Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn : VẬT LÍ ; Khối : A ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề thi có 07 trang) Mã đề thi 379 Họ, tên thí sinh : ................................................................ Số báo danh : ..................................................................... I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai đơn sắc màu vàng và màu lục truyền từ không khí vào nước dưới góc tới i (0 < i < 90 o ) . Chùm tia khúc xạ A. gồm hai đơn sắc màu vàng và màu lục trong đó chùm tia màu lục lệch ít hơn B. gồm hai đơn sắc màu vàng và màu lục trong đó chùm tia màu vàng lệch ít hơn C. vẫn là một chùm tia sáng hẹp song song và góc khúc xạ lớn hơn góc tới D. vẫn là một chùm tia sáng hẹp song song và góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới Câu 2: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, nếu khối lượng của vật nặng tăng thêm 44% so với khối lượng ban đầu thì số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây so với ban đầu sẽ A. giảm đi 1,4 lần B. tăng lên 1,4 lần C. tăng lên 1,2 lần D. giảm đi 1,2 lần Câu 3: Sau 20 ngày thì độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm đi 93,75% so với độ phóng xạ ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là A. 3,8 ngày B. 4 ngày C. 5 ngày D. 1,25 ngày Câu 4: Chọn kết luận đúng về hiện tượng quang phát quang: A. ánh sáng phát quang có bước sóng dài hơn so với ánh sáng kích thích B. ánh sáng phát quang có tốc độ lan truyền trong chân không nhỏ hơn so với ánh sáng kích thích C. ánh sáng phát quang có tốc độ lan truyền trong chân không lớn hơn so với ánh sáng kích thích D. ánh sáng phát quang có tần số lớn hơn so với ánh sáng kích thích Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 5 đôi cực, quay 600 vòng/phút sẽ tạo ra suất điện động xoay chiều có tần số A. 60Hz B. 3000Hz C. 120Hz D. 50Hz Câu 6: Trong động cơ không đồng bộ ba pha thì tốc độ quay của rôto A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường B. bằng tốc độ quay của từ trường C. nhỏ hơn hoặc lớn hơn tốc độ quay của từ trường D. lớn hơn tốc độ quay của từ trường Câu 7: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào thể hiện tính chất sóng của ánh sáng? A. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng B. Hiện tượng hấp thụ và phát xạ ánh sáng C. Hiện tượng quang điện trong D. Hiện tượng quang điện ngoài 0,8 1 Câu 8: Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh: L = H và C = 10 − 4 F , R thay đổi được. π 0,6π Đặt giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. Thay đổi R để công suất của đoạn mạch đạt cực đại, giá trị của R lúc đó bằng A. 140 Ω B. 100 Ω C. 50 Ω D. 20 Ω Câu 9: Một sóng âm có tần số 1000Hz có tốc độ lan truyền trong không khí là 330m/s, trong nước biển là 1500m/s. Khi sóng âm này truyền từ không khí vào nước biển thì Trang 1/7– Mã đề thi 379
  2. A. bước sóng của nó giảm đi 2,6m B. tần số của nó giảm đi 780Hz C. bước sóng của nó tăng thêm 1,17m D. tần số của nó tăng thêm 3545Hz Câu 10: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R và C ghép nối tiếp. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch điện áp π xoay chiều có biểu thức tức thời u = 220 2 . cos⎛100πt − ⎞(V ) thì cường độ dòng điện qua đoạn ⎜ ⎟ ⎝ 2⎠ π⎞ mạch có biểu thức tức thời i = 4,4. cos⎛100πt − ⎜ ⎟( A) . Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện có biểu thức ⎝ 4⎠ tức thời là: 3π ⎞ A. u C = 220. cos(100πt − π )(V ) B. u C = 220. cos⎛100πt − ⎜ ⎟(V ) ⎝ 4 ⎠ π⎞ C. u C = 220 2 . cos⎛100πt + ⎜ ⎟(V ) D. u C = 220 2. cos(100πt − π )(V ) ⎝ 2⎠ 2 1 Câu 11: Đoạn mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 10 − 4 F rồi H mắc nối tiếp với tụ điện C1 = π π mắc vào một điện áp xoay chiều tần số 50Hz. Khi thay tụ C1 bằng một tụ C2 thì thấy cường độ dòng điện qua mạch không thay đổi. Điện dung của tụ C2 bằng 1 2 1 3 A. C 2 = 10 − 4 F B. C 2 = 10 − 4 F C. C 2 = 10 − 4 F D. C 2 = 10 − 4 F 2π π 3π π Câu 12: Cho phản ứng hạt nhân: 1 D + 1T → 2 He + X . Biết độ hụt khối của Đơtơri là 0,00194u, của 2 3 4 MeV Triti là 0,00856u và của Hêli là 0,0294u. Biết 1u = 931,5 Cho biết phản ứng trên toả hay thu c2 năng lượng bao nhiêu? A. toả 17,6MeV B. thu 33,6MeV C. thu 17,6MeV D. toả 33,6MeV Câu 13: Hiện tượng phóng xạ và sự phân hạch giống nhau ở chỗ A. tổng độ hụt khối của các hạt nhân sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt nhân trước phản ứng B. đều xảy ra một cách tự phát đối với một hạt nhân, không chịu tác động của các điều kiện bên ngoài C. đều xảy ra ở điều kiện nhiệt độ hàng trăm triệu độ và áp suất rất cao D. tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng Câu 14: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động với phương trình u A = u B = a. cos(ωt ) . Tại điểm M trên đoạn AB, M cách trung điểm O của đoạn AB 5cm ta thấy sóng có biên độ cực tiểu, giữa M và O có hai gợn sóng. Biết A và B cách nhau 33cm, số đường cực đại cắt đoạn AB bằng bao nhiêu? A. 11 B. 17 C. 15 D. 13 Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2m. Người ta chiếu hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,6μm . Hỏi trong các vị trí sau, vị trí nào tại đó có màu trùng với màu của vân sáng trung tâm? A. x=0,8mm B. x=1,6mm C. x=1,2mm D. x=2mm Câu 16: Trong hiện tượng quang điện ngoài, khi chiếu lên catốt của tế bào quang điện ánh sáng kích thích có bước sóng λ thì để triệt tiêu dòng quang điện, hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải bằng 0. λ Nếu chiếu lên catốt ánh sáng kích có bước sóng thì để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt giữa 3 anốt và catốt hiệu điện thế Trang 2/7– Mã đề thi 379
  3. 2hc 2hc 2hc 2hc A. U AK = B. U AK = − C. U AK = D. U AK = − e.λ 3e.λ 3e.λ e.λ Câu 17: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây trên cuộn thứ cấp và trên cuộn sơ cấp bằng 0,05. Hiệu điện thế đưa vào cuộn sơ cấp có giá trị hiệu dụng bằng 120V và tần số bằng 50Hz. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng bằng A. 2,4kV và tần số bằng 50Hz B. 2,4kV và tần số bằng 2,5Hz C. 6V và tần số bằng 2,5Hz D. 6V và tần số bằng 50Hz Câu 18: Một đèn neon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số 50Hz. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực có độ lớn lớn hơn 110 2V . Hỏi trong thời gian 3s có bao nhiêu giây đèn sáng? A. 2s B. 1,5s C. 1s D. 0,75s 2 2 Câu 19: Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh: R = 50Ω , L = H và C = 10 − 4 F . Đặt giữa hai π π đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số f thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số f để cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch bằng 4A thì giá trị của f là A. 100Hz B. 25Hz C. 50Hz D. 40Hz Câu 20: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 2nF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 8μH (điện trở không đáng kể). Khi có dao động điện từ trong mạch thì khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường và năng lượng từ trường có giá trị bằng nhau là A. 0,1 μs B. 0,8 μs C. 0,4 μs D. 0,2 μs Câu 21: Một mạch dao động gồm tụ điện và một cuộn cảm điện trở không đáng kể. Điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện là U0=2V. