Xem mẫu

  1. Hoï vaø teân : …………………………………………… KIEÅM   TRA   1   TIEÁT  (Laàn 1) Lôùp :       ………………………….. MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (3ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo   baûng traû lôøi döôùi ñaây: ÑIEÅM 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 a             b             c             d             Caâu 1 : Ñoái vôùi naêng löôïng cuûa caùc phaân lôùp theo nguyeân lí vöõng beàn, tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng ñuùng? a. 2p > 2s b.2p < 3s c. 3s < 4s d. 4s > 3d Caâu 2 : Cấu trình electron của 16 S (Z=16) là: a. 1s22s22p63s23p6 b. 1s22s22p63s23p4 c. 1s22s22p63s23p5 d. 1s22s22p63s13p6 Caâu 3 : Nguyeân töû 27 X coù caáu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Haït nhaân nguyeân töû X coù : a. 13 proâton vaø 13 electron b. 13 nôtron c. 14 nôtron d. 13 proâton vaø 14 electron Caâu 4 : Nguyeân töû Y coù caáu hình electron ôû phaân lôùp cuoái cuøng laø 3d 5 . Nguyeân töû Y coù soá lôùp electron laø : a. 3 b. 4 c. 5 d.2 Caâu 5 : Coâng thöùc naøo sau ñaây chæ ra raèng lôùp thöù 3 cuûa moät nguyeân töû coù chöùa 6 electron : a.3p6 b. 3s6 c. 3s2 3p6 d. 3s2 3p4 56 Caâu 6 : Nguyeân töû saét coù kí hieäu 26 Fe coù chöùa : a.26 electron , 26 proton , 56 nôtron b. 56 electron , 26 proton , 26 nôtron c.26 electron , 26 proton , 30 nôtron d. 26 electron , 30 proton , 26 nôtron Caâu 7 : Haït nhaân nguyeân töû mang ñieän tích döông vì noù ñöôïc caáu taïo bôûi : a. Caùc haït proton . b. Caùc haït electron vaø nôtron . c. Caùc haït proton vaø nôtron. d. Caùc haït proton, nôtron vaø electron . Caâu 8 : Soá ñôn vò ñieän tích haït nhaân cuûa nguyeân töû øClo 17. Trong nguyeân Clo, soá electron ôû phaân möùc naêng löôïng cao nhaát laø : a. 4 b. 5 c. 6 d. taát caû ñeàu sai 40 40 42 Câu 9 : Cho 3 nguyên tử có kí hiệu như sau: 20 X ; Y ; 18 20 Z . Những nguyên tử nào là đồng vị của nhau: a. X , Y b. Y, Z. c. X , Z d. X , Y , Z. Câu 10: Nguyên tử gồm các loại hạt: a. electron và notron. b. electron và proton. c. proton và notron d. proton, electron và notron 1 2 3 35 37 Câu 11: Có các đồng vị sau: 1 H ; 1 H ; 1 H. 17 Cl ; 17 Cl Số phân tử Hiđrô, Clorua có thành phần đồng vị khác nhau có thể tạo ra từ các đồng vị trên là: a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 Câu 12 : Cho biết: Khối lượng của 1 nguyên tử Hiđrô là 1,6738.10-27Kg. Khối lượng của 1 u là 1,6605.10-27Kg Vậy khối lượng của một nguyên tử của Hiđrô theo u là : a. 1 b. 1,08 c.1,008 d. kết qủa khác B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (7ñ) Caâu 1 (2ñ) : Nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá Y coù toång soá haït laø 58. Trong ñoù soá haït mang ñieän baèng 65,52% toång soá haït. Tìm soá khoái cuûa nguyeân toá Y. Vieát caáu hình electron nguyeân töû. Cho bieát Y laø nguyeân toá kim loaïi, phi kim hay khí hieám. Caâu 2 (2ñ) : Vieát caáu hình electron , tìm soá hieäu nguyeân töû cuûa nguyeân toá vaø cho bieát nguyeân töû cuûa nguyeân toá ñoù laø kim loaïi, phi kim hay khí hieám trong caùc tröôøng hôïp sau :
