Xem mẫu

  1. S GD&ðT QU NG BÌNH THI TH ðH-Cð L N 3 NĂM H C 2008 - 2009 TRƯ NG THPT S 1 B TR CH MÔN V T LÍ 12 NÂNG CAO Th i gian làm bài:90 phút; (ð g m 50 câu) Mã ñ thi 483 H , tên thí sinh:.......................................................................... L p:…………............................................................................ Câu 1: G i λα và λβ l n lư t là hai bư c sóng ng v i các v ch ñ Hα và v ch lam Hβ c a dãy Ban-me , λ1 là bư c sóng dài nh t c a dãy Pa-sen trong quang ph c a Hiñrô. Bi u th c liên h gi a λα, λβ, λ1 là 1 1 1 1 1 1 A. λ1 = λα - λβ. B. λ 1 = λ α + λ β . C. = − . D. = + . λ1 λ β λ α λ1 λ β λ α Câu 2: m t nhi t ñ nh t ñ nh, n u m t ñám hơi có kh năng phát ra hai b c x có bư c sóng tương ng λ1 và λ2 (λ1 < λ2) thì nó cũng có kh năng h p th A. hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1 và λ2. B. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng trong kho ng t λ1 ñ n λ2. C. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng nh hơn λ1. D. m i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng l n hơn λ2. Câu 3: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v hi n tư ng quang phát quang? A. Khi ñư c chi u b ng tia t ngo i, ch t fluorexêin phát ra ánh sáng huỳnh quang màu l c. B. Huỳnh quang và lân quang ñ u là hi n tư ng quan phát quang. C. Chi u chùm tia h ng ngo i vào m t ch t phát quang, ch t ñó h p th và có th phát ra ánh sáng ñ . D. Bư c sóng c a ánh sáng phát quang bao gi cũng l n hơn bư c sóng mà ch t phát quang h p th . Câu 4: ð i v i s lan truy n trong không gian thì phát bi u nào sau ñây là sai? A. Sóng ñi n t mang năng lư ng dư i d ng các phôtôn. B. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng luôn bi n thiên cùng chu kì. C. Sóng ñi n t là s lan truy n c a ñi n t trư ng bi n thiên theo th i gian. π D. Trong sóng ñi n t , ñi n trư ng và t trư ng luôn bi n thiên l ch pha nhau . 2 Câu 5: ð t vào hai ñ u m t cu n dây ñi n áp xoay chi u có bi u th c u = 100cos(100πt) (V) thì dòng ñi n qua cu n dây có cư ng ñ hi u d ng b ng 2A và sau th i gian 1 gi , nhi t lư ng t a ra trên cu n dây là 36.104J. Bi u th c cư ng ñ dòng ñi n t c th i qua cu n dây là π π A. i = 2 2cos(100πt + ) (A). B. i = 2 2cos(100πt + ) (A). 4 3 π π C. i = 2 2cos(100πt - ) (A). D. i = 2 2cos(100πt - ) (A). 3 4 Câu 6: M t mômen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 22,5 kJ. B. Eñ = 18,3 kJ. C. Eñ = 20,2 kJ. D. Eñ = 24,6 kJ. 1 Câu 7: Cho ño n m ch xoay chi u g m cu n dây có ñ t c m L = H, ñi n tr R = 50Ω m c n i ti p v i m t t ñi n có ñi n dung 2π 10 −4 thay ñ i ñư c. Ban ñ u ñi n dung c a t ñi n là C = F , ñ t vào hai ñ u ño n m ch m t ñi n áp xoay chi u t n s không ñ i f = π 50Hz, gi m d n giá tr ñi n dung c a t ñi n thì ñ l ch pha gi a ñi n áp hai ñ u cu n dây v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch π π A. ban ñ u b ng và sau ñó tăng d n. B. ban ñ u b ng và sau ñó gi m d n. 4 2 π π C. ban b ng và sau ñó không ñ i. D. ban