Xem mẫu

 1. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 1. Trong quan h v i khách hàng, Công ty Ck ph i có trách nhi m sau: I. Tìm hi u và th ng xuyên c p nh t nh k 6 tháng/l n các thông tin v kh n ng tài chình, kh n ng ch u ng r i ro và k v ng thu c l i nhu n c a khách hàng. II. v n cho khách hàng và cam k t m b o giá tr l i nhu n, k t qu c a m i kho n u . III. Không c tr c ti p nh n ti n giao d ch c a khách hàng IV. Công ty ch ng khoán cung c p nh ng thông tin v quy n l i phát sinh liên quan n ch ng khoán c a khách hàng ch khi có yêu c u c a khách hàng. Anh ch hãy ch n trong các ph ng án sau: a. Ch I và II b. Ch II và IV c. Ch I và III d. I, III và IV 2. Khi ng i hành ngh kinh doanh ch ng khoán th c hi n nh ng hành vi thi u o c và thi u chuyên nghi p thì UBCKNN s có th m quy n x lý vi ph m trong nh ng tr ng h p nào sau ây: I. i d ng ch c trách, nhi m v c giao cho m n ti n, ch ng khoán trên tài kho n a khách hàng ho c s d ng ch ng khoán c a khách hàng c m c ho c s d ng ti n, ch ng khoán trên tài kho n c a khách hàng khi ch a c khách hàng y thác. II. Tr c ti p ho c gián ti p th c hi n các hành vi gian l n, l a o, t o d ng thông tin sai s th t ho c b sót thông tin c n thi t gây ra công chúng, niêm y t, giao d ch, kinh doành, u t ch ng khoán, d ch v v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán. III. d ng thông tin n i b th c hi n mua, bán ch ng khoán c a công ty i chúng cho chính mình ho c bên th ba. IV. Làm trái l nh c a nhà u t . Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I và III b. Ch II và IV c. Ch I, III và IV d. I, II, III và IV 3. Theo các quy ình h ng d n lu t ch ng khoán thì t t c nh ng v n b n g c bao g m các phi u nh, s nháp giao d ch hàng ngày, các b n thông báo xác nh n giao d ch ph i c l u gi t i thi u là: Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. 2 n m b. 5 n m c. 10 n m d. 15 n m e. t c các ph ng án trên u ko úng. 4. Thông tin liên quan n tình tr ng cá nhân, tài chính và ho t ng giao d ch c a khách hàng: Vietnam Stock Exchange Page 1
 2. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Ph i c b o m t và ko c s d ng theo b t c cách nào tác ng n giao d ch a các cá nhân hay doanh nghi p. II. Có th s d ng nh ng thông tin v các l nh ch a c th c hi n c a khách hàng này v n cho khác hàng khác III. có th tác ng n các giao d ch trên tài kho n cá nhân c a h . Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch II c. Ch I và III d. I,II và III 5. Công ty CK ph i tuâ t t t c nh ng nguyên t c sau trong quá trình ho t ng kinh doanh c a mình, ngo i tr : a. u tiên th c hi n l nh c a khách hàng tr c l nh t doanh c a cty. b. Th ng cho khách hàng c a mình khi h m TK m i. c. Duy trì t l v n kh d ng trên t ng v n n u ch nh t i thi u b ng 5% d. l n trên VCSH c a CTCK không c v t quá 6 l n. 6. Nh ng u nào sau ây là các h n ch i v i ng i hành ngh kinh doanh ch ng khoán? I. Ch c phép m TK GD CK cho chính mình t i CTCK n i mình làm vi c. II. không c làm Giám c (T ng Giám c) c a m t t ch c chào bán CK ra công chúng, tr tr ng h p t ch c này là CTCK. III. m gi ch ng ch hành ngh kinh doanh CK trong vòng 2 n m IV. ng th i làm vi c cho hai hay nhi u CTCK Anh ch hãy l a ch n trong các p/án sau: a. Ch I và III b. ch II và III c. Ch I, II và III d. I, II và IV 7. t c nh ng u sau úng v i ho t ng môi gi i ngo i tr : a. CTCK và nhân viên c a cty c phép nh n y quy n c a khách hàng quy t nh và l a ch n ch ng lo i, s l ng, giá c CK, th i m mua CK. b. CTCK ph i q/lý ti n g i GD CK (CK) c a khách hàng tách bi t v i ti n (CK) c a CTCK. c. CTCK ph i công b v m c phí GD CK tr c khi khách hàng th c hi n giao d ch. d. CTCK ch c nh n l nh c a khách hàng có ti n và CK theo quy nh c a UBCKNN và ph i có các bi n pháp c n thi t m b o kh n ng thanh toán c a khách hàng khi l nh GD c th c hi n. 8. i lý nh n l nh c th c hi n các nghi p v sau: a. TK GDCK. b. Nh n l u ký CK c. v n u t CK tr c ti p cho khách hàng d. Nh n l nh và chuy n l nh c a khách hàng v tr s chính ho c chi nhánh. 9. Tr c khi m u n xin m TK m i c ch p thu n ph i có ch ký c a: Vietnam Stock Exchange Page 2
