Xem mẫu

  1. KIEÅM TRA HOÏC KYØ I Ñieåm: Hoï vaø teân Lôùp: 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Caâu 1: Cho 21,9 gam hoãn hôïp goàm Al vaø Cu taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 loaõng dö thì thu ñöôïc 6,72 lit khí khoâng maøu (ñktc) (khí naøy hoùa naâu ñoû trong khoâng khí vaø laø saûn phaåm khöû duy nhaát) vaø dung dòch B. cho dung dòch B taùc duïng vôùi dung dòc NH3 dö thì thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? A. 7,8. B. 29,4. C. 37,2. D. 21,6. Caâu 2: Tính bazô cuûa ammoniac laø do trong phaân töû NH3, phaàn töû N coù: A. 3 moái lieân keát ñôn vôùi hiñro vaøNitô coù ñoï aâm ñieän lôùn. B. 3 moái lieân keát ñôn vôùi hiñro vaø coù soá oxi hoùa thaáp nhaát (-3). C. 3 moái lieân keát coäng hoùa trò phaân cöïc veà phía mình vaø coøn moät caëp elctron töï do. D. 3 moái lieân keát ñôn vôùi hiñro vaø coù soá oxi hoùa trung bình (-3). Caâu 3: A chöùa C, H, O, N. Ñoát 1 mol A ñöôïc 2 mol CO2; 3,5 mol H2O; 0,5 mol N2 vaø caàn 2,75 mol O2. A coù coâng thöùc phaân töû: A. C2H5NO2 B. C2H7NO2 C. C3H10N2O D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc Caâu 4: Ñeå phaân bieät dung dòch HCl, dung dòch HNO3 ñaëc, vaø dung dòch H2SO4 ñaëc. Ngöôøi ta cho Cu kim loaïi vaøo caùc maãu thöû töông öùng roài ñun noùng, hieän töôïng quan saùt ñöôïc laàn löôït laø: A. Khí H2 khoâng maøu thoaùt ra, khoâng coù hieän töôïng gì, khí SO2 muøi xoác thoaùt ra. B. Khoâng coù hieän töôïng gì, khí NO2 maøu naâu thoaùt ra, khí SO2 muøi xoác thoaùt ra. C. Khí H2 khoâng maøu thoaùt ra, khí NO2 maøu naâu thoaùt ra, khoâng coù hieän töôïng gì. D. Khí H2 khoâng maøu thoaùt ra, khí NO2 maøu naâu thoaùt ra, khí SO2 muøi xoác thoaùt ra. Caâu 5: Nhieät phaân 66,2 g Pb(NO3)2 thu ñöôïc 55,4 gam chaát raén. Hieäu suaát phaûn öùng naøy ñaït: A. 90%. B. 75%. C. 50%. D. 25%. Caâu 6: Thöïc hieän phaûn öùng nhieät phaân 3 muoái nitrat sau: A(NO3)a; M(NO3)m; R(NO3)r (a, m, r laø hoùa trò töông öùng cuûa caùc kim loaïi trong muoái) ngöôøi ta thu ñöôïc saûn phaåm nhö sau: Muoái bò nhieät Saûn phaåm taïo phaân thaønh A(NO3)a A2Oa, NO2 vaø O2 M(NO3)m M(NO2)m vaø O2 R(NO3)r R, NO2 vaø O2 daõy kim loaïi naøo sau ñaây coù theå phuø hôïp vôùi 3 kim loaïi theo thöù töï A, R, M töông öùng trong 3 muoái noùi treân? A. Al, K, Cu. B. Na, Fe, Ag. C. Al, Ag, K. D. K, Al, Ag. Caâu 7: Amoniac coù tính khöû maïnh laø do trong phaân töû NH3, phaàn töû N: A. Coøn moät caëp electron töï do. B. Coù soá oxi hoùa baèng -3, thaáp nhaát.