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện bằng A. 0,25V B. 0,5V C. 1V D. 1,7V Câu 22: Chọn câu sai: Trong dao động điều hoà, khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì A. vật đổi chiều chuyển động B. vật qua vị trí cân bằng C. vật qua vị trí biên D. vật có vận tốc bằng 0 Câu 23: Trong hạt nhân nguyên tử A. các nuclon liên kết với nhau bằng lực tĩnh điện B. các nuclon liên kết với nhau bằng lực hạt nhân C. các nơtron liên kết với nhau bằng lực tĩnh điện D. các proton liên kết với nhau bằng lực tĩnh điện ⎛ π⎞ Câu 24: Cho dao động điều hoà có phương trình dao động: x = 4. cos⎜ 8πt + ⎟(cm) trong đó, t đo ⎝ 3⎠ 3 bằng s. Sau s tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x=-1cm bao nhiêu lần? 8 A. 3 lần B. 4 lần C. 2 lần D. 1 lần Câu 25: Chất phóng xạ A có chu kỳ bán rã T, chất phóng xạ B có chu kỳ bán rã 2T. Trong cùng một 1 thời gian, độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ B còn lại bằng so với độ phóng xạ ban đầu 16 thì độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ A 1 A. còn lại bằng so với độ phóng xạ ban đầu 4 1 B. còn lại bằng so với độ phóng xạ ban đầu 32 Trang 3/7– Mã đề thi 379
  4. 1 C. còn lại bằng so với độ phóng xạ ban đầu 8 1 D. còn lại bằng so với độ phóng xạ ban đầu 256 Câu 26: Khi có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định, chiều dài của sợi dây bằng A. bội số nguyên của bước sóng B. bội số nguyên của một phần tư bước sóng C. bội số nguyên của nửa bước sóng D. bội số lẻ của nửa bước sóng Câu 27: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, khi cường độ dòng quang điện đạt giá trị bão hoà (hiệu điện thế giữa anốt và catốt lúc đó là Uo), người ta tăng hiệu điện thế lên đến 2Uo thì A. cường độ dòng quang điện tăng lên 2 lần B. cường độ dòng quang điện không đổi C. động năng ban đầu cực đại của quang electron tăng lên 2 lần D. động năng ban đầu cực đại của quang electron giảm đi 2 lần Câu 28: Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi, tại một điểm cách nguồn sóng đoạn ⎛ x ⎞ x phương trình sóng có dạng: u = A. cos 4π ⎜ t − ⎟(cm) , trong đó x đo bằng cm và t đo bằng s. Hỏi ⎝ 50 ⎠ khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha π nhau góc bằng bao nhiêu? 4 A. 31,25mm B. 16,625mm C. 25mm D. 62,5mm Câu 29: Treo vật có khối lượng m=400g vào lò xo có độ cứng k=100N/m, lấy g=10m/s2. Khi qua vị trí cân bằng vật đạt tốc độ 20 π cm/s, lấy π 2 = 10 . Thời gian lò xo bị nén trong một dao động toàn phần của hệ là A. 0,2s B. không bị nén C. 0,4s D. 0,1s Câu 30: Trong quang phổ vạch của Hiđrô, dãy Bammer gồm A. 4 vạch ở vùng hồng ngoại và các vạch còn lại ở vùng tử ngoại B. 4 vạch ở vùng tử ngoại và các vạch còn lại ở vùng hồng ngoại C. 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy, các vạch còn lại ở vùng tử ngoại D. 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy, các vạch còn lại ở vùng hồng ngoại Câu 31: Biết rằng gia tốc rơi tự do trên trái đất lớn gấp 5,0625 lần so với gia tốc rơi tự do trên mặt trăng, giả sử nhiệt độ trên mặt trăng và trên trái đất là như nhau. Hỏi nếu đem một đồng hồ quả lắc (có chu kỳ dao động bằng 2s) từ trái đất lên mặt trăng thì trong mỗi ngày đêm (24 giờ) đồng hồ sẽ chạy nhanh thêm hay chậm đi thời gian bao nhiêu? A. Chậm đi 180 phút B. Nhanh thêm 800 phút C. Chậm đi 800 phút D. Nhanh thêm 180 phút Câu 32: Đặc điểm nào sau đây không phải của Laser? A. Có tính định hướng cao B. Có cường độ lớn C. Không bị tán sắc khi qua lăng kính D. Không bị khúc xạ khi qua lăng kính Câu 33: Khi tăng dần nhiệt độ của khối Hiđrô thì các vạch quang phổ trong quang phổ của Hiđrô sẽ A. Xuất hiện theo thứ tự đỏ, chàm, lam, tím B. Xuất hiện theo thứ tự tím, chàm, lam, đỏ C. Xuất hiện theo thứ tự tím, lam, chàm, đỏ D. Xuất hiện theo thứ tự đỏ, lam, chàm, tím Câu 34: Một hệ cơ học có tần số dao động riêng là 10Hz ban đầu dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà F1 = Fo . cos(ωt + ϕ ) với ω = 20π ( rad / s ) . Nếu ta thay ngoại Trang 4/7– Mã đề thi 379
