Xem mẫu

  1. DTCS2005_1-dap an de so 1 1/8 ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT- ñeà soá 1 THÔØI GIAN 90 PHUÙT (Sinh vieân khoâng söû duïng taøi lieäu-vaø laøm tröïc tieáp vaøo ñeà thi) Ghi chuù: Sinh vieân choïn caâu ñuùng vaø veõ tröïc tieáp treân baøi laøm . Hình veõ phaûi chính xaùc môùi ñaït ñieåm. Taát caû caùc caâu hoûi coù giaù trò ñieåm nhö nhau. Hoï teân sinh vieân:……………………………………………………………………………………………………………………….. Maõ soá SV:……………………………………………………………………………………………………………………………………. Sinh vieân thöïc hieän veõ ñoà thò vaøo caùc hình töông öùng cho caùc caâu 1-10 vaø khoanh troøn chöõ caùi cuûa ñaùp aùn ñuùng vaøo Baûng đáp án sau ñaây ñeå traû lôøi caùc caâu töø 11-30. Bảng đáp án Caâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ñaùp a a a a a a a a a a aùn b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d Caâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ñaùp a a a a a a a a a a aùn b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d Figure 1: Söû duïng sô ñoà chænh löu tia 3 pha treân hình 1a ñeå giaûi caùc caâu 1,2,3. 1. Veõ treân hình 2 ñoà thò ñieän aùp taûi chænh löu vôùi goùc kích baèng 600, doøng taûi lieân tuïc 1
  2. DTCS2005_1-dap an de so 1 2/8 Figure 2 2. Laäp laïi baøi toaùn 1 treân vôùi taûi thuaàn trôû, veõ aùp chænh löu treân hình 3. Figure 3 3.Veõ daïng ñieän aùp treân linh kieän V2, cho bieát daïng ñieän aùp pha vaø aùp daây, ví duï vab = va − vb Figure 4 4.Cho boä chænh löu caàu 3 pha ñieàu khieån hoaøn toaøn (hình 1b), veõ ñieän aùp taûi chænh löu treân hình 5 khi goùc kích baèng 600. Cho bieát doøng taûi lieân tuïc. 2
  3. DTCS2005_1-dap an de so 1 3/8 Figure 5 5.Cho boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu, taûi RL treân hình 6a. Veõ daïng ñieän aùp taûi treân hình 6b, neáu bieát ñöôïc goùc kích baèng 120 ñoä vaø moãi linh kieän daãn ñieän 90 ñoä Figure 6 7.Kyõ thuaät ñieàu cheá ñoä roäng xung (PWM) aùp duïng cho nghòch löu aùp 3 pha vôùi caùc soùng ñieàu khieån va,vb vaø vc. Soùng mang up. Veõ quaù trình xung kích cho caùc linh kieän S1,S3 vaø S5 treân hình 7b. 8. AÙp duïng keát quaû caâu 7 ñeå xaùc ñònh aùp pha taûi, pha a (ut1) vaø veõ treân hình 7c. 3
  4. DTCS2005_1-dap an de so 1 4/8 Figure 7 8.Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu daïng toång quaùt (hoaït ñoäng trong 4 goùc phaàn tö maët phaúng V-A) vôùi quaù trình xung kích cho treân hình 8a. Veõ treân hình 8b daïng ñieän aùp cuûa taûi 9.Söû duïng giaûn ñoà kích hình 8b, veõ daïng doøng ñieän qua nguoàn I treân hình 8c neáu doøng taûi khoâng ñoåi coù giaù trò döông it=100A. 4
  5. DTCS2005_1-dap an de so 1 5/8 Figure 8 10.Boä nghòch löu aùp 1 fa. Veõ moät giaûn ñoà kích linh kieän sao cho ñaûm baûo phaân boá coâng suaát toån hao ñeàu treân caùc caëp linh kieän. Cho bieát daïng aùp taûi nhö treân hình veõ 9. Figure 9 11. Trong caáu hình cycloconverter (boä bieán taàn tröïc tieáp) , xuaát hieän linh kieän naøo: a. Diode; b. SCR (thyristor); c. IGBT (Transistor) d. triac. 5