ñ u b ng và sau ñó tăng d n. 2 2 Câu 8: Hi u ñi n th hi u d ng gi a an t và cat t c a m t ng Rơnghen là U = 12 kV. Coi v n t c ban ñ u c a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t cat t b ng không. Bi t h ng s Plăng h = 6,625.10-34J.s, ñi n tích nguyên t b ng 1,6.10-19C. Bư c sóng nh nh t c a tia Rơnghen do ng này có th phát ra là A. 10,35nm. B. 73,1966pm. C. 0,73µm. D. 1,35.1010m. Câu 9: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T, trên m t ño n th ng, gi a hai ñi m biên M và N. Ch n chi u dương t M ñ n N, g c t a ñ t i v trí cân b ng O, m c th i gian t = 0 là lúc v t ñi qua trung ñi m I c a ño n MO theo chi u dương. Gia t c c a v t b ng không l n th nh t vào th i ñi m T T T T A. t = . B. t = . C. t = . D. t = . 6 3 12 4 Câu 10: Con l c lò xo treo th ng ñ ng, dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = 2cos20t (cm). Chi u dài t nhiên c a lò xo là l0 = 30cm, l y g = 10m/s2. Chi u dài nh nh t và l n nh t c a lò xo trong quá trình dao ñ ng l n lư t là A. 28,5cm và 33cm. B. 31cm và 36cm. C. 30,5cm và 34,5cm. D. 32cm và 34cm. Trang 1/5 - Mã ñ thi 483
  2. Câu 11: M t ch t ñi m chuy n ñ ng tròn xung quanh m t tr c có mômen quán tính ñ i v i tr c là I. K t lu n nào sau ñây là không ñúng? A. Tăng ñ ng th i kh i lư ng c a ch t ñi m lên hai l n và kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 8 l n. B. Tăng kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 4 l n. C. Tăng kh i l ng c a ch t ñi m lên hai l n thì mômen quán tính tăng lên hai l n. D. Tăng kho ng cách t ch t ñi m ñ n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 2 l n. Câu 12: Chu kì c a âm có giá tr nào sau ñây mà tai con ngư i không th nghe ñư c? A. T = 6,25.10-5s. B. T = 6,25.10-4s. C. T = 6,25.10-3s. D. T = 625.10-3s. Câu 13: Mômen quán tính c a v t r n ñ i v i tr c quay xác ñ nh A. b ng t ng mômen quán tính c a các ph n khác nhau c a v t ñ i v i tr c quay ñó. B. có th dương hay âm tùy thu c vào chi u quay c a v t. C. càng l n thì mômen l c tác d ng lên v t càng l n. D. không ph thu c vào v trí tr c quay. 238 206 238 Câu 14: U phân rã thành Pb v i chu kỳ bán rã 4,47.109 năm. M t kh i ñá ñư c phát hi n ch a 46,97mg U và 2,315mg 206 Pb . Gi s kh i ñá khi m i hình thành không ch a nguyên t chì và t t c lư ng chì có m t trong ñó ñ u là s n ph m phân rã c a 238 U . Tu i c a kh i ñá ñó hi n nay là bao nhiêu? A. ≈ 2,6.109 năm. B. ≈ 2,5.106 năm. C. ≈ 3,57.108 năm. D. ≈ 3,4.107 năm. Câu 15: L n lư t ñ t vào hai ñ u m t ño n m ch RLC m c n i ti p các ñi n áp u1, u2, u3 có cùng giá tr hi u d ng nhưng t n s khác 2π 2π nhau, thì cư ng ñ dòng ñi n trong m ch tương ng là i1 = I0cos100πt, i 2 = I 0 cos(120πt + ) , i3 = I 2cos(110πt – 3 ). H th c 3 nào sau ñây là ñúng? A. I > I0 . B. I ≤ I0 . C. I < I0 . D. I = I0 . 