Xem mẫu

  1. Hoï vaø teân: Lôùp: Ñieåm A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D A B C D Câu 1). Caëp khí naøo coù theå toàn taïi ñoàng thôøi trong moät bình chöùa: A). O2 vaø Cl2. B). HI vaø Cl2. C). H2S vaø SO2. D). NH3 vaø HCl. Câu 2). Cho daõy bieán hoùa sau : X → Y → Z → T → Na2SO4 X, Y, Z, T coù theå laø caùc chaát naøo sau ñaây : A). S, H2S, SO2, NaHSO4. B). Taát caû ñeàu ñuùng C). FeS2, SO2, SO3, H2SO4. D). FeS, Na2S, S, NaHSO4 Câu 3). Ñeå khöû moät löôïng nhoû khí Clo khoâng may thoaùt ra trong phoøng thí nghieäm, ngöôøi ta duøng hoùa chaát naøo sau ñaây: A). Dung dòch NH3 loaõng B). Dung dòch NaCl C). Dung dòch Ca(OH)2. D). Dung dòch NaOH loaõng Câu 4). Saép xeáp caùc hiñro halogenua sau theo söï giaûm daàn tính khöû : A). HF > HCl > HBr > HI B). HI > HCl > HBr > HF C). HI > HBr > HCl > HF D). HF > HBr > HCl > HI Câu 5). Hieän töôïng naøo xaûy ra khi ñöa moät daây ñoàng maûnh, ñöôïc uoán thaønh loø xo, noùng ñoû vaøo loï thuûy tinh ñöïng ñaày khí clo, ñaùy loï chöùa moät lôùp nöôùc moûng: A). Khoâng coù hieän töôïng gì xaûy ra B). Daây ñoàng khoâng chaùy C). Daây ñoàng chaùy maïnh, coù khoùi maøu naâu D). Daây ñoàng chaùy maïnh, coù khoùi maøu naâu, khi khoùi tan, lôùp nöôùc ôû ñaùy loï thuûy tinh coù maøu xanh nhaït Câu 6). Daõy goàm caùc chaát taùc duïng ñöôïc vôùi HCl vaø H2SO4 loaõng: A). Al, Fe2O3, Ag, Na2SO4, Ba(OH)2, quyø tím B). Fe, CuO, KCl, MgCO3, KOH, quyø tím C). Fe, CuO, Zn, CaCO3, Ba(OH)2, quyø tím D). Mg, Ag2O, Cu, Na2CO3, Ca(OH)2, quyø tím Câu 7). Hoøa tan 20 gam hoãn hôïp goàm Fe vaø Cu vaøo dung dòch HCl dö. Sau phaûn öùng, coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 27,1 gam chaát raén. Theå tích khí thoaùt ra ôû ñieàu kieän tieâu chuaån laø: A). 4,48 lit B). 8,96 lit C). 2,24 lit D). 1,12 lit Câu 8). Hoøa tan 7 gam moät kim loaïi M vaøo 200 gam dung dòch HCl vöøa ñuû, thu ñöôïc 206,75 gam dung dòch A. Teân kim loaïi M laø: A). Al B). Mg C). Fe D). Zn Câu 9). Ñeå hoøa tan moät hoãn hôïp goàm Zn vaø ZnO ngöôøi ta phaûi duøng 100,8ml dung dòch HCl 36,5% (d = 1,19g/ml). Phaûn öùng laøm giaûi phoùng 0,4 mol khí. Khoái löôïng cuûa Zn vaø ZnO ñaõ tham gia phaûn öùng laø: A). 25,3 B). 40,1 C). 21,1 D). 42,2 Câu 10). Cho m gam hoãn hôïp goàm hai kim loaïi Fe vaø Cu taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thaáy thoaùt ra 4,48 lit khí (ñktc). Cuõng vôùi m gam hoãn hôïp treân khi cho taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thaáy thoaùt ra 8,96 lit khí SO2 (ñktc). Giaù trò cuûa m laø: A). 17,6 gam B). 16,7 gam C). 14,8 gam D). 18,4 gam
