Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn : LỊCH SỬ ; Khối : C ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian phát đề. PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Nêu các cuộc đấu tranh của công nhân trong những năm 1920 – 1925. Câu II (3,0 điểm) Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930), Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? Cho biết đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam đời là gì ? Câu III (2,0 điểm) Trong thời kỳ cách mạng 1939 – 1945, Đảng ta đã có những Nghị quyết quan trọng nào ? Trình bày và phân tích một Nghị quyết có tác dụng đến việc vận động toàn quân, toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc năm 1945. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu (IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Trình bày những nét chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Sự ra đời của “Kế hoạch Mácsan” và sự thành lập khối quân sự NATO đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa như thế nào ? -------------------Hết------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ............................................. ; Số báo danh :............................
nguon tai.lieu . vn