Development and validation of high performance liquid chromatography method for the determination of nifedipine in drug - excipient compatibility testing samples

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To develop and validate the determination method of nifedipine in drug - excipient compatibility testing samples by high performance liquid chromatography.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.42 M, số trang : 12 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