  2. a. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 20 electron ôû lôùp voû. b. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá B coù ñieän tích haït nhaân laø 15. c. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá C coù electron ôû phaân lôùp 3d gaáp ñoâi ôû phaân lôùp 4s. d Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 3 lôp elec trron vôùi 7e ôû lôùp ngoaøi cuøng. Caâu 3 (2ñ) :a . Cho 15,6 g kim loaïi kieàm X taùc duïng vôùi nöôùc thì thu ñöôïc 22,4 gam hiñroxit. Tính khoái löông nguyeân töû X. b. Moät nguyeân toá R coù toång soá haït (p , e , n,) laø 52. Xaùc ñònh soá hieäu nguyeân töû , vieát caáu hình electron cuûa R. Hoï vaø teân : …………………………………………… KIEÅM   TRA   1   TIEÁT  (Laàn 1) Lôùp :       ………………………….. MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (3ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo   baûng traû lôøi döôùi ñaây: ÑIEÅM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2 a             b             c             d             Caâu 1 : Cấu trình electron của Ar (Z=18) là: a. 1s22s22p63s23p6 . b. 1s22s22p63s23p4. c. 1s22s22p63s23p5 . d..1s22s22p63s13p6. 65 63 Câu 2 : Đồng có 2 đồng vị: 29 Cu (27%); 29Cu (63%). Nguyên tử khối trung bình của Ñoàng laø : a. 64 b. 63,54 c. 64,53 d. 63,4 Caâu 3: Lớp K bảo hòa có số electron là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 8 Caâu 4 : Chọn phát biểu sai: a. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số hiệu nguyên tử. b.. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số electron. c. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton. d. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số nơtron. Caâu 5 : Haõy choïn phaân lôùp electron baõo hoaø trong caùc caâu sau: a. s2, p6 , d7, f14 b. s2, p6 , d10, f14 c. s2, p4 , d8, f14 d. s1, p6 , d10, f14 Caâu 6 : Nguyeân töû X coù caáu hình electron ôû phaân lôùp cuoái cuøng laø 3d6 . Nguyeân töû X coù toång soá electron laø : a. 24 b. 25 c. 26 d. 27 Caâu 7 : Hai nguyeân töû khaùc nhau , muoán coù cuøng kí hieäu nguyeân toá phaûi coù nhöõng tính chaát naøo sau ñaây: a. Coù cuøng soá ñieän töû trong nhaân. b. Cuøng soá nô tron c. Coù cuøng soáproton trong nhaân d. Cuøng soá khoái Caâu 8 : Nguyeân toá X coù toång soá haït caáu taïo neân nguyeân töû gaáp 3 laàøn soá electron ôû lôùp voû. Nguyeân toá X coù ñaëc ñieåm: a. Haït nhaân chöùa Z vaø N theo tæ leä 1 :1 b. Haït nhaân chöùa Z vaø N theo tæ leä 1 : 2. c. Haït nhaân chöùa Z < N d. Haït nhaân chöùa Z > N 35 35 16 17 17 Caâu 9 : Trong 5 nguyeân töû : 17 X ; 16 Y ; 8 Z ; 9T ; 8 E . Caëp nguyeân töû naøo laø ñoàng vò cuûa nhau : a. Z vaø E b. X vaø Y c. Z vaø T d. Y vaø Z Caâu 10 : Traät töï möùc naêng löôïng cuûa lôùp voû nguyeân töû ñöôïc saép xeáp theo daõy naøo sau ñaây : a. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d.... b. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d...
