Xem mẫu

  1. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: Vật lí - lần15 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Khi một vật nhỏ có khối lượng 2kg dao động điều hòa, động năng của nó phụ thuộc li độ như hình 1. Xác định U/J tần số góc dao động của vật. 1,0 A. 0,1 rad / s B. 0,05 rad / s Hình 1 0,5 x/m C. 0,4 rad / s D. 5 rad/s. 0 0,2 Câu 2: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, khác pha ban đầu là dao động điều hoà có A. biên độ bằng tổng các biên độ của hai dao động thành phần. B. chu kì bằng tổng các chu kì của hai dao động thành phần. C. tần số bằng tổng các tần số của hai dao động thành phần. D. pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của hai dao động thành phần. Câu 3: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = A sin 2,5πt . Lấy π 2 ≈10 , khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật qua vị trí cân bằng cho đến khi thế năng dao động bằng động năng dao động là A. 0,20 s B. 0,1 s C. 0,08 s D. 0,05 s Câu 4: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng với biên độ góc là α0. Lấy gốc thế năng tại vị trí cân bằng, động năng và thế năng của con lắc đơn bằng nhau tại A. vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc α = α0/2. B. vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc α = α0/4. C. vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc α = α 0 / 2 . D. vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc α = α 0 . Câu 5: Khi nói về một vật dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là đúng về biên độ của dao động? A. Biên độ luôn thay đổi. B. Biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức tuần hoàn. C. Biên độ luôn không đổi. D. Biên độ nhỏ nhất khi tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. Câu 6: Một con lắc đơn gồm: dây treo có chiều dài 0,5 m, quả cầu bằng kim loại nhiễm điện có khối lượng m=10 g. Cho con lắc dao động với li độ góc nhỏ trong không gian có điện trường. Lực điện F hướng thẳng đứng từ trên xuống có độ lớn 0,04 N. Lấy 9,8 m/s2, π =3,1416. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn đó bằng A. 1,1959 s. B. 1,1958 s. C. 1,1961 s. D. 1,192 s. Câu 7: Phương trình dao động điều hòa của một chất điểm có dạng x = 5cos2t , trong đó t tính bằng giây. Một con lắc đơn ở nơi có gia tốc trọng trường g=10 m/s2, có cùng chu kì dao động như chất điểm, thì chiều dài của nó bằng A. 5m. B. 2,5m. C. 2m. D. 0.4m.
  2. Câu 8: Một nguồn âm dạng điểm phát sóng đều về mọi phía với công suất không đổi. Một người đứng cách nguồn một khoảng bằng 8 m và lắng nghe. Sau đó công suất nguồn âm giảm đi còn một nửa. Hỏi muốn cảm nhận được độ to của âm như cũ, thì người đó phải bước lại gần nguồn một khoảng bằng A. 6 2 m. B. 2 2 m. C. 4 2 m. D. 4(2- 2 ) (m). Câu 9: Khi sóng cơ truyền qua các môi trường vật chất, đại lượng không thay đổi là A. năng lượng sóng. B. biên độ sóng. C. bước sóng. D. tần số sóng. Câu 10: Trong môi trường vật chất đàn hồi, có hai nguồn kết hợp A, B giống hệt nhau cách nhau 5cm. Nếu sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng λ=2 cm thì trên đoạn AB có thể quan sát được số cực đại giao thoa là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 11: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là: u1 = a1cos( 40πt+ π /6) ( ) u2 = a2cos( 40πt+ π /2) ( ) Biết AB cm ; cm . =18 cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 120 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD bằng. A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 12: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có R = 10Ω, ZL = 10Ω và ZC = 20Ω. Cường độ dòng điện có dạng i= 2 2 cos100πt( A ) . Biểu thức của điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là:  π  π A. u = 40 2 cos 100π +  ( V ) . B. u = 40 2 cos 100πt−  ( V ) .  4  4  π  π C. u = 40cos 100πt+  ( V ) . D. u = 40cos 100πt−  ( V ) .  4  4 Câu 13: Một đoạn mạch gồm điện trở R có giá trị thay đổi được và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = U 2 cos2πf , trong đó U, L t và f là không đổi. Để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì điện trở R có giá trị bằng: A. R = 0. B. R = ZL. C. R = 2ZL. D. R = Z L − Z C . Câu 14: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C. Biết UR = UL = UC . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện là: 2 π π A. u nhanh pha hơn i một góc . B. u chậm pha hơn i một góc . 3 3 π π C. u nhanh pha hơn i một góc . D. u chậm pha hơn i một góc . 4 4 Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Vôn kế mắc giữa hai đầu điện trở thuần chỉ 80V, giữa hai đầu cuộn cảm thuần chỉ 120V và giữa hai đầu tụ điện chỉ 60V. Nếu mắc vôn kế giữa hai đầu đoạn mạch trên thì vôn kế sẽ chỉ: A. 260V. B. 140V. C. 100V. D. 220V.
