Xem mẫu

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi: §Þa lÝ - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I. PhÇn b¾t buéc (5,0 ®iÓm) C©u 1 (3,0 ®iÓm). Cho b¶ng sè liÖu: C¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n−íc ta (§¬n vÞ %) N¨m 1989 2003 Ngµnh N«ng - l©m - ng− nghiÖp 71,5 59,6 C«ng nghiÖp - x©y dùng 11,2 16,4 DÞch vô 17,3 24,0 a. VÏ biÓu ®å h×nh trßn thÓ hiÖn c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n¨m 1989 vµ 2003. b. NhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n−íc ta qua hai n¨m trªn. c. Gi¶i thÝch sù thay ®æi ®ã. C©u 2 (2,0 ®iÓm). Dùa vµo b¶ng sè liÖu: Sè d©n vµ s¶n l−îng lóa n−íc ta N¨m 1981 1986 1988 1990 1996 1999 2003 Sè d©n(triÖu ng−êi) 54,9 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3 80,9 S¶n l−îng lóa(triÖu tÊn) 12,4 16,0 17,0 19,2 26,4 31,4 34,6 a. TÝnh s¶n l−îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng−êi qua c¸c n¨m (kg/ng−êi). b. Qua b¶ng sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, h·y nhËn xÐt sù gia t¨ng d©n sè, s¶n l−îng lóa vµ s¶n l−îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng−êi trong thêi gian trªn. II. PhÇn tù chän (5,0 ®iÓm) ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò sau: §Ò I C©u 1 (3,5 ®iÓm) Tr×nh bµy nh÷ng thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c©y cµ phª ë T©y Nguyªn. Nªu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ ph©n bè c©y cµ phª trong vïng. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn æn ®Þnh c©y cµ phª ë vïng nµy? C©u 2 (1,5 ®iÓm) ViÖc lµm ®ang lµ mét vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi gay g¾t ë n−íc ta hiÖn nay, h·y: a. Chøng minh nhËn ®Þnh trªn. b. ViÖc t¨ng c−êng thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã t¸c ®éng tÝch cùc g× tíi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm hiÖn nay ë n−íc ta? §Ò II Dùa vµo ¸t l¸t §Þa lÝ ViÖt Nam (B¶n ®å c«ng nghiÖp chung, B¶n ®å c«ng nghiÖp n¨ng l−îng) vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y: 1 (2,5 ®iÓm). X¸c ®Þnh quy m« vµ kÓ tªn c¸c ngµnh cña tõng trung t©m c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé. 2 (0,5 ®iÓm). KÓ tªn c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong vïng §«ng Nam Bé. 3 (2,0 ®iÓm). So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ quy m«, c¬ cÊu ngµnh cña hai trung t©m c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Gi¶i thÝch vÒ sù kh¸c nhau ®ã. .........HÕt......... Hä vµ tªn thÝ sinh: ................................................................... . Sè b¸o danh:............................................................................. Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: ....................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................