Xem mẫu

  1. GD- T B C NINH THI TH IH C TR NG THPT CHUYÊN BN THI NH KÌ L N I, N M 2009-2010 Môn thi: HOÁ H C, kh i A,B l p 12 thi có 04 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 143 , tên thí sinh:.......................................................................... báo danh:............................................................................... Cho bi t s kh i c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 (Thí sinh không c s d ng B NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T HÓA H C) Câu 1: Trong t nhiên, nit có 2 ng v b n là 14 N và 15 N ; oxi có 3 ng v b n là 16O; 17O và 18O . H i có i a bao nhiêu lo i phân t nit ioxit có kh i l ng phân t trùng nhau? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 2: Hòa tan hoàn toàn s t vào dung d ch H2SO4(l) v a thu c 4,48 lít khí ( ktc). Cô c n dung d ch trong u ki n không có oxi thu c 55,6g mu i v i hi u su t 100%. Công th c c a mu i A. FeSO4. B. Fe2(SO4)3.7H2O. C. FeSO4.7H2O. D. FeSO4.9H2O. Câu 3: Có các dung d ch mu i: K2HPO4(1), NaHCO3(2), NaHSO4(3), Ba(NO3)2(4), KNO2(5). Các dung d ch có pH > 7 là A. (2) và (5). B. (1) và (2). C. (1), (2) và (5). D. (1) và (5). Câu 4: Cho FeCO3 tác d ng v i dung d ch H2SO4 c nóng thu c h n h p khí A . T kh i h i c a A so i hi ro là a . Giá tr c a a là A. 25,333. B. 27,000. C. 26,000. D. 28,667. Câu 5: Theo s ph n ng: C4H7ClO2 + NaOH → mu i h u c + C2H4(OH)2 + NaCl C u t o c a C4H7ClO2 là A. CH3COOCH2CH2Cl. B. CH3COOCHCl-CH3. C. HCOOCH2CHCl-CH3. D. ClCH2COOCH2CH3. Câu 6: Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Na2O, BaCl2, NaHCO3, KHCO3 có s mol m i ch t b ng nhau vào c r i un nóng nh . Sau khi k t thúc thí nghi m c dung d ch A . Dung d ch A có pH A. > 7. B. = 7. C. < 7. D. không xác nh. + H 2 SO4 ( d ) Câu 7: Cho s ph n ng sau: FeS2  A  B  C  D → E + O2 1 → + O2 2 → 3 → + H 2O 4 → + Cu t 0 (5) Các ph n ng là ph n ng oxi hóa - kh là A. 1, 2, 3, 5. B. 1, 2, 5. C. 1, 2. D. 1, 2, 4, 5. Câu 8: H n h p X g m 9,6g Cu và 8,4g s t. hòa tan hoàn toàn X c n t i thi u V(l) dung d ch HNO31M thu c s n ph m kh NO duy nh t. Giá tr c a V là A. 0,8. B. 1,0. C. 0,7. D. 1,2. Câu 9: nh n bi t 3 l m t nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, ng i ta dùng m t thu c th duy nh t là: A. c brom. B. dd NaOH. C. Na D. Ca(OH)2. Câu 10: u ch oxi trong phòng thí nghi m b ng cách nhi t phân các ch t sau: KNO3, KMnO4, KClO3, HgO. N u nhi t phân hoàn toàn m i ch t trên, ch t cho th tích khí oxi thu c ( ktc) l n nh t là A. KMnO4. B. KClO3. C. HgO. D. KNO3. Câu 11: M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm - NH2 và m t nhóm - COOH). Cho 0,89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1,255g mu i. Công th c c u t o c a X là: A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CH(NH2)COOH. D. B, C u úng. Câu 12: Cho 100ml dung d ch H3PO4 0,5M vào 100ml dung d ch h n h p g m: NaOH 0,8M và Ca(OH)2 0,4M thu c m gam k t t a . Giá tr c a m là A. 12,4. B. 4,13. C. 15,5. D. 7,75. Câu 13: Cho các phát bi u sau: Trang 1/4 - Mã thi 143