  3. Câu 16: Điện áp đưa vào cuộn sơ cấp của một máy biến áp có giá trị hiệu dụng là 220V. Số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp tương ứng là 1100 vòng và 50 vòng. Mạch thứ cấp gồm một điện trở thuần 8Ω, một cuộn cảm có điện trở 2Ω và một tụ điện. Biết dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp là 0,032A, bỏ qua hao phí của máy biến áp, độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch thứ cấp là: π π π π π A. + . B. − . C. + hoặc − . D. ± . 4 4 4 4 6 Câu 17: Một đoạn mạch gồm: cuộn dây có điện trở thuần R và hệ số tự cảm L, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung CX thay đổi được. Hai đầu đoạn mạch được duy trì điện áp u = U0cos R 2 + Z2 (ω t). Thay đổi CX để dung kháng của nó thoả mãn hệ thức Z C = L , khi đó ta kết luận về ZL điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện như sau: R 2 + Z2 A. Có giá trị không đổi và bằng U 0 L . R R 2 + Z2 B. Có giá trị cực tiểu và bằng U 0 L . R R 2 + Z2 C. Có giá trị cực đại và bằng U L . R R 2 + Z2 D. Có giá trị cực tiểu và bằng U . L R Câu 18: Trong mạch điện xoay chiều có R, L, C nối tiếp, R = 50Ω . Khi xảy ra cộng hưởng ở tần số dòng bằng f1 thì cường độ dòng bằng 1A. Tăng tần số của mạch lên gấp đôi, nhưng giữ nguyên hiệu điện thế hiệu dụng và các thông số khác của mạch, thì cường độ hiệu dụng bằng 0,8 A. Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số f1 là A. 50 B. 45 Ω C. 35 Ω D. 25 Ω Câu 19: Cuộn dây trên roto của một máy phát điện một pha gồm N vòng có diện tích mỗi vòng 500cm2. Roto quay trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,08T với tốc độ 3000 vòng trong một phút. Biết biên độ của suất điện động do máy tạo ra là 60π (V) . Số vòng dây quấn quanh rôto bằng A. 100 B. 120 C. 250 D. 150 Câu 20: Một máy biến thế hiệu suất biến đổi điện năng bằng H < 1. Cường độ dòng hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là I1, ở cuộn thứ cấp là I2. Lõi sắt được xem là tốt, nghĩa là không có hao tổn từ thông. Tỷ số các số vòng dây n2 ở cuôn thứ cấp và n1 ở cuộn sơ cấp bằng 2 I2 I1  I1  I A. H . B. H . C. H  . I  D. H 1 . I1 I2  2 I2 Câu 21: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 50H và tụ điện có điện dung C = 50µF. Lấy π =3,14. Chu kì của dao động điện từ tự do của mạch là: A. 0,314s. B. 3,14s. C. 0,628s. D. 6,28s. Câu 22: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số dao động riêng của mạch sẽ thay đổi thế nào khi mắc tụ điện có điện dung C1 = C/3 nối tiếp với tụ C? A. Giảm 2 lần. B. Tăng 2 lần. C. Tăng 3 lần. D. Giảm 3 lần.
