Xem mẫu

  1. S GD & ðT Thanh Hoá KÌ THI KH O SÁT CH T LƯ NG L P 12 Trư ng THPT Lê Văn Hưu MÔN TOÁN KH I B và D Tháng 03/2010 ð CHÍNH TH C Th i gian:180 phút (Không k th i gian phát ñ ) PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7.0 ñi m) Câu I. (2.0 ñi m) x Cho hàm s y = (C) x-1 1. Kh o sát s bi n thiên và v ñ th hàm s (C) 2. Vi t phương trình ti p tuy n v i ñ th (C), bi t r ng kho ng cách t tâm ñ i x ng c a ñ th (C) ñ n ti p tuy n là l n nh t. Câu II. (2.0 ñi m) 1. Gi i phương trình 2cos6x+2cos4x- 3cos2x = sin2x+ 3  2 1 2 x + x − y = 2 2. Gi i h phương trình   y − y 2 x − 2 y 2 = −2  Câu III. (1.0 ñi m) 1 x ∫ (x sin x + 2 3 Tính tích phân )dx 0 1+ x Câu IV. (1.0 ñi m) 1 1 1 Cho x, y, z là các s th c dương l n hơn 1 và tho mãn ñi u ki n + + ≥2 x y z Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c A = (x - 1)(y - 1)(z - 1). Câu V. (1.0 ñi m) Cho hình chóp S.ABCD ñáy ABCD là hình thoi. SA = x (0 < x < 3 ) các c nh còn l i ñ u b ng 1. Tính th tích c a hình chóp S.ABCD theo x PH N RIÊNG ( 3.0 ñi m) Thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n A ho c B (N u thí sinh làm c hai ph n s không dư c ch m ñi m). A. Theo chương trình nâng cao Câu VIa. (2.0 ñi m) 1. 1. Trong m t ph ng to ñ Oxy cho hai ñư ng th ng (d1) : 4x - 3y - 12 = 0 và (d2): 4x + 3y - 12 = 0. Tìm to ñ tâm và bán kính ñư ng tròn n i ti p tam giác có 3 c nh n m trên (d1), (d2), tr c Oy. 2. Cho hình l p phương ABCD.A’B’C’D’ có c nh b ng 2. G i M là trung ñi m c a ño n AD, N là tâm hình vuông CC’D’D. Tính bán kính m t c u ñi qua các ñi m B, C’, M, N. Câu VIIa. (1.0 ñi m) log 3 ( x + 1) 2 − log 4 ( x + 1)3 Gi i b t phương trình >0 x2 − 5x − 6 B. Theo chương trình chu n Câu VIb. (2.0 ñi m) 1. Cho ñi m A(-1 ;0), B(1 ;2) và ñư ng th ng (d): x - y - 1 = 0. L p phương trình ñư ng tròn ñi qua 2 ñi m A, B và ti p xúc v i ñư ng th ng (d). 2. Trong không gian v i h tr c to ñ Oxyz cho ñi m A(1 ;0 ; 1), B(2 ; 1 ; 2) và m t ph ng (Q): x + 2y + 3z + 3 = 0. L p phương trình m t ph ng (P) ñi qua A, B và vuông góc v i (Q). Câu VIIb. (1.0 ñi m) Gi i phương trình C xx + 2C xx −1 + Cxx − 2 = C x +x2 3 ( Cn là t h p ch p k c a n ph n t ) 2 − k .................H T.............. Thí sinh không ñư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh .......................................................... s báo danh.................................................. http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
  2. S GD & ðT Thanh Hoá ðÁP ÁN KÌ THI KH O SÁT CH T LƯ NG L P 12 Trư ng THPT Lê Văn Hưu MÔN TOÁN KH I B - D Tháng 03/2010 ð CHÍNH TH C Th i gian:180 phút (Không k th i gian phát ñ ) PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7.0 ñi m) CÂU N I DUNG THANG ðI M Câu I 0.25 (2.0ñ) TXð : D = R\{1} 1. Chi u bi n thiên 0.25 (1.0ñ) lim f ( x) = lim f ( x) = 1 nên y = 1 là ti m c n ngang c a ñ th hàm s x →+∞ x →−∞ lim f ( x) = +∞, lim = −∞ nên x = 1 là ti m c n ñ ng c a ñ th hàm s x →1+ − x →1 1 y’ = −
