Xem mẫu

DЁ<br /> <br /> so GrAo DUC & DAO TAO<br /> rnUoNc rHPT cuuvr:x<br /> OUV ooN<br /> <br /> rt<br /> <br /> r力<br /> <br /> THITHウ THPTQG LAN l― NÅ IM<br /> M6n thi:SINH HOC<br /> <br /> gJα ″′<br /> a“<br /> ∂′<br /> <br /> ba,「 5θ<br /> <br /> 2019<br /> <br /> g力 ′<br /> ν″″<br /> ση<br /> ´<br /> 所<br /> θリ<br /> な θε<br /> ′力<br /> “<br /> <br /> (De thi g6m c6 05`イtrang)<br /> <br /> RIa d0 135<br /> (〕<br /> <br /> au l:Phan ti nao sau day dw9c tao thanh trong cac phan価 g anh sang cta quang hop va bi tieu thu trOng<br /> <br /> chu trinll Canvin?<br /> <br /> A.NADPH.Bo N116c.<br /> <br /> C.Oxio<br /> <br /> Do C6H1206。<br /> <br /> Cau 2:Nguδ n chl'tnao cmg c¨ cho he Si血 thai nOng ngれ g bi gi6i h“ Vllu6n duoc b6 smg tt kh6ng<br /> khi?<br /> <br /> A.Nlr6c.Bo Cacbono<br /> <br /> C.PhotphO. Do Nitσ<br /> <br /> .<br /> <br /> Cau 3:Nhm t6 nあ nao sau day la nhm t6 hm sinh d6i v6i mOitrllmg?<br /> A.Vi khu△ n s6ng trOn bё mユ<br /> <br /> da. B.Anhsmgo C.Nv6c. Do Nhiet dO.<br /> <br /> Cau 4:Cttmaruotnon hわ thu ngay n6ng ch phaitieu h6ala<br /> I).fruCt6zσ<br /> A.tinh bOt. B.chat bё o. C.oroteino<br /> cac diさ uc狙 面 6t nhu:dmg dich si血 11,コ het<br /> Cau 5:Khi c6 1"tim rangoai ccthё va dugc cung ctt d∼<br /> dO,dO pH,02… tim Van hO"dOng duOC them mOttha gian nta “Vitim C6 tinh tlF dOngo T■ SaO tim C6 tinh ttr<br /> 汗<br /> Ano,<br /> Y^工<br /> ‐<br /> ―<br /> _<br /> _<br /> 0・<br /> n,dall<br /> d6n<br /> n<br /> cac<br /> ho"dong<br /> cta<br /> tiコ<br /> u<br /> khiё<br /> A.Do cac hach tv dong c6 kha nang phtt ra xung dOng than kinh d6 diё<br /> .<br /> <br /> tinh tu dOng Cta CO tim。<br /> <br /> B.Do tim du9C CAu● O theo ki6u hgp bao,nen cac t6 bao tim van ho″<br /> <br /> C.Mュ<br /> <br /> dOng binh thu挽 lg them mOtthd gian.<br /> <br /> di dugc dlFa ra kh6i CC thё nh■ lg tim V:in Chiu SV Chi ph6i Cta he thal■<br /> <br /> kinh giaO Cain Va ph6 giao cain,<br /> <br /> D.Do tim c6 heth6ng van dieu hё alumg mau motcach h"li nen di mau de nu6itim thOm mOt khomg thδ<br /> <br /> i<br /> <br /> glan nlla.<br /> <br /> Cau 6:Dttg dot bi6n nao sau day c6 th6 phat sinh tV phattrong tё<br /> <br /> bb?<br /> <br /> A.Thay the cゎ nucle6tit.B.Dお vi tri ctt nucle6tit.<br /> C.Them mot cap nucleOtit.D.Mtt mot cap nuc100tit.<br /> Cau 7:Viec si dung thり c vtt khOng phtt la C3 hOユ C CAM lam cay trOng chi gi“ han 6 mOts6 nd,vi trong<br /> nhing ngけ nttg n6ng,cた c∼ nけ d6ng khi kh6ng.Diさ u gix∼ ra khi c∼ d6ng khf kh6ng?<br /> <br /> 1.c∼<br /> <br /> giam dllgc sv mtt n116c。<br /> <br /> 2.Cay ngan call C02 Va0 1a。<br /> <br /> 3.Trong qua trinh h6 hれ ,mbisco nOng liOn kё t V6i C02 malien k6t Vd 02.<br /> 4.Cay tich lty 02 tt CaC phan ing Sarlg trOng la.<br /> so cau dlling la:<br /> <br /> A.1.B。 2.C.3.D。 4.<br /> Cau 8:C6b∞ nhieu cm ding<br /> <br /> khi n6i vё sり khれ nhau gita tieu hoa nOi bお V6itieu hoa ngo″ bb?