  4. Câu 23: Mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung biến thiên và cuộn cảm có độ tự cảm 25 L= µH . Để mạch dao động đó phát ra sóng điện từ có bước sóng từ 10 m đến 50 m thì 288π2 điện dung của tụ có giá trị biến thiên trong khoảng từ A. 3 nF đến 8 nF. B. 3 pF đến 80 pF. C. 3,2 nF đến 80 nF. D. 3,2 pF đến 8 pF. Câu 24: Khi đề cập về sóng điện từ, nhận xét nào dưới đây là đúng? A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường lệch pha với dao động của từ trường là π/4. π B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha hơn với dao động của điện 2 trường. C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π với dao động của điện trường. ur D. Tại một điểm trên phương truyền của sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường E ur vuông góc với vectơ cảm ứng B và chúng cùng vuông góc với phương truyền sóng. Câu 25: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe bằng 3mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát bằng 2m, nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm. Biết bề rộng của miền giao thoa trên màn quan sát bằng 10mm. Số vân sáng và số vân tối trong miền giao thoa lần lượt là: A. 25 và 24. B. 25 và 26. C. 26 và 25. D. 24 và 25. Câu 26: Chọn phương án sai khi nói về phép phân tích quang phổ. A. Phép phân tích quang phổ là phép xác định thành phần hợp thành các chất dựa vào quang phổ của chúng. B. Trong phép phân tích định tính, nhận biết sự có mặt của các thành phần khác nhau trong mẫu đem phân tích. Phép phân tích quang phổ định tính tiện lợi ở chỗ: đơn giản và cho kết quả nhanh hơn phép phân tích hoá học. C. Trong phép phân tích định lượng, chỉ xác định được nồng độ của các thành phần trong mẫu mà không xác định được thành phần hợp thành của mẫu. D. Phép phân tích quang phổ định lượng có ưu điểm: rất nhạy, có khả năng phát hiện được một nồng độ rất nhỏ (cỡ 0,002%) của chất nào đó trong mẫu. Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách hai khe bằng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Khi giao thoa với ánh sáng đơn sắc thì trên màn chỉ quan sát được 11 vân sáng mà khoảng cách hai vân ngoài cùng là 8mm. Bước sóng của ánh sáng đó bằng. A. 0,45 µm. B. 0,4 µm. C. 0,48 µm. D. 0,42 µm. Câu 28: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính của buồng ảnh sẽ thu được A. một dải sáng màu đỏ. B. các vạch sáng rời rạc. C. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn. D. dải sáng có màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
  5. Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và S2 là 1mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh là 1m. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 µm đến 0,76 µm . Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 4mm có mấy bức xạ cho vân sáng? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 30: Phát biểu nào là sai? Phôtôn ánh sáng không có A. năng lượng. B. trạng thái nghỉ. C. khối lượng tĩnh. D. điện tích. Câu 31: Vận dụng mẫu nguyên tử của Bo, ta giải thích được: A. Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và tính chất hạt của ánh sáng. B. Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, nguyên tử natri,... C. Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và tính chất sóng của ánh sáng. D. Chỉ quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô. Câu 32: Chọn phương án sai khi nói về hiện tượng quang dẫn. A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi bị chiếu sáng. B. Mỗi phôtôn của ánh sáng kích thích bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng cho một êlectron liên kết. Nếu năng lượng mà êlectron nhận được đủ lớn thì êlectron được giải phóng khỏi mối liên kết, trở thành một êlectron dẫn. C. Mỗi êlectron liên kết được giải phóng, sẽ để lại một “lỗ trống” mang điện tích nguyên tố dương. Những lỗ trống này tham gia vào quá trình dẫn điện của chất bán dẫn. D. Mỗi êlectron liên kết được giải phóng, sẽ để lại một “lỗ trống” mang điện tích nguyên tố dương. Những lỗ trống này không thể chuyển động từ nút mạng này sang nút mạng khác và do đó không tham gia vào quá trình dẫn điện. Câu 33: Công thoát của một kim loại cho biết A. năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. B. năng lượng tối đa cần cung cấp để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. C. năng lượng của phôtôn chiếu vào kim loại. D. động năng cực đại của êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. Câu 34: Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn? A. Quang phổ do hơi loãng của Natri bị đốt nóng sáng. B. Quang phổ do đèn dây tóc phát ra. C. Hiện tượng quang điện. D. Hiện tượng quang dẫn. Câu 35: Chọn phương án sai. A. Chỉ có thể giải thích được các định luật quang điện trên cơ sở thừa nhận thuyết lượng tử của Plăng. B. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục, mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng. C. Chùm ánh sáng được coi như một chùm hạt phôtôn.