  2. C. Coù ñoä aâm ñieän lôùn. D. Coù soá oxi hoùa baèng +3, thaáp nhaát. Caâu 8: Cho 11,8 gam hoãn hôïp goàm Al vaø Cu taùc duïng vôùi HCl dö thì thu ñöôïc 2,24 lit hkí H2 (ñktc). Neáu cho 5,9 gam hoãn hôïp naøy taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc, nguoäi, dö thì thu ñöôïc bao nhieâu lit NO2 (ñktc) (bieát NO2 laø saûn phaåm khöû duy nhaát). A. 4,48. B. 5,6. C. 2,24. D. 11,2. Caâu 9: Axit nitric taùc duïng ñöôïc vôùi: A. Haàu heát caùc kim loaïi (tröø Au vaø Pt) moät soá phi kim, bazô, oâxit bazô, muoái vaø moät soá chaát khöû khaùc. B. Haàu heát caùc kim loaïi (tröø Au vaø Pt), vôùi bazô, oâxit bazô vaø muoái. C. Haàu heát caùc kim loaïi (tröø Au vaø Pt) moät soá phi kim, bazô, oâxit bazô vaø muoái. D. Kim loaïi tröôùc hyñro, bazô, oxit bazô vaø muoái. Caâu 10: Trong caùc chaát vaø ion sau: CO32 - (1) ; CH3COO - (2) ; HSO4 - (3) ; HCO3- (4) ; Al(OH)3 (5) A. 1, 2 laø bazô B.2, 4 laø axit C.3, 4 laø löôõng tính D.1 , 4, 5 laø trung tính Caâu 11: Chaát naøo döôùi ñaây chæ goàm nhöõng chaát coù tính ñieän ly maïnh A. CaCl2 ; CuSO4 ; CaSO4 ; HNO3 B. KCl ; H2SO4 ; H2O ; CaCl2 C. HNO3 ; Cu(NO3)2 ; Ca3(PO4)2 ; H3PO4 D. H2SO4 ; NaCl ; KNO3 ; Ba(NO3)2 Caâu 12: Hoaø tan 5 muoái NaCl (1) ; NH4Cl (2) ; AlCl3 (3) ; Na2S (4) ; C6H5ONa (5) vaøo nöôùc thaønh 5 dung dòch; sau ñoù cho vaøo moãi dung dòch moät ít quyø tím. Hoûi dung dòch coù maøu gì? A. 2, 3 quyø tím maøu ñoû B. 1, 2 quyø tím khoâng ñoåi maøu C. 3, 5 quyø tím hoaù xanh D. Taát caû ñeàu sai Caâu 13: ddA coù chöùa NH4Cl cho vaøi gioït quì tím vaøo ddA maøu cuûa dd trong oáng nghieäm thay ñoåi nhö theá naøo khi nhoû töø dd NaOH vaøo ddA. A. Khoâng maøu chuyeån sang ñoû B. Khoâng maøu chuyeån sang xanh C. Khoâng maøu chuyeån sang ñoû sau ñoù chuyeån sang xanh D. Khoâng maøu chuyeån sang xanh sau ñoù chuyeån sang ñoû Caâu 14: dd caùc muoái naøo sau ñaây khoâng laøm thay ñoåi pH khi pha loaõng: A. Na2CO3 B. NH4Cl C. KCl D. CH3COONa Caâu 15: Hoaø tan 25 g CuSO4 . 5H2O vaøo moät löôïng nöôùc vöøa ñuû ñeå taïo thaønh 400 ml dd. Noàng ñoä mol / l cuûa caùc ion coù trong dd laø: A. [Cu2+] = 2,5 mol/l vaø [SO42 - ] = 1,5 mol/l B. [Cu2+] = 1,5 mol/l vaø [SO4 ] = 2,5 mol/l 2- C. [Cu2+] = 0,25 mol/l vaø [SO42 - ] = 0,15 mol/l D. [Cu2+] = 0,25 mol/l vaø [SO4 ] = 0,25 mol/l 2- Caâu 16: Troän laãn 100 ml dd KOH coù pH = 12 vôùi 100 ml dd HCl 0,012 M. pH cuûa dd thu ñöôïc sau khi troän laø: A. 4 B. 3 C. 7 D. 8 Caâu 17: Cho caùc daõy ion sau, nhöõng daõy naøo caùc ion cuøng toàn taïi trong dd: A. SO42-, Ba2+, Cl- , Na+ B. S2-, Cu2+, Ca2+, Cl- C. NH4+, SO42-, K+, NO3- D. NH4+, OH-, H+, Cl- Caâu 18: Coù dd H2SO4vôùi pH = 1. Khi roùt töø töø 50 ml dd KOH 0,1 M vaøo 50 ml dd treân. Noàng ñoä mol/ l cuûa dd thu ñöôïc laø:
  3. A. 0,005 M B. 0,003 M C. 0,06 M D. Keát quaû khaùc Caâu 19: trong sô ñoà bieán hoaù sau: + H2 A (muøi tröùng thoái )  → X + O2, t° + H2O, Cl2  B  Y + Z → → Fe Y hoaë Z E  A + Gc → → trong phaûn öùng treân coù bao nhieâu phaûn öùng oxi hoaù khöû? A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 Caâu 20: coù theå duøng chaát naøo trong soá caùc chaát sau ñaây ñeå laøm khoâ khí NH3 A. P2O5 B. Na2O C. H2SO4 ññ D. CaCO3
  4. KIEÅM TRA HOÏC KYØ I Ñieåm: Hoï vaø teân Lôùp: 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Caâu 1: toång soá proton trong khí AB2 laø 22. Khí AB2 laø : A. SiO32 - B. H2S C. H2Se D. CO2 Caâu 2: : cho a mol NO2 haáp thuï hoaøn toaøn vaøo dung dòch chöùa a mol NaOH. pH cuûa dung dòch laø : A. 7 B. 7 Caâu 3: hoaø tan 4,59 g Al baèng dd HNO3 thu ñöôïc hoãn hôïp khí NO vaø N2O. Hoãn hôïp khí naøy coù tæ khoái so vôùi Hidro laø 16,75. Tính theå tích moãi khí coù trong hoãn hôïp khí laø : A. 3,2 lít vaø 0,1 lít B. 3 lít vaø 0,3 lít C. 3,4272 lít vaø 0,14336 lít D. 2,42 lít vaø 0,14 lít Caâu 4:. cho 44 g NaOH vaøo dung dòch chöùa 39,2 gam axit photphoric vaø coâ caïn dung dòch. Hoûi nhöõng muoái naøo ñöôïc taïo neân vaø löôïng bao nhieâu? A. NaPO4 vaø 50 g B. Na2HPO4 vaø 14g C. NaH2PO4 vaø 14,2g ; Na2HPO4 vaø 49,2 g D. Na3PO4 vaø 49,2 g ; Na2HPO4 vaø 14,2 g Caâu 5: Nhoùm ion naøo sau ñaây coù theå toàn taïi ñoàng thôøi trong dung dòch? A. Fe2+, Na+, OH-, Cl-. B. Fe3+, S2-, K+, SO42-. C. NH4 , OH , CO3 , Ca . + - 2- 2+ D. Na+, K+, CO32-, SO42-. Caâu 6: Cho a mol NO2 haáp thuï hoaøn toaøn vaøo dung dòch chöùa a mol Ba(OH)2 thì thu ñöôïc dung dòch A. Dung dòch A coù pH: A. Baèng 7. B. Lôùn hôn 7. C. Nhoû hôn 7. D. bằng a Caâu 7: Troän 150ml dung dòch KOH 1M vôùi 100ml dung dòch HCl 0,5M thu ñöôïc dung dòch D.Dung dòch D coù pH baèng bao nhiêu? A. 1,5 B. 7 C. 12,6 D. 13,6 Caâu 8:  Thoåi 2,24 lit khí CO2 (ñktc) vaøo 7,5 lit dung dòch Ca(OH)2 0,01M. Sau phaûn öùng saûn phaåm thu ñöôïc laø: A. 0,1 mol CaCO3 B. 0,075mol Ca(HCO3)2. C. 0,05 mol CaCO3 vaø 0,05 mol Ca(HCO3)2 D. 0,05 mol CaCO3 vaø 0,025 mol Ca(HCO3)2 Caâu 9: troän 15 ml NO