Xem mẫu

 1. ®iÖn t©m ®å (ECG-Electrocardiography) Biªn so¹n: Bs NguyÔn Quang Toμn Kho¸ DHY34 – Häc viÖn Qu©n Y
 2. 12 chuyÓn ®¹o chuÈn (The Standar 12 Lead) Gåm: - 3 chuyÓn ®¹o mÉu: D1, D2, D3 - 3 chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi t¨ng c−êng: aVR, aVL, aVF - 6 chuyÓn ®¹o tr−íc tim: V1, V2, V3, V4, V5, V6
 3. C¸c chuyÓn ®¹o mÉu
 4. - D1: ®iÖn cùc ©m ë cæ tay ph¶i, ®iÖn cùc d−¬ng ë cæ tay tr¸i. §iÖn cùc ë cæ tay lμ ®Ó dÔ buéc cßn thùc chÊt nã ph¶n ¸nh ®iÖn thÕ ë vai ph¶i vμ tr¸i do ®ã trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng th¼ng nèi vai ph¶i sang vai tr¸i. Khi ®iÖc cùc tay tr¸i d−¬ng tÝnh t−¬ng ®èi th× m¸y ®iÖn tim ghi mét lμn sãng d−¬ng, cßn khi ®iÖc cùc tay ph¶i d−¬ng t−¬ng ®èi th× m¸y sÏ ghi mét lμn sãng ©m. Víi ®iÒu kiÖn nh− thÕ gäi chiÒu d−¬ng cña trôc chuyÓn ®¹o lμ chiÒu tõ vai ph¶i sang vai tr¸i - D2: ®iÖn cùc ©m ë cæ tay ph¶i, ®iÖn cùc d−¬ng ®Æt ë cæ ch©n tr¸i. Trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng tõ vai ph¶i(hay tay ph¶i: RA) xuèng gèc ch©n tr¸i(LL: left leg) vμ chiÒu d−¬ng lμ chiÒu tõ R tíi F - D3: ®iÖn cùc ©m ë tay tr¸i, ®iÖn cùc d−¬ng ë ch©n tr¸i. Trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng th¼ng nèi tõ vai tr¸i(hay tay tr¸i: LA) tíi ch©n ph¶i(RL:right leg)
 5. S¬ ®å 3 chuyÓn ®¹o mÉu vμ 3 chuyÓn ®¹o chi t¨ng c−êng
 6. C¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi • ThÕ nμo lμ chuyÓn ®¹o ®¬n cùc? C¸c chuyÓn ®¹o mÉu ®Òu cã 2 ®iÖn cùc, khi muèn nghiªn cøu t¹i 1 ®iÓm th× ng−êi ta nèi ®iÖn cùc ®ã(®iÖn cùc ©m) ra 1 cùc trung t©m cã ®iÖn thÕ = 0(t©m cña m¹ng ®iÖn h×nh sao). Cßn c¸c ®iÖn cùc cßn l¹i (®iÖn cùc d−¬ng) ®Æt lªn vÞ trÝ cÇn th¨m dß • §iÖn cùc d−¬ng nÕu ®Æt ë cæ tay ph¶i ®−îc chuyÓn ®¹o VR(Voltage Right-®iÖn thÕ tay ph¶i), ë cæ tay tr¸i ®−îc VL, ë cæ ch©n tr¸i ®−îc VF(F:foot) • T¨ng c−êng: c¾t bá c¸nh sao nèi víi chi cã ®Æt ®iÖn cùc th¨m dß lμm t¨ng biªn ®é c¸c sãng 1,5 lÇn mμ vÉn gi÷ nguyªn h×nh d¹ng sãng=> gäi lμ c¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi t¨ng thªm ký hiÖu aVL, aVR, aVF (a=augmented= t¨ng thªm) • C¸c chuyÓn ®¹o D1, D2, D3, aVL, aVR, aVF gäi lμ c¸c chuyÓn ®¹o ngo¹i biªn v× ®Òu cã ®iÖn cùc th¨m dß ®Æt ë c¸c chi. Chóng gióp th¨m dß rèi lo¹n dßng ®iÖn tim ë bèn phÝa xung quanh mÆt ph¼ng ch¾n(frontal planel)