  3. f’(t) = 0 khi t = 1 0.25 B ng bi n thiên x 0 1 +∞ t b ng bi n thiên ta c d(I ;tt) l n nh t f'(t) + 0 - khi và ch khi t = 1 hay f(t) 2  x0 = 2 x0 − 1 = 1 ⇔   x0 = 0 + V i x0 = 0 ta có ti p tuy n là y = -x 0.25 + V i x0 = 2 ta có ti p tuy n là y = -x+4 Câu 4cos5xcosx = 2sinxcosx + 2 3 cos2x 0.25 II(2.0ñ) 0.25  cos x=0 1. ⇔ (1.0ñ)  2cos5x =sinx+ 3 cos x  cos x = 0 0.25 ⇔  cos5x=cos(x- π )  6  π 0.25  x = 2 + kπ  π kπ ⇔ x = − +  24 2   x = π + k 2π   42 7 2.(1.0ñ) ðK : y ≠ 0 0.5  2 1 2 x + x − y − 2 = 0 2u 2 + u − v − 2 = 0   h ⇔ ñưa h v d ng  2  2 + 1 − x−2 = 0  2v + v − u − 2 = 0  y  2 y     0.5  u = v   u = v = 1 ⇔ u = 1 − v ⇔  u = v = −1 T ñó ta có nghi m c a h  2   2v + v − u − 2 = 0  3− 7  3+ 7  u = 2  u =  2  ,   −1 + 7  v = −1 − 7  v =   2  2 3− 7 2 3+ 7 2 (-1 ;-1),(1 ;1), ( ; ), ( ; ) 2 7 −1 2 7 +1 Câu III. 1 1 x 0.25 (1.0ñ) I = ∫ x 2 sin x3 dx + ∫ dx 0 0 1+ x http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
  4. 1 0.25 ∫x sin x 3 dx ñ t t = x3 ta tính ñư c I1 = -1/3(cos1 - sin1) 2 Ta tính I1 = 0 1 x 1 1 π π 0.25 Ta tính I2 = ∫ 1 + x dx ñ t t = 0 x ta tính ñư c I2 = 2 ∫ (1 − 0 1+ t 2 )dt = 2(1 − ) = 2 − 4 2 π 0.25 T ñó ta có I = I1 + I2 = -1/3(cos1 - 1)+ 2 − 2 1 1 1 0.25 Câu IV. Ta có x + y + z ≥ 2 nên (1.0ñ) 0.25 1 1 1 y −1 z −1 ( y − 1)( z − 1) ≥ 1− +1− = + ≥2 (1) x y z y z yz 1 1 1 x −1 z −1 ( x − 1)( z − 1) Tương t ta có ≥ 1− +1− = + ≥2 (2) y x z x z xz 1 1 1 x −1 y −1 ( x − 1)( y − 1) ≥ 1− +1− = + ≥2 (3) y x y x y xy 1 0.25 Nhân v v i v c a (1), (2), (3) ta ñư c ( x − 1)( y − 1)( z − 1) ≤ 8 0.25 1 3 v y Amax = ⇔ x= y=z= 8 2 Câu V. 0.5 (1.0ñ) Ta có ∆SBD = ∆DCB (c.c.c) ⇒ SO = CO S Tương t ta có SO = OA v y tam giác SCA vuông t i S. ⇒ CA = 1 + x 2 M t khác ta có AC 2 + BD 2 = AB 2 + BC 2 + CD 2 + AD 2 C D ⇒ BD = 3 − x 2 (do 0 < x < 3) H 1 ⇒ S ABCD = 1 + x2 3 − x2 O 4 B A G i H là hình chi u c a S xu ng (CAB) 0.25 Vì SB = SD nên HB = HD ⇒ H ∈ CO 1 1 1 x 0.25 Mà 2 = 2 + 2 ⇒ SH = SH SC SA 1 + x2 1 V y V = x 3 − x 2 (dvtt) 6 Câu 0.5 VIa. G i A là giao ñi m d1 và d2 ta có A(3 ;0) (2.0ñ) G i B là giao ñi m d1 v i tr c Oy ta có B(0 ; - 4) 1. G i C là giao ñi m d2 v i Oy ta có C(0 ;4) http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
  5. (1.0ñ) 0.5 G i BI là ñư ng phân giác trong góc B v i I thu c OA khi ñó ta có I(4/3 ; 0), R = 4/3 2. 1.0 Y (1.0ñ) Ch n h tr c to ñ như hình v Ta có M(1 ;0 ;0), N(0 ;1 ;1) D' A' B(2 ;0 ;2), C’(0 ;2 ;2) G i phương tình m t c u ñi qua 4 ñi m M,N,B,C’ có d ng C' x2 + y2 + z2 +2Ax + 2By+2Cz +D = 0 B' Vì m t c u ñi qua 4 ñi m nên ta có  5 N A = − 2 1 + 2 A + D = 0  2 + 2 B + 2C + D = 0 M  5  B = − D A X  ⇔ 2 8 + 4 A + 4C + D = 0  1 8 + 4 B + 4C + D = 0  C = −  2 C B D = 4  Z V y bán kính R = A2 + B 2 + C 2 − D = 15 Câu ðk: x > - 1 0.25 VIIa (1.0ñ) 3log 3 ( x + 1) 0.25 2 log 3 ( x + 1) − log 3 4 b t phương trình ⇔ >0 ( x + 1)( x − 6) log 3 ( x + 1) ⇔
nguon tai.lieu . vn