 3. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Khách hàng II. Nhân viên t v n III. Giám c IV. Cán b có th m quy n t i UBCKNN. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch I, II và IV c. Ch I, III và IV d. I, II, III 10. t khách hàng thông báo v i b n h mu n m m t TK và h có th a thu n v i m t nhà t v n c c p phép s thay h t l nh v i b n. b n s yêu c u h có nh ng gi y t gì m TK này? I. n xin m TK m i II. Gi y y quy n III. Th xác minh có ch ký IV. u cam k t giao d ch Anh ch hãy l a ch n trong các p/án d i ây: a. I và II b. I, II và IV c. I, II, III và IV d. Không c m TK này 11. i ph ng th c kh p l nh liên t c, n u NDT t lênh (MP) bán v i giá 95000 vào h th ng. nh c a NDT t bán s c kh p v i m c giá nào khi trên s l nh có s n m t s các l nh mua sau ây: a. 90000 b. 95000 c. 98000 d. 100000 12. i ph ng th c kh p l nh liên t c, n u NDT t l nh th tr ng (MP) mua v i giá 100000 vào th ng. L nh c a NDT t mua s c kh p v i m c giá nào trên s l nh có s n m t s các nh bán sau ây: a. 80000 b. 90000 c. 100000 d. 110000 13. nh LO òi h i nh ng thông tin sau ngo i tr : I. nh mua ho c bán II. Mã s l u ký III. Kh i l ng c phi u IV. Giá V. th t Vietnam Stock Exchange Page 3
 4. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 Anh ch hãy l a ch n m t trong các ph ng án sau: a. I, III, V b. II, III, V c. I, II, III, IV d. I, III, IV, V e. II và IV 14. Phòng nghiên c u c a cty b n v a m i a ra khuy n ngh mua c phi u c a m t cty niêm y t trên TTGDCK. B n ch u trách nhi m q/lý tài kho n giao d ch c a cty. B n mu n mua nh ng c phi u này, b n s làm gì? a. t l nh giao d ch t i m c giá kh p l nh (ATO) b. t m t l nh gi i h n LO) c. n có th t m t l nh cùng v i các khách hàng khác. d. Khách hàng luôn ph i c u tiên. B n ch c t l nh c a mình sau khi khách hàng c a n có c h i t l nh c a mình. 15. Là m t ng i hành ngh Kd CK, UBCKNN cho phép b n: a. Ch c làm vi c t i m t CTCK b. n v a làm vi c cho m t CTCK v a làm vi c cho công ty m c a CTCK ó. c. n có th v a làm vi c cho m t CTCK v a làm cho m t i lý nh n l nh t i m t CTCK khác. d. n có th v a làm vi c cho TTGDCK v a làm vi c cho m t CTCK. 16. Là m t ng i hành ngh KDCK b n c phép: a. Có bao nhiêu TK GD tùy thích t i các CTCK khác nhau. b. n ko c m TKGD t i CTCK c a mình. c. n ch có th m TK t i CTCK b n làm vi c. d. n không c phép m TKGDCK. 17. n nh n c m t l nh t mua 100.000 c phi u XIU t i m c giá 35.100. L nh có giá tr trong tháng. Khách hàng là m t qu ut H ng Kong. n nay ã mua c 15.000 c phi u. Khi n xem xét các l nh tr c khi m c a phiên GD t i TTGDCK hàng ngày b n th y t l n m gi phi u này c a ng i n c ngoài ã t n m c t i a vào phiên GD tr c. B n s ph i làm gì? a. Không làm gì c . ây là m t l nh v n có giá tr do nó ch a hoàn t t. b. Thông báo cho TTGDCK r ng l nh này v n ang t n t i và có th c th c hi n c. Thông báo cho khách hàng bi t r ng hi n h ch c mua thêm c phi u thông qua giao d ch lô ch n. d. Ngay l p t c h y l nh do NDT n c ngoài không th mua thêm lo i c phi u này do ó ph n còn l i trong phi u l nh s b h y. 18. Vào cu i phiên giao d ch b n ang xem xét l i các l nh và các giao d ch ã c th c hi n mà n nh p cho khách hàng. B n th y r ng có m t giao d ch c ghi là 4.000 c phi u XYZ ã c bán v i m c giá 35,200 ng cho ông A. Sau ó b n nh l i r ng ông A t b n m t l nh mua t i m c giá t t nh t. C phi u có giá óng c a là 36.000 ng. B n ph i làm gì? Vietnam Stock Exchange Page 4
