Xem mẫu

  1. ĐỀ THI MÔN CD045 - HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VISUAL FOXPRO Lần 2, học kỳ 2 năm học 2005-2006 - Lớp Cao đẳng Tin học khoá 30 (thời gian làm bài 90 phút) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Công ty cấp thoát nước tổ chức một cơ sở dữ liệu về việc quản lý tiêu thụ nước gồm các tập tin với cấu trúc và ý nghĩa như sau: CSmmyyyy.DBF - Chỉ số đồng hồ nước tháng mm năm yyyy, (chẳng hạn CS052006.DBF là chỉ số đồng hồ nước tháng 5 năm 2006). Field Name Type Width Ý nghĩa MA_DH Character 10 Mỗi đồng hồ nước có một mã số. MA_HO Character 7 Mã số của chủ hộ sử dụng. HT_SD Character 2 Mã hình thức sử dụng. CHISO Numeric 6 Chỉ số đồng hồ nước của tháng mm năm yyyy. SOLG Numeric 6 Số lượng (KW) tiêu thụ nước tháng mm năm yyyy. TIEN Numeric 6 Tiền nước phải trả của tháng mm năm yyyy. Chú ý: • Mỗi hộ (MA_HO) có thể sử dụng nhiều đồng hồ nước (MA_DH) với hình thức sử dụng (HT_SD) tương ứng. • Cột SOLG được xác định bằng cách lấy CHISO tháng mm năm yyyy trừ cho CHISO tháng trước đó. • Còn Cột TIEN cho từng hình thức sử dụng được tính: o Nếu SOLG
  2. HOÁ ĐƠN TIỀN NƯỚC Tháng: …Năm …… Mã số chủ hộ: …………………… Họ tên chủ hộ:…………………………………… Địa chỉ chủ hộ:…………………………………………………………………………… Chỉ số Mã đồng hồ Chỉ số Hình thức sử dụng tháng Số lượng m3 Thành tiền nước tháng này trước Tổng cộng anh (hay chị) hãy trình bày: - Môi trường dữ liệu dùng cho kết xuất (mở các tập tin cơ sở dữ liệu, tạo các tập tin chỉ mục với khóa chỉ mục tương ứng ra sao, đặt các mối liên kết như thế nào). - Thiết kế Report để kết xuất HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC như trên (hình thức của report, khai báo nhóm dữ liệu (data grouping) như thế nào, các biểu thức được đặt tương ứng tại vị trí nào, ---------------------------------------- Hết ------------------------------------------------- Ngày 01 tháng 08 năm 2006. Giáo viên ra đề: Đinh Khắc Quyền
nguon tai.lieu . vn