2 2 2 2 Câu 16: M t con l c ñơn g m m t v t nh ñư c treo vào ñ u dư i c a m t s i dây không dãn, ñ u trên c a s i dây ñư c bu c c ñ nh. B qua ma sát và l c c n c a không khí. Kéo con l c l ch kh i phương th ng ñ ng m t góc 0,1 rad r i th nh . T s gi a ñ l n gia t c c a v t t i v trí cân b ng và ñ l n gia t c t i v trí biên b ng A. 0,1. B. 0. C. 10. D. 5,73. Cõu 17: M t ñĩa mài có mômen quán tính ñ i v i tr c quay c a nó là 1,2 kgm2. ðĩa ch u m t mômen l c không ñ i 16Nm, mômen ñ ng lư ng c a ñĩa t i th i ñi m t = 3,3s là A. 70,4 kgm2/s. B. 52,8 kgm2/s. C. 66,2 kgm2/s. D. 30,6 kgm2/s. Câu 18: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Iâng (Y-âng), kho ng cách gi a hai khe là 2mm. Chi u sáng hai khe b ng ánh sáng h n h p g m hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng 500 nm và 660 nm thì thu ñư c h vân giao thoa trên màn. Kho ng cách nh nh t gi a hai vân sáng cùng màu v i vân trung tâm là 9,9mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe ñ n màn quan sát là A. 1,5m. B. 1m. C. 2m. D. 1,2m. 131 131 Câu 19: Iôt 53 I là m t ñ ng v phóng x . Sau 12,3 ngày thì s phân rã còn l i 24% s phân rã ban ñ u, h ng s phân rã c a 53 I là A. 2,45.10-6 s-1. B. 3,14.10-6 s-1. C. 1,34.10-6 s-1. D. 4,25.10-6 s-1. Câu 20: M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa. Khi ñi qua v trí cân b ng, t c ñ c a ch t ñi m là 40cm/s, t i v trí biên gia t c có ñ l n 200cm/s2. Biên ñ dao ñ ng c a ch t ñi m là A. 0,1m. B. 8cm. C. 5cm. D. 0,8m. Câu 21: M ch dao ñ ng LC lí tư ng dao ñ ng v i chu kì riêng T = 10-4s, ñi n áp c c ñ i gi a hai b n t ñi n U0 = 10V, cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i qua cu n dây là I0 = 0,02A. ði n dung c a t ñi n và h s t c m c a cu n dây l n lư t là A. C = 7,9.10-3F và L = 3,2.10-8H. B. C = 3,2µF và L = 0,79mH. C. C = 3,2.10-8F và L = 7,9.10-3H. D. C = 0,2µF và L = 0,1mH. Câu 22: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v năng lư ng c a dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng LC lí tư ng? A. Năng lư ng ñi n t bi n thiên tu n hoàn v i t n s g p ñôi t n s dao ñ ng riêng c a m ch. B. Năng lư ng ñi n trư ng trong t ñi n và năng lư ng t trư ng trong cu n dây chuy n hóa l n nhau. 1 C. C sau th i gian b ng chu kì dao ñ ng, năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng l i b ng nhau. 4 D. Năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i b ng năng lư ng t trư ng c c ñ i. Câu 23: ð t vào hai ñ u m t ño n m ch R, L, C m c n i ti p ñi n áp xoay chi u u = 200cos100πt (V) thì cư ng ñ dòng ñi n trong m ch có bi u th c i = 2cos100πt (A). ði n tr thu n trong m ch là A. 100Ω. B. 200Ω. C. 282,8Ω. D. 141,4Ω. Câu 24: Trong thí nghi m v hi n tư ng quang ñi n ngư i ta cho các quang electron bay vào m t t trư ng ñ u theo phương vuông góc v i ñư ng s c t thì bán kính qu ñao l n nh t c a quang electron s tăng khi A. ch c n gi m bư c sóng ánh sáng kích thích. B. tăng bư c sóng ánh sáng kích thích và gi m cư ng ñ ánh sáng kích thích. C. tăng cư ng ñ ánh sáng kích thích và tăng bư c sóng ánh sáng kích thích. D. ch c n tăng cư ng ñ ánh sáng kích thích. Trang 2/5 - Mã ñ thi 483
