Xem mẫu

  1. Trường THCS&THPT Tố Hữu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009-2010 Môn: Toán 7 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề ) Câu 1: ( 1điểm) Tính : A = 3+3 5 4 3 2 B=  4 5 Câu 2: ( 1điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức sau: (0,1. x ): 2,25 = 0,3: 4,5 Câu 3: ( 1điểm) Tìm hai số x, y biết:
  2. x y = và y  x  14 2 5 Câu 4: ( 2điểm) Ba đội máy cày,cày ba cánh đồng cùng diện tích.Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày đội thứ hai trong 5 ngày ,đội thứ ba trong 6 ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy? (Năng suất các máy như nhau). Câu 5: ( 1điểm) a. Biễu diễn các điểm sau: M(-3;2) , N(2;-3) , P(0;1,5) trên hệ trục toạ độ O xy. 3 b. Trong các điểm ở câu a, điểm nào thuộc đồ thị hàm số : y = x. 2 Câu 6: ( 1,5 điểm) Cho hình vẽ bên : c A a 120 0 b x y B Tìm số đo x, y ?
  3. Câu 7: ( 2,5 điểm) Cho góc x O y khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia O x sao cho OA
  4. Câu 4: Gọi x,y,z là số máy đội 1,2,3 3x =5y =6z y –z =1 x = 10 y =6 z=5 Câu 5: a. Biểu diễn được M,N,P 3 b. N thuộc đồ thị y = x 2 Câu 6: c/m: a//b x = 120 0 y = 60 0 Câu 7: Vẽ hình a. AD = BC b.  EAB =  ECD(g-c-g) c. OE là tia phân giác góc xOy. d. ……………………….Hết…………………………
nguon tai.lieu . vn