  3. c. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d.... d. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d.... Caâu 11 : Döïa vaøo caáu hình electron cuûa nguyeân töû caùc nguyeân toá ñaõ cho döôùi ñaây .Cho bieát nguyeân töû naøo laø nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá d: a. 1s2 2s2 b. 1s2 2s2 2p6 3s3 3p2 c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 d. 1s2 2 2s 2p 6 Caâu 12 : Caáu hình electron cuûa nguyeân töû X (Z= 21) laø: a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 2 2 6 2 6 c. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1 3 d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s3 B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (6ñ) Caâu   (2ñ) : Nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá Y coù toång soá haït laø 46. Trong ñoù soá haït 1  khoâng mang ñieän baèng 8/15 soá haït mang ñieän. Tìm soá khoái cuûa nguyeân toá Y. Vieát caáu hình electron nguyeân töû. Cho bieát Y laø nguyeân toá kim loaïi, phi kim hay khí hieám. Caâu 2 (2ñ) : Vieát caáu hình electron , tìm soá hieäu nguyeân töû cuûa nguyeân toá vaø cho bieát nguyeân töû cuûa nguyeân toá ñoù laø kim loaïi, phi kim hay khí hieám trong caùc tröôøng hôïp sau : a. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 18 electron ôû lôùp voû. b. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá B coù soá proâtoân laø 13. c. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá C coù toång soá haït mang ñieän laø 40 d Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 3 lôùp elec trron vôùi 8e ôû lôùp ngoaøi cuøng Caâu 3 (2ñ)â: a. Hoaø tan hoaøn toaøn 8,1g kim loaïi A hoaù trò III vaøo dd HCl dö thu ñöôïc 10,08 (l) H 2 ôû ñktc. Tìm teân kim loaïi A. b. Coù 16 ml dd HCl xM (ddA). Theâm nöôùc vaøo dd A cho deán khi döôïc 200 ml dd môùi coù noàng ñoä 0,1M. Tìm giaù trò cuûa x Hoï vaø teân : …………………………………………… KIEÅM   TRA   1   TIEÁT  (Laàn 1) Lôùp :       ………………………….. MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (3ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo   baûng traû lôøi döôùi ñaây: ÑIEÅM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2 a             b             c             d             Caâu 1: Cho caùc nguyeân toá X ,Y , Z coù soá hieäu nguyeân töû laàn löôït laø 9 , 17, 35. Caùc nguyeân toá ñoù laø : a. Kim loaïi b. Phi kim c. Khí hieám d. Vöøa kim loaïi, vöøa phi kim Caâu 2 : Cho nguyeân toá X bieá laø phi økim , caáu hình electron cuûa X laø : a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 b. 1s2 2s2 2p6 3s2 c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 Caâu 3 : Nguyên tử của nguyên tố X có 17 electron và 18 nơtron. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X ? 18 17 17 35 a. 17 X b. 18 X c. 35 X d. 17 X Caâu 4 : Soá electron toái ña coù theå phaân boá treân lôùp P (n= 6 ) laø : a. 75 b. 60 c. 50 d. 72 Caâu 5 : Soá electron toái ña trong chöùa trong caùc phaân lôùp s, p, d, f laàn löôït laø : a. 2, 8, 18, 32 b. 2, 4, 6, 8 c. 2, 6, 10, 14 d.2, 8, 14,2 Caâu 6 : Soá electron toái ña trong lôùp n coù theå ñöôïc tính theo coâng thöùc naøo sau ñaây : a. 2n2 b. 2n c. n2/ 2 d. n2 Caâu 7 : Caáu hình electron naøo sau ñaây khoâng ñuùng ? a. 1s2 2s2 2p63s23p5 b. 1s2 2s2 2p8 c. 1s2 2s2 2p1 d. 1s2 2s2 2p4 Caâu 8 : Caùc meänh ñeà sau ñaây , meänh ñeà naøo khoâng ñuùng : a. Thoâng thöôøng caùc nguyeân toá coù 8 electron ôû lôùp ngoaøi cuøng ñeàu laø khí hieám. b. Caùc nguyeân toá coù 3 electron ôû lôùp ngoaøi cuøng thöôøng laø kim loaïi
