Xem mẫu

  1. Di chuyển nơi hưởng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Tổ chức bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:05 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của người lao động Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy giới thiệu di chuyển Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Người lao động làm đơn gửi chức bảo hiểm xã hội nơi đang 1. Bước 1 hưởng 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xem xét, cấp giấy giới thiệu di chuyển Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn gửi tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không