  6. DTCS2005_1-dap an de so 1 6/8 12. Tính chaát naøo khoâng phaûi cuûa SCR a. Thöôøng ñöôïc söû duïng vôùi phöông phaùp ñieàu cheá ñoä roäng xung (PWM) taàn soá cao b. Kích ñoùng baèng xung doøng ñieän; c. Coù theå maéc ñoái song vôùi diode trong caáu hình boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu; d. Öùng duïng trong caùc boä bieán ñoåi chænh löu, bieán ñoåi aùp xoay chieàu. 13. Phaùt bieåu naøo khoâng ñuùng veà cheá ñoä nghòch löu cuûa boä chænh löu: a. Thöôøng xaûy ra vôùi goùc ñieàu khieån α > π [rad ] ; 2 b. Aùp duïng cho taát caû caùc taûi R, RL,RLE; c. Naêng löôïng töø taûi moät chieàu veà löôùi nguoàn xoay chieàu; d. Thöïc hieän vôùi boä chænh löu ñieàu khieån hoaøn toaøn. 14. Phaùt bieåu naøo ñuùng veà heä soá coâng suaát (PF=Power Factor) cuûa caùc thieát bò bieán ñoåi coâng suaát : a. coù theå ñònh nghóa baèng Cos cuûa goùc leäch pha giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän cô baûn I(1); b. giaûm khi goùc ñieàu khieån taêng trong boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu; c. khoâng phuï thuoäc vaøo caùc soùng haøi doøng ñieän; d. caùc caâu treân ñeàu sai. 15. Nguoàn aùp xoay chieàu daïng sin u = 220 2 . sin(100πt ) [V] maéc noái tieáp vôùi ñieän trôû R=2Ω vaø moät diode lyù töôûng. Doøng trung bình qua diode baèng [A] ? a. keát quaû khaùc b.49 c.70 d.99 16. Moät boä bieán ñoåi coâng suaát caáp nguoàn cho taûi RLE noái tieáp R=1 Ω , L=0.1 H, E>0. Cho bieát trò trung bình aùp taûi baèng 100 V, maïch xaùc laäp vôùi trò trung bình doøng baèng 15 A . Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng: a/- coâng suaát trung bình treân taûi luoân baèng 1500 W; b/- coâng suaát trung bình treân taûi luoân baèng 1500W khi doøng taûi lieân tuïc; c/- coâng suaát trung bình treân taûi coù giaù trò xaùc ñònh khaùc 1500W; d/- khoâng theå keát luaän veà coâng suaát trung bình; 17. Noùi veà taùc duïng cuûa soùng haøi baäc cao xuaát hieän ôû ngoû ra cuûa caùc boä bieán taàn, phaùt bieåu naøo khoâng ñuùng: a. laøm taêng toån hao nhieät treân R cuûa maïch taûi vaø laøm giaûm heä soá coâng suaát b.laøm taêng ñoä nhaáp nhoâ doøng ñieän, do ñoù laøm taêng khaû naêng laøm doøng taûi bò giaùn ñoaïn 6
  7. DTCS2005_1-dap an de so 1 7/8 c.taïo neân moment xung do ñoù taùc ñoäng laøm ñoäng cô chaïy khoâng eâm d.laøm taêng toån hao xuaát hieän trong maïch töø cuûa caùc maùy ñieän 18. Boä chænh löu caàu moät pha ñieàu khieån toaøn phaàn. Nguoàn xoay chieàu 1 pha lyù töôûng coù trò hieäu duïng aùp pha U=220[V], ω=100π[rad/s]. Taûi goàm R=2Ω, L lôùn voâ cuøng laøm doøng taûi lieân tuïc vaø E=10V. Goùc ñieàu khieån α=π/10 [rad]. Maïch ôû traïng thaùi xaùc laäp. Trò trung bình ñieän aùp treân taûi Ud coù giaù trò[V]: a.193 b.295 c.188 d.266 19. Cho boä giaûm ñieän aùp moät chieàu. Aùp nguoàn Ud=100V. Taûi R=1 Ohm, L lôùn laøm doøng lieân tuïc vaø E =50V. Thôøi gian ñoùng S laø T1=0.0009s, thôøi gian ngaét laø T2=0,0001s. Tính trò trung bình doøng qua taûi[A]. a.30 b.40 c.90 d.80 20. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng veà cycloconveter a. phaïm vi ñieàu khieån taàn s oá ngoû ra cuûa cycloconverter nhoû hôn so vôùi boä bieán taàn aùp giaùn tieáp; b. cycloconverter 3 pha goàm caùc boä chænh löu caàu 3 pha chöùa 18 SCR c. taàn soá ñieàu cheá cuûa cycloconverter ñöôïc naâng caøng lôùn caøng toát ñeå khöû boû taùc duïng caùc soùng haøi baäc cao d. coù theå thay theá caùc SCR trong töøng pha taûi cuûa cycloconverter baèng triac. 21. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng veà boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu moät pha vôùi nguoàn xoay chieàu coù trò hieäu duïng baèng U, taàn soá f vaø taûi RL ñieàu khieån theo pha: a. Khi doøng ñieän qua taûi lieân tuïc thì goùc ñieàu khieån nhoû hôn 90 0 (DEG); b. phaïm vi ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp ra thay ñoåi trong khoaûng 2 2 2 2 (− U ;+ U) π π U c. trò hieäu duïng doøng ñieän qua taûi xaùc ñònh theo heä thöùc R + (2πfL) 2 2 d. taàn soá ñieän aùp ngoû ra baèng 2.f 22. Boä giaûm aùp vôùi nguoàn 1 chieàu Ud=100V. Taûi R=1Ω,L >0 vaø E=20V. Goïi thôøi gian ñoùng coâng taéc bán dẫn S laø T1, thôøi gian ngaét T2. Cho bieát trò trung bình aùp taûi baèng 60V. tính trò trung bình doøng ñieän qua taûi [A]. a.20 b.40 c.60 d.80 23. Cho boä nghòch löu aùp moät pha vaø phöông phaøp ñieàu bieân. Taûi RL. Cho ñoä lôùn nguoàn dc Ud=200V; taûi R=2 Ohm, L=0.1H. Taàn soá aùp ra f=100Hz. Trò hieäu duïng doøng taûi Iz baèng [A] : a.3.18 b.100 c.103.18 d. giaù trò khaùc 24. Cho boä nghòch löu aùp moät pha vaø phöông phaøp ñieàu bieân. Taûi RL. Cho nguoàn dc 7
  8. DTCS2005_1-dap an de so 1 8/8 Ud=500V; R=1 Ohm, L=0.1H. Taàn soá aùp ra f=100Hz. Trò hieäu duïng thaønh phaàn ñieän aùp baäc 1 cuûa taûi Uz(1) baèng [V]: a.112 b.225 c.450 d.636 25. Boä nghòch löu aùp caàu moät pha ñieàu cheá ñoä roäng xung sin coù aùp nguoàn Ud=200V. Taûi R=1 Ohm, L=0,1H. Soùng ñieàu cheá coù taàn soá fñc=1 kHz daïng tam giaùc coù ñænh thay ñoåi giöõa caùc bieân ñoä (-12, +12)[V]. Soùng ñieàu khieån daïng sin udk=5sin(100πt).[V] Xaùc ñònh trò hieäu duïng soùng haøi cô baûn (baäc 1) của áp taûi [V]: a.100 b. 93.3 c.10.7 d.41.7 26.Phaùt bieåu naøo ñuùng cho phöông phaùp ñieàu khieån theo doøng ñieän (current controlled) cuûa boä nghòch löu aùp: a. maïch nguoàn söû duïng cuoän khaùng loïc doøng ñieän vaø ñieàu khieån doøng ñieän qua noù; b. ñieàu khieån ñoä lôùn ñieän aùp nguoàn ñeå ñaït doøng ñieän taûi theo yeâu caàu; c. ñieàu khieån doøng ñieän taûi theo giaù trò doøng yeâu caàu baèng caùch ñieàu khieån giaûn ñoà kích taïo aùp taûi; d. soùng ñieàu khieån tæ leä vôùi doøng ñieän ñaët so saùnh vôùi soùng ñieàu cheá tam giaùc taàn soá cao qui ñònh giaûn ñoà kích caùc linh kieän. 27.Phöông phaùp ñieàu khieån chuû yeáu aùp duïng cho boä nghòch löu doøng ñieän: a. phöông phaùp ñieàu cheá ñoä roäng xung; b. phöông phaùp ñieàu bieân; c. phöông phaùp ñieàu khieån theo doøng ñieän; d. phöông phaùp ñieàu roäng. 28. Boä nghòch löu doøng 3 pha vôùi nguoàn doøng Id=100A ñieàu khieån theo phöông phaùp 6 böôùc (six step). Tính trò hieäu duïng doøng ñieän qua moät pha taûi Iz[A] (taûi daïng sao): a. Keát quaû khaùc b.49 c.53 d.81 29.Boä nghòch löu aùp 3 pha vôùi nguoàn aùp khoâng ñoåi Ud=300V ñieàu khieån theo phöông phaùp 6 böôùc (six step). Tính trò hieäu duïng ñieän aùp pha taûi Uz[V] (taûi daïng sao): a.141 b.137 c.168 d.24 30. Boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu moät pha. Taûi RL. Aùp nguoàn xoay chieàu u = 220 2 sin(100πt )[V ] . Goùc ñieàu khieån α vaø xung kích ñöa vaøo caùc linh kieän döôùi daïng chuoãi xung baét ñaàu töø vò trí goùc kích ñeán cuoái nöûa chu kyø aùp nguoàn töông öùng. Vôùi caùc tham soá R=5 [Ω], L=0.2 [H] α= 2π/3 [rad]. Phaùt bieåu naøo ñuùng: a. Doøng ñieän qua taûi seõ coù daïng lieân tuïc b. ñieän aùp treân taûi chöùa nhieàu thaønh phaàn soùng haøi. c. Chæ coù moät SCR daãn ñieän trong 1 chu kyø nguoàn d. Caùc phaùt bieåu a,b,c ñeàu khoâng ñuùng. 8
nguon tai.lieu . vn