 7. C¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim C¸ch m¾c: Nã lμ c¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc mμ cã mét ®iÖn cùc trung tÝnh nèi vμo cùc trung t©m vμ mét ®iÖn cùc th¨m dß ®−îc ®Æt lÇn l−ît trªn 6 ®iÓm ë vïng tr−íc tim Gåm: - V1: khoang LS 4 c¹nh bê øc ph¶i - V2: Khoang LS 4 c¹nh bê øc tr¸i - V3: Giao ®−êng nèi V2 v μ V4 - V4: Giao ®−êng däc ®i qua ®iÓm gi÷a x−¬ng ®ßn tr¸i vμ ®−êng ngang ®i qua mám tim - V5: giao ®iÓm cña ®−êng n¸ch tr−íc víi ®−êng ngang ®i qua V4 - V6: Giao ®iÓm cña ®−êng n¸ch gi÷a víi ®−êng ngang ®i qua V4, V5 Ngoμi ra: - V7: ë LS V trªn ®−êng n¸ch sau - V8: gi÷a ®−êng x−¬ng vai - V9: c¹nh ®−êng liªn gai sèng tr¸i
 8. * C¸c chuyÓn ®¹o kh¸c: • V3R, V4R, V5R, V6R: C¸c ®iÖn cùc lÇn l−ît ë LS V trªn ®−êng gi÷a ®ßn ph¶i, LS VI trªn ®−êng n¸ch tr−íc ph¶i, LS VII trªn ®−êng n¸ch gi÷a ph¶i • ChuyÓn ®¹o thùc qu¶n: ®iÖn cùc ®−îc nuèt vμo thùc qu¶n vμ ghi ®iÖn tim ë nhiÒu vÞ trÝ cao thÊp kh¸c nhau. Dïng ®Ó ph¸t hiÖn sãng P ë nh÷ng tr−êng hîp mμ c¸c chuyÓn ®¹o th«ng dông kh«ng thÊy P hoÆc ®Ó chÈn ®o¸n NMCT thμnh sau • ChuyÓn ®¹o trong buång tim: ®iÖn cùc ®−îc ghÐp vμo ®Çu 1 èng th«ng dß tim vμ ®−a qua m¹ch m¸u vμo trong tÊt c¶ c¸c buång tim dïng ®Ó ph¸t hiÖn P • §iÖn ®å His: ®iÖn cùc ®−îc ®Æt s¸t vïng th©n bã His ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ nghÏn nhÜ thÊt vμ chÈn ®o¸n nhÞp nhanh thÊt
 9. C¸c vect¬ tõ 1 ®Õn 7 chØ ra sù khö cùc cña c¸c thμnh tim vμ v¸ch liªn thÊt
 10. §iÖn t©m ®å b×nh th−êng
 11. §iÖn t©m ®å b×nh th−êng 1. Sãng P 1.1 B×nh th−êng: Lμ sãng khö cùc 2 nhÜ, tÇy ®Çu, kh«ng nhän vμ kh«ng cã b−íu. NhÜ tr¸i kÕt thóc khö cùc sau nhÜ ph¶i kho¶ng 0.01- 0,03 s . §o sãng P ë DII cã kÝch th−íc lín nhÊt •Thêi gian
 12. Sãng P bÖnh lý * NÕu P ©m ë D1, aVL, V5, V6: ®¶o ng−îc phñ t¹ng
 13. Sãng P bÖnh lý * P cao > 2,5mm vμ nhän: dμy nhÜ ph¶i
 14. Sãng P bÖnh lý * P réng > 0,12s: dμy nhÜ tr¸i
 15. Sãng P bÖnh lý * P ©m trªn c¸c chuyÓn ®¹o mμ b×nh th−êng nã d−¬ng(D2, D3, aVF) vμ d−¬ng trªn aVR(b×nh th−êng nã ©m): nhÞp bé nèi
 16. Sãng P bÖnh lý * NÕu P võa réng vμ võa cao: kh¶ n¨ng dμy 2 nhÜ
nguon tai.lieu . vn