Xem mẫu

  1. dÉn truyÒn nhanh 1. Héi chøng Wolff- Parkinson- White(W-P-W): * C¬ chÕ: Do tån t¹i bã Kent * ECG: • PQ nh¾n(< 0,12s) • QRS gi·n réng ,mãc cã sãng delta tr¸t ®Ëm ë ®Çu QRS • ST-T tr¸i chiÒu QRS * Cã 2 týp: - Týp A: sãng delta (+)/ chuyÓn ®¹o tr−íc tim - Typ B: sãng delta ©m ë c¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim ph¶i vμ d−¬ng ë c¸c lead tr−íc tim tr¸i Sãng delta lμ sãng n»m ë phÇn ®Çu cña R do xung ®éng tõ nhÜ truyÒn qua bã phô(cÇu Kent) xuèng khö cùc sím t©m thÊt 2. Héi chøng Lown- Ganong- Levin(L-G-L): * C¬ chÕ: do cßn tån t¹i ®−êng dÉn truyÒn phô, ®−êng James * ECG: • PQ ng¾n (< 0,12s) • QRS-T b×nh th−êng
  2. S¬ ®å HC W-P-W
  3. W-P-W sãng δ
  4. HC L-G-L
  5. H×nh A Héi chøng W-P-W vμ nhåi m¸u c¬ tim cÊp H×nh A: W-P-W víi sãng delta vμ PR ng¾n H×nh B: Ghi sau ®ã 1 H×nh B n¨m khi bÞ nhåi m¸u c¬ tim cÊp.
  6. HC W-P-W vμ nhåi m¸u c¬ tim cÊp H×nh A:HC W-P-W víi sãng delta ©m, NMCT thμnh sau B: B×nh th−êng C: XuÊt hiÖn trë l¹i cña HC W-P-W vμ NMCT H×nh A H×nh B H×nh C
nguon tai.lieu . vn