Xem mẫu

  1. TRƯ NG THPT TÔ HI U THI TH I H C NĂM 2010- L N I MÔN: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Mã thi 357 H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207. Câu 1: Cho 0,784 lít khí CO2 ( ktc) h p th hoàn toàn vào dung d ch h n h p X ch a 0,03 mol NaOH và 0,01 mol Ca(OH)2. Kh i lư ng k t t a thu ư c là A. 3,0 gam B. 3,5 gam C. 1,5 gam D. 1,0 gam Câu 2: A là h n h p kim lo i Ba và Al. Hòa tan m gam A vào lư ng dư nư c th y thoát ra 8,96 lít khí H2 ( ktc). Cũng hòa tan m gam A vào dung d ch NaOH dư thì thu ư c 12,32 lít khí H2 ( ktc). Kh i lư ng m b ng A. 13,70 gam B. 21,80 gam. C. 58,85 gam. D. 57,50 Câu 3: Nhi t phân hoàn toàn m g h n h p g m CaCO3 và Na2CO3 thu ư c 11,6 g ch t r n và 2,24 lít khí ( ktc). Thành ph n % kh i lư ng c a CaCO3 trong h n h p là A. 6,25% B. 62,5% C. 8,62% D. 50,2% Câu 4: Dãy g m các ch t tham gia ph n ng thu phân (trong i u ki n thích h p) là A. polistyren, tinh b t, steroit, saccarozơ. B. xenlulozơ, mantozơ, fructozơ. C. xenlulozơ, tinh b t, ch t béo, saccarozơ. D. protit, glucozơ, sáp ong, mantozơ. Câu 5: Cho m gam h n h p X g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác d ng v a v i dung d ch H2SO4 loãng dư thu ư c ư c dung d ch B. Cô c n dung d ch B ư c 55,2 gam mu i khan. N u cho dung d ch B tác d ng v i Cl2 dư thì ư c 58,75 gam mu i. Giá tr c a m là A. 39,2 gam B. 23,2 gam C. 15,2 gam D. 46,4 gam Câu 6: Cho các ch t sau: HCHO, HCOOH, HCOONH4, CH3CHO và C2H2, s ch t tham gia ư c ph n ng tráng gương là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 7: Cho 6,72 gam Fe vào dung d ch ch a 0,3 mol H2SO4 c, nóng (gi thi t SO2 là s n ph m kh duy nh t). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c A. 0,12 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. D. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. Câu 8: Cho các ph n ng sau: a) Cu + HNO3 loãng  → b) Fe2O3 + H2SO4 c, nóng  → c) FeS2 + dung d ch HCl  → d) NO2 + dung d ch NaOH  → e) HCHO + H2  → f) glucozơ + dung d ch Br2  → g) C2H4 + dung d ch KMnO4  → h) glixerol + Cu(OH)2  → Dãy g m các ph n ng u thu c lo i ph n ng oxi hóa - kh là A. a, d, e, f, g B. a, b, c, d, e, h C. a, c, d, e, f, g D. a, c, d, g, h Câu 9: Tr n 200 mL dung d ch h n h p H2SO4 0,04 M và HNO3 0,02 M v i 300 ml dung d ch h n h p NaOH 0,04 M và KOH 0,02 M. pH c a dung d ch t o thành là A. 2,4 B. 1,9 C. 2,7 D. 1,6 Câu 10: t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m an ehit fomic, axit axetic, glucozơ và glixerol thu ư c 29,12 lít CO2 ( ktc) và 27 gam H2O. Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a glixerol trong h n h p có giá tr là A. 43,8 % B. 46,7% C. 35,1 % D. 23,4% 0 0 Câu 11: Th c hi n chuy n hóa sau: but – 1 – en + HB X + KOH ,t → Y+ CuO ,t → Z  r→   X, Y, Z là các ch t h u cơ ng v i các s n ph m chính). X, Y, Z l n lư t là A. CH3CH2CH(Br)CH3; CH3CH2CH(OH)CH3; CH3COCH2CH3 B. CH3CH2CH(Br)CH3; CH3CH2CH(OH)CH3; CH3COCH2CHO Trang 1/4 - Mã thi 357
