Xem mẫu

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn : Vật lý Thời gian làm bài : 90phút ĐỀ 01 Họ và tên thí sinh : …………………………… Số báo danh :…………………………………. Phần I : Dùng cho tất cả các thí sinh ( Từ câu 1 đến câu 40 ) Câu 1. : Cơ năng của một vật dao động điều hòa A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. B. tăng gấp đôi khi biên đ ộ dao động của vật tăng gấp đôi. C. bằng động năng của vật khi vật ở vị trí biên độ. D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. Câu 2 : Chọn câu đúng ? A. Dao động duy trì có tần số bằng tần số của dao động riêng B. Dao động duy trì không bị tắt dần là do không có tác dụng của lực ma sát. C. Vật dao động duy trì được bổ sung năng lượng liên tục. D. Dao động duy trì có tần số bằng tần số của ngoại lực tác dụng. Câu 3 : Hai con lắc đơn dao động điều hoà có biên đ ộ lần lượt là A1, A2 mà A1> A2 . Điều nào sau đây là đúng khi so sánh cơ năng của hai con lắc ? A. Chưa đủ căn cứ để kết luận. B.Cơ năng của con lắc thứ nhất lớn hơn cơ năng của con lắc thứ hai. C. Cơ năng của con lắc thứ nhất nhỏ hơn cơ năng của con lắc thứ hai. D. Cơ năng của hai con lắc bằng nhau. Câu 4 : Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo đ ộ cứng k = 100(N/m) và vật nặng khối lượng m = 100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc 20 π 3(cm/s) hướng lên. Chọn trục toạ độ thẳng đứng hướng xuống, gốc toạ độ là vị trí cân bằng. 1 Lấy 2 = 10; g = 10(m/s2). Trong khoảng thời gian chu k ỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động 4 là : A. 5,46(cm). B. 4(cm). C. 8,00(cm). D. 2,54(cm). Câu 5 : Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất với chu kì T0 = 2s. Đưa đồng hồ đó lên đ ộ cao h=2500m thì mỗi ngày đêm đ ồng hồ đó chạy nhanh hay chậm là bao nhiêu, biết bán kính trái đất là R =6400km? A. Chậm 33,75s. C. Chậm 67,5s. D. Nhanh 67,5s. B. Nhanh 33,75s. Câu 6 : Hai con lắc đơn có cùng chiều dài l, cùng khối lượng m =10g. Con lắc thứ nhất mang điện tích q, con lắc thứ hai không mang điện. Đặt cả hai con lắc vào một điện trường đều có đ ường sức là đường thẳng đứng, chiều hướng xuống, độ lớn E = 11.104 V/m. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện 6 dao động, con lắc thứ hai thực hiện 5 dao động, cho g = 10m/s2. Tìm q ? A. q = 4.10-7C. B. q = -4.10-7C. C. q = 6,5.10-7C. D. q = -6,5.10-7C. 5  Câu 7 : Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 3 cos (20t + ) + Acos (20t + ) (cm). Cho biết vận tốc 6 6 cực đại của vật là 140cm/s. Xác định A ? A. A = 8cm. B. A = 4cm. C. A = 6cm. D. A = 7cm. Câu 8 : Sóng ngang truyền đ ược trong các môi trường nào, trong các môi trường dưới đây ? A. Rắn và trên mặt môi trường chất lỏng. B. Rắn và lỏng. C. Lỏng và khí. D. Khí và rắn. Câu 9 : Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng  và biên đ ộ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao đ ộng của phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2 ft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là d d A. u 0 (t)  a cos 2 (ft  B. u 0 (t)  a cos 2(ft  ). ).   d d C. u 0 (t)  a cos (ft  ). D. u 0 (t)  a cos (ft  ).   Câu 10 : Thực hiện thí nghi ệm giao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A,B khoảng cách AB = 8 cm, phương trình sóng tại A, B là xA = xB = acos40πt (cm), vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 30cm/s. Gọi C,D là hai đi ểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên CD ? 1