  6. D. Khi ánh sáng truyền đi, năng lượng các phôtôn giảm dần nên cường độ chùm sáng giảm dần. 2 Câu 36: Khối lượng nghỉ của dơteri 1 H bằng 1876 MeV/c2, còn khối lượng nghỉ của nơtron bằng 940 MeV/c2 và của prôtôn bằng 939 MeV/c2. Đơteri có thể phân rã thành nơtrôn và prôtôn nếu nó A. phát xạ một phôtôn γ có năng lượng 2MeV. B. hấp thụ một phôtôn γ có năng lượng 2MeV. C. bị rọi bằng chùm tia tử ngoại cực mạnh. D. hấp thụ một phôtôn γ có năng lượng 3MeV. Câu 37: Phản ứng hạt nhân nhân tạo không A. toả năng lượng. B. tạo ra chất phóng xạ. C. tạo ra các chất mới chưa từng có trong tự nhiên. D. bảo toàn với năng lượng nghỉ. Câu 38: Độ hụt khối của hạt nhân A. luôn dương. B. luôn âm. C. luôn bằng 0. D. có thể âm, dương nhưng không bằng 0. 131 Câu 39: Xác định chu kì bán rã của đồng vị iốt 53 I biết rằng số nguyên tử của đồng vị ấy cứ một ngày đêm thì giảm đi 8,3%. A. 4 ngày. B. 3 ngày. C. 8 ngày. C. 6 ngày. 226 Câu 40: Trong phóng xạ của hạt nhân 88 Ra , từ hạt nhân có một hạt α khi bay ra với động năng là 4,78MeV. Coi khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Năng lượng toả ra trong phóng xạ là: A. W ≈ 4,78MeV. B. W ≈ 4,87MeV. C. W ≈ 4,89MeV. D. W ≈ 4,69MeV. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc B). A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50). Câu 41: Một lò xo có độ cứng k khi cắt đôi thành hai phần bằng nhau rồi ghép song song hai nửa lại và treo vào đầu dưới chúng một trọng vật có khối lượng m = 200 g , đầu trên cố định. Cho hệ dao động với li độ nhỏ thì chu kì dao động của hệ là 0,2 giây. Lấy gần đúng π 2 = 10 . Giá trị của k bằng A. 12,5 N/m. B. 1,25 N/m. C. 2,5 N/m. D. 50 N/m. Câu 42: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng? A. Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng. B. Quỹ tích những điểm có biên độ sóng cực đại là đường hypebol. C. Điều kiện để có giao thoa là các sóng gặp nhau phải là các sóng kết hợp.
