Xem mẫu

  1. ĐỀ THI THỬ SỐ 17 KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn LỊCH SỬ, Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, Không kể thời gian giao đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941). Câu II (3,0 điểm) Tại sao nói từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã có những bước phát triển mới, giữ vững và phát huy quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ ? Câu III (2,0 điểm) Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1975), Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa trong những điều kiện thuận lợi và khó khăn như thế nào ? PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Nêu những thành quả của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai và những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt trên bước đường phát triển. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Trình bày những nét chính về tình hình nước Mĩ trong thập kỷ 90 (thế kỷ XX). Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới th ời Tổng thống B.Clintơn có điểm gì giống so với các đời Tổng thống trước đó ? ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:............................................. Số báo danh:.................................. (HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ THI THỬ SỐ 17 - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ
  2. SINH (7 điểm) I Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (2 Trung ương điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941). - Sau hơn 30 năm bôn ba ở hải ngoại, ngày 28 - 1 - 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước, cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng. - Người vận động quần chúng các dân tộc ở Cao Bằng tham gia cách mạng ...; mở nhiều khóa huấn luyện chính trị và quân sự cho các bộ và nhân dân; dịch và viết sách về quân sự, chính trị để làm tài liệu học tập và tuyên truyền; chuẩn bị tiến tới Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đông Dương. - Người tổ chức và chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1941. Hội nghị đã hoàn chỉnh việc chủ trương lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong tình hình mới đã được đề ra ở Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (1939) là : Giương cao hơn nữa ngọn cờ độc lập dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông Dương, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất … - Là người trực tiếp chủ trì Hội nghị lần 8, Nguyễn Ái Quốc cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng có những quyết định đúng đắn, sáng suốt : + Khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là giải phóng II dân tộc. (3 + Đề xuất việc chuẩn bị về lực lượng chính trị : thành lập Mặt trận điểm) Việt Minh, đoàn kết toàn dân tiến hành đấu tranh chống Pháp – Nhật giành độc lập tự do. + Xác định hình thái của khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa nên phải chuẩn bị lực lượng vũ trang. - Sau Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực triển khai lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Hội nghị … Tại sao nói từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã có những bước phát triển mới, giữ vững và phát huy quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ ? - Từ sau năm 1950, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ngày càng được đẩy mạnh, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn, cấu kết chặt chẽ với Pháp trong những âm mưu và hành động mới. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn mà lực lượng kháng chiến của chúng ta không ngừng trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện, tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường. - Về chính trị, từ ngày 11 đến 19 - 2 - 1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp tại Chiêm Hóa - Tuyên Quang ... Đại hội đại biểu lần thứ hai đã đánh dấu b ước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”. - Trong những năm 1951 – 1953 hậu phương kháng chiến của chúng ta đã phát triển về mọi mặt. - Ngày 3 - 3 - 1951 Mặt trận Liên Việt đã được thống nhất từ Mặt trận
  3. V nh và Hội Liên Việt. Ngày 11 - 3 - 1951, Liên minh nhân dân Việt – i Miên – Lào đã được thành lập để tăng cường khối đoàn kết ba nước ệ trong đấu tranh chống kẻ thù chung. Sau các sự kiện đó, một phong trào t thi đua yêu nước đã lan rộng làm nả y nở nhiều đơn vị, cá nhân ưu tú. - Về kinh tế, cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm M đã tạo nên một khối lượng sản phẩm lớn. Để có thể bồi dưỡng sức dân, i ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.
