý , sóng T dương(tổn thương thành sẹo)
 5. biÕn ®æi c¸c sãng trong NMCT theo thêi gian
 6. NMCT cÊp
 7. TM d−íi néi t©m m¹c T d−¬ng cao ®èi xøng /V1,V2 ; Tæn th−¬ng c¬ tim d−íi néi t©m m¹c vïng tr−íc réng: ST chªnh xuèng /DI,DII,V1-V6
 8. NMCT cÊp thμnh sau-d−íi .Block nh¸nh tr¸i tr−íc trªn
 9. NMCT cÊp thμnh bªn: DI, aVL
 10. NMCT cÊp thμnh tr−íc bªn
 11. NMCT thμnh d−íi :DII, DIII,aVF
 12. NMCT cÊp vïng thμnh bªn cao: DI, aVL
 13. NMCT cò vïng thμnh sau d−íi
 14. nmct tr−íc bªn
 15. nmct thμnh tr−íc
 16. nmct thμnh sau d−íi (Infero-posterior Myocardial Infarctions(MI))
 17. NMCT thμnh sau
 18. NMCT thμnh sau
 19. Acute Inferoposterior MI (NMCT cÊp thμnh sau d−íi)
 20. NMCT thμnh bªn cao
nguon tai.lieu . vn