Xem mẫu

  1. Đ SÓNG T NG H P Câu 26. M t ngư i quan sát trên m t bi n th y chi c phao nhô lên cao 10 l n trong 36 s và đo đư c kho ng cách hai đ nh lân c n là 10m. Tính v n t c truy n sóng trên m t bi n. A. 2,5 m/s B. 5m/s C. 10m/s D. 1,25m/s Câu 27. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a hai đi m cách nhau 360cm t i cùng th i đi m t A. 2π B. 3π C. 4π D. 2,5π Câu 28. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a m t đi m nhưng t i hai th i đi m cách nhau 0,1 s A. 11π B. 11,5π C.10π D. không xác đ nh đư c Câu 29. Ngư i ta dùng búa gõ m nh vào đư ng ray xe l a cách nơi đó 1090 m, m t ngư i áp tai vào đư ng ray nghe th y ti ng gõ truy n qua đư ng ray và sau 3 s m i nghe th y ti ng gõ tuy n vào không khí.Xác đ nh v n t c truy n âm trong thép bíêt trong không khí v = 340m/s. A. 5294,3m/s B.6294,3m/s C. 7989m/s D. 1245m/s. Câu 30. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ u = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Vi t phương trình dao đ ng t i A A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + π/6) cm C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + 5π/6) cm
  2. Câu 31. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Bi t B chuy n đ ng cùng pha vơí A. g n A nh t cách A là 0,2 m. Tính v n t c truy n sóng A. v = 3 m/s B. v = 4m/s C. v = 5m/s D. 6m/s Câu 32. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Vi t phương trình chuy n đ ng c a C trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm. A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + 2π/3) cm C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + π) cm Câu 33. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. C trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm, xác đ nh v n t c t i C A. – 188,5cm/s B. 188,5cm/s C. 288,5cm/s D. không xác đ nh đư c Câu 34. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= 50cm/s. Xác đ nh λ =? A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm Câu 35. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= 50cm/s, Vi t phương trình dao đ ng t i M cách hai ngu n l n lư t là 30cm, 10cm. A. 2sin(10πt) cm B. 4sin(10πt + π/2) cm C. 2sin(10πt + π ) cm D. 4sin(10πt) cm Câu 36 M t ngư i quan sát th y m t cánh hoa trên h nư c nhô lên 10 l n trong kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai đ nh sóng k ti p là 12m. Tính v n t c truy n sóng trên m t h . A. 3m /s B. 3,2m/s C.4m/s D.5m/s
  3. Cõu 37 Ngư i ta gây m t ch n đ ng đ u O m t dây cao su căng th ng làm t o nên m t dao đ ng theo phương vuông góc v i v trí b nh thư ng c a dây, v i biên đ 3cm và chu kỳ 1,8s. sau 3 giây chuy n đ ng truy n đư c 15m d c theo dây. T m bư c sóng c a sóng t o thành truy n trên dây. A. 9m B. 6,4m C. 4,5m D. 3,2m Cõu 38. Khi biên đ c a sóng tăng g p đôi, năng lư ng do sóng truy n tăng bao nhiêu l n. A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 C. Tăng 2 l n D. Tăng 4 l n Cõu 39. D ng nguy n lý ch ng ch t đ t m bi n đ t ng h p c a hai súng: u1 = u0sin(kx - t) và u2 = u0sin(kx - t + ) A. A = 2u0 B. A = u0/2 C. A = u0/ D. A = 2u0cos( /2) Cõu 40 Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i b ng bao nhiêu đ khi giao thoa sóng hoàn toàn tri t ti u. A. 0 B. ð/4 C. ð/2 D. ð Cõu 41 T m v n t c súng õm bi u th b i phương tr nh: u = 28cos(20x - 2000t) A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s Câu 42. M t ngư i quan sát m t chi c phao n i trên m t bi n và th y nó nhô lên cao 6 l n trong 15 giây. Coi sóng bi n là sóng ngang. Tính chu kỳ dao đ ng c a sóng bi n. A. 3 s B. 4 s C. 5 s D. 6 s * V n t c truy n sóng bi n là 3 (m/s). Tìm bư c sóng. A. 9 m B. 18 m C. 27 m D. 36 m Câu 43. M t ngư i quan sát m t bi n th y có 5 ng n sóng đi qua trư c m t mình trong kho ng th i gian 10 giây và đo đư c kho ng cách gi a 2 ng n sóng liên ti p b ng 5 (m). Coi sóng bi n là sóng ngang.Tìm v n t c c a sóng bi n. A. 2 m/s B. 4 m/s C. 6 m/s D. 8 m/s Câu 44. M t mũi nh n S đư c g n vào đ u c a m t lá thép n m ngang và ch m vào m t nư c. Khi đ u lá thép dao đ ng theo phương th ng đ ng v i t n s f = 100 (Hz), S t o trên m t nư c m t sóng có biên đ a = 0,5 (cm). Bi t kho ng cách gi a 9 g n l i liên ti p là 4 (cm). Tính v n t c truy n sóng trên m t nư c.