<br /> 1.Tieu h6a noi baO xay ra ben trOng te bao,cOn tieu h6a ngo■ bao xay ra ben ngoaite bao。<br /> 2.Tieu h6a noi bao c6 cc quan tieu h6a cё n tieu h6a ngoOi bao chua c6 cc quan tiOu h6a.<br /> ′<br /> 3。 rieu h6a n91 bao chi c6 tieu h6a cc h9c cδ n tiOu h6a ngo01 bao c6 tieu h6a h6a hoc,tieu h6a cc h9C Va tieu<br /> <br /> h6a vi sinh vat.<br /> 4.Tieu h6a n91 bao chi c6 1nOt enziln thanl gla cδ n tiOu h6a ngoal bao c6 nhiё u enziin tharn gla.<br /> 5.Tieu h6a n91 bao chi xay ra 6 sinh vat doll bao cё n tiOu h6a ngo01 baO Chi xay ra dソ cσ the da bao.<br /> A。<br /> <br /> 1.<br /> <br /> B.2.<br /> <br /> C.3.<br /> <br /> D.4.<br /> <br /> Cau 9:T単 sao 6 thtrc v"khOng c6 hien tlF∝ lg ngO dOC NH3?<br /> <br /> A.Do cay dao tha NH3 khithta・<br /> B・ Do cav hinh thanh nen amit.<br /> c6co quan baiti6tNH3 ra kh6i co th6.<br /> D.Doc∼<br /> C.Doc∼ t6ng h`p NH3 khithiё u・<br /> Cau 10:C6bao nhieu phtt biё u ding vё mach mau?<br /> van<br /> chuven<br /> mau tt tim t6i mao mach.<br /> 1.Dong<br /> mach<br /> dav mau vaO tam nhictatim.<br /> 2.1■ nh mach<br /> °<br /> ′<br /> ・<br /> ・<br /> ′<br /> ・ ψ<br /> ・<br /> ,<br /> <br /> ち<br /> <br /> 3.Dong mach ph6i mang mau giau oxira kh6i phOi.<br /> <br /> 4.MaO machla mach mau c6thanh m6ng nh飢<br /> <br /> 5,Tiet dien cta dOng lnach gan tinl16n,cang xa tiln Cang nh6. 6.rlthh nlach phOilmang mau giau oxi.<br /> <br /> A.2.<br /> <br /> B。<br /> <br /> Cau ll:Nh散 lg<br /> <br /> 3。<br /> <br /> C.4.<br /> <br /> D.5。<br /> <br /> vi du nao du6i day th6 hien hinh thic ch9n 19C kiOn dinh?<br /> <br /> 1.Nhiё u 10滅 thllc vtt ra hOa vaO mot mta nao d6。<br /> 2.(ii ngud,kh6illrOng cc th6 1ic ln6i sinh t6i vu nh数 3,6kg。<br /> 3.o nhillg vung chiu anh hu6ng cta baO,thtrむ ng t6n tai nhing con chiln c6 sai canh trung binh.<br /> <br /> .<br /> <br /> 4.Ca hOi chi c6 kich thu6c 16rl hOac kich thu(`ic bё thビ む1lQ khong‐ c6 kich thu(`,c trungン binh.<br /> ヽ<br /> ,.<br /> ソ<br /> <br /> ∼<br /> <br /> ′<br /> <br /> 5.()thLFC Vat,Cay qua cao de bi gay do gi6,cay qua thap thieu anh sing,nOn da s6<br /> <br /> ′<br /> <br /> c6y c6 kich thu6c trung<br /> <br /> binh.<br /> <br /> T6h"ding ia:<br /> 1,2,3,4.<br /> <br /> A。<br /> <br /> Cau 12:Hatlia va hatthh dau ngam VaO ntr6C Va mallit01(10oi duぬ g mathTc v斜 血 Ong hわ thu).K6t qua<br /> thu<br /> <br /> sau:<br /> <br /> theo<br /> <br /> Kh6iluong thng(%)<br /> 98<br /> <br /> cach xi li<br /> <br /> H4t lira ngam trong nu6c<br /> H4t lira ngam trong manitol<br /> H4t thdu dAu ngAm trong nu6c<br /> IIat thau dau nhing nu6c n6ng tr116c khi ngaln trong ntF6C<br /> <br /> Tile n∼<br /> <br /> mam(%)<br /> <br /> 100<br /> <br /> 12<br /> <br /> 0<br /> <br /> 11<br /> <br /> 0<br /> <br /> 110<br /> <br /> 80<br /> <br /> 1<br /> <br /> do nu6c drgc hap thu.<br /> <br /> 2.