  2. C. CH3CH2CH2CH2Br; CH3CH2CH2CH2OH; CH3CH2CH2CHO D. CH3CH2CH2CH2Br; CH3CH2CH(OH)CH3; CH3CH2CH2COOH Câu 12: Th y phân 0,2 mol mantozơ v i hi u su t 50% ư c h n h p ch t A. Cho A~ ph n ng hoàn toàn v i AgNO3/NH3 dư ư c m gam k t t a Ag. Giá tr c a m là A. 32,4 gam B. 43,2 gam C. 86,4 gam D. 64,8 gam Câu 13: Hi ro hoá hoàn toàn an ehit acrylic b ng lư ng dư H2 (xúc tác Ni, t ) thì t o ancol X. Hoà tan h t lư ng ch t X này vào 13,5 gam nư c thu ư c dung d ch Y. Cho K dư vào dung d ch Y thu ư c 11,2 lít khí H2 ( ktc). N ng ph n trăm ch t X trong dung d ch Y là A. 51,79%. B. 52,63% C. 81,12%. D. 81,63%. Câu 14: Thêm V ml dung d ch h n h p g m KOH 1M và Ba(OH)2 0,5M vào c c ch a 100 ml dung d ch h n h p g m AlCl3 1M, CuSO4 1,5M và Fe2(SO4)3 0,5M thì thu ư c k t t a có kh i lư ng l n nh t. giá tr c a V là A. 550 ml B. 450 ml C. 600 ml D. 200 ml Câu 15: Nung h n h p M g m x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí m t th i gian, thu ư c 31,2 gam h n h p ch t r n N. Hòa tan h t h n h p N b ng dung d ch H2SO4 c, nóng, dư thu ư c 6,72 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a x là A. 0,25 mol B. 0,24 mol C. 0,3 mol D. 0,6 mol Câu 16: H n h p A g m axit h u cơ no, ơn ch c, m ch h và este no, ơn ch c, m ch h . ph n ng h t v i m gam A c n 400 ml dung d ch NaOH 0,5M. N u t cháy hoàn toàn m g h n h p này thu ư c 0,6 mol CO2. Giá tr c a m là A. 14,8 g B. 8,4 g C. 11,6 g D. 26,4 g Câu 17: Cho các ch t và ion sau: Mg2+, Ca, Br2, S2-, Fe2+ và NO2. Các ch t ho c ion v a có tính oxi hóa v a có tính kh là: A. Fe2+, NO2 B. Br2, Ca, S2- C. Mg2+, Fe2+, NO2 D. Fe2+, NO2, Br2 Câu 18: Dung d ch CH3COOH 0,1M có i n li α = 1,34%. Giá tr pH c a dung d ch này b ng : A. 2.0 B. 2,9. C. 2,8. D. 3,0 Câu 19: Cho 5,1 gam h n h p X g m Al và Mg tác d ng v a v i dung d ch HCl th y kh i lư ng dung d ch tăng lên 4,6 gam. S mol HCl tham gia ph n ng là : A. 0,25 mol B. 0,125 mol C. 0,5 mol D. 0,3 mol Câu 20: un nóng h n h p hai ancol m ch h v i H2SO4 c ư c h n h p các ete. L y X là m t trong các ete ó em t cháy hoàn toàn thì ta có t l : nX:nO2:nCO2;nH2O=0,2: 0,9:0,6:0,8. Công th c c u t o c a hai ancol là: A. C2H5OH và C3H7OH B. CH3OH và C3H5OH C. CH3OH và C2H5OH D. CH3OH và C2H3OH Câu 21: Các dung d ch sau ây có cùng n ng mol (v i dung môi là nư c và xét cùng i u ki n v nhi t , áp su t): natri hi roxit (1); anilin (2); amoniac (3); metylamin (4); iphenylamin (5); etylamin (6). Dãy các ch t ư c s p x p theo chi u tăng d n pH là A. (5); (4); (2); (6); (3) ; (1) B. (1); (4); (2); (5); (3); (6) C. (1); (6); (3); (4); (2); (5) D. (5); (2); (3); (4); (6); (1) Câu 22: Cho ph n ng : S2O82- +2I- → 2SO42- + I2. N u ban u n ng c a ion I- b ng 1,000 M và n ng sau 20 giây là 0,752 M thì t c trung bình c a ph n ng trong th i gian này b ng: A. 12,4.10–3 mol/l.s B. 6,2.10–3 mol/l.s C. 24,8.10–3 mol/l.s D. -12,4.10–3 mol/l.s Câu 23: Nung