  5. ϕ lực cưỡng bức F1 bằng ngoại lực cưỡng bức F2 = Fo . cos⎛ 2ωt + ⎞ , khi đó biên độ dao động cưỡng ⎜ ⎟ ⎝ 2⎠ bức của hệ A. sẽ không đổi vì biên độ của lực không đổi B. sẽ tăng vì tần số biến thiên của lực tăng C. sẽ giảm vì mất cộng hưởng D. sẽ giảm vì pha ban đầu của lực giảm Câu 35: Chọn phát biểu sai: A. Điện từ trường gồm hai thành phần điện trường và từ trường tồn tại tách biệt nhau B. Điện từ trường lan truyền trong chân không với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không C. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ D. Điện từ trường gồm điện trường biến thiên theo thời gian và từ trường biến thiên theo thời gian Câu 36: Biến điệu sóng điện từ là A. biến đổi dao động cơ học thành dao động điện từ B. làm cho sóng điện từ có tần số cao biến thành sóng điện từ có tần số âm C. trộn sóng điện từ có tần số âm vào sóng điện từ có tần số cao D. làm cho sóng điện từ có tần số âm biến thành sóng điện từ có tần số cao Câu 37: Chọn phát biểu sai: Trên đoạn mạch RLC không phân nhánh đang xảy ra cộng hưởng, nếu chỉ tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì A. cường độ dòng điện qua đoạn mạch giảm B. hệ số công suất của đoạn mạch giảm C. độ lệch pha giữa u và i tăng D. điện áp giữa hai đầu điện trở tăng Câu 38: Một nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,6625 μm với công suất 30W. Cho hằng số Plank h=6,625.10-34(Js) và tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108(m/s). Trong 1 giây nguồn phát ra bao nhiêu photon? A. 4.109 photon B. 1020 photon C. 2,5.1019 photon D. 6,625.1014 photon Câu 39: Cho hai dao động cùng phương: x1 = 3. cos(ωt + ϕ1 )(cm) và x 2 = 4. cos(ωt + ϕ 2 )(cm) . Biết dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bằng 5cm. Chọn hệ thức liên hệ đúng giữa ϕ 2 và ϕ1 π A. ϕ 2 − ϕ1 = (2k + 1) B. ϕ 2 − ϕ1 = 2kπ 4 π C. ϕ 2 − ϕ1 = (2k + 1) D. ϕ 2 − ϕ1 = (2k + 1)π 2 Câu 40: Cho các bức xạ sau: I. Tử ngoại II. Hồng ngoại III. Rơnghen IV. Gama Thứ tự các bức xạ trên theo chiều tăng dần của bước sóng là A. III, IV, I, II B. IV, III, I, II C. II, I, III, IV D. II, I, IV, III II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm, đặc tính này phụ thuộc vào A. mức cường độ âm B. mức cường độ âm và tần số âm C. đồ thị âm D. tần số âm Trang 5/7– Mã đề thi 379
  6. π⎞ Câu 42: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động: x = 5. cos⎛ 4πt + ⎜ ⎟ (x đo bằng cm, t ⎝ 3⎠ đo bằng s). Quãng đường vật đi được sau 0,375s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu? A. 10cm B. 15cm C. 12,5cm D. 16,8cm Câu 43: Trong quá trình truyền tải điện năng, nếu tăng điện áp truyền tải lên 5 lần thì A. công suất truyền tải sẽ giảm đi 25% B. công suất hao phí trong quá trình truyền tải sẽ giảm đi 25% C. công suất truyền tải sẽ giảm đi 25 lần D. công suất hao phí trong quá trình truyền tải sẽ giảm đi 25 lần Câu 44: Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta xác định rằng có 87,5% số nguyên tử của đồng vị phóng xạ 14 C có trong mẫu gỗ đã bị phân rã thành các nguyên tử 14 N . Biết chu kỳ bán rã của 14 C là 6 7 6 5570 năm. Tuổi của mẫu gỗ này bằng A. 11140 năm B. 5570 năm C. 16710 năm D. 44560 năm Câu 45: Một nguồn âm phát sóng âm theo mọi hướng như nhau có công suất 20W. Biết cường độ âm chuẩn Io=10-12W/m2. Hỏi tại một điểm cách nguồn âm 10m mức cường độ âm bằng bao nhiêu? A. 108dB B. 106dB C. 104dB D. 102dB Câu 46: Mạch dao động LC của một máy thu ban đầu thu được sóng điện từ có bước sóng λ , muốn thu được sóng điện từ có bước sóng 3λ thì phải mắc thêm vào mạch một tụ C’ A. nối tiếp với C và C’=2C B. song song với C và C’=2C C. nối tiếp với C và C’=8C D. song song với C và C’=8C Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2m, người ta chiếu hai khe bằng ánh sáng trắng. Biết ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75 μm và ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm . Hỏi ở vị trí có vân sáng bậc 3 của ánh sáng tím, còn có bao nhiêu đơn sắc khác cho vân sáng tại đó? A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 48: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, cường độ dòng quang điện bão hoà sẽ thay đổi khi thay