<br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Xt if hhetlam v6 hatthau dau血 ё<br /> m m detham nu6c.<br /> 6。 Xt if血 ietlam hlT hai mttg t6 bao cia hatthh dh nOn nu“<br /> di vお<br /> 7」 Duさ ng manitol ngttn c力 ■<br /> chu"inh Crep.<br /> 8,Duむ ng manit01 ng△in vao vach t6 bao lam nu6c kh6 th△ m thAu.<br /> C6bao nhieu giai thich ding?<br /> A。 3<br /> B.4.<br /> C.5。<br /> D。 2.<br /> Cau 138 Nhan xё t nao dlF6i day dlFOC ritra t)liCh Si phtt tri6n Cta Sinh V"la khOng ding?<br /> A.Lich stphatt五 6五 cta sinh v"g`n liさ n v6ilich si phtt tri6n cia v6 Qua D乱<br /> Bo Sy thay d6i diё u kien aa Ch狂 ,khf hau thlrむ ng dan d6n Sv bi6n d6i trlF6C h6t la dOng va va qua d6缶<br /> huttg t6ithり CV針<br /> 5。<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> lh<br /> <br /> .<br /> <br /> C・ Sv phattri6n cta sinh gi6i diё n ra nhanh hon sり thay d6i challl chap cta diさ u kien khi hau,dia chat.<br /> Do Sinh gi6i da phattrien theo htr6ng ngay cang da dang,tO chic ngay cang caO,thich nghi ngay cang hOp ll.<br /> <br /> Ca● 14:Mot con ki6n cha m6i giaO ph6itim th∼<br /> <br /> motcait6 6 mOt hOmg dム ttv do Gia si t6 n6ng<br /> <br /> dong tham hoa gl,tm kiё u dumg cong nb sau d∼ la h叩 1l nhtt d13 bi6uthi sv sinhtru6ng cta quh th6?<br /> <br /> Ao Duむ ngthmg nふ 五ngttg.B.Duさ ng thing nふ m ngang sau d6 gttn nha血<br /> <br /> Ъ<br /> itac<br /> <br /> vさ cu6i。<br /> <br /> C.]DIFδ ng COng hinh chi S.<br /> <br /> I).]Duё ng cOng hinh chi J.<br /> Clau 15:Cho cac nhall xё t sau:<br /> 1.I)Ot bi6n la nhan t6 duy nhattaO nguさ n nguyen lieu cho qua trinh tiё n h6a.<br /> <br /> 2.Di‐ Nhap gen larn da dang v6n gen cia quan th6.<br /> 3.Thuy6tti6n h6at6ng h9p gも 111 2 qua trinh:ti6n h6a 16in va ti6n h6a nh6。<br /> <br /> 4.Gim ph6ingh血 im<br /> <br /> la nhm t6 ti6n h6a v6 hu6ng。<br /> Chi duv nh△ t cbn<br /> 10c<br /> tu mien la nhtt t6 ti6n h6a ditt hlF“<br /> ・ ′<br /> ・<br /> ア<br /> 、<br /> 。<br /> Lノ<br /> 6.Dot bien laini nghё O vOn gen cta quan thO.<br /> 5。<br /> <br /> Q.<br /> <br /> 7.Nёu th s6 dot bi6n thum bttg tM s6 dOt bi6n nghich thi quM th6 vh ti6n h6a.<br /> A。<br /> <br /> 1.<br /> <br /> C6bao nhieu nhan x6t ding?<br /> <br /> B.2.<br /> <br /> C.3.<br /> <br /> D。<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Cttu 16:Di61n gi6五 g nhau gita chOn 19c nhan tao va chOn 10c tり nhien l嵐<br /> 1.deu du,a tren cc s6 cta tinh bi6n di va tinh ditruven cta sinh vat.<br /> 2.dё u dふ cOn ngmiti6n hanh.<br /> 3.¨ u di5n r,sり dあ thai cac bi6n di n6ng c6 19i Va tiCh luy nhmg bi6n di c6 19i.<br /> <br /> 4.deu dm den syph饂<br /> <br /> 1l ti血 trang 6 si山 vat.<br /> <br /> 5.deu la dong luc cta tien hOa.<br /> <br /> T6hqp ding la:<br /> A.1,3,4,5。<br /> B。 1,2,4,5。 C。 2,3,4,5.I).1,2,3,4,5。<br /> Cau 178 C6 5 10aithiy lnh vat,s6ng“ ong 5 dia di6m kMc nhau:Con A s6■ g trOng nu“ ngot,con B s6ng 6<br /> Cia SOng,COn C)6 biOn gan bむ ,COn I)SOng Xa bё tren lllユ t ntr6c,cδ n coniE s6ng 6 bi6n sau 4000nl.