h n h p b t g m 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al nhi t cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 23,3 gam h n h p r n X. Cho toàn b h n h p X ph n ng v i axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 ( ktc). Giá tr c a V là: A. 4,48. B. 7,84. C. 10,08. D. 3,36. Câu 24: Hoà tan 17 gam h n h p X g m K và Na vào nư c ư c dung d ch Y và 6,72 lít khí H2 ( ktc). trung hoà m t n a dung d ch Y c n dung d ch h n h p H2SO4 và HCl (t l mol 1:3). Kh i lư ng mu i khan thu ư c là A. 21,05 gam B. 14,97 gam C. 12,55 gam D. 20,65 gam Câu 25: Cho 5,4 gam Al vào dung d ch X ch a 0,15 mol HCl và 0,3 mol CuSO4, sau m t th i gian ư c 1,68 lít khí H2( ktc), dung d ch Y, ch t r n Z. Cho Y tác d ng v i dung d ch NH3 thì có 7,8 gam k t t a. Kh i lư ng Z là : A. 15 gam B. 7,05 gam C. 7,5 gam D. 9,6 gam Câu 26: Cho 7,22 g h n h p g m Fe và kim lo i M có hóa tr không i. Chia h n h p thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 hòa tan h t trong dung d ch HCl dư thu ư c 2,128 lít H2 ( ktc). Ph n 2 hòa tan h t trong dung d ch HNO3 dư thu ư c 1,792 lít khí NO ( ktc) (s n ph m kh duy nh t). Kim lo i M là Trang 2/4 - Mã thi 357
  3. A. Cu B. Zn C. Al D. Mg Câu 27: t cháy hoàn toàn m gam m t amin ơn ch c X b ng lư ng không khí (v a ), thu ư c 8,96 lít CO2; 12,6 gam hơi nư c và V lít N2. Gi thi t không khí ch g m nitơ và oxi trong ó oxi chi m 20% th tích. Các th tích o ktc. Giá tr c a m, V và công th c c a X l n lư t là A. 7,3 gam; 73,92 lít; C4H9N B. 7,9 gam; 64,96 lít; C2H5N C. 9,0 gam; 69,44 lít; C2H7N D. 12,4 gam; 91,84 lít; C3H9N Câu 28: So sánh tính kim lo i c a 4 kim lo i A, B, C, D. Bi t r ng: (1) Ch có A và C tác d ng ư c v i dung d ch n+ n+ HCl gi i phóng H2. (2) C y ư c các kim lo i A, B, D ra kh i dung d ch mu i ; (3): D + B →D + B A. A < B < C < D B. B < D < C < A C. A < C < B < D D. B < D < A < C Câu 29: Cho các c p ch t sau ây tác d ng v i nhau: (1) Cl2 + O2 (2) H2S + O2 (3) H2S + Pb(NO3)2 (4) Cl2 + NaOH (5) dung d ch NH3 + dung d ch AlCl3 (6) dung d ch Cl2 + FeSO4 (7) dung d ch KI + FeCl3 (8) dung d ch NaAlO2 + khí CO2 (9) CuS + HCl c (10) dung d ch NaHCO3 + dung d ch Ba(OH)2 C p ch t không x y ra ph n ng là A. 1, 2, 6 B. 1, 7, 8, 9, 10 C. 1, 3, 9 D. 1, 6, 9 ,10 Câu 30: Dãy g m các ch t u tác d ng v i dung d ch Brom i u ki n thư ng là A. vinylaxetilen, vinylbenzen, benzen, axit acrylic, axeton B. xiclopropan, axit acrylic, phenol, stiren, glucozơ C. axit acrylic, phenol, stiren, fructozơ, buta -1,3 – ien D. phenol, toluen, etylen, axetilen, axit acrylic Câu 31: H n h p A ch a 3 ancol ơn ch c X, Y, Z là ng ng k ti p (X< Y < Z). t cháy 1 mol A thu ư c 2,01 mol CO2. Oxi hoá 4,614 gam A b ng CuO ư c dung d ch B. Cho B tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 dư ư c 0,202 mol Ag. Công th c phân t c a X, Y, Z l n lư t là: A. C2H3OH, C3H5OH, C4H7OH B. C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH