Xem mẫu

  1. Di chuyen nhanh den 1 trang van ban Di chuyển nhanh đến một trang văn bản Nếu trong tập tin Word của bạn có từ trăm trang trở lên, việc di chuyển theo các cuộn đến trang sẽ rất khó khăn. Word hỗ trợ cho bạn lệnh Go To giúp di chyển nhanh đến một trang văn bản. • Trong nhóm menu lệnh Home, bạn chọn lệnh Find. • Hộp thoại Find and Replace hiển thị: bạn chọn lớp Go To. • Trong hộp Go to what chọn mục Page.
  2. • Trong hộp Enter page number, nhập số trang cần di chuyển đến. • Click nút Next để thực hiện di chuyển. • Click nút Previous để quay trở lại. • Click nút Close để kết thúc. • Trong hộp thoại Enter pagae number, bạn có thể thêm vào dấu + hoặc dấu - trước số trang để di chuyển đến trước hoặc sau bao nhiêu trang kể từ trang hiện hành. Developer by Qis Technology
nguon tai.lieu . vn