<br /> chO cac Dhat bieu sau:<br /> チ<br /> <br /> ′<br /> <br /> 1.cOn ronglnu6i nhat h con B。<br /> 2。<br /> <br /> 3.Con hcp nhiet nhatla con D.<br /> 4.lCon chiu aD Suat COt nu6c 16n nhatla cOn A.<br /> 5・<br /> <br /> COn CO glσ i han hop ve cac nhan t6 sinh thai nhatla con E<br /> <br /> A.1.<br /> Ciu<br /> <br /> S6phtt bi6u ding la:<br /> <br /> B.2.<br /> <br /> c.3.<br /> <br /> D.4.<br /> <br /> λ<br /> <br /> ■<br /> 18: Du6i dAy la sc oo<br /> pha<br /> 1、<br /> <br /> vo v19c nghie.cl,「tl sv di<br /> <br /> mdu sdc l6ng chuQt:<br /> <br /> ■●<br /> <br /> Mau dcn<br /> <br /> Mtt Maux`m<br /> <br /> II<br /> <br /> 6<br /> <br /> III<br /> <br /> 猛g<br /> E]O Mれ 廿<br /> <br /> 7.<br /> <br /> IV<br /> Nёu II16 Va II17 Sinh COn thi XaC Sutt d6 Sinh COn C6 mau tring la baO nhieu?<br /> <br /> A.1/16.<br /> <br /> B。<br /> <br /> C.1/64.<br /> <br /> 1/6。<br /> <br /> Cau 19:ChO phё p lai Sau:∠ 1■<br /> αυ<br /> <br /> ::驚<br /> <br /> 留i鮒 温<br /> m会<br /> <br /> A.10,56%.<br /> <br /> =■<br /> α<br /> <br /> D.1/24.<br /> x‐ ■fL∠ 竺。<br /> N6u<br /> <br /> `<br /> <br /> αυ<br /> <br /> α」<br /> E′<br /> <br /> mot gen quy dim mottinh trang,tf血 廿韓 g<br /> <br /> troi la troi<br /> le<br /> <br /> :vi v6itM s6 20%,D va E hom viva th s6 40%.Thitm theO tthuyetけ<br /> <br /> B.28,94%。<br /> <br /> =L留<br /> <br /> C.12,54%. :D.3,96%.<br /> <br /> Cau 20:Khi cac ca thё cia mot 10ai giao ph6iti6n hanh giam phm hinh thanh giao tt,6 mot s6 t6 baO sinh<br /> giao ti,c61not clp NS'T khOng phan li trong gialll phan I,giain phan II dien ra binh thubngo SV giaO ph6i tV<br /> dO gita cac cathe c6 the taO ra cac kieu t6 hgp ve NS'‐<br /> <br /> A.2n,2n+1,2n‐ 1,2n+2,2n‐ 2.<br /> C.2n,2n-1,2n+1.<br /> <br /> 「<br /> <br /> la<br /> <br /> 2n-2,2n,2n+2.<br /> D.2n+1,2n-1,2n+2,2n-2.<br /> <br /> :B。<br /> <br /> Cau 21:TrOng ving c● a s6ng m6i quan he dinh du前 lg cta cれ loai dlrgc m6 ta nhll sau:Cお loai gi“ xac<br /> SOng O day an phe lieu Cung Cap thiC ttn ChO Cua,Ca dt rlh6 Va Ca d■ kich thu6c 16n。 IRong thic ttn chO ca an<br /> thり cv餌 ,6c va sё .Cac 10ai ca ttn thlFC Va,v91n va giap xac c6 klla nang khd thac ngu6n thic an cta thuc va<br /> n6i.Cua,ca dt rlh6江 n CiC 10ai Ca an thuC Vat,OC,Vol■ ,giap XaC n6i.VO phfa ininh,cua va ca dむ nh6 10i la<br /> thiCこn ua thfCh cta ca dt c6 kich thu6c 16no ca dt c6 kfch thu6c 161l cё n ttn ca oc,vOnl va caュ n thlFC Vat.<br /> <br /> Ngud tapMt hienthtt thu6c DDT v6i haln lumg thtt trOng n116c nOng gay ch6ttic thd cho cac 10ai,sOng<br /> 10i tiCh“ trOng baC dinh du敬 lg.Vё<br /> <br /> m狂 1′ thuy6t,loai nao du6i day c6 th6 bi nhiё m doc n11lg nh乱 ?<br /> IB.vclll.6C Va Ca江 1l thtrc vato C。 (Giap XaC Va ron負 .<br /> Do Ca dl c6 kfch th116c 16n.<br /> ユ<br /> ノ<br /> ヽ・<br /> ′<br /> や<br /> ,<br /> <br /> A.Cua,ca di nh6.