Xem mẫu

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp bæ tóc trung häc phæ th«ng n¨m häc 2004 - 2005 §Ò chÝnh thøc -------------- M«n thi: ®Þa lÝ Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò. I/ PhÇn b¾t buéc (6 ®iÓm). C©u1 (3,5 ®iÓm). Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau ®©y: T×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña ViÖt Nam qua c¸c n¨m. ( §¬n vÞ: TriÖu ng−êi ). N¨m 1921 1939 1960 1980 1999 D©n sè 15,6 19,6 30,2 53,7 76,3 a/ VÏ biÓu ®å h×nh cét thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn d©n sè cña n−íc ta thêi kú 1921-1999 b/ NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña n−íc ta trong thêi kú trªn. C©u 2 (2,5 ®iÓm). Dùa vµo b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp cña n−íc ta sau ®©y: ( §¬n vÞ: % ) N¨m 1980 1985 1989 1995 1998 C«ng nghiÖp nhãm A 37,8 32,7 28,9 44,7 45,1 C«ng nghiÖp nhãm B 62,2 67,3 71,1 55,3 54,9 H·y nhËn xÐt sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhãm A vµ nhãm B trong thêi kú 1980-1998. II/ PhÇn tù chän (4 ®iÓm ). ThÝ sinh chän mét trong hai c©u sau: C©u 1. a/ §Êt ®ai, khÝ hËu ë T©y Nguyªn cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n g× ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp? b/ KÓ tªn c¸c c©y c«ng nghiÖp chÝnh vµ sù ph©n bè cña c¸c c©y c«ng nghiÖp ®ã ë T©y Nguyªn. C©u 2. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ - x· héi ë ®ång b»ng s«ng Hång cã nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n nh− thÕ nµo ®èi víi viÖc s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm? ..... HÕt..... ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu, gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thi sinh:.........................................................Sè b¸o danh........................................ Ch÷ ký gi¸m thÞ 1..................................................Ch÷ ký gi¸m thÞ 2 ....................................
nguon tai.lieu . vn