  7. D. Hiện tượng giao thoa chỉ xảy ra đối với sóng cơ học. Câu 43: Một dây đàn hồi OA dài 21cm treo lơ lửng, đầu A cố định. Khi cho đầu O dao động với chu kì 0,01s thì quan sát thấy sóng dừng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xem ®Çu A lµ  nót, ®Çu O lµ bông sãng, sè nót vµ sè bông sãng trên dây lÇn lît lµ: A. 10 nút và 10 bụng. B. 11 nút và 11 bụng. C. 11 nút và 10 bụng. D. 10 nút và 11 bụng. Câu 44: Một mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể, đang dao động tự do với chu kì T. Tại thời điểm ban đầu, điện tích trên tụ điện bằng không. Sau khoảng thời gian ít nhất bao nhiêu thì điện tích trên tụ đạt được một nửa giá trị cực đại? A. T/8. B. T/12. C. T/4. D. T/2. Câu 45: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện áp u = U0cosω t thì dòng điện trong mạch sẽ A. tồn tại trong thời gian rất nhỏ. B. tồn tại lâu dài và có dạng hình sin. C. là dòng điện không đổi. D. không tồn tại vì giữa hai bản của tụ điện là điện môi. Câu 46: Một khung dây quay trong từ trường và tạo ra một điện áp dao động điều hoà ở mạch ngoài. Nếu tăng số vòng quay lên gấp 3 lần và giảm độ lớn cảm ứng từ của từ trường xuống còn một nửa giá trị ban đầu thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu khung dây sẽ A. tăng 3 lần. B. tăng 1,5 lần. C. không thay đổi. D. giảm 1,5 lần. Câu 47: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm được sử dụng để thực hiện việc đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc là A. thí nghiệm tán sắc ánh sáng. B. thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng. C. thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng. D. thí nghiệm Niutơn về ánh sáng đơn sắc. Câu 48: Một chùm sáng laze có bước sóng 600nm. Cho hằng số Plăng h = 6,625-34J.s vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Năng lượng của mỗi phôton trong chùm sáng này A. nhỏ hơn 8.10-20J. B. trong khoảng 1,6.10-19J và 2,4.10-19J. C. trong khoảng 3,2.10-19J và 4.10-19J. D. lớn hơn 4,8.10-19J. 210 Câu 49: Pôlôni ( Po ) là chất phóng xạ có chu kì bán rã T=138 ngày. Tính phần trăm số nguyên tử pôlôni đã phân rã sau 46 ngày kể từ thời điểm quan sát. A. 62,1%. B. 12,6%. C. 2,06%. D. 20,6%. Câu 50: Tìm phát biểu sai về hạt sơ cấp. A. Tương tác của các hạt sơ cấp chỉ có bốn loại cơ bản là: tương tác điện từ, tương tác mạnh, tương tác yếu và tương tác hấp dẫn. B. Mọi hạt sơ cấp đều có điện tích khác không. C. Do tương tác yếu giữa bốn hạt: nơtrôn, prôtôn, êlectron và phản nơtrinô mà có phóng xạ β − .
  8. D. Hầu hết các hạt sơ cấp đều tạo thành cặp, trái dấu nhau về điện tích, gọi là hạt và phản hạt. B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60). C© 51: §éng n¨ng cña vËt r¾n quay quanh mét trôc cè ®Þnh, cã gi¸ u t rÞ kh«ng thay ® khiæi A. mo men qu¸n tÝnh gi¶m 2 lÇn, tèc ®é gãc t¨ng 2 lÇn. B. momen qu¸n tÝnh t¨ng 4 lÇn, tèc ®é gãc gi¶m 8 lÇn. C. momen qu¸n tÝnh t¨ng 4 lÇn, tèc ®é gãc gi¶m 4 lÇn. D. momen qu¸n tÝnh gi¶m 2 lÇn, tèc ®é gãc t¨ng 2 lÇn. C©u 52: Sµn quay cã d¹ng mét ®Üa trßn, ®ång chÊt , khèi l îng 25 kg vµ cã b¸n kÝnh 2,0 m. Mét ngêi cã khèi l îng 50 kg ®øng t¹ i mÐp sµn. Sµn vµ ngêi ®ang quay ®Òu ví i tèc ®é 0,2 vßng/s th× ngêi ®i t í i ®iÓm c¸ch trôc quay 1,0 m. Tèc ®é gãc cña ngêi vµ sµn khi ®ã lµ A. 5 vßng/s . B. 2,5 vßng/s . C. 0,5 vßng/s . D. 1 vßng/s . Câu 53: Hai đĩa có cùng khối lượng và bề dày. Vật liệu làm 2 đĩa này có khối lượng riêng lần lượt là ρ 1 và ρ 2. Tỉ số momen quán tính của hai đĩa tương ứng đối với trục quay đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng của hai đĩa đó là: A. ρ 2 / ρ 1.). B. 1 / (ρ 1. ρ 2). C. ρ 22 / ρ 21. D. ρ 1.