<br /> ′<br /> <br /> ([〕<br /> <br /> au 22:SV ket h9p gitla hai CrOnlatit ctng ngu6n g6C trong cュ p tllcllg d6ng sau d6 trao d6i ch60 cac doan c6<br /> <br /> the se la:nlっ hat sillll bao nhieu biOn di dur6i dav?<br /> <br /> 1.ChuyOn do御 .<br /> <br /> 4.Dね dO御 .<br /> <br /> A.1.<br /> <br /> B。<br /> <br /> 2.Ltt do韓 。<br /> <br /> 5。<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mtt do韓 .<br /> <br /> C.3.<br /> <br /> Cau 23:ヽイ<br /> [6tloai c6 b6 NS′<br /> <br /> D。<br /> <br /> 3.Hom vigen.<br /> 6.Thtt th6 cac c“<br /> <br /> nucleotit.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> 2n:=6.tren inOt c江 o NST x6tin6t c沈 o gen g6■ l c6 2 aleno C6 t6i da bao nhiOu<br /> kieu gCn khac nhau c6 the c6(シ cac the ba?<br /> <br /> A.21.<br /> <br /> B.36.<br /> <br /> C。<br /> <br /> I`<br /> <br /> 108.<br /> <br /> D。<br /> <br /> 16。<br /> <br /> Cau 24:Ⅳ Iot<br /> gcn ciat6 baO nhan thuc ducc xen vao ADN cta vi khu△ n.Vi khuan ti6n hanh phien ma gen nav<br /> ・ψ<br /> V<br /> ヽ<br /> ・<br /> thallh inARN va dich ina thanh prOtein.Protein nay v6 dung dO chia nhieu axit anlin hOn sO v6i protcin cta tO つ<br /> bム O nhan tlllrc.'Iヽ 。<br /> i sa。 ?<br /> <br /> A.mARN khOng ducc xi li nhlrtron2 t6 baO nhan thlrc.<br /> <br /> B.Vong dOicta mAR:N vi khuan qua ngan.<br /> C.T6baO nhm thllc vat6 bぁ nhtt so si dung ma ditruvё n kMc nhau.<br /> Do Cお prOtcin ic・ ch6 dacanthiep vaO quatrimphiOnmavadichma.<br /> (Clau 25:AXit amin CyStein dvgc rna h6a b6i 2 bo ba,alanin ducc lna h6a b6i 4 bo ba,valin dlrcc ina h6a b6i 4<br /> <br /> bO bao C6 baO nheu loOi mARN khac nhau lam khu6n t6ng h%)cho mOt“<br /> d6c62cystcin,2 alanin va l valin?<br /> A。<br /> <br /> 30720。<br /> <br /> B.7680。<br /> <br /> C。 23040.<br /> <br /> 碑 p61ipeptit c6 5欲 it ainin,trOng<br /> <br /> :D.256.<br /> <br /> Cau 26:O mOtloaitht c6 3 gen kh6ng dCn phan li dOClap,taC dOng quald Cing quy dinh mau sic cia16ng,<br /> m6i gcn deu c6 2 den(A,a;B,b;D,d)。 Khitrong kieu gcn c6 m“ dOng thd ca 3 gOn troi A,B,D cho mau<br /> 16ng den,cac ki6u gen cё n<br /> <br /> loi dё u<br /> <br /> cho rnau 16ng trango Cho ca th6 16ng den giao ph6i v6i ca th6 16ng tring,dbi<br /> <br /> Con thu ducc 25%s6ca th6 16ng den.Kh6ng tinh d6n Vaitrё<br /> <br /> A.12.<br /> <br /> B。<br /> <br /> Cia b6 mo thi s6 phё p lai c6 th6 xay ra la:<br /> <br /> Ca■ 27:Cho cttc nOi dun2 sau:<br /> 1.Gen c6 nttu looi gen hhu gen diさ<br /> <br /> u hё a,gen<br /> <br /> ch t血 … trOng<br /> <br /> quan c6 chl,c nang dieu hも a cac hOat dong cta cq the.<br /> <br /> .<br /> <br /> d6 ctt gen diさ u hё a la gen quy dinh cac cc‐<br /> <br /> ^<br /> <br /> 2.Quatrinh nhan d6i ADN tuan theo 2 nguyen tttc:Nguyen tttc b6 sung va nguyen tac ban bao tOn.<br /> 3.Riboxom dich chuヤ 6n tren mARN theo chiё u 5'‐ 3),<br /> 4.E)iё u hδ a hoat dong gen 6 sinh vat nhan sc chi y6u la diё<br /> <br /> u hё aphien ina.