Xem mẫu

  1. Hoï vaø teân: Lôùp: Ñieåm A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Caâu 1: Cho 100ml dung dòch Ba(OH)2 0,004 M taùc duïng vôùi 100ml d2 HCl 0,008 M, pH cuûa dung dòch thu ñöôïc laø: A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Caâu 2: Caëp chaát naøo sau ñaây khoâng phaûn öùng ñöôïc vôùi nhau: A. NaNO3 vaø CuSO4 B. NaHSO4 vaø KOH C. CaCl2 vaø Na2CO3 D. HCl vaø Na2CO3 Caâu 3: Phaûn öùng naøo döôùi ñaây nöôùc ñoùng vai troø laø 1 axit (theo Bronxtet): A. HCl + H2O  H3O+ + Cl- B. Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2 + C. NH3 + H2O  NH 4 + OH- D. CuSO4 + 5H2O  CuSO4.5H2O 2 Caâu 4: Quì tím ñoåi maøu theá naøo khi nhuùng vaøo caùc d sau: NaCl(1); NH4Cl(2); AlCl3(3); Na2S(4); CH3COONa(5) ? A. 1, 2 quì tím khoâng thay ñoåi. B. 2, 3 quì tím hoaù ñoû. C. 1,3 quì tím hoaù xanh. D. 4,5 quì tím hoaù ñoû. Caâu 5: Khi tan trong nöôùc chaát naøo sau ñaây cho moâi tröôøng coù pH > 7 ? A. Na2HPO4 B. FeCl3 C. SO3 D. NaCl Caâu 6: Noàng ñoä mol/l cuûa ion H+ trong d2 NaOH 0,001M laø: A. 10-3 M B. 10-2 M C. 10-10 M D. 10-11 M 2 Caâu 7:  NaCl Cho 50ml d HCl 0,12M vaøo 50ml dung dòch NaOH 0,1M. pH cuûa dung dòch sau phaûn öùng laø: A. 2 B. 3 C. 7 D. 10 Caâu 8: Noàng ñoä mol/l cuûa ion H+ trong dung dòch H2SO4 0,05 M laø: A. 0,025 B. 0,1 C. 0,05 D. Taát caû ñeàu sai Caâu 9: Troän 2 lit dung dòch HCl 1,82 M vôùi V lit d2 NaOH 1,8 M ñöôïc dung dòch coù pH = 2. Vaäy giaù trò ñuùng cuûa V laø: A. 1 lit B. 2 lit C. 3 lit D. Ñaùp soá khaùc Caâu 10: Coù theå taïo ñöôïc bao nhieâu dung dòch trong suoát chæ chöùa 1 muoái töø caùc ion : Ba 2+, Mg2+, SO 2− , Cl-. 4 A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Caâu 11: Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng phaûi laø phaûn öùng axit – bazô: A. NaOH + HNO3 B. H2SO4 + BaCl2 C. HCl + Fe(OH)3 D. H2SO4 + BaO Caâu 12: Dung dòch HCl coù pH = 2, noàng ñoä H+ vaø OH- trong dung dòch ñoù laàn löôït laø A. 10-3 M vaø 10-3 M B. 10-2 M vaø 1012 M C. 10-2 M vaø 10-12 M D. 10-3 M vaø 10-12 M Caâu 13: Choïn caâu ñuùng: Caùc hoãn hôïp muoái sau ñaây khi hoaø tan trong nöôùc taïo moâi tröôøng coù pH laø: A. Dung dòch KNO3 vaø Na2CO3 coù pH > 7 B. Dung dòch NaCl vaø NaHCO3 coù pH > 7 C. Dung dòch NaHSO4 vaø K2SO4 coù pH < 7 D. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 14 : Troän 200ml d2 HCl 1M vôùi 300ml dung dòch HCl 2M. Noàng ñoä mol/l cuûa d2 môùi laø: A. 0,15M B. 1,2M C. 1,5M D. 1,6M 2− − Caâu 15: Theo Bronxtet ion naøo sau ñaây löôõng tính: NH 4 ; CO 3 ; HCO 3 ; HSO − ? + 4 2− − A. NH + 4 B. CO 3 C. HSO − 4 D. HCO 3 Caâu 16: Daõy chaát naøo döôùi ñaây maø taát caû caùc muoái trong ñoù ñeàu thuyû phaân khi tan trong nöôùc : A. Na3PO4, Ba(NO3)2, KCl B. Mg(NO3)2, Ba(NO3)2, NaNO3 C. K2S, KHS, KHSO4 D. AlCL3, Na2CO3, K2SO3 Caâu 17: Dung dòch caùc muoái naøo sau ñeàu coù tính bazô: A. Na2CO3, NaNO3, KCl B. Na2CO3, K2S, CH3COOK C. NaCl, K2SO4, K2S D. NaCl, CH3COONa, NaNO3 Caâu 18: Daõy chaát naøo sau ñaây chæ goàm hidroxit löôõng tính: A. KOH, Zn(OH)2, Be(OH)2 B. Ba(OH)2, Zn(OH)2, NaOH
  2. C. Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3 D.Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu 19: Choïn caâu ñuùng: Theo Bronxtet trong caùc ion sau: NH + (1); CH3COO- (2); H2SO − (3); Na+(4) thì: 4 4 A. 1,3 laø axit B. 1,4 laø bazô C. 3,4 laø löôõng tính D. 1,2,4 laø trung tính Caâu 20: Daõy chaát naøo döôùi ñaây chæ goàm chaát ñieän li maïnh: A. HNO3, Cu(NO3)2, BaSO4, H3PO4 B. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3 C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2 D. HCl, BaCl2, CaSO4, Na2SO4 PHAÀN TÖÏ LUAÄN: Caâu 1: Tính pH cuûa dd NH4OH 0,05 M (ñoä ñieän li 2%)? Caâu 2: Pha loaõng 20 ml HCl vôùi nöôùc thaønh 350 ml. Dung dòch thu ñöôïc coù pH = 4. Noàng ñoä cuûa HCl tröôùc khi pha loaõng vaø pH cuûa dd laø bao nhieâu? Caâu 3: Cho caùc chaát vaø ion sau : HCO3 - ; H2O ; Al2O3 ; ZnO ; Be(OH)2 ; HSO4 - ; Cu(OH)2 , Mn(NO3)2 ; Zn(OH)2 ; CH3COONH4 . Theo Bronsted, caùc chaát vaø ion naøo laø löôõng tính, axit, bazô , trung tính? Giaûi thích?
nguon tai.lieu . vn