  2. A. 5 điểm. B. 11 điểm. C. 10 điểm. D. 7 điểm. Câu 11 : Một dây đàn hồi AB được căng theo phương ngang, đầu B cố định, đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết tần số rung f = 100Hz, khoảng cách giữa 7 nút sóng kế tiếp là 1,2m. Tìm vận tốc truyền sóng trên sợi dây ? A. v = 40m/s . B. v = 20m/s. C. 60m/s. D. 50m/s. Câu 12 : Chọn phát biểu đúng ? A. Tốc độ góc của động cơ không đ ồng bộ ba pha phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và momen cản B. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay. C. Rôto của động cơ không đồng bộ ba pha quay với tốc độ của từ trường quay. D. Từ trường quay của động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi cả về hướng và độ lớn. Câu 13 : Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng theo hình sao, phát biểu nào sau đây là đúng ? A.Hiệu điện thế giữa hai đầu một pha bằng hiệu điện thế giữa một dây pha và một dây trung hoà. B. Hiệu điện thế giữa hai đầu một pha bằng hiệu điện thế giữa hai dây pha. C. Dòng điện chạy trong mỗi pha Ip = 3 Id. D. Công suất tiêu thụ trên mỗi pha luôn bằng nhau. Câu 14 : Hiện nay người ta dùng cách nào sau đây đ ể làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa ? A.Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải. B. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải. C. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ điện . D. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn. Câu 15 : Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u = 100cos100πt(V) thì cường độ qua đoạn mạch là  i = 2cos(100πt + )(A). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là: 3 A. P = 50 W. B.P = 100 3 W. . C. P = 50 3 W. D. P = 100 W. Câu 16: Cho một đoạn mạch xoay chiều RLC1 mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là f =50 Hz, 10 3 1 ( F ) . Muốn dòng điện trong mạch cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C1 một R = 40 (  ), L = (H) , C1 = 5 5 tụ điện có điện dung C2 bằng bao nhiêu và ghép thế nào? 3 3 .10 4 (F) .10 4 (F) B. Ghép nối tiếp và C2 = A. Ghép song song và C2 =   5 5 C. Ghép song song và C2 = .10 4 (F) D. Ghép nối tiếp và C2 = .10 4 (F) .   104 Câu 17 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C= (F), L thay đ ổi được. Hiệu điện t hế hai đầu đoạn mạch có 0, 3 biểu thức u  120 2cos100 t (V ) .Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại đó là: A. 150V B. 120V; C. 100V; D. 200V; Câu 18 : Hai cuộn dây (R1,L1) và (R2,L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn (R1,L1) và (R2,L2). Điều kiện để U=U1+U2 là: L1 L2 L1 L2 ;  A. ; B. L1L2=R1R2; C. L1+L2=R1 +R2 D. R2 R1 R1 R2 Câu 19 : Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có R thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 10 4 0,8 mạch u = U0cos100πt (V) , C = (H) . Để công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì giá trị của R bằng : (F) , L =  2 A. 120Ω. B. 50Ω. C. 100Ω. D. 200Ω. Câu 20 : Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Các giá trị R, L, C không đổi và mạch đang có tính cảm kháng, nếu tăng tần số của nguồn điện áp thì A. công suất tiêu thụ của mạch giảm. B. có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng. C. công suất tiêu thụ của mạch tăng. D. ban đầu công suất của mạch tăng, sau đó giảm. Câu 21 : Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000t)(A). Cuộn dây có độ tự cảm L = 50(mH). Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là. 2