<br /> 0<br /> <br /> 5,Nucleoxom g6m 8 ph舗 術 histon va mot dott ADN ctta 146 nucleotit,qum qua血 livδ ng.<br /> 6。<br /> <br /> Sy ti6p h"廿 aO d6i Chё O khOng cm gi■ a hai NST khac cぃ tllmg dも ng dh d6n hien tumg chuy6n dO御<br /> 1突<br /> <br /> tlrollg no。<br /> <br /> 7.DJdabOi nhientu"gl加 giatmg s6 1umg NST cia ttiё<br /> Nh愴 lg<br /> <br /> u 10譴 khac nhau trong mott6 baO.<br /> <br /> noi dung ding la:<br /> <br /> A.1.2,3.495。<br /> B。 2,3,4,6,7。<br /> C.2,3,5,6,7. D。 1,2,5,6,7.<br /> Cau 28:MOt nttien Cm Vё t6C dO tr∞ d6i Ch△ ttrOng quM Xatren Ctt cho thtt nmg lumg g面<br /> ph6ng n h6<br /> h△pl“ hσ ll nmg luttg bit git dttc trong quang h".Qutt Xa trOng nghien c山 6 titt trttg nao stt day la<br /> 汁1ln。<br /> “ ・<br /> ●<br /> <br /> ′<br /> <br /> '<br /> <br /> 、<br /> <br /> A.Sinh kh6i cta quan xa dang giam.<br /> 、 A・ ・ ・・ ス<br /> ・<br /> <br /> ,<br /> <br /> λ<br /> <br /> ュ<br /> <br /> ′v<br /> <br /> ∼<br /> bo Slnl kh。 lCua quen Xa C`lrlg<br /> tang。<br /> <br /> c.ouan xa da dat den inic tOi da.<br /> E)inh luat baO t6n nttng luong khOng ap dung d110C trong quan xa dang nghien ciu.<br /> <br /> I)。<br /> <br /> Cau 29:Tinh trttg mh sac cia hOa dO hd ctt gen phtt li dOc lゎ tu∝lg tac theo kieu bO sung.Trong d6 c6<br /> 口 t■ t<br /> <br /> d6ng thむ i ca hai gen troi A va B chO hOa d6,thieu inot trOng hai gen troi nay chO hOa vang,thieu ca hai<br /> <br /> geh trOil″ ChO hOa岳 猛 go TrOng mOt quM th6 6廿 韓 g thai cm bttg ditruyさ n c6 th s6 alen A=0,4 va B=<br /> 0,3.Theo lf thuy6t,ti le c″ mang ki6u hinh hOa d6 trong quM■ 61a<br /> A,32,64%. B。 56;25%。 C,12%。<br /> :D。 1,44%.<br /> <br /> Cau 30:Cho c“<br /> <br /> phtt biё u sau:<br /> <br /> 1.■ lARN dlroc ding lanl khu6n cho qua trinh dich ina 6 ribox6nl.<br /> <br /> 3.(]'dハ i3'cia<br /> <br /> mARN c6 mottrinh tり<br /> <br /> nucleotit dュ c hieu nふ m<br /> <br /> gan codon m6 dハ u d6 riboxom nhan biё<br /> <br /> t va g:in<br /> <br /> vao。<br /> <br /> 4.Loが ARN trong t6 bao bё n v散 lg nhttla mARN.<br /> ア<br /> 5。<br /> <br /> rat ca cac A:DN 6 vi klluan hOュ c6te bao llharlthuc deu thain gia vaO qua trinh phien ina.<br /> ・<br /> <br /> ,<br /> <br /> ヽ<br /> <br /> ψ<br /> <br /> ユ<br /> <br /> 6.O Sinh Va nhan thuC,quatnnh tOng hcp cac looi ARN deu dien ra 6 trOng nhan.<br /> '‐<br /> <br /> エ<br /> <br /> ∼<br /> <br /> 7.tARN c6 chl,c nttng kё t h9p v6i prOtein d6 t10 thanh riboxom。<br /> <br /> 8.nlAR卜 I vatA:RN dOu c6 cau tric rnach k6p.<br /> s6phtt bi6u ding la:<br /> <br /> A.2.<br /> <br /> B。 3.<br /> <br /> C.4.<br /> <br /> D.5.<br /> <br /> Cau 31:Lia mHuC bOi giam phan binh thuぬ g cho cac giao億 3n tham gia thu tinho Cho cay ha mlluc boi<br /> CO kiCu gen A、<br /> <br /> /ヽ Aaaa<br /> <br /> tu thu phan thi(1,「<br /> <br /> 1:<br /> <br /> 1.Cac cath6 c6 kiё u gen gi6ng b6 mO chi6m tile 20,5%。