C. C2H4(OH)2, C3H6(OH)2, C4H8(OH)2 D. CH3OH, C2H5OH, C3H7OH Câu 32: Hòa tan hoàn toàn m g h n h p b t g m Fe3O4 và FeCO3 trong dung d ch HNO3 nóng dư, thu ư c 3,36 lít h n h p A g m 2 khí ( ktc) và dung d ch B. T kh i hơi c a A i v i hi ro b ng 22,6. Giá tr m là A. 15,24 g B. 13,92 g C. 6,96 g D. 69,6 g Câu 33: Dãy nào dư i ây ch g m các ch t tan t t trong nư c nhi t thư ng? A. C3H5(OH)3, CH2OH(CHOH)4CHO, H2NCH2COOH và CH3COOC2H5 B. C2H4(OH)2, (COOH)2, HCHO, CH3CHO và CH3COCH3 C. CH3NH2, C6H5NH2, CH3CH2OH và CH3COOH D. CH3OH, CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2COOH và C6H5OH Câu 34: Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3 (dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ư c 0,896 lít khí NO ( ktc) và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ư c khi làm bay hơi dung d ch X là : A. 13,92 gam B. 8,88 gam C. 6,52 gam D. 13,32 gam Câu 35: Dung d ch nư c c a A làm quỳ tím ng sang màu xanh, còn dung d ch nư c c a ch t B không làm i màu quỳ tím. Tr n l n hai dung d ch hai ch t l i thì xu t hi n k t t a. A và B có th là: A. K2CO3 và Ba(NO3)2 B. NaOH và K2SO4 C. Na2CO3 và KNO3 D. KOH và FeCl3 Câu 36: Cho 10 gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C2H2 làm m t màu 48 gam Br2 trong dung d ch. M t khác 13,44 lít khí X ( ktc) tác d ng v a v i AgNO3/NH3 ư c 36 gam k t t a. Thành ph n % v kh i lư ng c a CH4 có trong X là: A. 32% B. 50% C. 20% D. 25% Câu 37: Cho 0,13 mol h n h p X g m CH3OH, HCOOH, HCOOCH3 tác d ng v a v i 0,05 mol NaOH un nóng. Oxi hóa ancol sinh ra thành an ehit, cho lư ng an ehit này tác d ng h t v i Ag2O/NH3 (dư) ư c 0,4 mol Ag. S mol c a HCOOCH3 là: A. 0,02 mol B. 0,08 mol C. 0,05 mol D. 0,04 mol Câu 38: t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p X g m stiren và p-xilen thu ư c CO2 và nư c. H p th hoàn toàn s n ph m cháy b ng 500 ml dung d ch NaOH 2M ư c dung d ch Y. Kh i lư ng k t t a thu ư c khi cho dung d ch BaCl2 dư vào dung d ch Y là A. 19,7 gam. B. 59,1 gam. C. 39,4 gam. D. 157,6 gam Trang 3/4 - Mã thi 357
  4. Câu 39: Cho m gam h n h p X g m Al, Cu vào dung d ch HCl (dư), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 3,36 lít khí ( ktc). N u cho m gam h n h p X trên vào m t lư ng dư axit nitric ( c, ngu i), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Giá tr c a m là : A. 10,5 B. 11,5 C. 15,6 D. 12,3 Câu 40: Dãy nào dư i ây ch g m các ch t tham gia ph n ng trùng h p? A. axit axetic, propilen, axetilen. B. etilen, axit acrilic, saccarozơ. C. xiclopropan, glucozơ, axit fomic. D. buta-1,3- ien, axit metacrylic, stiren. Câu 41: Hoà tan hoàn toàn 24,95 gam h n h p A g m 3 kim lo i (X, Y, Z) b ng dung d ch HNO3 loãng, dư. Th y có 6,72 lít khí NO duy nh t thoát ra ( ktc) và dung d ch B ch ch a mu i kim lo i. Kh i lư ng mu i nitrat thu ư c khi cô c n c n th n dung d ch B là: A. 62,15 gam B. 99,35 gam C. 80,75 gam D. 43,50 gam Câu 