  2. 1) H t vi mô có 10 electron l p ngoài cùng là nguyên t Ne 2) Nguyên t có l p electron l p ngoài cùng bão hòa là khí hi m 3) Nguyên t natri có 11 electron l p v ; 11 proton và 12 n tron h t nhân 4) Nguyên t có 3 l p electron và 1 electron l p ngoài cùng là nguyên t Na Các phát bi u úng là A. 2; 3; 4. B. 1; 2; 4. C. 1; 2; 3; 4. D. 4. Câu 14: un nóng h n h p etanol và propan-2-ol v i axit oxalic có xúc tác H2SO4 m c có th thu c i a bao nhiêu este h u c a ch c? A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 15: Cho n c brom d vào 100 gam dung d ch phenol thu c 9,93 gam k t t a tr ng. Gi s ph n ng hoàn toàn, n ng % phenol trong dung d ch là: A. 1,88%. B. 3,76%. C. 0,94%. D. 2,82%. Câu 16: Cho các tinh th sau: n c á khô; mu i n; b ng phi n; th ch anh; silic; iot và s t. S tinh th thu c lo i tinh th nguyên t và thu c lo i tinh th phân t l n l t là A. 2 và 4. B. 2 và 3. C. 3 và 2. D. 3 và 3. Câu 17: Cho các ph n ng hóa h c sau: Cl2 + H2O → HCl +HClO 3Cl2 +6NaOH  5NaCl +NaClO3 +3H2O → t0 Cl2 + 2NaOH→ NaClO+H2O + NaCl 2Cl2 + H2O +HgO→ HgCl2+2HClO 2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O Trong các ph n ng trên, clo óng vai trò A. là ch t oxi hóa B. Là ch t kh . C. a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh . D. t c u sai. Câu 18: Quá trình th y phân tinh b t b ng enzim không xu t hi n ch t nào d i ây? A. Glucoz . B. Mantoz . C. Saccaroz . D. Dextrin. Câu 19: Cho các h p ch t h u c : (1) ankan (2) ancol no, n ch c, m ch h . (3) xicloankan. (4) ete no, n ch c, m ch h . (5) anken. (6) axit no n ch c, m ch h (7) an ehit no n ch c, m ch h . (8) ankin. (9) ancol không no,(có m t liên k t ôi C=C) m ch h . (10) axit không no (có m t liên k t ôi C=C) n ch c . Dãy g m các ch t khi t cháy hoàn toàn u cho s mol CO2 = s mol H2O là A. (3),(4),(8),(9),(10). B. (3),(5),(6),(7),(9). C. (2),(3),(5),(6),(8). D. (1),(3),(5),(7),(9). Câu 20: Cho 3,38g h n h p X g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a v i Na th y thoát ra 672 ml khí ( ktc) h n h p r n Y. Kh i l ng Y s là: A. 3,61 gam. B. 4,76 gam. C. 4,04 gam. D. 4,7 gam. + 2+ - - 2- Câu 21: Cho các ion: Na , Mg , Cl , F , O . Th t t ng d n bán kính c a các ion là A. Mg2+, Na+, F-, O2-, Cl- B. Na+, Mg2+, F-, O2-, Cl- - 2+ + - 2- C. Cl , Mg , Na , F , O D. O2-, F-, Na+, Mg2+, Cl- Câu 22: Dãy g m các ch t c s p x p theo chi u t ng d n nhi t sôi t trái sang ph i là: A. HCOOH, CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO. B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. C. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. D. CH3CHO,C2H5OH, HCOOH, CH3COOH . − Câu 23: Dung d ch A g m 0,1 mol Na+; 0,2 mol Ca2+; 0,2mol Cl- và x mol HCO 3 . Cô c n dung d ch A thu c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 34,4g. B. 43,7g. C. 35,7g. D. 26,4g. Câu 24: phân bi t glucoz và fructoz thì nên ch n thu c th nào d i ây? A. Dung d ch AgNO3 trong NH3. B. Dung d ch CH3COOH/H2SO4 c C. Dung d ch n c brom. D. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. Câu 25: Có h n h p g m Na và Al, trong ó t l s mol c a Al và Na t ng ng là 4:5. Cho h n h p vào c c c l y d thu c 1,904 lít khí( ktc). V y: 1) H n h p kim lo i ã tan h t 2) S gam kim lo i ã dùng là 2,23g 3) Thành ph n % theo kh i l ng c a Al và Na t ng ng là 48,43 và 51,57 Các k t lu n úng là A. 1) và 2). B. 2) và 3). C. 1), 2) và 3). D. 1) và 3). Trang 2/4 - Mã thi 143