<br /> <br /> 2.Ti le遍 6u hinh lュnO,25%。<br /> <br /> 3.Tile ki6u gen AAAAAala 2,25%。<br /> 4.Tile ki6u hinh khac b6 m9 1a 99,75%。<br /> 5.Tile ki6u gen c6 S6 alen trOi gap d6i s6 alen l独<br /> <br /> la 24,75%.<br /> <br /> C6bao nhieu phat bi6u ding?<br /> <br /> A.1.<br /> <br /> B。<br /> <br /> 2.<br /> <br /> C.3.<br /> <br /> D。<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Cau 32:Di61n HlaC biet l税 l nhtt gita dё ng nttng llrOng Va dё ng Chtt dinh dllぬ g h6a hOC trong he sinh thtt la<br /> A.luCng nang lucng 16n holl nhieu so v6iluong chat dinh duё ng.<br /> <br /> B.nang lvong ducc quay vё ng cδ n chat dinh duё ng thi khOng。<br /> C,siⅢ Vatlu6ncmchatdi血 dumg song chng kh6ng phailic nぉ cing cM nanglumg。<br /> I)。<br /> <br /> (Clhat dinh dlFmg duCC quay vδ ng Cδ n nang lllgng thi khOng.<br /> <br /> Cau 33:Trong q磁 trinh<br /> <br /> dΨ c c6 mOts6 tё bao c6 c“ NST mmgcこ p gen Dd kh6ng ph鍋<br /> li 6 1an phan ba° II'CaC t6 baO khaC giam phan binh thず きng Va CC th6 Ctt giam phan binh thlF枕<br /> lg。 (]'dd COn<br /> <br /> ctaphф<br /> <br /> A.32.<br /> 、′ ,λ<br /> <br /> B。<br /> .^″<br /> <br /> giam phtt cta cc thё<br /> <br /> bDd se chO t6i da bao nhieu kiOu gen khac nh田<br /> <br /> ?<br /> <br /> Ca■ 34:O mot10激 thTc v無 ,x&2 gen nttn ttong血 舗<br /> <br /> bう o,m5i gen dさ u c6 2 den.Cho cay P thuね ch伍g<br /> khれ nhtt vё ca 2 Cm gen gim phtt v6inhau,duOc Fl.Cho Flld v6i co th(Sめ ng hcp碕 1狐 vё ca 2 c“ gen,<br /> <br /> “ vi gen thitM s6 hom vi gen la 50%,s,bi6u hien<br /> thu dugc Fa.Bi6trttg khOng xay ra dot bi6n va n6u c6 hom<br /> gCn kh6ng phu thuOC VaO diё u kien m6itFuれ lg.ThCO li thuyё t,trOng CaC tru前 lg hcp Vё tile ki6u hhh Sau day,<br /> c6bao nhieu trvδ ng hqp pht h9:p v6itile ki6u hinh cia Fa?<br /> 1.Tile 9:3:3:1。<br /> <br /> A.5.<br /> <br /> B.2.<br /> <br /> Cau 35:O mOtlo滅<br /> <br /> 2.Tile 3:1. 3.Tile l:1.4.Tile 3:3:1:1.5.Tlle l:2:1.<br /> <br /> C.3.<br /> <br /> 6.Tile l:1:1:1.<br /> <br /> D.4.<br /> <br /> thi,xё t mOtgen c6 2 den A,anら<br /> <br /> In tren NST gid tinh X khOng c6 dentumg hgtren Y.<br /> <br /> ChO C△ u triC di truyё n quarl th6 nhtF Sau:0,2XAY+0,8XaY 6 ph′ in<br /> phh caio C6 bao nhieu phat bi6u ding vё quh th6 nけ ?<br /> <br /> duc va O,2XAxA+0,6XAxa+0,2XaXa 6<br /> <br /> 1.Tan s6 alen A 6 gi6i dvc va gi6i cailan lu∝ la O,8 vaO,2.<br /> <br /> 2.TM s6 alen A matai d6 quAn th6 dat廿 算g thai ctt bttg ditruyё n la O,4.<br /> 3.TM s6 kiёu gcn XAY sau motth6 he ngh ph6ila O,5。<br /> 4.Tile kiё u hinh troi cia quh th6 sau motthё he ngh ph6ila 55%。<br /> 5,Tile ki6u hinh lm cta quh th61血 i甲 温 th6 6 trttg tMi ctt bttg la 48%。<br /> A。<br /> <br /> 2.<br /> <br /> B.3.<br /> <br /> C.4.<br /> <br /> D。<br /> <br /> 5。