Xem mẫu

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Lần 2) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA MÔN: VẬT LÝ – N¨m häc: 2011 TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN I Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 6 trang ) Mã đề:121 Họ tên thí sinh:.....................................................SBD :........ I) Phần chung cho tất cả các thí sinh 01. Một vật dao động điều ho à, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ lúc vật có li độ 2 cực đại là s . Chu kỳ dao động của vật là 15 A. 0,8 s B. 0,2 s C. 0,4 s D. 1,2s. 02. Một vật dao động điều ho à, khi vật có li độ x1 = 4cm thì vận tốc v1  40 3 cm / s ; khi vật có li độ x2  4 2cm thì vận tốc v2  40 2 cm / s . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ A. 0,8 s B. 0,1 s C. 0,4 s D. 0,2 s 03. Một máy thu thanh có mạch chọn sóng là mạch dao động LC lí tưởng, với tụ C có giá trị C1 thì sóng bắt được có bước sóng 300m, với tụ C có giá trị C2 thì sóng bắt được có bước sóng 400m. Khi tụ C gồm tụ C1 mắc nối tiếp với tụ C2 thì bước sóng bắt được là A. 700m B. 100m C. 240m D. 500m 04. Cho mạch điện như hình vẽ: Hộp kín X gồm một hoặc hai trong ba phần tử địên trở thuần,cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có UAB = 250V thì UAM =150V và UMB =200V. Hộp kín X chỉ có thể là A. cuộn dây cảm thuần và điện trở. B. điện trở thuần. C. tụ điện và điện trở . D. cuộn dây cảm thuần và tụ điện. 05. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 9,4cm dao động cùng pha. Điểm M trên mặt nước thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB 0,5cm luôn không dao động. Số điểm dao động cực đại trên AB là: A. 9 B. 11 C. 7 D. 10 06. Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có đồ thị như hình vẽ. Độ tự cảm của cuộn dây L = 4H, lấy π2 = 10. Tụ điện có điện dung là A. C = 6,3pF. B. C = 25,0nF. C. C = 6,3F, D. C = 25,0F. 9 07. Hạt prôtôn p có động năng K1  5, 48MeV được bắn vào hạt nhân 4 Be đứng yên thì thấy tạo thành một hạt 6 nhân 3 Li và một hạt X bay ra với động năng bằng K 2  4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới. Tính vận tốc chuyển động của hạt nhân Li (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Cho 1u  931,5MeV / c 2 A. 10, 7.106 m / s B. 8, 24.106 m / s C. 0,824.106 m / s D. 1, 07.106 m / s 1 08. Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C thay đổi được, cuộn dây có độ từ cảm L  ( H ) và điện  trở r = 20( ) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá t rị hiệu dụng U = 60(V) và tần số f = 50(Hz). Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 30(W). Điện trở R và điện dung C1 có giá trị là 104 104 A. R = 120( ); C1  B. R = 120( ); C1  (F ) . (F ) . 2  104 104 C. R=100(); C1  D. R = 100( ); C1  (F ) (F ) .  2 09. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1=0,4µm và 2=0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 3m, bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn L = 1,3cm. Số vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau trong vùng giao thoa là A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Mã đề:121