 5. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Liên l c v i phòng x lý l nh và yêu c u h chuy n giao d ch này sang TK cá nhân c a n. Ngày giao d ch ti p theo nh p m t l nh m i phiên giao d ch ti p theo v i giá 35,200 ng. II. i cho khách hàng và gi i thích v l i h th ng giao d ch. Hôm sau b n s nh p m t nh mua 4.000 c phi u t i m c giá 35,200 ng. III. Ngay l p t c thông báo cho ng i giám sát c a b n v l i c a b n. Lãnh o c a b n s ngay l p t c thông báo l i này cho TTGDCK. Giao d ch này s c x lý t i TK s a l i. IV. CTCK ph i bù p l nh mua 4000 c phi u t i m c giá 35,200 ng. Khách hàng c thông báo là l nh c a h ã th c hi n. Phiên giao d ch ti p theo CTCK s mua 8000 c phi u t i m c giá t t nh t. S chênh l ch v m c giá s c ghi vào TK s a l i. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I b. II c. II và III d. III và IV. 19. t công ty i chúng c th c hi n vi c mua l i c phi u c a chính mình, ngo i tr : I. ang KD thua l ho c ang có n quá h n. II. phi u c a công ty ang là i t ng chào mua công khai III. ang trong quá trình chào bán c phi u huy ng thêm v n. IV. ang th c hi n tách, g p c phi u Anh ch hãy l a ch n ph ng án d i ây: a. I và II b. I, II và III c. I, II, III và IV d. II, III và IV 20. Khách hàng c a b n g i cho b n th o lu n v vi c t ng giá nhanh c a m t c phi u niêm y t trên TTGDCK trong danh m c u t c a h . Báo chí a tin r ng có th s có m t v chào mua thâu tóm công khai lo i c phi u này trong m t th i gian ng n. Khách hàng c a b n h i r ng h nên làm gì? a. Bán ngay l p t c vì vi c chào mua công khai r t khó kh n và m t nhi u th i gian cc quan qu n lý ch p thu n. b. Khuy ên khách hàng c a b n r ng n u có m t t chào mua công khai, thì bên chào mua ph i công b công khai chi ti t v vi c h s chào mua c phi u trên các ph ng ti n thông tin i chúng tr c th i m d ki n th c hi n. Th i gian chào mua công khai s không ng n h n ba m i ngày. NDT có th quy t nh trong th i gian này. c. chào mua công khai luôn c th c hi n theo c ch giao d ch lô l n trên TTGDCK. Các NDT nh nên bán c phi u c a h cho các nh ch l n h n tích l y c phi u. d. Bán c phi u th t nhanh do vi c giao d ch s b t m d ng trên TTGDCK trong th i gian chào mua công khai. 21. Câu nào sau ây úng nh t? Vietnam Stock Exchange Page 5
 6. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Các NDT nh ng ng i s h u c phi u bu c ph i bán c phi u c a h trong t chào mua công khai. II. Bên chào mua c tr c ti p th c hi n vi c chào mua gi m các chi phí liên quan t i vi c chào mua. III. Sau khi công b công khai v t chào mua, bên chào mua không c thay i ý nh chào mua ã công b , tr tr ng h p b t kh kháng ho c tr ng h p t ng s l ng c phi u ng ký bán nh h n s l ng ng ký mua d ki n ã báo cáo UBCKNN và c ch p thu n rút l i ng ký chào mua. IV. Bên chào mua c phép bán c phi u ã mua trong vòng 3 tháng k t khi k t thúc t chào mua công khai. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I b. I và II c. I và IV d. III 22. CTCK s b ph t t 20 tri u ng n 50 tri u ng n u vi ph m u nào sau ây: I. Không th c hi n nguyên t c u tiên l nh c a khách hàng tr c khi t l nh t doanh c a công ty theo quy nh làm trái l nh c a NDT II. Không thu th p y thông tin v tình hình tài chính, m c tiêu u t , kh n ng ch p nh n r i ro c a khách hàng; không t ch c nh k ánh giá, phân lo i khách hàng v kh ng ch p nh n r i ro. III. Không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho nghi p v Kinh doanh CK t i công ty; không trích l p y qu b o v NDT b i th ng thi t h i cho NDT do s c k thu t và s su t c a nhân viên CTCK gây ra. IV. Th c hi n vi c bán cho khách hàng bán CK khi không s h u mà lu t pháp ch a cho phép. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch II b. Ch I và III c. Ch I, II và III d. I, II, III và IV 23. Ng i hành ngh KDCK ph i ch rõ trên l nh ATO c a khách hàng t t c các thông tin sau, ngo i tr : a. Kh i l ng b. Giá c. CK d. t nh t trng hai phiên giao d ch, n u l nh ch a c th c hi n. 24. BCTC c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ph i: a. c ki m toán b i t ch c ki m toán c l p b. c ki m toán b i t ch c ki m toán c l p c ch p thu n c. c h i ng qu n tr và ban ki m soát thông qua Vietnam Stock Exchange Page 6
 7. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 d. c i h i c ông thông qua. 25. ch c phát hàng, G ho c TG , K toán tr ng và ng i khác có liên quan c a t ch c phát hành, t ch c BLPH, t ch c t v n phát hành, t ch c ki m toán c ch p thu n, ng i ký báo cáo ki m toán và các t ch c, cá nhân xác nh n h s ng ký chào bán ch ng khoán ra công chúng có s gi m o trong h s ng ký chào bán CK ra công chúng, gây thi t h i cho NDT. S ph t t : a. 1% t i 5% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và ình ch t chào bán trong th i h n 45 ngày. b. 5% t i 10% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và h y b t chào bán. c. 10% t i 20% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và h y b t chào bán. d. Toàn b 100% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và b thu h i Gi y ch ng nh n ng ký chào bán. 26. Nh ng hành vi nào sau ây c coi là l ng n th tr ng? I. Tham gia vào các giao d ch mà không làm thay i quy n s h u CK. II. Thông ng v i ng i khác th c hi n vi c mua, bán CK nh m t o ra cung c u gi . III. Tham gia ho c lôi kéo ng i khác liên t c mua, bán thao túng giá CK.f Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch II c. Ch II và III d. I, II và III 27. Nh ng t ch c và cá nhân nào sau y c coi là ng i bi t thông tin n i b ? I. Thành viên HDQT, Ban Ki m soát, GD ho c TGD, PGD ho c PTGD c a cty i chúng, thành viên ban ài di n qu i chúng; II. Ng i ki m toán BCTC c a cty i chúng, qu i chúng. III. CTCK, Cty QLQ và ng i hành ngh kinh doanh CK c a cty. IV. Các c ông l n c a cty i chúng, qu i chúng. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I và II b. Ch III và IV c. Ch I, III và IV d. I, II, III và IV 28. t c nh ng u sau có th c p trong khi làm vi c v i khách hàng ngo i tr : a. So sánh v i các kho n u t khác. b. Cam k t và B o m v l i nhu n c. i ro có th có d. ki n l i nhu n ki m c. 29. Tài li u công khai nh ng thông tin chính xác, trung th c, khách quan liên quan n vi c chào bán ho c niêm y t CK c a t ch c phát hành, nêu chi ti t v t t c các v n liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p giúp cho NDT hi u rõ h n v công ty c g i là: a. Báo cáo tài chính Vietnam Stock Exchange Page 7
 8. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 b. n cáo b ch c. Báo cáo th ng niên d. s ng ký phát hành 30. th ng ki m soát n i b c a CTCK có ch c n ng giám sát tuân th , ch u trách nhi m ki m soát nh ng n i dung sau ngo i tr : a. Th c hi n vi c ki m toán n i b , giám sát t l v n kh d ng và các t l an toàn tài chính. b. Ki m soát vi c tuân th quy trình nghi p v c a các b ph n kinh doanh và ng i hành ngh CK. c. tr các doanh nghi p th c hi n úng các th t c pháp lý trong huy ng v n. d. o qu n, l u gi và m b o tách bi t tài s n c a khách hàng. 31. ông ph thông c nh n c t c v i m