  4. c. Caùc nguyeân toá coù 5 electron ôû lôùp ngoaøi cuøng thöôøng laø phi kim . d. Taát caû caùc nguyeân toá coù 4 electron ôû lôùp ngoaøi cuøng ñeàu laø kim loaïi Caâu 9 : Soá ñôn vò ñieän tích haït nhaân cuûa nguyeân töû löu huyønh laø 16 . Trong nguyeân töû löu huyønh , soá electron ôû phaân möùc naêng löôïng cao nhaát laø : a. 5 b. 4 c. 6 d. 7 Caâu 10 : Lớp electron ngoài cùng chứa nhiều nhất là: a. 2e b. 4e c. 8e d. 10e Caâu 11 : 1s2 2s2 2p63s2 3p5 laø caáu hình electron cuûa nguyeân töû : a. Ne b. P c. Cl d. S 16 17 18 12 Caâu 12 : Bieát nguyeân toá oxi coù 3 ñoàng vò : 8O ; 8O ; 8O . Cacbon coù 2 ñoàng vò : 6C ; 13 6C . Coù theå coù bao nhieâu loaïi phaân töû CO2 khaùc nhau ñöôïc taïo neân töø hai loaïi ñoàng vò cuûa hai nguyeân toá treân : a. 13 b 12 c. 11 d. 14 B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (6ñ) 1 (2ñ) : Ba nguyeân töû X ,Y , Z coùá soá hieäu laàn löôït laø ba soá nguyeân lieân tieáp Caâu     .Toång soá eletron cuûa 3 nguyeân töû laø 48. Tìm soá hieäu nguyeân töû. Vieát caáu hình electron. Cho bieát X,Y ,Z laø nguyeân toá kim loaïi, phi kim hay khí hieám. Caâu 2 (2ñ) : Vieát caáu hình electron , tìm soá hieäu nguyeân töû cuûa nguyeân toá vaø cho bieát nguyeân töû cuûa nguyeân toá ñoù laø kim loaïi, phi kim hay khí hieám trong caùc tröôøng hôïp sau : a. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 15 electron ôû lôùp voû. b. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá B coù 11 proâtoân ôû trong nhaân. c. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá C coù soá electron ôû phaân lôùp 3d gaáp 3 phaân lôùp 4s d Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 3 lôùp elec trron vôùi 4e ôû lôùp ngoaøi cuøng Caâu 3 (2ñ)â: a. Cho 1,2 gam kim loaïi B hoaù trò II taùc duïng vôùi nöôùc taïo ra 0,672 lít khí ôû ñktc. Xaùc ñònh teân kim loaïi. b. X ,Y laø hai ñoàng vò cuûa nguyeân toá M (coù soá thöù töï laø 17) coù toång soá khoái laø 72. Hieäu soá nôtron cuûa X vaø Y baèng 1/8 soá haït mang ñieän döôngcuûa Y(coù soá thöù töï laø 16). Tæ leä soá nguyeân töû cuûa X vaø Y laø 32,75 : 98,25. Tìm khoái löông mol trung bình cuûa M. Hoï vaø teân : …………………………………………… KIEÅM   TRA   1   TIEÁT  (Laàn 1) Lôùp :       ………………………….. MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (3ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo   baûng traû lôøi döôùi ñaây: ÑIEÅM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2 a             b             c             d             Câu 1: Số electron trong nguyên tử Hiđrô là: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Caâu 2 :Choïn caâu phaùt bieåu sai : 1. Trong moät nguyeân töû luoân luoân coù soá proton baèng soá electron baèng ñieän tích haït nhaân . 2. Toång soá proton vaø soá electron trong moät haït nhaân ñöôïc goïi laø soá khoái . 3. Soá khoái A laø khoái löôïng tuyeät ñoái cuûa nguyeân töû. 4. Soá proton baèng ñieän tích haït nhaân. 5. Ñoàng vò laø caùc nguyeân toá co ùcuøng soá proton nhöng khaùc nhau soá nôtron. a. 2 , 3 , 5 b. 2 , 3 c. 3 , 4 d. 2 , 3 , 4 Caâu 3 : Caáu hình electron naøo sau ñaây ñuùng ? a. 1s2 2s2 2p6 3s23p5 b. 1s1 2s2 2p8 c. 1s2 2s2 2p1 d. 1s2 2s2 2p7 Caâu 4 : Caáu hình electron cuûa nguyeân töû phoát pho (Z = 15 ) laø :