  2. 10. Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp vào đỉnh của một lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Biết góc chiết quang 40, chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,468 và 1,868. Bề rộng quang phổ thu được trên màn quan sát đặt song song với mặt phẳng phân giác và cách mặt phẳng phân giác 2m là A. 7 cm. B. 6,4cm C. 6,4m D. 6cm 11. Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen là 0,64mA. Coi êlectron thoát ra khỏi catốt không có vận tốc đầu. Số êlectron đập vào đối catốt trong một phút là: A. 0,24.1016 hạt. B. 12.1016 hạt. C. 24.1016 hạt. D. 0,4.1016 hạt. 12. Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ có tổng trở 200, cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 200V. Dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là: A. 0,25A B. 0,5A C. 2A D. 1A 13. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 4f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k. A. 10 B. 8 C. 6 D. 4 14. Đặt điện áp xoay chiều: u = U 2 cos(  t) V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có quan hệ giữa các điện áp hiệu dụng là U = 2UL = UC thì   A. dòng điện trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch. B. dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. 6 3   C. dòng điện trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch. D. dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. 3 6 15. Chọn phát biểu sai. Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu tăng L một lượng nhỏ thì: A. Tổng trở của đoạn mạch tăng. B. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. C. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. D. Công suất toả nhiệt trên mạch giảm. 16. Một ống Rơnghen hoạt động ở hiệu điện thế không đổi 5kV thì có thể phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là A. 2,48.10-9 m B. 2,48.10-10 m C. 2,48.10-11m D. 2,48.10-13m 103 17. Ở mạch điện xoay chiều: R = 80 ; C = F; 16 3   uAM = 120 2 cos(100  t + ) V; uAM lệch pha với i. Biểu thức điện áp hai đầu mạch là: 3 6   A. uAB = 240 2 cos(100  t + ) V B. uAB = 120 2 cos(100  t - ) V 2 2  2 C. uAB = 240 2 cos(100  t + ) V D. uAB = 120 2 cos(100  t - )V 3 3 18. 284 Po là chất phóng xạ  với chu kỳ bán rã bằng T  138 ngày. Hỏi sau 46 ngày, từ 21g Po lúc đầu có bao 10 nhiêu hạt  được phát ra ? Cho N A  6, 02.1023 mol 1 D.  48.1022 hạt A.  1, 24.10 22 hạt B.  12, 4.1022 hạt C.  4,8.1022 hạt 19. Một con lắc đơn có chiều dài   1(m) treo ở trần một thang máy, khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia g tốc a  (g = π2 m/s2 ) thì chu kỳ dao động bé của con lắc là 2 A. 2,83 (s). B. 1,64 (s). C. 2 (s). D. 4 (s). 20. Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai ? A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. B. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 21. Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 40mH, C = 25µF, điện tích cực đại của tụ q0 = 6.10-10C. Khi điện tích của tụ bằng 3.10-10C thì dòng điện trong mạch có độ lớn. A. 3.10-7 A B. 5. 10-7 A C. 6.10-7A D. 2.10-7A Mã đề:121
  3. 22. Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha Up =115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Ω và độ tự cảm 50mH. Tính công suất do các tải tiêu thụ. A.  3720W C.  3500W D.  413W B.  1239W 23. Sơ đồ của hệ thống thu thanh gồm: A. Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa. B. Anten thu, máy phát dao động cao tần, tách sóng, loa. C. Anten thu, chọn sóng, khuếch đại cao tần, loa. D. Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, loa. 24. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu vàng thì ánh sáng hu ỳnh quang có thể là B. ánh sáng đỏ. D. ánh sáng lục. A. ánh sáng tím. C. ánh sáng lam. 25. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,5µm, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 3m. Hai điểm MN trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,4cm và 1,8cm. Số vân sáng giữa MN là I 1, J1 A. 10 B. 11 C. 15 D. 9 26. Cho hai chùm sáng đơn sắc có cường độ, bước sóng theo thứ tự là J1,  1 và J2,  2 lần 2,J 2 lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện  0. Ta được đường đặc trưng Vôn-Ampe như hình. Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng ? A.  2 <  1 =  0. D.  1 <  2 <  0. Uh O B .  2 <  1 <  0. UA C. J1 < J2. 27. Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số f = 30Hz. Vận tốc t ruyền sóng là một giá trị trong khoảng từ 1,6m/s đến 2,9m/s. Biết tại điểm M tr ên phương truyền sóng cách O một khoảng 10cm, sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của vận tốc đó là: A. 2,4m/s. B. 2m/s. C. 3m/s . D. 1,6m/s. 28. Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L, khi cho S tiến lại gần M một đoạn 62m thì mức cường độ âm tăng thêm 7dB. Khoảng cách từ S đến M là: A.  42,9m. B.  210m. C.  112m. D.  209m 29. Khi nhiên liệu trong Mặt trời cạn kiệt thì: A. mặt trời chuyển thành sao lùn. B. mặt trời biến mất. C. mặt trời chuyển thành sao punxa. D. mặt trời chuyển thành sao lỗ đen. 30. Chọn phương án sai: A. Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất. B. Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ. C. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học khác nhau là không giống nhau. D. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. 31. Phương trình sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng u = 3cos(25  x)sin(50  t) cm, trong đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 200cm/s B. 2cm/s C. 4cm/s D. 4m/s 32. Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung với tốc độ n = 1800 vòng/ phút. Tại thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây hợp với B một góc 300. Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là   B. e  0, 6 cos(60 t  )Wb . A. e  60 cos(30t  )Wb . 3 6   C. e  0, 6 cos(30 t  )Wb . D. e  0, 6 cos(60 t  )Wb . 6 3 33. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nếu làm giảm cường độ ánh sáng của một trong hai khe thì A. chỉ có vạch sáng tối hơn. B. chỉ có vạch tối sáng hơn. C. vạch sáng tối hơn, vạch tối sáng hơn. D. không xảy ra hiện tượng giao thoa. 34. Trong nguyên tử hiđrô, electron đang ở quỹ đạo dừng M có thể bức xạ ra phôtôn thuộc A. 1 vạch trong dãy Laiman và 1 vạch trong dãy Banme. B. 1 vạch trong dãy Laiman. C. 2 vạch trong dãy Laiman và 1 vạch trong dãy Banme D. 1 vạch trong dãy Banme. Mã đề:121
  4. 35. Một đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đ ơn chạy đúng ở độ cao 200m, nhiệt độ 240C. Biết thanh con lắc có hệ số nở dài 2.10-5 K-1, bán kính Trái Đất 6400km. Khi đưa đồng hồ lên cao 1km, nhiệt độ là 200C thì mỗi ngày đêm nó chạy B. chậm 14,256 s. C. chậm 7,344 s. A. nhanh 7,344 s. D. nhanh 14,256 s. 36. Chọn phương án đúng: Một lò xo có độ cứng là k treo trên mặt phẳng nghiêng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có khối lượng m. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δl. Cho con lắc dao động điều hòa theo mặt phẳng nghiêng với biên độ là A tại nơi có gia tốc trọng trường g. A. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động bằng k(Δl - A). B. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất trong quá trình dao động bằng kΔl. k  C. Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang  tính theo công thức mg = sin  D. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động bằng 0. 37. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u = 100 2 cos(  t) V. Cho R = 20  ; UAD = 100 2 V; UDB = 100 V. Dung kháng ZC và cảm kháng ZL có giá trị : A. ZC = ZL = 20 (  ). B. ZC = 2 (  ); ZL = 20 (  ). 2 C. ZC= 2ZL = 20 (  ). (  ); ZL = 20 (  ). D. ZC = 2 38. Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 1 D  1 D  A X  01n Biết độ hụt khối của hạt nhân D là m p  0, 0024u 2 2 z và của hạt nhân X là mx  0, 0083u . Phản ứng này thu hay tỏa bao nhiêu năng lượng ? Cho 1u  931MeV / c 2 A. Thu năng lượng là 4, 24MeV B. Tỏa năng lượng là 4, 24MeV C. Tỏa năng lượng là 3, 26 MeV D. Thu năng lượng là 3, 269 MeV 39. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều ho à cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau: x1 = 3cos(5t + 1) cm, x2 = 3cos(5t + 2) cm (t tính bằng giây) với 0  2 - 1  . Biết phương trình dao động tổng hợp x = 3cos(5t + /4) cm. Hãy xác định 1. A. -/12 B. /2 C. - /6 D. /3 40. Một vật có khối lượng nghỉ là 1kg. Động năng của vật bằng 6.1016J. Xác định tốc độ của vật ? A. 0,6.c B. 0,9.c C. 0,7.c D. 0,8.c II) Phần tự chọn ( thí sinh chỉ đưîc chọn một trong hai phần tuỳ ý ) Phần 1 41. Trái đất xem gần đúng là 1 quả cầu quay đều có bán kính 6370 km. Gia tốc hướng tâm tại một điểm M trên mặt đất ở vĩ độ 600 là A. 1,7 cm/s2 B.1,7 m/s2 C. 0,7 cm/s2 D. 7,1 cm/s2 42. Một khối trụ nằm ngang bán kính R, có thể quay tự do xung quanh trục của nó. Một sợi dây quấn quanh khối trụ và đầu tự do của dây có gắn một vật khối lượng m. Khi vật m đi được quãng đường h thì vận tốc của nó ở thời điểm đó A. Không phụ thuộc R B. Tỷ lệ thuận với R 2 C. Tỷ lệ nghịch với R D. .Tỷ lệ nghịch với R 43. Các ngôi sao được sinh ra từ những khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực hấp dẫn. Vận tốc góc quay của sao A. Tăng lên B. Giảm đi C. Không đổi D. Bằng 0 44. Một vật rắn có khối lượng 0,5kg có thể quay không ma sát xung quanh một trục cố định nằm ngang. Khoảng cách từ trục quay đến khối tâm của vật là 10cm, mô men quán tính của vật đối với trục quay là 0,45kg.m2, lấy g = 9,8m/s2. Chu kì dao động nhỏ của vật là A. 2,46s B. 6,02s C. 2,06s D. 4,64s 45. Động lượng tương đối tính của photon là:  h hc C. bằng 0 A. B. D. .   h Mã đề:121
  5. 46. Một máy đo tốc độ đứng yên phát ra một sóng âm tần số 0,5 MHz về phía 1 ô tô đang chạy lại gần với tốc độ u. Tần số sóng phản xạ mà máy đo thu được là 0,58 MHz. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tốc độ u của ô tô là A. 15,28m/s B. 25,18m/s C. 28,15m/s D. 20,18m/s 47. Động năng chuyển động quay của một vật rắn lăn bằng động năng chuyển động tịnh tiến của nó. Vật rắn đó là: A. Khối trụ C. Khối cầu D. Đĩa tròn B. Vành tròn 48. Một thanh dài 1,00m nằm song song với trục ox của hệ quy chiếu K, hệ này chuyển động dọc theo trục ox với vận tốc 1,5.108 m/s so với đất. Độ dài của thanh trong hệ quy chiếu đất là: A. 1,732m; B. 0,866m; C. 0,433m; D. 0,500m. 49. Một nguồn âm phát ra một âm đơn sắc có tần số f, cho nguồn âm chuyển động với tốc độ v trên một đường tròn bán kính R trong mặt phẳng nằm ngang. Máy thu 1 đặt tại tâm đường tròn, máy thu 2 đặt cách máy thu 1 một khoảng 2R cùng trong mặt phẳng quü đạo của nguồn âm. Kết luận nào sau đây là đúng A. Máy thu 1 thu được âm có tần số f' > f do nguồn âm chuyển động. B. Máy thu 2 thu được âm có tần số f' < f. C. Máy thu 2 thu được âm có tần số biến thiên tuần hoàn quanh giá trị f. D. Máy thu 2 thu được âm có tần số f' > f. 50. Ca tốt của một tế bào quang điện làm bằng vonfram có công thoát là 7,2 .10-19J. Bước sóng của ánh sáng kích thích là 0,18  m, để tiệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu Anốt và Katốt một hiệu điện thế hãm có độ lớn là A. 2,4V B. 2,57V C. 2,37V D. 2,67V Phần 2 51. §éng n¨ng cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa biÕn ®æi theo thêi gian : A. theo mét hµm d¹ng sin. B. tuÇn hoµn víi chu kú T C. kh«ng ®æi. D. tuÇn hoµn víi chu kú T/2. 