  3. Câu 25: M t bàn tròn ph ng n m ngang bán kính 4m có tr c quay c ñ nh ñi qua tâm bàn. Mômen quán tính c a bàn ñ i v i tr c quay này là 40kg.m2. M t ngư i kh i lư ng 60kg ñ ng trên bàn sát tr c quay. Bàn ñang quay ñ u v i t c ñ góc 2rad/s thì ngư i trên bàn ñi ra mép bàn. B qua ma sát tr c quay, l c c n c a môi trư ng và xem ngư i như m t ch t ñi m. T c ñ góc c a bàn khi ngư i ra t i mép bàn là A. 0,16rad/s. B. 0,08rad/s. C. 0,078rad/s. D. 0,314rad/s. 238 206 Câu 26: Quá trình bi n ñ i t 92 U thành chì 82 Pb ch x y ra phóng x α và β-. S l n phân rã α và β- l n lư t là A. 8 và 10. B. 6 và 8. C. 10 và 6. D. 8 và 6. Câu 27: Ch n phát bi u sai khi nói v s phóng x c a h t nhân nguyên t : A. T i m t th i ñi m, kh i lư ng ch t phóng x càng l n thì s phân rã càng l n. B. ð phóng x t i m t th i ñi m t l v i s h t nhân ñã phân rã tính ñ n th i ñi m ñó. C. ð phóng x ph thu c vào b n ch t c a ch t phóng x . D. M i phân rã là m t ph n ng h t nhân t a năng lư ng. 234 Câu 28: H t nhân phóng x 92 U ñ ng yên, phóng ra m t h t α và bi n thành h t nhân thori (Th). ð ng năng c a h t α chi m bao nhiêu ph n trăm năng lư ng phân rã? A. 18,4%. B. 1,7%. C. 81,6%. D. 98,3%. Câu 29: L n lư t m c ñi n tr R, cu n dây thu n c m có ñ t c m L, t ñi n có ñi n dung C vào ñi n áp xoay chi u u = U0cosωt thì cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua chúng l n lư t là 4A, 6A, 2A. N u m c n i ti p các ph n t trên vào ñi n áp này thì cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua m ch là A. 4A. B. 12A. C. 2,4A. D. 6A. Câu 30: Trong các tia: γ; X; Catôt; ánh sáng ñ , tia nào không cùng b n ch t v i các tia còn l i? A. Tia ánh sáng ñ . B. Tia Cat t. C. Tia X. D. Tia γ. Câu 31: M ch dao ñ ng lí tư ng g m t ñi n có ñi n dung C = 1µF và cu n dây có ñ t c m L = 10 mH . Khi t = 0, cư ng ñ dòng ñi n qua cu n dây có ñ l n l n nh t là 0,05A. ði n áp gi a hai b n t ñi n ñ t c c ñ i là A. 1 vôn t i th i ñi m t = 0,03s. B. 5 vôn t i th i ñi m t = 1,57.10-4s. -4 C. 3 vôn t i th i ñi m t = 1,57.10 s. D. 7 vôn t i th i ñi m t = 0,03s. Câu 32: M t sóng cơ có bư c sóng λ, t n s f và biên ñ a không ñ i, lan truy n trên m t ñư ng th ng t ñi m M ñ n ñi m N cách M 7λ m t ño n . T i m t th i ñi m nào ñó, t c ñ dao ñ ng c a M b ng 2πfa, lúc ñó t c ñ dao ñ ng c a ñi m N b ng 3 A. 2πfa. B. πfa. C. 0. D. 3πfa. Câu 33: Ch n phát bi u ñúng: A. Ánh sáng ñơn s c là ánh sáng mà sau khi ñi qua lăng kính không b l ch v ñáy c a lăng kính. B. Trong chân không, t n s c a ánh sáng ñ và t n s c a ánh sáng tím là như nhau. C. Trong t t c các môi trư ng trong su t, ánh sáng tím truy n ñi v i t c ñ nh hơn ánh sáng ñ . D. Ánh sáng ñơn s c có bư c sóng thay ñ i khi ñi qua các môi trư ng trong su t khác nhau. Câu 34: Chi u l n lư t hai b c x có bư c sóng λ1 và λ2 (λ2 > λ1) vào m t t m kim lo i thì t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các êlêctrôn quang ñi n tương ng là v1 và v2. N u chi u ñ ng th i c hai b c x trên vào t m kim lo i ñó thì t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các