  5. a. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 d. 1s2 2s2 2p6 3s3 3p2 Câu 5 : Lớp K bảo hòa có số electron là : a. 1 b.2 c. 3 d. 8 Caâu 6 : Caùc electron cuûa nguyeân töû nguyeân toá X ñöôïc phaân boá treân 3 lôùp , lôùp thöù ba coù 3 electron . Soá ñôn vò ñieän tích haït nhaân cuûa nguyeân töû nguyeân toá X laø : a. 13 b. 11 c. 12 d. 10 Câu 7 : Cho nguyeân toá X bieát laø khí hieám, caáu hình electron cuûa X laø : a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 d. 1s2 2s2 2p6 2 3s 3p 6 Caâu 8 : Nguyeân töû khoái trung bình cuûa nguyeân toá R laø 79,91. R coù 2 ñoàng vò . Bieát 79 R Z chieám 54,5%. Nguyeân töû khoái cuûa ñoàng vò thöù 2 laø : a. 80 b. 81 c. 82 d. 85 Caâu 9 : Cho caùc nguyeân toá X ,Y , Z coù soá hieäu nguyeân töû laàn löôït laø 2 , 10, 18. Caùc nguyeân toá ñoù laø : a. Kim loaïi b. phi kim c. Khí hieám d. Vöøa kim loaïi, vöøa phi kim Caâu 10 : Döïa vaøo caáu hình electron cuûa nguyeân töû caùc nguyeân toá ñaõ cho döôùi ñaây .Cho bieát nguyeân töû naøo laø nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá p: a. 1s2 2s2 b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 d. 1s2 2 6 2s 2p 3s 2 Caâu 11: Nguyeân töû X coù caáu hình electron ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p3 .Toång soá electron ôû lôùp voû nguyeân töû Xlaø : a. 15 b. 16 c. 17 d. 18 Caâu 12 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng ? a. Soá nôtron trong haït nhaân baèng A - Z . b. A laø toång soá proton vaø soá nôtron trong haït nhaân . c. Z laø soá proton trong haït nhaân. d. Moãi nguyeân toá ñöôïc bieåu dieãn baèng moät nguyeân töû B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (6ñ) 1 (2ñ) : Nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá Y coù toång soá haït laø 115. Trong ñoù soá Caâu     haït mang ñieän chieám 60,87% toång soá haït. Tìm soá khoái cuûa nguyeân toá Y. Vieát caáu hình electron nguyeân töû. Cho bieát Y laø nguyeân toá kim loaïi, phi kim hay khí hieám. Caâu 2 (2ñ) : Vieát caáu hình electron , tìm soá hieäu nguyeân töû cuûa nguyeân toá vaø cho bieát nguyeân töû cuûa nguyeân toá ñoù laø kim loaïi, phi kim hay khí hieám trong caùc tröôøng hôïp sau : a. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 14 electron ôû lôùp voû. b. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá B coù soá proâtoân laø 21. c. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá C coù toång soá haït mang ñieän laø 22 d Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù 3 lôùp elec trron vôùi 8e ôû lôùp ngoaøi cuøng Caâu 3 (2ñ)â: a. Hoaø tan hoaøn toaøn 8,1g kim loaïi A hoaù trò III vaøo dd HCl dö thu ñöôïc 10,08 (l) H 2 ôû ñktc. Tìm teân kim loaïi A. b. Moät nguyeân toá R coù toång soá haït (p , e , n) laø 28. Xaùc ñònh soá hieäu nguyeân töû , vieát caáu hình electron cuûa R. Hoï vaø teân : …………………………………………… KIEÅM   TRA   1   TIEÁT  (Laàn 2) Lôùp :       ………………………….. MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo   baûng traû lôøi döôùi ñaây: ÑIEÅM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a             b             c             d             Câu 1. Nhoùm A goàm caùc nguyeân toá : a. Nguyeân toá s vaø nguyeân toá d b. Nguyeân toá p vaø nguyeân toá d