52. Chän c©u sai: A. Cưêng ®é ©m chuÈn lµ mét ®Æc tr­ng vËt lý cña ©m kh«ng phô thuéc vµo tai con ngưêi. B. ¢m s¾c lµ mét ®Æc tr­ng sinh lÝ cña ©m cã liªn quan mËt thiÕt víi ®å thÞ dao ®éng ©m. C. §é cao cña ©m lµ mét ®Æc tr­ng sinh lÝ cña ©m g¾n liÒn víi tÇn sè ©m. D. §é to cña ©m lµ mét ®Æc tr­ng sinh lÝ cña ©m g¾n liÒn víi ®Æc tr­ng vËt lý møc c­êng ®é ©m. 53. §Æc ®iÓm nµo sau ®©y ®ưîc dïng ®Ó ph©n c¸c hµnh tinh trong hÖ MÆt Trêi thµnh hai nhãm: A. §é dµi b¸n kÝnh quü ®¹o. B. NhiÖt ®é bÒ mÆt hµnh tinh. D. Khèi lưîng riªng. C. Kho¶ng c¸ch ®Õn MÆt Trêi. 54. Cho ph¶n øng h¹t nh©n sau: D + T   + n. §é hôt khèi khi t¹o thµnh c¸c h¹t D, T,  lÇn lưît lµ: mD = MeV 0,0024u, mT = 0,0087u, m = 0,0305u, lÊy 1u = 931,5 . Ph¶n øng nµy: C2 A. Thu n¨ng lưîng lín h¬n 18,07 MeV B. Táa n¨ng lưîng lµ 18,07 MeV C. Thu n¨ng lưîng lµ 18,07 MeV D. Táa n¨ng lưîng lín h¬n 18,07 MeV. 55. “§Ìn thö tiÒn ” l mét nguån s¸ng lu«n ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu tÝm. Khi chiÕu vµo mét chÊt liÖu cã mµu vµng th× thÊy chç ®ã s¸ng lªn mµu vµng. Cã thÓ kÕt luËn vËt liÖu nµy cã tÝnh: A. ph¶n quang. B. ph¸t quang. C. hå quang. D. quang dÉn. 56. ¸nh s¸ng da cam cã tÇn sè vµo kho¶ng: A. Tõ 7,89.108 MHz ®Õn 6,82.108 MHz. B. Tõ 7,89.108 Hz ®Õn 6,82.108 Hz. 8 8 D. Tõ 5,08.108 MHz ®Õn 4,61.108 MHz. C. Tõ 5,08.10 Hz ®Õn 4,61.10 Hz. 57. Vµo cïng mét thêi ®iÓm nµo ®ã hai dßng ®iÖn xoay chiÒu i 1 = I0cos(  t + 1 ) vµ i2 = I0cos(  t + 2 ) cã cïng gi¸ trÞ tøc thêi 0,5I0 nhưng mét dßng ®ang t¨ng cßn mét dßng ®ang gi¶m. Hai dßng nµy lÖch pha nhau: 2  A.  rad. B. C. 0 rad. D. rad. rad. 3 3 58. Chän c©u ®óng: A. Tõ tr­êng quay trong ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã thÓ t¹o ra ®­îc nhê ba dßng ®iÖn xoay chiÒu gièng hÖt nhau. B. R«to cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha lu«n quay víi tèc ®é nhá h¬n tèc ®é quay cña tõ tr ưêng. C. Stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha gåm ba nam ch©m ®iÖn quay víi tèc ®é gãc lín h¬n tèc ®é quay cña r« to. Mã đề:121
  6.  D. VÐc t¬ c¶m øng tõ B cña tõ tr­êng tæng hîp trong ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha lu«n quay víi tèc ®é gãc nhá h¬n tèc ®é cña dßng ®iÖn. 59. “Sóng b¾n tèc ®é” cña c¶nh s¸t giao th«ng thùc chÊt lµ: A. m¸y ph¸t sãng v« tuyÕn. B. m¸y thu sãng v« tuyÕn. C. m¸y ph¸t vµ m¸y thu sãng v« tuyÕn. D. m¸y thu tÇn sè cña ©m tõ ®ã x¸c ®Þnh tèc ®é cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng.  2  7 t   cm. Sau thêi gian 60. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph ư¬ng tr×nh: x = 2cos  T kÓ tõ thêi ®iÓm ban T 3 12 ®Çu, vËt ®i ®ưîc qu·ng ®ưêng lµ: 30 A. 4 cm B. C. 5 cm. D. 6 cm. cm 7 ............. HÕt .............. ( Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ) Mã đề:121
  7. Đáp án đề: 121 I) Phần chung 01. - - } - 11. - - } - 21. - | - - 31. { - - - 02. - | - - 12. { - - - 22. { - - - 32. - - - ~ 03. - - } - 13. { - - - 23. { - - - 33. - - } - 04. { - - - 14. - - - ~ 24. - | - - 34. - - } - 05. { - - - 15. - | - - 25. - | - - 35. - - } - 06. - | - - 16. - | - - 26. { - - - 36. - - } - 07. { - - - 17. - - - ~ 27. - | - - 37. { - - - 08. - - } - 18. { - - - 28. - - } - 38. - - } - 09. - - } - 19. - | - - 29. { - - - 39. { - - - 10. - - - ~ 20. - - } - 30. { - - - 40. - - - ~ II) Phần tự chọn 1) Chương trình nâng cao 41. { - - - 44. - | - - 47. - | - - 50. { - - - 42. { - - - 45. { - - - 48. - | - - 43. { - - - 46. - - } - 49. - - } - 2) Chương trình cơ bản 51. - - - ~ 54. - | - - 57. - | - - 60. - - } - 52. { - - - 55. - | - - 58. - | - - 53. - - - ~ 56. - - } - 59. - - } -
nguon tai.lieu . vn