  2. Hoï vaø teân: Lôùp: Ñieåm A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D A B C D Câu 1). Khi thaû moät maåu giaáy quì tím vaøo bình ñöïng nöôùc clo dö, seõ thaáy hieän töôïng xaûy ra laø: A). Giaáy quì tím bò maát maøu. B). Giaáy quì tím chuyeån thaønh maøu ñoû. C). Giaáy quì tím hoaù ñoû, sau ñoù maát maøu. D). Giaáy quì tím maát maøu, sau ñoù hoaù ñoû. Câu 2). Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng veà ñôn chaát löu huyønh: A). Vöøa coù tính oxi hoùa vöøa coù tính khöû B). Laø chaát coù tính khöû C). Laø chaát coù tính oxi hoùa D). Khoâng theå coù tính oxi hoùa khöû Câu 3). Hoãn hôïp caùc oxit naøo döôùi ñaây khi taùc duïng vôùi H2SO4 ñaëc noùng seõ coù khí thoaùt ra: A). Fe2O3, Al2O3, CuO B). FeO, Fe3O4, Cu2O C). Taát caû ñeàu sai. D). MgO, ZnO, Ag2O Câu 4). Cho hoãn hôïp caùc khí N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua dung dòch NaOH dö. Caùc khí bò haáp thuï laø: A). N2, H2. B). N2, Cl2, SO2. C). SO2, Cl2, CO2. D). N2, Cl2. Câu 5). Clo vaø axit clohiñric taùc duïng vôùi kim loaïi naøo thì cuøng taïo ra moät hôïp chaát? A). Ag B). Cu C). Fe D). Zn Câu 6). Coù 6 loï maát nhaõn ñöïng 6 dung dòch sau: NH4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4, MgCl2, ZnCl2. Chæ duøng hoùa chaát naøo sau ñaây coù theå nhaän bieát ra caû 6 chaát treân? A). Dung dòch NaOH B). Quyø tím C). Dung dòch Ba(OH)2. D). NH3. Câu 7). Cho 10,6g Na2CO3 vaøo 12g dung dòch H2SO4 98%, seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam dung dòch? Neáu coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam chaát raén? A). 22,6g vaø 16,16g B). 18,2g vaø 14,2g C). 7,1g vaø 9,1g D). 18,2g vaø 16,16g Câu 8). Cho m gam hoãn hôïp goàm Fe vaø FeS taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 2,464 lit hoãn hôïp khí (dktc). Cho hoãn hôïp khí naøy qua dung dòch Pb(NO3)2 dö thu ñöôïc 23,9 gam keát tuûa ñen. (Cho Pb = 207). Giaù trò cuûa m laø: A). 93,6 B). 9,63 C). 6,39 D). 9,36 Câu 9). Hoaø tan 1,8 gam muoái sunfat cuûa moät kim loaïi coù hoùa trò II vaøo nöôùc ñöôïc 50ml dung dòch X. Ñeå phaûn öùng heát vôùi dung dòch naøy caàn 20ml dung dòch BaCl2 0,75M. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch muoái sunfat pha cheá vaø coâng thöùc cuûa muoái laø: A). 0,03M vaø CuSO4. B). 0,3M vaø MgSO4. C). 0,03M vaø FeSO4. D). 0,3M vaø CaSO4. Câu 10). Nung 11,2 gam Fe vaø 26 gam Zn vôùi moät löôïng löu huyønh dö. Saûn phaåm cuûa phaûn öùng cho tan hoaøn toaøn vaøo dung dòch HCl. Khí sinh ra ñöôïc daãn vaøo dung dòch CuSO4. Theå tích dung dòch CuSO4 10% (d = 1,1g/ml) caân phaûi laáy ñeå haáp thuï heát khí sinh ra laø: A). 872,72 ml B). 500,6 ml C). 525,25 ml D). 376,36 ml
nguon tai.lieu . vn