  4. A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/s * Tính kho ng cách gi a hai đi m trên m t nư c dao đ ng cùng pha, ngư c pha. A. 1 cm B.0,5 cm C. 2 cm D. 2,5 cm Câu 45. M t sóng cơ h c truy n t O theo phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng lư ng π  c a sóng đư c b o toàn khi truy n đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = 4sin  t  (cm) 2  Xác đ nh chu kì T và bư c sóng λ. A. 6s, 120cm B. 4s, 160cm C. 8 s, 160 cm D. 4s, 26 cm Câu 46. M t sóng cơ h c truy n t O theo phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng lư ng π  c a sóng đư c b o toàn khi truy n đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = 4sin  t  (cm) 2  Bi t li đ c a dao đ ng t i M th i đi m t là 3 (cm). Hãy xác đ nh li đ c a đi m M sau th i đi m đó 6 (s). A. 3 cm B. – 3cm C. 6 cm D. – 6 cm  π Câu 47. M t ngu n sóng cơ dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = A cos10πt +  .  2 Kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng mà t i đó dao đ ng c a các ph n π t môi trư ng l ch pha nhau là 5 (m). Hãy tính v n t c truy n sóng. 2 A. 150m/s B. 120m/s C. 100m/s D. 200m/s
  5. Câu 48. Cho m t mũi nh n S ch m nh vào m t nư c và dao đ ng đi u hoà v i t n s f = 20 (Hz). Ngư i ta th y r ng hai đi m A và B trên m t nư c cùng n m trên phương truy n sóng cách nhau m t kho ng d = 10 (cm) luôn dao đ ng ngư c pha v i nhau. Tính v n t c truy n sóng, bi t r ng v n t c đó ch vào kho ng t 0,8 (m/s) đ n 1 (m/s). A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. 85m/s Câu 49. M t s i dây đàn h i r t dài có đ u A dao đ ng v i t n s f và theo phương vuông góc v i s i dây. Biên đ dao đ ng là 4 (cm), v n t c truy n sóng trên đây là 4 (m/s). Xét m t đi m M trên dây và cách A m t đo n 28 (cm), ngư i ta th y M luôn luôn dao đ ng l ch pha v i A m t π góc ∆ϕ = (2k + 1) v i k = 0, ±1, ±2,…Tính bư c sóng λ. Bi t t n s f có giá tr trong kho ng t 2 22 (Hz) đ n 26 (Hz). A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 16 cm Câu 50. Sóng truy n t đi m M đ n đi m O r i đ n đi m N trên cùng m t phương truy n  π sóng v i v n t c v = 20 (m/s). Cho bi t t i O dao đ ng có phương trình u 0 = 4 sin  2πft −  (cm) và  6 t i hai đi m g n nhau nh t cách nhau 6 (m) trên cùng phương truy n sóng thì dao đ ng l ch pha 2π (rad). Gi s khi lan truy n biên luôn không đ i. Hãy xác đ nh t n s f c a sóng 3 A. 10/3 Hz B. 20/3 Hz C. 10/9 Hz D. 20/9Hz Câu 51. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a ngu n π  có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v = 40 (cm/s). 3  A. 120 cm B. 160cm C. 180 cm D. 240 cm
  6. Câu 52. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a ngu n π  có d ng: x = 4 sin  t (cm) . Tính đ l ch pha c a dao đ ng t i cùng m t đi m b t kỳ sau kho ng 3  th i gian 0,5 (s). A. π/6 B. π/12 C. π/3 D. π/8 Câu 53. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng c a ngu n π  có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v = 40 (cm/s) Tính đ 3  l ch pha c a hai đi m cách nhau m t kho ng 40 (cm) trên cùng phương truy n sóng và t i cùng th i đi m. A. π/12 B. π/2 C. π/3 D. π/6 Câu 54. M t d i l a AB r t dài đư c căng ngang. Cho đ u A c a d i l a dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 4 (cm) và t n s 1 (Hz). Sóng truy n trên d i l a v i v n t c 1 (m/s).Vi t phương trình dao đ ng c a đ u A và c a m t đi m M trên d i l a cách A m t kho ng 2 (m) khi coi r ng A b t đ u dao đ ng t v trí cân b ng theo chi u dương và biên đ sóng không đ i. A. u = 4 sin( 2πt)cm B. u = 4 sin( 2πt – π/2)cm C. u = 4 sin( 2πt + 2π )cm D. u = 4 sin( 2πt + π)cm Câu 55. T i m t đi m O trên m t nư c có ngu n dao đ ng điêug hoà v i f = 2 Hz, có các vòng sóng tròn đ ng tâm lan r ng ra, kho ng cách hai vòng liên ti p là 20 cm. Tìm v n t c truy n sóng. A. 20 cm/s B. 40 cm/s C. 80 cm/s D. 120 cm/s
nguon tai.lieu . vn