  4. - Về văn hóa giáo dục, y tế, chúng ta cũng có những thành tích đáng kể, có tính quần chúng rộng lớn, góp phần tạo thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến. - Chính với những tiềm lực đó, chúng ta đã mở các chiến dịch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, thực hiện tiến công giữ vững quyền chủ động chiến lược trên chiến trường. Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, ta liên tiếp mở các chiến dịch: Chiến dịch Trần Hưng Đạo (Chiến dịch trung du), chiến dịch Hoàng Hoa Thám (chiến dịch Đường số 18), chiến dịch Quang Trung (chiến dịch Hà - Nam - Ninh). Trong đông xuân 1951 – 1952, ta mở chiến dịch phản công và tiến công địch ở Hòa Bình. Sau đó là chiến dịch Tây Bắc thu đông 1952 và chiến dịch Thượng Lào xuân hè 1953. - Có thể nói các chiến dịch quân sự trong giai đoạn 1951 - 1953 của quân III và dân ta đã đẩy địch lùi sâu và thế bị động đối phó, giữ vững quyền (2 chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo thế và lực mới điểm) cho những thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1975), Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa trong những điều kiện thuận lợi và khó khăn như thế nào ? a) Thuận lợi : - Đất nước hoàn toàn độc lập thống nhất, nhân dân đ ược tự do sống trong một đất nước độc lập, có chủ quyền. - Dưới sự lãnh đạo của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắng sáng tạo. - Miền Bắc đã trải qua 20 năm xây dựng CNXH, có nhiều kinh nghiệm. - Trên thế giới có nhiều nước sau khi giành độc lập tiến lên con đường XHCN. - Nhân dân ta có truyền thống chiến đấu danh dũng, cần cù lao động, trong thời kì xây d ựng đất nước, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy. b) Khó khăn : - Đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, gánh chịu hậu quả to lớn của chiến tranh để lại. - Điểm xuất phát đi lên chủ nghĩa xã hội còn thấp, chủ yếu là nền kinh tế lạc hậu. Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội còn rất hạn chế. - Các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn có âm mưu phá hoại công cu ộc xây dựng CNXH của nhân dân ta, nhất là ở biên giới Bắc và Tây – Nam. II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) IV.a Nêu những thành quả của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu (3 Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai và những khó khăn mà châu lục này điểm) đang phải đối mặt trên bước đường phát triển. a) Thành quả… - Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhất là từ những năm 50, cuộc đấu tranh giành độc lập đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi, khởi đầu từ năm 1952 là
  5. A ibi thuộc Bắc Phi. i - Năm 1960, được gọi là “năm châu phi” với 17 nước được trao trả độc lập. Tiếp đó, năm 1975, Môdămbích và Ănggôla đã lật đổ được ách thống C trị của thực dân Bồ Đào Nha. ậ - Từ năm 1980, nhân dân Nam Rôđêdia và Tây Nam Phi đã giành thắng p lợi trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dimbabuê và Cộng hòa Namibia. v - Đặc biệt, năm 1993, tại Nam Phi đã chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt à chủng tộc và tháng 4 - 1994 đã tiến hành bầu cử dân chủ đa chủng tộc lần đầu tiên. Nenxơn Menđêla – lãnh tụ người da đen nổi tiếng, đã trở L thành tổng thống của Cộng hòa Nam Phi.
  6. Đây là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân. b) Khó khăn : - Nhiều nước châu Phi vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu và không ổn định với các xung đột về sắc tộc, tôn giáo, nội chiến, dịch bệnh và mù chữ... (khoảng 150 triệu dân châu Phi thuộc diện đói nghèo thường xuyên, …). IV.b - Năm 2002, Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) đổi thành Liên minh (3 châu Phi (AU) với hi vọng khắc phục các khó khăn và tạo điều kiện điểm) thực hiện các chương trình phát triển của châu lục. Trình bày những nét chính về tình hình nước Mĩ trong thập kỷ 90 (thế kỷ XX). Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B.Clintơn có điểm gì giống so với các đời Tổng thống trước đó ? a) Tình hình nước Mĩ trong thập kỷ 90 (thế kỷ XX) : - Kinh tế : Thời kỳ Tổng thống Clinton cầm qu yền, kinh tế Mĩ phục hồi và phát triển trở lại. Kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới: GNP là 9873 tỷ USD, GNP đầu người là 36.487 USD, chiếm 25% giá trị tổng sản phẩm thế giới, chi phối nhiều tổ chức kinh tế – tài chính quốc tế như WTO, INF, G7, WB… - Khoa học – kĩ thu ật : Phát triển mạnh, nắm 1/3 lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới (đến năm 2003, Mĩ đạt 286/755 giải Nobel khoa học) … - Văn hóa : Đạt nhiều thành tựu đáng chú ý: Giải Osca (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), 11 giải Nobel văn chương (thứ hai thế giới sau Pháp). - Chính trị : Thập niên 90, chính quyền B.Clinton thực hiện chiến lược Cam kết và mở rộng : + Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu. + Tăng cường khôi phục tính đàn hồi của nền kinh tế Mĩ. + Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đ ẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. - Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, Mĩ có tham vọng thiết lập trật tự thế giới “đ ơn cực”, chi phối và lãnh đạo toàn thế giới nhưng chưa thể thực hiện được. Vụ khủng bố ngày 11 - 9 - 2001 cho thấy b ản thân nước Mĩ cũng rất dễ bị t ổn thương và chủ nghĩa khủng bố sẽ là một trong những yếu tố dẫn đến những thay đ ổi trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ ở thế kỷ XXI. b) Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B.Clintơn có điểm giống so với các đời Tổng thống trước đó là đều nhằm đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ thế giới; khống chế, nô dịch các nước đồng minh; ra sức thiết lập trật tự thế giới “đ ơn cực”, chi phối và lãnh đạo toàn thế giới …