ρ 2=1. C©u 54: Khi vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật thì một điểm thuộc vật rắn cách trục quay một khoảng r ≠ 0 có gia tèc híng t©m A. cã thÓ l í n h¬n, nhá h¬n, hoÆc b»ng gia tèc t iÕp tuyÕn cña nã. B. nhá h¬n gia tèc t iÕp tuyÕn cña nã. C. b»ng gia tèc t iÕp tuyÕn cña nã. D. l í n h¬n gia tèc t iÕp tuyÕn cña nã. Câu 55: Một người ngồi trên một ôtô A, nghe tiếng còi do một ôtô B từ phía trước chạy ngược chiều tới phát ra. Khi ôtô B vừa lướt ra phía sau A, người này thấy tiếng còi A. có độ cao giảm xuống. B. có độ cao tăng lên. C. to hơn. D. nhỏ hơn. r Câu 56: Một Prôtôn (hạt nhân hiđrô) có vận tốc v , bắn vào hạt nhân liti ( 7 3 Li ) đứng yên. Phản r ứng tạo nên hai hạt X giống nhau có cùng độ lớn vận tốc v’ hợp với hướng của v góc 600. Cho biết v, v’ đều rất nhỏ so với c. Gọi mP, mx là khối lượng của prôton và hạt nhân X. Vận tốc v’ tính theo v là: mp mx v A. v ' = v. B. v ' = v. C. v ' = . D. v’ = v. mx mp 2 Câu 57: Một tụ điện với điện dung C=10 μF được nạp điện đến điện áp U0=100 V rồi cho phóng điện qua một cuộn dây lí tưởng. Điện tích trên một bản tụ điện vào lúc đã có một nửa năng lượng của tụ điện chuyển thành năng lượng từ trong cuộn dây là A. q = ± 0, 000707C. B. q = ± 0, 0000707C. C. q = ± 0,0014142C. D. q = ± 0,00014142C.
  9. Câu 58: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp. Điện áp tức thời ở hai đầu mạch là u = 200cos100πt (V)  π và cường độ tức thời trong mạch là i= 4cos 100πt−  ( A ) . Giá trị của R là:  3 A. 50Ω. B. 25Ω. C. 25 2Ω . D. 50 2Ω . Câu 59: Một máy phát điện xoay chiều ba pha cấp điện cho ba dãy phố bằng cách mắc sao. Các thiết bị điện hoạt động bình thường, đồng thời cường độ dòng điện trên dây trung hòa bằng không. Rôto quay ổn định. Tìm khẳng định sai. A. Dây trung hòa đứt, các thiết bị tiêu thụ vẫn hoạt động bình thường. B. Cắt điện một phố thì các thiết bị điện ở hai dãy phố còn lại hoạt động quá công suất. C. Cắt điện một phố thì cường độ hiệu dụng trên dây trung hòa bằng cường độ hiệu dụng trên mỗi pha. D. Điện áp hiệu dụng giữa hai dây pha bằng 3 lần điện áp hiệu dụng giữa dây pha và dây trung hòa. Câu 60: Hệ Mặt Trời quay xung quanh Mặt Trời A. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn. B. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn. C. ngược chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn. D. ngược chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn. ......................................Hết......................................
  10. Đáp án 3.3. Đề số 033 TKTSĐHHĐ Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 01 D 16 C 31 B 46 B 02 D 17 C 32 D 47 C 03 B 18 D 33 A 48 C 04 C 19 D 34 A 49 D 05 C 20 B 35 D 50 B 06 A 21 A 36 D 51 A 07 B 22 B 37 D 52 C 08 D 23 C 38 A 53 A 09 D 24 D 39 C 54 A 10 C 25 B 40 B 55 A 11 C 26 C 41 D 56 A 12 D 27 B 42 C 57 A 13 B 28 D 43 B 58 B 14 D 29 B 44 B 59 B 15 C 30 A 45 B 60 A
nguon tai.lieu . vn