  6. c. Nguyeân toá s vaø nguyeân toá f d. Nguyeân toá s vaø nguyeân toá p Caâu 2. Moät nguyeân toá R coù caáu hình electron cuûa nguyeân töû : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 .Vaäy vò trí cuûa R trong BTH laø. a. Chu kyø 4, nhoùm IV A b. Chu kyø 3, nhoùm VII A c. Chu kyø 3, nhoùm VI A d. Chu kyø 3, nhoùm IV A Câu 3. Nguyeân toá M ôû chu kyø 4 nhoùm IA. Vaäy M coù caáu hình electron cuûa nguyeân töû laø: a. 1s2 2s2 3s22p6 4s1 b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p54s1 2 2 6 1 c. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 6 1 d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1 Câu 4. Trong 1 chu kì theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân, hoaù trò cao nhaát ñoái vôùi Oxy : a. Taêng töø 1 ñeán 8 b. Khoâng ñoåi c. Taêng töø 1 ñeán 7 d. Baèng soá lôùp e Câu 5. Nguyeân toá R coù caáu hình electron 1s2 2s2 2p5 . Hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi, hoùa trò vôùi Hiñroâ laø: a. 7 va ø1 b. 6 vaø 2 c. 5 vaø 3 d. 4 vaø 4 Câu 6. Nguyeân toá hoùa hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoùa hoïc töông töï Na: a. Cl b. K c. Si d. O Câu 7. Tính chaát Bazô cuûa daõy caùc hiñroâxít NaOH, Mg(OH)2 , Al(OH)3 bieán ñoåi theo chieàu naøo sau ñaây?. a. Taêng b. Giaûm c.Vöøa taêng vöøa giaûm d. Khoâng thay ñoåi Câu 8. Caëp nguyeân toá hoùa hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoùa hoïc gioáng nhau nhaát : a. N, O b. P, S c. Na, Cl d. Cl, Br Câu 9. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu giaûm daàn cuûa baùn kính nguyeân töû nhö sau: a. Li > C > N > O > Na b. Na > Li > C > N > O c. C > N > O > Na > Li d. Na > Li > O > N > C Caâu 10. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù toång soá e trong caùc phaân lôùp p laø 10 e. A laø: a. Kim loaïi b. Phi kim c. Khí hieám d. Coù theå laø kim loaïi hoaëc phi kim Caâu 11. Coù caùc tính chaát sau: 1/ Ñieän tích haït nhaân ; 2/ Khoái löôïng nguyeân töû ; 3/ Soá e lôùp ngoaøi cuøng ; 4/ Soá e trong nguyeân töû Tính chaát naøo sau ñaây bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân: a. 1 vaø 2 b. 2 vaø 3 c. 3 d. 1, 2, 3 vaø 4 Caâu 12. Soá thöù töï cuûa nhoùm A baèng: a. Soá e ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng b. Soá e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c. Soá lôùp e d. Soá thöù töï cuûa nguyeân toá B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (6ñ) Caâu   (3 ñ) 1: Nguyeân toá M ôû chu kyø 3 nhoùm VA trong baûng tuaàn hoaøn. Khoâng söû duïng baûng tuaàn hoaøn , haõy cho bieát : a. Caáu hình e cuûa M b. Nguyeân töû M coù maáy lôùp e vaøbao nhieâu e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c.Trong oxit cao nhaát cuûa M thì M chieám 43,66% khoái löôïng. Tính soá löôïng moãi loaïi haït cuûa nguyeân töû M Caâu 2 : (3 ñ) 1. Hai nguyeân toá A vaø B ñöùng keá tieáp nhau trong cuøng 1 chu kyø trong baûng tuaàn hoaøn, coù toång soá ñieän tích haït nhaân laø 23. a. Xaùc ñònh vò trí cuûa A vaø B trong BTH. Cho bieát tính chaát cuûa A vaø B. b. Vieát coâng thöùc oxit vaø coâng thöùc hiñroâxit töông öùng cuûa A vaø B. So saùnh tính chaát cuûa chuùng. 2. Hoaø tan moät oxit cuûa moät nguyeân toá thuoäc nhoùm IIA baèng moät löôïng vöøa ¨ ñuû dd H2SO4 10% thì thu ñöôïc moät dung dich muoái coù noàng ñoä 11,8%. Xaùc ñinh teân nguyeân toá ------------ HEÁT -------------- Hoï vaø teân : …………………………………………… KIEÅM   TRA   1   TIEÁT  (Laàn 2)