42: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam h n h p g m Al và Mg vào dung d ch HNO3 loãng, thu ư c dung d ch X và 3,136 lít ( ktc) h n h p Y g m hai khí không màu, trong ó có m t khí hoá nâu trong không khí. Kh i lư ng c a Y là 5,18 gam. Cho dung d ch NaOH (dư) vào X và un nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Ph n trăm kh i lư ng c a Al trong h n h p ban u là A. 12,80% B. 10,52% C. 15,25% D. 19,53% Câu 43: Cho dãy các ch t: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. S ch t trong dãy b oxi hóa khi tác d ng v i dung d ch HNO3 c, nóng là A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 44: t cháy hoàn toàn h n h p g m 2 este no h ơn ch c c n 5,68 g khí oxi và thu ư c 3,248 lít khí CO2 ( ktc). Cho h n h p este trên tác d ng v a v i KOH thu ư c 2 rư u là ng ng k ti p và 3,92 g mu i c a m t axit h u cơ. Công th c c u t o c a 2 este là : A. C3H7COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 và HCOOC2H5 C. C2H5COOCH3 và CH3COOCH3 D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 Câu 45: Hòa tan h t 26,43 gam h n h p b t g m Mg, Al, Al2O3 và MgO b ng 795 ml dung d ch h n h p g m HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (v a ). Sau ph n ng thu ư c dung d ch X và 4,368 lít khí H2 ( ktc). Cô c n dung d ch X thu ư c kh i lư ng mu i khan là A. 100,52 gam B. 86,58 gam C. 88,18 gam D. 95,92 gam Câu 46: A là h p ch t h u cơ m ch vòng ch a C, H, N trong ó N chi m 15,054% theo kh i lư ng. A tác d ng v i HCl t o ra mu i có d ng RNH3Cl. Cho 9,3 g A tác d ng h t v i nư c brom dư thu ư c a g k t t a. giá tr c a a là A. 39 g B. 36 g C. 30 g D. 33 g Câu 47: Cho các lo i h p ch t: amino axit (X), mu i amoni c a axit cacboxylic (Y), amin (Z), este c a amino axit (T). Dãy g m các lo i h p ch t u tác d ng ư c v i dung d ch NaOH và u tác d ng ư c v i dung d ch HCl là A. X, Y, T. B. X, Y, Z. C. Y, Z, T. D. X, Y, Z, T. Câu 48: t cháy hoàn toàn 0,1 mol ch t A (CxHyO2) thu ư c dư i 0,8 mol CO2. trung hoà 0,2 mol A c n 0,2 mol NaOH. M t khác, 0,5 mol A tác d ng h t v i natri dư thu ư c 0,5 mol H2. S nguyên t hi ro trong phân t ch t A là A. 8. B. 10. C. 12. D. 6. Câu 49: Trong các dung d ch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4 và Mg(NO3)2, dãy g m các ch t u tác d ng ư c v i dung d ch Ba(HCO3)2 là : A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. B. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. C. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. D. HNO3, NaCl, Na2SO4. Câu 50: H n h p X g m etylen và propylen v i t l th tích tương ng là 3:2. Hi rat hoá hoàn toàn m t th tích X thu ư c h n h p ancol Y, trong ó t l v kh i lư ng các ancol b c 1 so v i ancol b c hai là 28:15. Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a ancol propylic trong h n h p Y là : A. 19,58%. B. 21,12%. C. 11,63%. D. 18,34%. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã thi 357
nguon tai.lieu . vn