Xem mẫu

  1. Hoï vaø teân: Lôùp: Ñieåm A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Caâu 1: Daõy chaát naøo döôùi ñaây chæ goàm chaát ñieän li maïnh: A. HNO3, Cu(NO3)2, BaSO4, H3PO4 B. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3 C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2 D. HCl, BaCl2, CaSO4, Na2SO4 Caâu 2: Choïn caâu ñuùng: Theo Bronxtet trong caùc ion sau: NH + (1); CH3COO- (2); H2SO − (3); Na+(4) thì: 4 4 A. 1,3 laø axit B. 1,4 laø bazô C. 3,4 laø löôõng tính D. 1,2,4 laø trung tính Caâu 3: Daõy chaát naøo sau ñaây chæ goàm hidroxit löôõng tính: A. KOH, Zn(OH)2, Be(OH)2 B. Ba(OH)2, Zn(OH)2, NaOH C. Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3 D.Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 4: Caëp chaát naøo sau ñaây khoâng phaûn öùng ñöôïc vôùi nhau: A. NaNO3 vaø CuSO4 B. NaHSO4 vaø KOH C. CaCl2 vaø Na2CO3 D. HCl vaø Na2CO3 Caâu 5: Choïn nhöõng ion coù theå ñoàng thôøi toàn taïi trong cuøng moät dung dòch: A. Mg2+, SO 2− , Cl–, Ba2+ B. H+, Cl-, NO 3 , Al3+ − 4 C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- D. Fe2+, Cu2+, OH-, Cl- Caâu 6: Coù theå taïo ñöôïc bao nhieâu dung dòch trong suoát chæ chöùa 1 muoái töø caùc ion : Ba2+, Mg2+, SO 2− 4 , Cl-. A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Caâu 7: Noàng ñoä mol/l cuûa ion H+ trong dung dòch H2SO4 0,05 M laø: A. 0,025 B. 0,1 C. 0,05 D. Taát caû ñeàu sai Caâu 8: Caùc dung dòch muoái naøo sau ñeàu coù tính axit: A. NaCl, K2SO4, Na2CO3 B. ZnCl2, NH4Cl, CH3COONa C. ZnCl2, NH4Cl, Al(NO3)3 D. NH4Cl, ZnCl2, NaCl Caâu 9: Khi tan trong nöôùc chaát naøo sau ñaây cho moâi tröôøng coù pH > 7 ? A. Na2HPO4 B. FeCl3 C. SO3 D. NaCl Caâu 10:  Muoái naøo sau ñaây khoâng phaûi laø muoái axit : NaHSO4, NaHCO3, Na2HPO4, NaH2PO4, NaH2PO3, Na2HPO3 ? A. NaHCO3, NaHSO4 B. NaH2PO3, NaH2PO3 C. Na2HPO3 D. Na2HPO4 Caâu   11:  Quì tím ñoåi maøu theá naøo khi nhuùng vaøo caùc d2 sau: NaCl(1); NH4Cl(2); AlCl3(3); Na2S(4); CH3COONa(5) ? A. 1, 2 quì tím khoâng thay ñoåi. B. 2, 3 quì tím hoaù ñoû. C. 1,3 quì tím hoaù xanh. D. 4,5 quì tím hoaù ñoû. Caâu 12: Choïn caâu sai: A. pH + pOH = 14 [ ] B. pH = lg H + [ C. pOH = -lg OH − ] [ ] D. H + = 10-aM pH = a Caâu 13: Noàng ñoä mol/l cuûa ion H+ trong d2 NaOH 0,001M laø: A. 10-3 M B. 10-2 M C. 10-10 M D. 10-11 M + - Caâu 14: Dung dòch HCl coù pH = 2, noàng ñoä H vaø OH trong dung dòch ñoù laàn löôït laø A. 10-3 M vaø 10-3 M B. 10-2 M vaø 1012 M C. 10-2 M vaø 10-12 M D. 10-3 M vaø 10-12 M 2 Caâu 15: Cho 50ml d HCl 0,12M vaøo 50ml dung dòch NaOH 0,1M. pH cuûa dung dòch sau phaûn öùng laø: A. 2 B. 3 C. 7 D. 10 Caâu 16:  Troän laãn 200ml d2 NaHSO4 0,5M vôùi 200ml d2 NaOH 0,7M taïo thaønh dung dòch A. Vaäy ñoä pH cuûa d2 A laø: A. 1 B. 2 C. 13 D. 14 Caâu 17: Choïn caâu ñuùng: Caùc hoãn hôïp muoái sau ñaây khi hoaø tan trong nöôùc taïo moâi tröôøng coù pH laø: A. Dung dòch KNO3 vaø Na2CO3 coù pH > 7 B. Dung dòch NaCl vaø NaHCO3 coù pH > 7 C. Dung dòch NaHSO4 vaø K2SO4 coù pH < 7 D. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 18 : Troän 200ml d2 HCl 1M vôùi 300ml dung dòch HCl 2M. Noàng ñoä mol/l cuûa d2 môùi laø: A. 0,15M B. 1,2M C. 1,5M D. 1,6M 2− − Caâu 19: Theo Bronxtet ion naøo sau ñaây löôõng tính: NH 4 ; CO 3 ; HCO 3 ; HSO − ? + 4 2− − A. NH + 4 B. CO 3 C. HSO − 4 D. HCO 3 Caâu 20: Dung dòch caùc muoái naøo sau ñeàu coù tính bazô:
  2. A. Na2CO3, NaNO3, KCl B. Na2CO3, K2S, CH3COOK C. NaCl, K2SO4, K2S D. NaCl, CH3COONa, NaNO3 PHAÀN TÖÏ LUAÄN:  Caâu 1: Ñoä ñieän ly cuûa NaCl trong dd NaCl 0,5 M laø85 %. Tính noàng ñoä mol/l cuûa caùc ion coù trong dd? Caâu 2:  Pha loaõng 100 ml dd Ba(OH)2 vôùi 1,5 lít nöôùc thu ñöôïc dd pH = 11. Tính noàng ñoä M cuûa dd Ba(OH)2 ban ñaàu? Bieát raèng Ba(OH)2 phaân li hoaøn toaøn. Caâu 3: Theo Bronsted thì caùc chaát vaø ion : NH4+ (1) ; Al(H2O)3+ (2) ; C6H5O - (3) ; S2- (4) ; Zn(OH)2 (5) ; Cl - (7). Chaát naøo laø löôõng tính, axit , bazô, trung tính?
nguon tai.lieu . vn