  3. Câu 26: Xét ph n ng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. N u sau ph n ng thu c 20g Fe2(SO4)3 thì s mol electron ã c trao i gi a các ch t trong ph n ng là A. 0,5. B. 0,05. C. 0,1. D. 0,25. Câu 27: un 12,00 gam axit axetic v i 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 c làm xúc tác). n khi ph n ng d ng l i thu c 11,00 gam este. Hi u su t c a ph n úng este hoá là A. 60,0%. B. 62,5%. C. 75,0%. D. 41,67%. Câu 28: hòa tan h t m t h n h p g m 0,02 mol kim lo i A (hóa tr II) và 0,01 mol kim lo i B (hóa tr III) n m gam dung d ch HNO3 20%. Sau ph n ng thu c dung d ch X không ch a NH4NO3 và 0,16128 lít( ktc) h n h p g m N2 và N2O. Giá tr c a m là A. 26,586. B. 24,318. C. 22,145. D. 11,718. Câu 29: Hai h p ch t h u c X,Y là ng ng k ti p, u tác d ng v i Na và có ph n ng tráng b c . Bi t % kh i l ng oxi trong X, Y l n l t là : 53,33% và 43,24%. Công th c c u t o c a X,Y t ng ng là: A. HOCH2CH2CHO và HOCH2CH2CH2CHO. B. HOCH(CH3)CHO và HOOCCH2CHO. C. HOCH2CHO và HOCH2CH2CHO. D. HCOOCH3 và HCOOC2H5. Câu 30: Cho các bình khí m t nhãn ng riêng bi t t ng khí: O2, O3, H2S, SO2, CO2. Thu c th nh n bi t m bình khí trên là A. d2 KI/ h tinh b t, d2 Br2, d2 Ca(OH)2. B. tàn óm, d2 Br2, d2 Ca(OH)2. 2 2 C. tàn óm, d KI/ h tinh b t, d Br2. D. A, B, C u úng. Câu 31: t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u c X, thu c 0,351 gam n c và 0,4368 lít khí CO2 ( ktc). Bi t X có ph n ng v i Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m khi un nóng. Ch t X là A. O=HC-CH=O. B. CH2=CH-CH2-OH. C. C2H5CHO. D. CH3-CO-CH3. Câu 32: Trong dung d ch CH3COOH 0,1M có cân b ng: CH3COOH + H2O CH3COO- +H3O+ Ka Phát bi u KHÔNG ÚNG là A. n li c a CH3COOH s t ng khi thêm CH3COONa B. Khi thêm vài gi t dung d ch HCl vào dung d ch, h ng s axit K a không thay i C. Khi pha loãng dung d ch b ng n c, cân b ng s chuy n d ch sang ph i D. Khi t ng nhi t c a dung d ch, n li c a CH3COOH s thay i Câu 33: Cho dãy các ch t : CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol) , C6H6 (benzen). S ch t trong dãy ph n ng c v i n c brom là A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 34: Xét các ph n ng:(1) CH3COOH + CaCO3 (3) C17H35COONa + H2SO4 (2) CH3COOH + NaCl (4) C17H35COONa + Ca(HCO3)2 Ph n ng nào không x y ra c: A. (2) và (4). B. (3)và (4). C. (2). D. (1) và (2). Câu 35: ng có 2 ng v : 63Cu và 65Cu . Nguyên t kh i trung bình c a ng là 63,54. Thành ph n % v kh i l ng c a ng v 63Cu có trong Cu(NO3)2 (Bi t N =14; O= 16) là A. 9,36. B. 9,15. C. 24,73. D. 24,52. Câu 36: X là m t α-aminoaxit no ch ch a m t nhóm –NH2 và m t nhóm -COOH. Cho 23,4 g X tác d ng v i dung d ch HCl d thu c 30,7 g mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. H2N-CH2CH2-COOH B. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH C. CH3-CH(NH2)-COOH D. H2N-CH2-COOH Câu 37: Xenluloz trinitrat là ch t d cháy, n m nh . Mu n u ch 29,7 kg xenluloz trinitrat t xenluloz và axit nitric v i hi u su t 90% thì th tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) c n dùng là A. 1,439 lít. B. 15,000 lít. C. 24,390 lít. D. 14,390 lít. Câu 38: Cho 4 gam m t ancol n ch c b c 1 tác d ng v i CuO un nóng, sau ph n ng thu c 5,6 gam n h p l ng. Cho toàn b h n h p thu c tác d ng v i dung d ch [Ag(NH3)2]OH d . Kh i l ng Ag thu c là A. 32,4g. B. 10,8g. C. 43,2g. D. 21,6g. Câu 39: Tính baz c a các ch t t ng d n theo th t : A. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3< C6H5NH2 B. C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 Trang 3/4 - Mã thi 143
