Xem mẫu

  1. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Năm học : 1993-1994 Đề I 1-Lịch sử Việt Nam ( 7 điểm ) Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ a) Âm mưu của địch, chủ trương của ta. b) Diễn biến c) Kết quả. 2-Lịch sử thế giới (3 điểm) Trình bày thành tựu, vị trí, ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai. Đề II 1- Lịch sử Việt Nam (7 điểm) a) Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc. b) Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947. 2-Lịch sử thế giới (3 điểm) Sự phát triển của nền kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991. Phân tích nguyên nhân của sự phát triển đó.