Xem mẫu

  1. KIEÅM TRA HOÏC KYØ I Ñieåm: Hoï vaø teân Lôùp: 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D I. PhÇn tr¾c nghiÖm. C©u 1: C«ng thøc ph©n tö chung cña hidrocacbon no m¹ch hë lµ:    A. CnH2n + 2  (n≥1) B. CnH2n  (n≥2) C. CnH2n – 2  (n≥2)    D.  CnH2n – 2  (n≥3) C©u 2: Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C5H12 lµ?    A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 3: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng?    A. Anken lµ hi®rocacbon kh«ng no m¹ch hë trong ph©n tö chøa 1 liªn kÕt ®«i.    B. Ph¶n øng ®Æc trng cña hi®rocacbon no lµ ph¶n øng céng.    C. Tõ axetilen cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®îc benzen.    D. C«ng thøc ph©n tö chung cña anken lµ CnH2n(n≥2) C©u 4: Cho 2,2­dimetylpropan thÕ clo (tû lÖ 1:1), sè s¶n phÈm lµ:    A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 5: Cho propen t¸c dông víi HCl s¶n phÈm chÝnh cã tªn lµ g×?    A. 1­clopropan B. 2­clopropan C. 1­clopropen D. 2­ clopropen C©u 6: Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon A thu ®îc nCO2 
  2.    A. C«ng thøc cÊu t¹o B. C«ng thøc ph©n tö C. Sè nguyªn tö cacbon D. Sè  nguyªn tö hi®ro C©u 18: §Ó ph©n biÖt etan vµ eten dïng ph¶n øng nµo lµ thuËn tiÖn nhÊt?    A. Ph¶n øng ®èt ch¸y B. Ph¶n øng céng hi®ro C. Ph¶n øng céng níc brom D. Ph¶n øng  trïng hîp. C©u 19: Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo ®îc gäi tªn lµ divinyl?    A. CH2 = CH – CH2 – CH3 B. CH2 = CH – CH = CH2 C. CH2 = C = CH – CH3 D. CH3 – CH  = CH – CH3 C©u 20: §èt ch¸y 2,9 gam hçn hîp hai hi®rocacbon cÇn 10,4 gam oxi. Khèi lîng CO2 vµ H2O  sau ph¶n øng lµ?    A. 13,3 gam B. 7,5 gam C. 6,65 gam D. Kh«ng  x¸c ®Þnh ®îc. C©u 21: ChÊt nµo sau ®©y trïng hîp cho cao su?    A. isobutan B. isopentan C. isopren D.  buta­1,2­dien  II. PhÇn tù luËn. §èt ch¸y 7,3 gam hçn hîp hai hidrocacbon ®ång ®¼ng kÕ tiÕp thu ®îc 22 gam CO2 vµ 11,7 gam  níc. a, X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hai hidrocacbon trªn. b, TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña mçi hidrocacbon trªn.
nguon tai.lieu . vn