  7. Lôùp :       ………………………….. MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo   baûng traû lôøi döôùi ñaây: ÑIEÅM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a             b             c             d             Câu 1. Soá thöù töï cuûa chu kì baèng: a. Soá e ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng b. Soá e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c. Soá lôùp e d. Soá thöù töï cuûa nguyeân toá Caâu 2. Moät nguyeân toá R coù caáu hình electron ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p4 .Vaäy vò trí cuûa R trong BTH laø. a. Chu kyø 4, nhoùm IV A b. Chu kyø 3, nhoùm VII A c. Chu kyø 3, nhoùm VI A d. Chu kyø 3, nhoùm IV A Caâu 3. Coù caùc tính chaát sau: 1/ Hoaù trò cao nhaát ñoái vôùi Oxy ; 2/ Khoái löôïng nguyeân töû ; 3/ Soá e lôùp ngoaøi cuøng ; 4/ Soá lôùp e Tính chaát naøo sau ñaây bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân: a. 1 vaø 2 b. 2 vaø 3 c. 1 vaø 3 d. 1, 2, 3 vaø 4 Caâu 4. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù toång soá e ôû caùc phaân lôùp s laø 5. Teân cuûa A laø: a. Natri b. Kali c. Liti d. Magieâ Caâu 5. Moät nguyeân toá R coù caáu hình electron cuûa nguyeân töû : 1s2 2s2 2p3.Vaäy coâng thöùc hôïp chaát vôùi hiñroâ vaø coâng thöùc oxit cao nhaát laø: a. RH2 ,RO b. RH4 , RO2 c.RH3 ,R2O3 d. RH3 ,R2O5 Caâu 6. Tính chaát Axít cuûa daõy caùc hiñroâ xít: H2SiO3, H2 SO4, HClO4 , bieán ñoåi theo chieàu naøo sau ñaây? a.Taêng b. Giaûm c. Vöøa taêng vöøa giaûm d. Khoâng thay ñoåi Câu 7.Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu giaù trò ñoä aâm ñieän giaûm daàn nhö sau: a. K < Na < Cl < F b. F > Cl > Na > K b. Na < Cl < K < Na d. F > Cl > K >Na Caâu 8.Trong Baûng tuaàn hoaøn, nhoùm naøo sau ñaây coù hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi baèng 1ø. a. Nhoùm VII A b. Nhoùm I A c. Nhoùm III A d. Nhoùm IV A Caâu 9. Cho caùc nguyeân toá: Cl, I, Br, F . Chieàu taõng tính phi kim laø: a. F > Cl > Br >I b. F < Cl < Br < I c. I < Br < Cl < F d. I < Cl< Br < F Caâu 10. Trong 1 nhoùm A theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân, hoaù trò cao nhaát ñoái vôùi Oxy : a. Baèng soá e lôùp ngoaøi cuøng b. Khoâng ñoåi c. Taêng töø 1 ñeán 7 d.Giaûm töø 4 ñeán 1 Caâu 11. Trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá, nhoùm goàm coù nhöõng kim loaïi ñieån hình laø nhoùm: a. IA b.IIA c. IIIA d. VIIA Caâu 12. Trong caùc nguyeân toá sau ñaây,nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo coù baùn kính nguyeân töû lôùn nhaát : a. Na b. P c. S d.K B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (6ñ) Caâu   (3 ñ) 1: Nguyeân toá R ôû chu kyø 3 nhoùm VIA trong baûng tuaàn hoaøn. Khoâng söû duïng baûng tuaàn hoaøn , haõy cho bieát : a. Caáu hình e cuûaR b. Nguyeân töû R coù maáy lôùp e va øbao nhieâu e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c.Trong hôïp chaát cuûa R vôùi hiñroâ thì R chieám 94,12% khoái löôïng. Tính soá löôïng moãi loaïi haït cuûa nguyeân töû R