  4. C. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 D. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 Câu 40: Tính ch t c tr ng c a saccaroz là : 1. tham gia ph n ng hi ro hóa 2. ch t k t tinh không màu. 3. khi th y phân t o ra glucoz và fructoz 4. tham gia ph n ng tráng g ng. 5. ph n ng v i Cu(OH)2. Nh ng tính ch t nào úng? A. 1,2,3,4. B. 3,4,5. C. 2,3,5. D. 1,2,3,5. Câu 41: Dung d ch axit HA 0,1M 25 C có pH = 2,88. H ng s axit c a HA 250C là 0 A. 2,25.10-5. B. 1,76.10-4. C. 2,25.10-4. D. 1,76.10-5. Câu 42: Trong m t bình kín ch a h i ch t h u c X(có d ng CnH2nO2) m ch h và O2(s mol O2 g p ôi s mol c n cho ph n ng cháy) 139,90C, áp su t trong bình là 0,8 atm. t cháy hoàn toàn X sau ó a v nhi t ban u, áp su t trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công th c phân t là : A. CH2O2. B. C3H6O2. C. C2H4O2. D. C4H8O2. Câu 43: t cháy hoàn toàn 1 mol h p ch t h u c X, thu c 4 mol CO2. Ch t X tác d ng c v i Na, tham gia ph n ng tráng b c và ph n ng c ng Br2 theo t l mol 1:1. Công th c c u t o c a X là: A. HOCH2CH2CH=CHCHO. B. HOOC-CH=CHCOOH. C. HOCH2CH2CH2OH. D. HOCH2-CH=CHCHO. Câu 44: Ph n ng nào sau ây không úng ? A. C6H5NH2 + 2Br2 → 3,5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 D. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O Câu 45: Cho 0,92 gam h n h p g m axetilen và an ehit axetic ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 (NH3) thu c 5,64 gam h n h p r n. Thành ph n % các ch t trong h n h p u l n l t là: A. 28,74% và 71,26%. B. 28,71% và 74,26%. C. 26,28% và 74,71%. D. 28,26% và 71,74%. Câu 46: Các khí th i công nghi p và c a các ng c ô tô, xe máy...là nguyên nhân ch y u gây ra m a axit. c m a axit có pH < 5,6 làm cho mùa màng th t bát, phá h y các công trình xây d ng....Hãy cho bi t nh ng thành ph n hóa h c ch y u nào trong các khí th i trên là nguyên nhân tr c ti p gây ra m a axit ? A. NO, NO2, SO2. B. NO2, CO2, CO. C. SO2, CO, NO2. D. SO2, CO, NO. Câu 47: Cho các h p ch t sau: (a). HOCH2CH2OH (b). HOCH2CH2CH2OH (c). HOCH2CH(OH)CH2OH (d). CH3CH(OH)CH2OH (e). CH3CH2OH (f) CH3OCH2CH3. Các ch t u tác d ng c v i Na và Cu(OH)2 là: A. (c),(d),(e). B. (a),(b),(c), (d). C. (b),(c),(d). D. (a),(c),(d). Câu 48: Cho các ch t: HNO3, HCl, HBr, HI, HF và H2SO4. Ch t nào có th u ch c b ng ph ng pháp sunfat A. HCl, HF, H2SO4. B. HCl, HF. C. HCl, HBr, HF. D. HCl, HF, HNO3. Câu 49: Cho các dung d ch: Cu(NO3)2, AlCl3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, FeCl3. S dung d ch t o k t t a v i dung d ch NH3 d là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 50: Cho các phân t sau: H 2O2 ; CO2 ; SO2 ; CH 4 ; NH 3 ; BeF2 . S phân t không phân c c là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã thi 143
nguon tai.lieu . vn