êlêctrôn quang ñi n là A. v2. B. v1 + v2. C. v1. D. v1 − v 2 Câu 35: Trong quá trình dao ñ ng ñi u hòa c a con l c lò xo thì A. cơ năng và ñ ng năng bi n thiên tu n hoàn cùng t n s , t n s ñó g p ñôi t n s dao ñ ng. B. sau m i l n v t ñ i chi u, có 2 th i ñi m t i ñó cơ năng g p hai l n ñ ng năng. C. khi ñ ng năng tăng, cơ năng gi m và ngư c l i, khi ñ ng năng gi m thì cơ năng tăng. D. cơ năng c a v t b ng ñ ng năng khi v t ñ i chi u chuy n ñ ng. Câu 36: Trên m t s i dây có sóng d ng, ñi m b ng M cách nút g n nh t N m t ño n 10cm, kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p trung ñi m P c a ño n MN có cùng li ñ v i ñi m M là 0,1 giây. T c ñ truy n sóng trên dây là A. 400cm/s. B. 200cm/s. C. 100cm/s. D. 300cm/s. Câu 37: Hai ngu n âm O1, O2 coi là hai ngu n ñi m cách nhau 4m, phát sóng k t h p cùng t n s 425 Hz, cùng biên ñ 1 cm và cùng pha ban ñ u b ng không (v n t c truy n âm là 340 m/s). S ñi m dao ñ ng v i biên ñ 1cm trong kho ng gi a O1O2 là: A. 18. B. 9. C. 8. D. 20. Câu 38: M t l c có ñ l n không ñ i tác d ng lên m t v t t i ñi m M cách tr c quay c a v t m t ño n OM = R không ñ i. Khi giá c a l c ñ ng th i vuông góc v i OM và tr c quay thì nó gây ra cho v t gia t c góc γ, khi giá c a l c v n vuông góc v i tr c quay nhưng nó h p v i OM góc 300 thì gia t c góc mà l c này gây ra cho v t là γ γ 3 A. . B. 3γ. C. . D. γ. 2 2 Câu 39: M t con l c lò xo n m ngang, t i v trí cân b ng, c p cho v t n ng m t v n t c có ñ l n 10cm/s d c theo tr c lò xo, thì sau 0,4s th năng con l c ñ t c c ñ i l n ñ u tiên, lúc ñó v t cách v trí cân b ng A. 1,25cm. B. 4cm. C. 2,5cm. D. 5cm. Câu 40: M t cái còi phát sóng âm t n s 1000Hz chuy n ñ ng ñi ra xa m t ngư i ñ ng bên ñư ng v phía m t vách ñá, v i t c ñ 15m/s. L y t c ñ truy n âm trong không khí là 340m/s. T n s c a âm mà ngư i ñó nghe ñư c khi âm ph n x l i t vách ñá là A. 956 Hz. B. 958 Hz. C. 1 046 Hz. D. 1 044 Hz. Trang 3/5 - Mã ñ thi 483
  4. Câu 41: Trong nguyên t hiñrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Sau khi nguyên t hiñrô b c x ra phôtôn ng v i v ch ñ (v ch Hα) thì bán kính qu ñ o chuy n ñ ng c a êlêctrôn trong nguyên t gi m A. 13,6µm. B. 0,47nm. C. 0,26nm. D. 0,75µm. Câu 42: M t khung dây d n ph ng, quay ñ u v i t c ñ góc ω quanh m t tr c c ñ nh trong m t t trư ng ñ u, có véc tơ c m ng t π vuông góc v i tr c quay c a khung, su t ñi n ñ ng c m ng trong khung có bi u th c e = E 0 cos(ωt + ) ( V) . Vào th i ñi m t = 0, 2 véc tơ pháp tuy n c a m t ph ng khung dây h p v i véctơ c m ng t m t góc b ng A. 1800. B. 1500. C. 450. D. 900. Câu 43: Hai dao ñ ng ñi u hòa (1) và (2) cùng phương, cùng t n s và cùng biên ñ A = 4cm. T i m t th i ñi m nào ñó, dao ñ ng (1) có li ñ x = 2 3cm, ñang chuy n ñ ng ngư c chi u dương, còn dao ñ ng (2) ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. Lúc ñó, dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng trên có li ñ bao nhiêu và ñang chuy n ñ ng theo hư ng nào? A. x = 8cm