  3. A. 4 2 V. C. 2 2 V. B. 32V. D. 8V. Câu 22 : Mạch dao động của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 5  H và tụ xoay có điện dụng biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 250 pF. Dải sóng điện từ mà máy thu được có bước sóng là A. 13,3 m →66,6 m . B.15,5 m → 41,5 m . C. 13,3 m→ 92,5 m. D. 11 m→ 75 m. Câu 23 : Hãy chọn câu đúng khi nói về sóng vô tuyến ? A. Ban đêm, sóng trung truyền đi xa hơn ban ngày. B. Sóng có bước sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn. C. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung. D. Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh. Câu 24 : Mạch biến điệu trong hệ thống thu phát thanh dùng để làm gì ? A. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần. B. Khuếch đại dao động điện từ cao tần. C. Tạo ra dao động điện từ cao tần. D. Tạo ra dao động điện từ tần số âm. Câu 25 : Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Y- âng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  0, 6  m và 2  0, 4  m . Biết khoảng cách hai khe a = 0,5 mm, màn cách hai khe 2 m. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm . A. 4,8 mm. B. 1,6 mm. C. 3,2 mm. D. 2,4 mm. Câu 26 : Trong thí nghiệm Y-âng, ánh sáng được dùng là ánh sáng đơn sắc có  = 0,52m. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ’ thì khoảng vân tăng 1,2 lần. Bước sóng ’ bằng : A. 0,624m. B. 4m.C. 6,2m. D. 0,4 m. Câu 27 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe một đoạn 2m. Chiếu một bức xạ đơn sắc có  = 0,5  m vào 2 khe.Tại điểm M cách vân trung tâm 9mm là A. Vân tối thứ 5. B. Vân tối thứ 4. C. Vân sáng bậc 4. D. Điểm bất kỳ. Câu 28 : Màu sắc của ánh sáng phụ thuộc vào : A. tần số của sóng ánh sáng. B. bước sóng của ánh sáng. C. vận tốc truyền ánh sáng. D. môi trường truyền ánh sáng. Câu 29 : Một vật phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ : B. trên 1000C. A. cao hơn nhiệt độ môi trường. 0 D. trên 0 0K. C. trên 0 C. Câu 30 : Trong thí nghiệm đối với một tế bào quang điện, kim loại dùng làm Catốt có bước sóng giới hạn là O. Khi chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng 1 <  2 < 3 < O đ o được hiệu điện thế hãm tương ứng là Uh1, Uh2 và Uh3 . Nếu chiếu đồng thời cả ba bức xạ nói trên thì hiệu điện thế hãm của tế bào quang điện là: A. Uh1 B. Uh3 C. Uh1 + Uh2 + Uh3 D. Uh2. Câu 31 : Công thoát electron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là O. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng  = O/3 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng: A.2A B. 3A/4 C. A/2 D. A. Câu 32 : Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,2µm vào katốt của một tế bào quang điện, kim loại dùng làm katốt có giới hạn quang điện λ0 = 0,4µm. Tìm UAK đ ể không một electron quang điện nào về được anốt, cho biết hằng số Plăng h =6,625.10-34J.s , vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c =3.108m/s , e = 1,6.10-19C. A. – 3,1V. B. 3,1V. C. 6,2V D. – 6,2V. Câu 33 : Cho hai chùm sáng đơn sắc có cường độ, bước sóng theo thứ tự là J1, 1 và J2, 2 lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện  0. Ta được đường đặc trưng Vôn- 1,J1 I Ampe như hình vẽ Trong nhứng kết luận sau, kết luận nào đúng ? A.  2 <  1 = 0 B. J1 < J2. 2,J2 C. 1 <  2 < 0. D.  2 <  1 < 0. Uh O UAK Câu 34 : Phôtôn có năng lượng 16,5eV làm bật electron ra khỏi nguyên tử Hiđrô ở trạng thái cơ bản. Tính vận tốc cực đại của electron khi rời khỏi nguyên tử H, biết năng lượng iôn hoá nguyên tử H là 13,6eV, khối lượng electron me = 9,1.10-31kg. A. 1,01.106 m/s. B. 1,02.106m/s. C. 1,91.106 m/s. D. 2.106m/s. Câu 35 : Biết bước sóng ứng với hai vạch đầu tiên trong dãy Laiman của quang phổ Hiđrô là λ1 = 122nm, 3
