Xem mẫu

Đề thi thử môn Sinh sở Quảng Nam lần 1 - 2019<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> Họ và tên thí sinh:......................................................................................................<br /> Số báo danh:................................................................................................................<br /> <br />