đổi một trong các yếu tố sau A. bước sóng của ánh sáng kích thích B. cường độ ánh sáng kích thích C. thay đổi kim loại dùng làm anốt D. điện áp giữa anốt và catốt Câu 49: Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của thiên hà: A. Quaza B. Siêu sao mới C. Lỗ đen D. Punxa Câu 50: Một đoạn mạch RLC không phân nhánh mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số, người ta thấy rằng với tần số bằng 16Hz và 36Hz thì công suất tiêu thụ trên mạch như nhau. Hỏi muốn mạch xảy ra cộng hưởng thì phải điều chỉnh tần số của điện áp bằng bao nhiêu? A. 24Hz B. 26Hz C. 52Hz D. 20Hz B. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Gia tốc của vật dao động điều hoà thứ nhất ngược pha với gia tốc của vật dao động diều hoà thứ hai. Khi vật thứ nhất qua vị trí có li độ cực đại thì vật thứ hai A. qua vị trí cân bằng theo chiều dương B. qua vị trí có li độ cực tiểu C. qua vị trí có li độ cực đại D. qua vị trí cân bằng theo chiều âm Câu 52: Chọn phát biểu đúng: A. Momen lực là nguyên nhân làm biến đổi tốc độ góc của vật rắn chuyển động quay B. Momen lực là nguyên nhân làm biến đổi toạ độ góc của vật rắn chuyển động quay C. Momen lực là nguyên nhân duy trì trạng thái quay đều của vật rắn chuyển động quay D. Momen lực là nguyên nhân duy trì tốc độ góc của vật rắn chuyển động quay Trang 6/7– Mã đề thi 379
  7. Câu 53: Một doạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở R = 50Ω , tụ điện có dung kháng bằng điện trở và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi và tần số 50Hz. Điều chỉnh L để điện áp giữa hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị của L là 1 2 1 1 A. L = H B. L = H C. L = H D. L = H 2π π 2π π Câu 54: Theo thuyết tương đối hẹp của Anh-xtanh thì A. đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động chạy nhanh hơn đối với quan sát viên đứng yên B. đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động chạy chậm hơn đối với quan sát viên đứng yên C. trong mọi hệ quy chiếu mọi đồng hồ chạy như nhau nhưng chiều dài của một vật đo được là khác nhau D. trong mọi hệ quy chiếu mọi đồng hồ chạy như nhau và chiều dài của một vật đo được cũng như nhau Câu 55: Bánh đà của một động cơ từ lúc khởi động (chuyển động biến đổi đều) cho đến lúc đạt tốc độ góc 45πrad / s phải mất thời gian 2 phút. Từ lúc khởi động cho đến lúc bánh đà đạt tốc độ góc 30πrad / s bánh đà quay được A. 45 vòng B. 90 vòng C. 60 vòng D. 30 vòng 1 Câu 56: Momen quán tính của một ngôi sao ở trạng thái suy sụp đang quay giảm xuống còn bằng 3 giá trị ban đầu. Tỉ số giữa động năng quay mới và động năng ban đầu bằng bao nhiêu? 1 1 A. B. 9 C. 3 D. 3 9 Câu 57: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, nếu đặt thí nghiệm trong không khí thì tại vị trí M trên màn người ta thu được vân sáng bậc 2. Nếu đặt toàn bộ thí nghiệm trên vào chất lỏng có chiết suất bằng 2 thì tại vị trí M có A. vân tối bậc 4 B. vân tối bậc 1 C. vân sáng bậc 4 D. vân sáng bậc 1 210 Câu 58: Hạt nhân Po phóng xạ α biến thành hạt nhân X. Phản ứng này toả năng lượng (dưới dạng động năng của các hạt nhân con) bằng 5,4MeV, bỏ qua năng lượng của tia γ . Lấy khối lượng hạt nhân bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là A. 1,35MeV B. 5,3MeV C. 2,56MeV D. 5,32MeV 1 Câu 59: Một con dơi bay về phía một bức tường với tốc độ bằng tốc độ âm trong không khí, nó 4 phát ra siêu âm có tần số 39kHz. Hỏi con dơi “nghe” được âm phản xạ lại từ bức tường với tần số là bao nhiêu? A. 9,75kHz B. 128,8kHz C. 65kHz D. 48,75kHz Câu 60: Một cái ống có thành mỏng lăn trên sàn. Tỉ số giữa động năng tịnh tiến và động năng quay của nó, quanh trục song song với chiều dài của nó và đi qua khối tâm, là bao nhiêu? Cho biết momen quán tính của ống là I=m.R2 1 A. 1 B. 2 C. D. 4 2 -----------------------HẾT----------------------- Trang 7/7– Mã đề thi 379
nguon tai.lieu . vn