Xem mẫu

  1. THI TH IH CL NI MÔN TOÁN Th i gian làm bài: 180 phút I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH Câu I (2 i m) x −1 Cho hàm s y= (C ) x Kh o sát (C) Ti p tuy n t i m t i m b t k trên th (C) c t hai ti m c n c a (C) l n l t t i A,B. G i Ι là giao i m c a hai ti m c n. Tính di n tích c a tam giác ΙAB . Câu II. (2 i m) 1 4 1. gi i b t ph ng trình: 2 + 2 +1 ≥ 5 − x x 2 3 cos 2 x + 2 sin 3 x. cos− sin 4 x − 3 2. gi i ph ng trình: =1 3s + cos x Câu III (2 i m) π 2 sin 3 x. cos 2 x 1. Tính tích phân Ι= dx 0 1 + 2 cos x 2. Cho x, y, z là nh ng s không âm th a mãn x + y + z = 1. Tìm giá tr l n nh t c a bi u th!c Α = x 2 + y 2 + 3xy + y 2 + z 2 + 3 yz + z 2 + x 2 + 3zx Câu IV (1 i m) Cho hình chóp SABC có m"t bên cùng t o v i m"t áy m t góc là 60 0 . Bi t góc ACB là 60 0 , AB = a 7 AC = 2a. Tính th tích c a hình chóp SABC. II. PH N T# CH N (3 i m). M i thí sinh ch c m t trong hai câu Va ho c Vb Câu Va. ( Dành cho thí sinh theo ch ng trình chu$n) 3 1. Cho tam giác ABC bi t trung i m BC là M( ; 3), tr ng tâm c a tam giác là 2 7 5 G(1; ), tr%c tâm là H(1; ). Tìm t a các & tam c a tam giác. nh 3 4 2. L p ph ng trình ng th'ng d i qua i m A(2; 1;2) sao cho d và 2 i m B(2; -1; -1), C(-2; 0; 3) cùng n(m trên m t m"t ph'ng (P): x + 3y – 2z = 0 3. Ph ng trình z 3 - z – 6 = 0 có 3 nghi m ph!c là z 1 , z 2 , z 3 . Tính z1 + z 3 + z 3 3 2 3 Câu Vb. ( Dành cho thí sinh theo ch ng trình nâng cao) 1. Cho hình vuông ABCD có tâm là I (1; 1), i m M(-1; 2) n(m trên c nh AB, i m N(2; -7) n(m trên c nh BC.
  2. Vi t ph ng trình các c nh c a hình vuông. 2. Vi t ph ng trình m"t ph'ng (P) i qua 2 i m M(2; 0; 0), N(0; 1; 0) và (P) 2 cách g c t a m t o n là 3 2x = 2y 3. gi i h ph ng trình. 2 y = 2x mong t t c các b n làm bài th t t t Book
nguon tai.lieu . vn