Xem mẫu

  1. Trường THPT ÂN THI KIỂM TRA VẬT LÝ HỌC KÌ II (12 CB) TỔ TN 1 ( Năm học: 2009- 2010) **** Câu 1 . Cường độ dòng quang điện tùy thuộc A. Cả 3 yếu tố trên. B. Cường độ chùm tia sáng chiếu vào catôt C. Bản chất của catôt D. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt Câu 2: Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm là L = 50mH. Điện dung của tụ điện là. A, C = 6µF. B, C = 10µF. C, C = 5µF. D, C = 3µF. Câu 3: Trong   mét   thÝ   nghiÖm   Young   víi   bøc   x¹   cã   bíc   sãng  λ = 0,64µm , ngêi ta ®o ®îc kho¶ng v©n i lµ 0,42 mm. Thay bøc x¹  trªn   b»ng   bøc   x¹   λ'   th×   kho¶ng   v©n   ®o   ®îc   lµ   0,385   mm.   Bíc  sãng  λ' cã gi¸ trÞ lµ:    A. 0,646 µm   B. 0,525 µm C. 0,587  µm     D. 0,702 µm    Câu 4: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0, 45µ m chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Công thoát của kim loại làm catốt A = 2,25 eV. Vận tốc cực đại của các quang êlectrôn bật ra khỏi câtốt là: A. 421.105 m/s. B. 42,1.105 m/s. C. 4,21.105 m/s. D. 0,421.105 m/s. Câu 5: Quang phổ gồm một dải màu từ đỏ đến tím là : A. Quang phổ vạch phát xạ . B. Quang phổ liên tục C. Quang phổ vạch hấp thụ . D. Quang phổ đám . Bài 6: Một cuộn dây có điện trở không đáng kể mắc với một tụ điện có điện dung 0,5µF thành một mạch dao động. Tần số riêng của mạch dao động có giá trị sau đây 440Hz : Hệ số tự cảm của cuộn dây là A.  0, 2H            B.  0, 25H C.  0, 26H   D.  0,3H Câu 7: Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại? A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B.Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 µ m . C. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất . D.Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại Câu 8: Cêng   ®é   dßng   ®iÖn   tøc   thêi   trong   m¹ch   dao   ®éng   LC   cã  d¹ng  i = 0,05cos2000t(A).TÇn sè gãc dao ®éng cña m¹ch lµ: A. 318,5rad/s B. 318,5Hz C. 2000 rad/s D.  2000Hz Câu 9: Một mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 0,2µF. Cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0 = 0,5A. Năng lượng của mạch dao động là. A. 0, 25.10−3 J B. 0,3.10−3 J C. 0, 4.10−3 J D. 0, 25.10−4 J Câu 10: Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5µF  vµ cuén c¶m L.N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng lµ 5.10­5J.Khi hiÖu  ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lµ 3V th× n¨ng lîng tõ trêng trong  m¹ch lµ: A. 3,5.10­5J B. 3.10­5J C. 2,75.10­5J           D.  ­5 10 J
  2. Câu 11: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5µmvà λ 2 . Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ 2 . Bước sóng λ 2 là: A. 0,45 µ m. B. 0,55 µ m. C. 0,6 µ m. D. 0,75 µ m. Câu 12: Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1 mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là: A. 0,3 mm. B. 0,5 mm. C. 0,6 mm. D. 0,7 mm Câu 13: Hạt nhân 84 Po phóng xạ α và biến thành 82 Pb . Biết 84 Po = 209,937303u ; 206 Pb 210 206 210 82 4 = 205,929442u, 2 He = 4,001506 u ; u = 1,66055. 10 kg . Năng lượng cực đại toả ra hay -27 thu vào của phản ứng trên theo đơn vị MeV là A. ∆ E = 4,918367 B. ∆ E = 4,918367 MeV C. ∆ E = 5,918367 eV D. ∆ E = 5,9196825 MeV Câu 14: Cho h= 6,625.10 J.s; c=3.10 m/s. Công thoát của kim loại làm catốt A = 2,25 -34 8 eV. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là: A. 0,552.10-6m. B. 0,552.10-6 µ m. C. 0,558.10-6 µ m. D. 0,558.10-6m Câu 15. Chọn phát biểu sai với nội dung hai giả thuyết của Bo: A. Khi nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp sang trạng thái dừng có năng lượng cao, nguyên tử sẽ phát ra phôtôn. B. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở trạng thái dừng. C. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng lượng. D. Ở trạng thái dừng khác nhau năng lượng của nguyên tử có giá trị khác nhau. Câu 16. Một hạt nhân ZA X do phóng xạ , biến đổi thành Z +A1Y . Hạt nhân ZA X đã bị phân rã : A. α B. β − C. β + D. γ Câu 17. Tia hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại , tia Rơnghen và tia gamma đều là A.Sóng cơ học có bước sóng khác nhau . B.Sóng vô tuyến có bước sóng khác nhau . C.Sóng điện từ có bước sóng khác nhau . D.Sóng ánh sáng có bước sóng khác nhau . Câu 18. Cường độ dòng quang điện bão hoà giữa catốt và anốt trong tế bào quang điện là 16 µ A. Cho điện tích của êlectrôn e = 1,6. 10 -19 C. Số êlectrôn đến được anốt trong một giây là A. 1020 B. 1016 C. 1014 D. 1013 Câu 19. Công thức nào sau đây đúng cho trường hợp dòng quang điện bị triệt tiêu ? 2 2 1 mvo max mv 2 mvo max A. eU h = mvo2max B. eU h = A + C. eU h = D. eU h = 2 2 2 2 Câu 20. Giới hạn quang điện tùy thuộc: A. Bản chất của kim loại B. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của tế bào quang điện C. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào catôt D. Điện trường giữa anôt và catôt Câu 21. Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,5µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1 mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Vị trí vân sáng thứ ba là: A. 1,75 mm. B. 1 mm. C. 0,9 mm. D. 0,75 mm Câu 22. Cho phản ứng hạt nhân: 1 H + 4 Be → α + X ; 1 9 X là hạt: A. Đơtơri B. Triti C. Li D. Heli Câu 23. M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu hoµ LC cã chu k×:
  3. A. Phô thuéc vµo L, kh«ng phô thuéc vµo C        B. Phô thuéc  vµo C kh«ng phô thuéc vµo L C. Phô thuéc c¶ vµo L vµ C               D.   Kh«ng   phô  thuéc vµo L vµ C. Câu 24. Hat nhân 30 P phân rã phóng xạ theo phương trình sau: 30 P → 0 e+ + A ''Y 15 15 1 Z Loại phóng xạ và các giá trị Z’ và A’ tương ứng của hạt nhân con Y là: A. Phóng xạ β +; Z’ = 16 và A’ = 30 B. Phóng xạ β -; Z’ = 14 và A’ = 30 C. Phóng xạ β +; Z’ = 14 và A’ = 30 D. Phóng xạ α; Z’ = 14 và A’ = 30 Câu 25.  M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu hoµ gåm cuén c¶m L vµ tô  ®iÖn C, khi t¨ng ®iÖn dung cña tô ®iÖn lªn 4 lÇn th× chu k×  dao ®éng cña m¹ch : A. t¨ng lªn 4 lÇn               B. T¨ng lªn 2 lÇn                 C.  gi¶m ®i 4 lÇn            D. Gi¶m ®i 2 lÇn
nguon tai.lieu . vn