Xem mẫu

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HẢI DƯƠNG NGUYỄN TRÃI - NĂM HỌC 2008 - 2009 ­­­­­­­­­­­­­ MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài : 150 phút ĐỀ THI DỰ BỊ Ngày thi: 28 tháng 6 năm 2008 (Đề thi gồm: 01 trang) Câu 1 (1,0 điểm): Trắc nghiệm Trong mỗi câu sau, em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất 1. Một tế bào của ruồi giấm (2n = 8) đang ở kỳ giữa của giảm phân II có số crômatit là: A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 2. Quan hệ giữa cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa thuộc dạng quan hệ nào? A. Hội sinh B. Cộng sinh C. Kí sinh D. Hợp tác 3. Có thể có tối đa bao nhiêu thể 3 nhiễm khác nhau ở loài 2n = 24? A. 48 B. 36 C. 24 D. 12 4. Một quần thể khởi đầu có 3 kiểu gen AA; Aa; aa với tỷ lệ tương ứng là 1: 2: 1. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn liên tiếp tỷ lệ của tất cả các kiểu gen đồng hợp tử sẽ là: A. 96,875% B. 93,75% C. 87,5% D. 75% Câu 2 (1,5 điểm): So sánh cấu tạo và chức năng di truyền của ADN và Prôtêin. Câu 3 (1,0 điểm): Nêu khái niệm chuỗi và lưới thức ăn. Hãy phân biệt chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Câu 4 (1,5 điểm): Thế nào là giao phối gần? Ảnh hưởng của giao phối gần đến kiểu hình và kiểu gen? Ý nghĩa thực tiễn của giao phối gần? Câu 5 (1,5 điểm): Giải thích và chứng minh trong nguyên phân, nhiễm sắc thể đóng xoắn và duỗi xoắn có tính chu kỳ? Nêu ý nghĩa của các hoạt động đóng xoắn và duỗi xoắn của nhiễm sắc thể. Câu 6 (1,0 điểm): Biến dị tổ hợp là gì? Vì sao biến dị tổ hợp xuất hiện nhiều ở hình thức sinh sản hữu tính và hạn chế xuất hiện ở sinh sản vô tính? Câu 7 (1,0 điểm): Một phân tử mARN có tỷ lệ các loạ i ribônuclêôtit A : U : G : X =1:2:3:4 a. Xác định tỷ lệ mỗi loại nuclêôtit trong đoạn ADN đã tổng hợp nên phân tử mARN này? b. Nếu cho biết tỷ lệ các loại nuclêôtit trong ADN thì có thể xác định được tỷ lệ các loại ribônuclêôtit trong mARN được không? Vì sao? Câu 8 (1,5 điểm): Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt hồng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen mắt đỏ nhiều hơn gen mắt hồng 90 nuclêôtít tự do. Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến? HET
nguon tai.lieu . vn