  8. Caâu   : (3 ñ) 2 1. Hai nguyeân toá A ñöùng tröôùc B keá tieáp nhau trong cuøng 1 chu kyø trong baûng tuaàn hoaøn, coù toång soá ñieän tích haït nhaân la ø33. a. Xaùc ñònh vò trí cuûa A vaø B trong BTH. Cho bieát tính chaát cuûa A vaø B. b. Vieát coâng thöùc oxit vaø coâng thöùc hiñroâxit töông öùng cuûa A vaø B. So saùnh tính chaát cuûa chuùng. 2. Hoaø tan moät oxit cuûa moät nguyeân toá thuoäc nhoùm IIA baèng moät löôïng vöøa ¨ ñuû dd H2SO4 10% thì thu ñöôïc moät dung dich muoái coù noàng ñoä 11,8%. Xaùc ñinh teân nguyeân toá ------------ HEÁT -------------- Hoï vaø teân : …………………………………………… KIEÅM   TRA   1   TIEÁT  (Laàn 2) Lôùp :       ………………………….. MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo   baûng traû lôøi döôùi ñaây: ÑIEÅM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a             b             c             d             Câu 1. Nhöõng tính chaát naøo sau ñaây khoâng bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu ñieän tích haït nhaân taêng daàn : a. Hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi b. Soá lôùp electron c. Soá electron lôùp ngoaøi cuøng d. Tính axít tính bazô cuûa oxít vaø hiñroâixít töông öùng Câu 2. Nguyeân toá R coù caáu hình electron 1s2 2s2 2p2 . Hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi, hoùa trò vôùi Hiñroâ laø: a. 7 vaø1 b. 6 vaø 2 c. 5 vaø 3 d. 4 vaø 4 C aâu  Nguyeân toá hoùa hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoùa hoïc töông tö ïF: 3. a. Cl b. K c. Si d. O C aâu   Trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá, nhoùm goàm coù nhöõng phi kim ñieån hình 4. laø nhoùm: a. IVA                 b.VA          c. VIA d. VIIA C aâu  5. Trong caùc nguyeân toá sau ñaây,nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo coù ñoä aâm ñieänlôùn nhaát : a. B b.N c.O d. Mg C aâu  Phaùt bieåu naøo sau ñaây chöa chính xaùc :Trong moät chu kì, ñi töø traùi sang phaûi. 6. a. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu khoái löôïng nguyeân töû taêng daàn b. Ñoä aâm ñieän taêng ñaàn c. Caùc nguyeân toá ñeàu coù cuøng soá lôùp e d. Baùn kính nguyeân töû giaûm daàn. C aâu  Nguyeân toá X thuoäc chu kì 3, nhoùm VIA. X laø nguyeân toá : 7. a. Phi kim b. Kim loaïi c. Khí hieám C aâu  Cho caùc nguyeân toá: Cl, I, Br, F . Chieàu giaûm tính phi kim laø: 8. a. F > Cl > Br >I b. F < Cl < Br < I c. I < Br < Cl < F d. I < Cl< Br < F C aâu  Caùc nguyeân toá xeáp ôû chu kyø 5 coù soá lôùp electron trong nguyeân töû laø: 9. a. 1 b. 2 c. 5 d. 7 C aâu  10. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu giaù trò ñoä aâm ñieän taêng daàn nhö sau: a. K < Na< Cl < F c. F < Cl
  9. Caâu   (3 ñ) 1: Nguyeân toá X ôû chu kyø 3 nhoùm IVA trong baûng tuaàn hoaøn. Khoâng söû duïng baûng tuaàn hoaøn , haõy cho bieát : a. Caáu hình e cuûa X b. Nguyeân töû X coù maáy lôùp e vaøbao nhieâu e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c.Trong oxit cao nhaát cuûa X thì oxy chieám 53,3% khoái löôïng. Tính soá löôïng moãi loaïi haït cuûa nguyeân töû X Caâu 2 : (3 ñ) 1. Hai nguyeân to áX vaøY thuoäc cuøng 1nhoùm A vaø naèm ôû hai chu kyø lieân tieáp nhau trong baûng tuaàn hoaøn, coù toång soá ñieän tích haït nhaân la ø30. a. Xaùc ñònh vò trí cuûa X vaø Y trong BTH. Cho bieát tính chaát cuûa X vaøY. b. Vieát coâng thöùc oxit vaø coâng thöùc hiñroâxit töông öùng cuûa X vaø Y. So saùnh tính chaát cuûa chuùng. 2. Hoaø tan moät oxit cuûa moät nguyeân toá thuoäc nhoùm IIA baèng moät löôïng vöøa ¨ ñuû dd H2SO4 10% thì thu ñöôïc moät dung dich muoái coù noàng ñoä 11,8%. Xaùc ñònh teân nguyeân toá ------------ HEÁT --------------
nguon tai.lieu . vn