  4. λ2 = 103nm. Biết mức năng lượng ở trạng thái kích thích thứ hai là -1,51eV. Tìm mức năng lượng ở trạng thái kích thích thứ nhất ? A. -3,39eV. B. -13,6eV. C. -3,6eV. D. -2,4eV. Câu 36 : Hạt nhân 226 Ra biến đổi thành hạt nhân 222 Rn do phóng xạ 88 86 B.  -. C.  và -. D.  + A.  . Câu 37 :Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì đ ộ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu? A. 12,5%. B. 75%. C. 25%. D. 87,5%. Câu 38 : Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 7 Li . Biết khối lượng của hạt nhân là m = 7,0160u, khối lượng 3 của proton mp = 1,0073u , khối lượng nơtron mn = 1,0087u , 1u =931,5MeV/c2. A. 5,42MeV/nuclôn. B. 37,9MeV/nuclôn. C. 20,6MeV/nuclôn. D. 37,8MeV/nuclôn. Câu 39 : Atatin 285 At là chất phóng xạ α . Tìm đ ộng năng của hạt nhân α sinh ra. Biết ban đầu hạt nhân mẹ đứng 11 yên, cho mAt = 211u , mα = 4,002u , mBi = 206,978u , 1u = 931,5MeV/c2. A. 18,28MeV. B. 0,35MeV. C. 16,89MeV. D. 18,86MeV. Câu 40 : Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây ? A. Sao trung bình giữa sao chắt và sao kềnh. B. Sao nơtron. C. Sao chắt. D. Sao kềnh. Phần II : Phần dành cho thí sinh học chương trình cơ bản ( Từ câu 41 đến câu 50). Câu 41 : Một con lắc đơn được treo trong thang máy, dao động điều hòa với chu kì T khi thang máy đứng yên. Nếu g thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc ( g là gia tốc rơi tự do) thì chu kì dao động của con lắc là : 10 10 11 9 10 A. T B. T . C. T D. T 9 10 10 11 Câu 42 : Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s). A. 4 3 cm B. 3 3 cm C. 3 cm D. 2 3 cm Câu 43 : Chọn câu sai. Một vật dao động điều hòa thì. A. vận tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. B. li độ của vật biến thiên điều hòa theo thời gian. C. gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. D. lực kéo về luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 44 : Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai con người bình thường có thể cảm thụ đ ược sóng cơ học nào dưới đây ? A. Sóng cơ học có chu kì 2ms. B. Sóng cơ học có tần số 30kHz. C. Sóng cơ học có chu kì 2µs. D. Sóng cơ h ọc có tần số 10Hz. Câu 45 : Một dây đ àn hồi rất dài có đầu A dao động điều hoà với tần số f, biên độ 4cm. Vận tốc truyền sóng trên sợi dây v = 4m/s , tần số f nằm trong đoạn : 22Hz ≤ f ≤ 26Hz . Xét điểm M trên dây cách A một khoảng d = 28cm, thấy  điểm M luôn dao động lệch pha với A một góc ∆φ = (2k+1) (k  Z) . Tính bước sóng λ? 2 A. 16cm. B. 16,67cm. C. 14,8cm. D. 17cm. Câu 46 : Trong một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch sớm pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Khẳng định nào sau dưới đây đúng nhất? A. Đoạn mạch chỉ có R và C. B. Đoạn mạch có R và L. C. Đoạn mạch có đủ các phần tử R,L,C D. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần L Câu 47 : Cho mạch dao động LC lí t ưởng, có L = 5mH , C =5µF , hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ là U0 = 12V. Tìm cường độ dòng điện trong mạch khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ là 8V ? A. 0,2 2 A. B. 0,04 5 A. C. 0,02 5 A. D.0,02 2 A. Câu 48 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu cho cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ : A. xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn. B. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn. C. không còn các vân giao thoa nữa. D. vẫn nằm chính giữa trường giao thoa. Câu 49 : Trong các đặc tính sau đây, đặc tính nào không phải là của tia tử ngoại? A. tác dụng nhiệt rất mạnh . B. làm phát hu ỳnh quang. C. bị hấp thụ bởi thuỷ tinh và ôzôn. D. làm đen phim ảnh. Câu 50 : Trong các hạt sơ cấp sau, hạt nào có thời gian sống trung bình ngắn nhất ? 4
  5. A. nơtrôn. B. electron. C. pôzitrôn. D. prôtôn. Phần III : Phần dành cho thí sinh học chương trình nâng cao ( Từ câu 51 đến câu 60 ) Câu 51 : Một bánh xe đang quay với vận tốc góc 36rad/s thì bị hãm lại với gia tốc góc không đổi và có đ ộ lớn 3rad/s2. Góc quay được của bánh xe kể từ lúc hãm đ ến lúc dừng hẳn là : A. 216rad. B. 108rad. C. 96rad. D. 180rad. Câu 52 : Một mômen lực có độ lớn 30N.m tác dụng vào một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay của bánh xe là 2kg.m2 , làm bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ . Vận tốc góc mà bánh xe đạt được sau 10s chuyển động là bao nhiêu ? ( bỏ qua ma sát). A. 150rad/s. B. 120rad/s. C. 175rad/s. D. 180rad/s. Câu 53 : Một đĩa đồng chất, khối lượng M = 10kg, bán kính R =1m đang quay với vận tốc góc ω = 7rad/s quanh trục đối xứng của nó thì một vật nhỏ khối lượng m =0,25kg rơi thẳng đứng vào đĩa tại một điểm cách trục quay 0,9m và dính vào đó. Tìm vận tốc góc của hệ đĩa và vật sau khi vật rơi vào đĩa ?( bỏ qua mọi ma sát). A.6,73rad/s. B. 5,79rad/s. C. 4,87rad/s. D. 7,22rad/s. Câu 54 : Một vật chuyển động quay chậm dần đều thì có : A. tích vận tốc góc và gia tốc góc là một số âm. B. gia tốc góc âm. C. vận tốc góc âm và gia tốc góc âm. D. vận tốc góc âm. Câu 55 : Một nguồn âm đứng yên phát ra âm có tần số 1500Hz, một người chuyển động lại gần nguồn âm với tốc độ v = 20m/s. Hỏi khi đó người sẽ nghe được âm có tần số bao nhiêu, cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. A. 1588,23Hz. B. 1411,75Hz. C. 1528,32Hz. D. 1512,3Hz. Câu 56 : Một con lắc đơn có chiều dài 1(m) dao động tại nơi có g = 10(m/s2), phía dưới điểm treo theo phương thẳng đứng, cách điểm treo 50(cm) người ta đóng một chiếc đinh sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao đ ộng . Lấy 2 = 10. Chu kì dao động với biên độ nhỏ của con lắc là: D. T = 2 (s). A. T ≈ 1,71(s). C. T ≈ 0,85(s. B. T = 2(s). Câu 57 :Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện  thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R 2 với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. R2 = ZL(ZC – ZL). B. R2 = ZC(ZC – ZL). 2 D. R2 = ZL(ZL – ZC). C. R = ZC(ZL – ZC). Câu 58 : Những bức xạ nào có khả năng đâm xuyên yếu nhất, mạnh nhất ? A. Tia hồng ngoại, Rơnghen. B. Tia hồng ngoại, tử ngoại. C. Tia Rơnghen, tia hồng ngoại. D. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy. Câu 59 : Phản hạt của electron là : B. nơtrinô. A. pôzitron. C. Phôtôn. D. Prôtôn. Câu 60 : Theo thuuyết tương đối của Anhxtanh thì thời gian có tính tương đối . Cụ thể là : A. đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên. B. đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động chạy nhanh hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên. C. mọi đồng hồ đo thời gian đều có thể chạy nhanh hay chậm khác nhau. D. trong các hệ quy chiếu khác nhau thì mọi đồng hồ đều chạy như nhau. 5
nguon tai.lieu . vn