Xem mẫu

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH Đề thi : TIN HỌC B1 Thời gian : 90 phút Ngày thi : *** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu (CSDL) như sau (3 điểm) - Tạo tập tin CSDL tại thư mục làm bài thi với tên là .MDB (: số thứ tự của thí sinh) - Các field được gạch dưới, in đậm và nghiêng là khóa chính của bảng. DONVIKD – ĐƠN VỊ KINH DOANH Field Name Field Type Field Size Caption Description MADV Text 5 Mã đơn vị Mã đơn vị QUAN Text 20 Quận Quận TENDV Text 50 Tên đơn vị Tên đơn vị NGANHNGHE – NGÀNH NGHỀ Field Name Field Type Field Size Caption Description MANN Text 4 Mã ngành nghề Mã ngành nghề TENNN Text 50 Tên ngành nghề Tên ngành nghề TIENTHUE Number Long Integer Tiền thuế Tiền thuế PHIEUTHUTHUE – PHIẾU THU THUẾ Field Name Field Type Field Size Caption Description SOBIENLAI Autonumber Long Integer Số biên lai Số biên lai MADV Text 5 Mã đơn vị Mã đơn vị MANN Text 4 Mã ngành nghề Mã ngành nghề THANGNAM Text 6 Tháng năm Nhập dạng MMYYYY SOTIEN Number Long Integer Số tiền Số tiền THAMGIA – THAM GIA ĐĂNG KÝ KINH DOANH Field Name Field Type Field Size Caption Description MADV Text 5 Mã đơn vị Mã đơn vị MANN Text 4 Mã ngành nghề Mã ngành nghề NGAYDANGKY Date/Time Ngày đăng ký Nhập dạng dd/mm/yyyy TIENTHUEPHAIDONG Number Long Integer Tiền thuế phải đóng  Quan hệ giữa các bảng 15_SC_B1_0736_0061_200908_74.doc Trang 1/2
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH  Dữ liệu mẫu DONVIKD MADV QUAN TENDV DV001 01 Việt Hưng DV002 05 ILA DV003 04 LG NGANHNGHE MANN TENNN TIENTHUE N001 Kinh doanh ăn uống 200000 N002 Kinh doanh nhà hàng khách sạn 1000000 N003 Kinh doanh trung tâm giải trí 800000 PHIEUTHUTHUE SOBIENLAI MADV MANN THANGNAM SOTIEN 1 DV001 N001 072002 210000 2 DV001 N001 082002 880000 3 DV002 N002 092002 1350000 THAMGIA MADV MANN NGAYDANGKY TIENTHUEPHAIDONG DV001 N001 09/06/2002 210000 DV001 N003 05/08/2002 880000 DV002 N002 08/08/2002 1350000 Câu 2: Tạo tập tin .DOC (STT: số thứ tự của thí sinh) trả lời các câu hỏi sau (1 câu) 1. “CrossTab Query có thể tồn tại ít nhất 1trong 3 thành phần là Column Heading, Row Heading và Value”. Phát biểu này đúng hay sai? (0.5 điểm) 2. Cho biết một Field có kiểu dữ liệu nào thì không thể cập nhật giá trị bằng câu truy vấn. (0.5 điểm) Câu 3: Tạo các query sau (6 câu) 1. Liệt kê những đơn vị đã đăng ký kinh doanh trong năm 2002, thông tin gồm: Mã đơn vị, Tên đơn vị. 2. Tăng thêm 2% Số tiền trong bảng PHIEUTHUTHUE cho ngành nghề “Kinh doanh ăn uống”.. 3. Thêm mới một Phiếu thu với các thông tin sau:  Mã đơn vị: DV002  Mã ngành nghề: N003  Tháng năm: 102002  Số tiền: 1,350,000. 4. Tạo bảng DON_VI_DK để lưu lại thông tin của bảng DONVIKD nhưng chỉ lưu những đơn vị đã đăng ký ngành nghề. 5. Cho biết đơn vị nào đã đóng thuế nhiều nhất, thông tin gồm: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Tổng tiền thuế đã đóng. 6. Xóa một phiếu thu thuế trong bảng PHIEUTHUTHUE theo SoBienLai do người dùng nhập vào khi thi hành truy vấn. 15_SC_B1_0736_0061_200908_74.doc Trang 2/2
nguon tai.lieu . vn