<br /> <br /> Cau 36:Locus l c6 4 alen,locus II c6 3 alen,c“ locus nけ cing nえ m tren motcュ p<br /> alCn,ngtrd ta th∼ t6ng s6 kiё u gen t6i da dlrOc tao ra tき<br /> <br /> NSTthvぬ g,loctt<br /> <br /> III c6 5<br /> <br /> 3 1ocus n6i tren la 3120。 Locus III nふ n16 vi■ i nao<br /> <br /> trong to ba。 ?<br /> <br /> A.Nttn tren NST thu前 lg.<br /> B.N:m trOn do“ nOn3tumg dδ ngctaNST gia tm X.<br /> C.Nttn 6 dOan tuOng dOng cia NST gi6itinh。<br /> Do Nttn 6 doan khOng tlrmg d6ng cta NST Y.<br /> Cau 37:Gia si mot vi khuh nong chia plasmid va ADN cta n6 dlrgc cAu tao tt N15 dlFOC nuOitrOng mOt<br /> m6it則 前lg chi c6 N14。 sau nhiё u th6 he Sinh S加 ,ngmita thu l△ y tOm bO CaC Vi khuれ pha VO mmg Cia<br /> Chmg Va tiOn hanh phan tich ph6ng xa thithu dtrgc 2 1oOi phan ti ADN trong d6 1oが ADN chi chia N14 c6 s6<br /> lv"g ttiau gわ 15 1M loOi ph加 山 ADN c6 N15.Phtt ti ADN cta vi nutt n6itren da血 加 dOi bao mieu<br /> lan?<br /> <br /> A.41M.<br /> <br /> B.51M. C.151狙 . D。 161温<br /> Cau 38:Cho m5i gcn qui dinh mottinh仕 叩 g,tinh仕 算 g trOila trOi hOm tOm,ctt tric NST kh6ng bithay d6i<br /> .<br /> <br /> aB<br /> <br /> aB<br /> <br /> ab<br /> <br /> ab<br /> <br /> 5<br /> <br /> ×<br /> <br /> AB<br /> <br /> 6.<br /> <br /> ab<br /> <br /> B 一b<br /> A 一a<br /> <br /> A,2.<br /> <br /> 3.生 ×生 .4_坐 ×坐<br /> <br /> Ar 一 a<br /> <br /> 1,生 ×些 .2.坐 ×虫<br /> aB aB<br /> Ab aB<br /> <br /> も 一B<br /> <br /> trong qua trinh gialn phan hinh thanh giao ti.cho cac phё p lai sau:<br /> <br /> ×<br /> <br /> AB<br /> め<br /> <br /> Tinh the0 1i thuy6t,s6phё p lai cho dё i con c6 tile ki6u hinh 3:1 la:<br /> <br /> B.3.<br /> <br /> C.4.<br /> <br /> D.5.<br /> <br /> Cau 39:I)116i dav la rn6t S6 he oua cta cac dang dOt biOn cau trl,c NST:<br /> 1.Lain thay dOitrinh tlF phan b6 CaC gen trOn NST.<br /> 2.Lanl glain hOttc gla tttng s6 1り 01lg gen tren NST。<br /> thav d6ithanh phan nh6■ l gen lien ket.<br /> <br /> 3.I_′ arn<br /> <br /> 4.C6th6 1嵐 mchomOttennお d6こ ang 6廿 伸 g thai hOat dong c6 th6 ngmg hoOt dOng.<br /> 5.Lanl gianl kha nang sinh san ctath6 dot bi6n khi n6 6 trang thai di hgp.<br /> <br /> 6.C6th6 1am thり<br /> <br /> d6i chiさ u<br /> <br /> daicia phan tt ADN cAutOo nen NST d6.<br /> <br /> Trong cac he qua n6itren thi c6 bao nhieu he qua cta dot bi6n dao doan?<br /> <br /> A.1.B.2.C。 3.D。<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Cau 40:Cho 2 gen(A,a va B,b)chg nam tron motc“ NST tumg dё ng,quan he廿 oi lan hё tt toれ m5i<br /> gCn qW Oim mOttf山 廿算 g.Xё t phёp lai gita hai C∼ di htt vё hai ctt gcn n6itren,g9i x la tile s6 o∼ 6 Fl<br /> mang kieu gen aabb・ Biet qua trinh phtt Sinh giaO ti 6 hai Cay la nhtF nhau.Ket lu“<br /> chinh xac?<br /> <br /> naO sau day la khOng<br /> <br /> A,Tile c∼ mmg 2 tinh tFang troi 6 Flla O,5+x.B.THec∼ mmg mottinh廿 稗 g troi 6<br /> C.x鳳16ng bao giむ 16n hσ in 6,25%.<br /> Do Tile cay c6 ki6u gen AB/ab bang 2x.<br /> _Л rθ ′<br /> ″<br /> __“<br /> “<br /> <br /> Flla O,5‐ 2x.<br /> <br />