vôùi 50 ml khoâng khí, bieát raèng phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn vaø theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän. Theå tích hoãn hôïp khí sau phaûn öùng laø 1 trong caùc soá sau: A. 28,75ml B. 86,25ml C. 115ml D. 57,5ml Caâu 10: Cho caùc daõy ion sau, nhöõng daõy naøo caùc ion cuøng toàn taïi trong dd: A. SO42-, Ba2+, Cl- , Na+ B. S2-, Cu2+, Ca2+, Cl- C. NH4 , SO4 , K , NO3 + 2- + - D. NH4+, OH-, H+, Cl- Caâu 11: Theå tích dd HCl 0,25 M chöùa soá mol H+ baèng soá mol H+ coù trong 0,5l dd HNO3 0,12 M laø: A. 0,24 lít B. 2,4 lít C. 3,6 lít D. 4,8 lít Caâu 12: dd NaOH coù pH = 10. Noàng ñoä mol/l cuûa dd laø:
  5. A. CMNaOH = 10−6 M B. CMNaOH = 10−4 M C. CMNaOH = 3. 10−6 M D. CMNaOH = 0,15. 10−4 M Caâu 13: Chaát naøo döôùi ñaây chæ goàm nhöõng chaát coù tính ñieän ly maïnh A. H2SO4 ; NaCl ; KNO3 ; Ba(NO3)2 B. KCl ; H2SO4 ; H2O ; CaCl2 C. HNO3 ; Cu(NO3)2 ; Ca3(PO4)2 ; H3PO4 D. CaCl2 ; CuSO4 ; CaSO4 ; HNO3 Caâu 14: Troän laãn 100 ml dd KOH coù pH = 12 vôùi 100 ml dd HCl 0,012 M. pH cuûa dd thu ñöôïc sau khi troän laø: A. 4 B. 3 C. 7 D. 8 Caâu 15: dd caùc muoái naøo sau ñaây khoâng laøm thay ñoåi pH khi pha loaõng: A. Na2CO3 C. NH4Cl D. CH3COONH4 D. CH3COONa Caâu 16: Nhieät phaân 66,2 g Pb(NO3)2 thu ñöôïc 55,4 gam chaát raén. Hieäu suaát phaûn öùng naøy ñaït: A. 90%. B. 75%. C. 50%. D. 25%. Caâu 17: Nung 20g CaCO3 vaø haáp thuï toaøn theå khí CO2 taïo ra do söï nhieät phaân CaCO3 noùi treân trong 0,5 lít ddNaOH 0,56 M . Tính noàng ñoä mol cuûa muoái cacbonat thu ñöôïc. Cho Ca = 40 A. CNa2CO3 = 0,12 M ; CNaHCO3 = 0,08 M B. CNa2CO3 = 0,24 M ; CNaHCO3 = 0,16 M C. CNa2CO3 = 0,4 M ; CNaHCO3 = 0 D. CNa2CO3 = 0 ; CNaHCO3 = 0,4 M Caâu 18: X goàm C, H, O, N vôùi tæ leä khoái löôïng töông öùng laø 3:1:4:7. Bieát phaân töû X chæ goàm 2 nguyeân töû nitô. X laø: A. C2H8ON2 B. C3H8ON2 C. CH4ON2 D. C3H10O2N2 Caâu 19: Hieän töôïng thí nghieäm quan saùt ñöôïc khi nhoû töø töø ñeán dö dung dòch NH3 vaøo dung dòch CuSO4 laø: Luùc ñaàu xuaát hieän keát tuûa maøu xanh lam, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi vaø sau ñoù: A. chuyeån thaønh keát tuûa maøu ñen. B. tan daàn heát, thaønh dung dòch khoâng maøu. C. keát tuûa khoâng tan . D. tan daàn ñeán heát, taïo dung dòch xanh thaåm trong suoát. Caâu 20: coù theå duøng chaát naøo trong soá caùc chaát sau ñaây ñeå laøm khoâ khí NH3 A. CaCO3 B. P2O5 C. H2SO4 ññ D. BaO
nguon tai.lieu . vn