và chuy n ñ ng ngư c chi u dương. B. x = 0 và chuy n ñ ng ngư c chi u dương. C. x = 4 3cm và chuy n ñ ng theo chi u dương. D. x = 2 3cm và chuy n ñ ng theo chi u dương. Câu 44: V t có tr c quay c ñ nh, mômen quán tính ñ i v i tr c quay này là I, quay v i t c ñ góc ω thì mômen quán tính L và ñ ng năng Wñ liên h v i nhau b i h th c L2 L2 L2 2L2 A. Wñ = . B. Wñ = . C. Wñ = . D. Wñ = . I 2I 4I I 4 Câu 45: Sau khi ñư c tách ra t h t nhân 2 He , t ng kh i lư ng c a 2 prôtôn và 2 nơtrôn l n hơn kh i lư ng h t nhân 4He m t lư ng MeV là 0,0305u. N u 1u = 931 , năng lư ng ng v i m i nuclôn, ñ ñ tách chúng ra kh i h t nhân 4He là bao nhiêu? c2 A. 7,098875MeV. B. 2,745.1015J. C. 28,3955MeV. D. 0.2745.1016MeV. Câu 46: ðo n m ch xoay chi u AB ch g m cu n thu n c m L, n i ti p v i bi n tr R. Hi u ñi n th hai ñ u m ch là UAB n ñ nh, t n s f. Ta th y có 2 giá tr c a bi n tr là R1 và R2 làm ñ l ch pha tương ng c a uAB v i dòng ñi n qua m ch l n lư t là ϕ1 và ϕ2. Cho π bi t ϕ1 + ϕ2 = . ð t c m L c a cu n dây ñư c xác ñ nh b ng bi u th c: 2 R1.R2 R2 + R 2 |R1 – R2| A. L = . B. L = 1 2 . C. L = . D. L = R1 + R2 . 2πf 2πf 2πf 2πf Câu 47: Con l c v t lý là m t thanh m nh, ñ ng ch t, kh i lư ng m, chi u dài ℓ, dao ñ ng ñi u hòa (trong m t m t ph ng th ng ñ ng) quanh m t tr c c ñ nh n m ngang ñi qua m t ñ u thanh, t i nơi có gia t c tr ng trư ng g. Bi t momen quán tính c a thanh ñ i v i tr c 1 2 quay ñã cho là I =m ℓ . Dao ñ ng c a con l c này có chu kỳ là 3 l 8l 8l 6l A. T = 2 π B. T = π C. T = π D. T = π g 3g g g Câu 48: M t ròng r c kh i lư ng M , bán kính R , có th quay t do xung quanh tr c c ñ nh c a nó . M t s i dây qu n quanh ròng r c và ñ u t do c a dây có g n m t v t kh i lư ng m. Gi cho v t ñ ng yên r i th nh . Khi v t m rơi xu ng ñư c m t ño n b ng h , thì t c ñ c a nó th i ñi m ñó A. t l thu n v i R. B. t l ngh ch v i R. C. t l nghich v i R2. D. không ph thu c R. Câu 49: ð ng cơ không ñ ng b 3 pha ho t ñ ng b ng dòng xoay chi u t n s 50Hz. T i tr c quay c a rôto, m i cu n dây t o ra t 3 trư ng có c m ng t c c ñ i B0. th i ñi m t, c m ng t t ng h p do 3 cu n dây gây ra t i tr c quay là B 0 thì sau 0,01s, c m 2 ng t t ng h p t i ñó là 3 3 1 A. B0 . B. B0 . C. B0 . D. B0. 2 4 2 Câu 50: M t ño n m ch ñi n xoay chi u g m ñi n tr thu n R m c n i ti p v i t ñi n C. N u dung kháng ZC b ng R thì cư ng ñ dòng ñi n qua ñi n tr luôn π π A. tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n. B. s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch. 4 2 π π C. s m pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch. D. tr pha so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n. 4 2 ----------- H T ---------- Trang 4/5 - Mã ñ thi 483
  5. MÃ ð 483 1 C 2 A 3 C 4 D 5 D 6 A 7 D 8 B 9 C 10 C 11 D 12 D 13 A 14 C 15 A 16 A 17 B 18 D 19 C 20 B 21 C 22 A 23 D 24 A 25 B 26 D 27 B 28 D 29 C 30 B 31 B 32 B 33 D 34 C 35 B 36 B 37 D 38 A 39 C 40 C 41 C 42 A 43 D 44 B 45 A 46 A 47 B 48 A 49 A 50 A Trang 5/5 - Mã ñ thi 483