c theo quy t nh c a: a. i h i ng c ông b. i ng qu n tr c. Ban Giám c u hành d. toán tr ng e. tc u sai. 32. ông nào trong các lo i c ông d i ây không c c vào H i ng qu n tr : I. ông u ãi bi u quy t II. ông ph thông III. ông u ãi c t c IV. ông u ãi hoàn l i Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II b. II, III c. II, IV d. III, IV e. I, IV 33. CTCP: I. c quy n phát hành CK ra công chúng. II. Ph i phát hành c phi u ph thông III. c quy n l a ch n phát hành ho c không phát hành c phi u ph thông. IV. c quy n l a ch n phát hành ho c không phát hành c phi u u ãi. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, III, IV b. I, II, III c. I, II và IV d. I, II, III và IV 34. Doanh nghi p c quy n phát hành CK theo quy nh c a pháp lu t là: I. CTCP II. Cty TNHH III. Cty nhà n c Vietnam Stock Exchange Page 8
 9. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 IV. Cty h p danh Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II, III và IV b. I, II và IV c. I, III và IV d. I, II và III 35. CTCP th y s n M (có trên 100 NDT ngoài công ty) có k ho ch mua l i c phi u c a chính mình nh m ch ng l i s gi m giá c phi u công ty do công ty ang kinh doanh thua l . Hành ng mua i này là: a. c phép th c hi n b. Không c phép th c hi n c. Ph thu c vào UBCKNN có cho phép/không cho phép. 36. Công ty i chúng ABC chu n b th c hi n vi c phát hành c phi u theo ch ng trình l a ch n cho ng i lao ng trong công ty, t ng s c phi u c phép phát hành so v i v n c ph n ang u hành c a công ty là: a. Không c v t quá 5% b. 5% n 8% c. Không c v t quá 8% d. Không có ph ng án nào chính xác. 37. s ng ký chào bán c phi u c a ngân hàng A ra công chúng ph i có: I. Gi y ng ký chào bán c phi u ra công chúng II. n cáo b ch III. u l c a t ch c phát hành IV. Quy t nh c a i h i ng c ông thông qua ph ng án phát hành và ph ng án s ng v n thu ct t phát hành. V. Gi y ch p thu n c a c quan qu n lý nhà n c có liên quan. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II, III b. I, II, III và IV c. I, II, III và V d. Không có ph ng án nào y h s . 38. Sau nhi u n m ho t ng liên ti p có lãi, H i ng qu n tr Công ty Hoa H ng d ki n chào bán phi u c a mình m r ng kinh doanh (Công ty có VDL là 8 t ng) trên m ng internet. Li u r ng vi c làm c a công ty có ch u s u ch nh c a Lu t CK: a. Có b. Không c. Ch a k t lu n c. 39. t ngày Gi y ch ng nh n chào bán CK ra công chúng có hi u l c, th i h n quy nh cho t ch c phát hành ph i hoàn thành vi c phân ph i c phi u và trái phi u ra công chúng là: I. 30 ngày II. 60 ngày Vietnam Stock Exchange Page 9
 10. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 III. 90 ngày IV. Trên 90 ngày. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. (I) i v i c phi u và (II) i v i trái phi u b. (III) i v i c phi u và ( IV) i v i trái phi u c. (III) i v i c phi u và (II) i v i trái phi u d. (II) i v i c c phi u và trái phi u e. (III) i v i c c phi u và trái phi u 40. Khi x y ra các tr ng h p: Tr ng h p I: Chào mua c phi u có quy n bi u quy t d n n vi c s h u >= 25% s c phi u ang l u hành c a m t công ty i chúng. Tr ng h p 2: Công ty i chúng mua l i c phi u c a chính mình d n n vi c s h u >= 25% c phi u ang l u hành. Thì ph i th c hi n theo hình th c chào mua công khai không trong các ph ng án d i ây” a. Ch có tr ng h p 1 b. Ch có tr ng h p 2 c. hai tr ng h p trên d. t c cac u trên u không úng 41. ch c phát hành chào bán trái phi u chuy n i ra công chúng ph i áp ng các u ki n sau: I. n u l ã góp t i th i m ng ký chào bán t i thi u là 10 t ng tính theo giá tr sách. II. Ho t ng kinh doanh n m li n tr c n m ng ký chào bán ph i có lãi. III. Ph i có t ch c b o lãnh phát hành. IV. Ph i xác nh i di n ng i s h u trái phi u. V. Không c n xác nh i di n ng i s h u trái phi u. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II, III, IV b. I, II, III, IV c. I, II, V d. II, III, IV e. III, IV 42. CTCP mu n niêm y t c phi u trên S Giao d ch ch ng khoán thì tr c tiên công ty ó có ph i là công ty i chúng? a. úng b. Sai c. Tùy tr ng h p c th . 43. t ngày niêm y t, th i gian cam k t n m gi ít nh t 50% c phi u do mình s h u c a các thành viên HDQT, Ban GD, Ban KS, KTT c a các công ty niêm y t là: a. 1/2 n m b. 1 n m c. 2 n m d. 3 n m e. 5 n m Vietnam Stock Exchange Page 10
 11. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 44. Theo các quy nh pháp lý hi n hành, CTCK không c tr c ti p nh n ti n giao d ch ch ng khoán c a khách hàng. Khách hàng c a công ty ph i m tài kho n ti n t i: a. Các ngân hàng l u ký do CTCK l a ch n b. Các ngân hàng th ng m i c. Các ngân hàng th ng m i do CTCK ch n d. Trung tâm L u ký ch ng khoán. 45. Giá chào bán ch ng ch qu m thông th ng: a. Nh h n giá tr tài s n ròng do c u h n ch b. n h n giá tr tài s n ròng do c u l n c. Nh h n giá tr tài s n ròng do phát sinh chi phí qu n lý và phát hành. d. n h n giá tr tài s n ròng do phát sinh chi phí qu n lý và phát hành. e. Có th l n h n ho c nh h n giá tr tài s n ròng mà không có nguyên nhân. 46. t qu giao d ch các lo i ch ng khoán trong các ngày nh sau: Ngày 1/2/N – Ngày u tiên ch ng khoán A, B c niêm y t và giao d ch STT Mã CK Kh i l ng niêm y t ( Giá giao d ch ( nghìn tri u c phi u) ng) 1 A 10 20 2 B 12 21 Ngày 2/2/N: Ch ng khoán C c niêm y t và giao d ch phiên u tiên. K t qu c th : STT Mã CK KL (tri u cp) Giá (Nghìn ng) 1 A 10 21 2 B 12 25 3 C 10 10 Hãy xác nh ch s giá ch ng khoán ngày 2/2/N theo ph ng pháp bình quân gia quy n v i quy n s là ch ng khoán niêm y t. 47. Trong th i gian giao d ch liên t c Vi t Nam, l nh nào s có hi u l c trong các ph ng án sau: a. ATO, LO b. LO, MP c. ATC, MP d. ATO, MP, LO, ATC 48. Gi s có b ng l nh nh sau: Giá tham chi u: 100 Vietnam Stock Exchange Page 11
 12. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 STT T/gian NDT Lo i l nh KL mua Giá mua KL bán Giá bán 1 9h05 B LO 1000 101 2 9h07 A MP 5000 9h50 C LO 2000 102 10h10 D 1000 103 Hãy xác nh s ti n nhà u t A ph i tr , bi t r ng phí giao d ch b ng 0? 49. Gi s có các l nh mua và bán m t lo i ch ng khoán c a các nhà u t trong kh p l nh liên t c nh sau: STT T/gian NDT L nh Giá KL Giá TC 1 9h00 A Bán 101.000 1.000 100.000 2 9h05 B Mua 102.000 300 3 9h06 C Mua 103.000 200 Hãy xác nh k t qu giao d ch (giá và kh i l ng) c a các nhà u t ( A.B và C)? 50. Cho hai tình hu ng giao d ch cùng m t lo i c phi u trong th i gian kh p l nh liên t c nh sau: Tình hu ng 1: STT T/gian L nh Giá KL Giá TC 1 9h00 Bán 101.000 1.000 100.000 9h05 Mua 102.000 1.000 Tình hu ng 2: STT T/gian L nh Giá KL Giá TC 1 9h00 Mua 102.000 1.000 100.000 9h05 Bán 101.000 1.000 Hãy so sánh giá kh p l nh gi a tình hu ng 1 so v i tình hu ng 2 qua các ph ng án sau: a. Cao h n Vietnam Stock Exchange Page 12
 13. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 b. Th p h n c. ng nhau d. Không xác nh c. 51. CTCK A n m gi 11% v n u l c a CTCP B, thì công ty A c th c hi n các nghi p v nào i ây cho công ty B g m: I. v n chào bán ch ng khoán ra công chúng II. Xác nh giá tr công ty III. v n tái c u trúc v n t i u. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch II c. I, II d. I, III e. II, III f. I, II, III 52. Theo quy nh, CTCK luôn ph i m b o m c v n kh d ng trên t ng n u ch nh t i thi u là: I. 3% II. 5% III. 8% IV. 10% V. 15% u không m b o c, thì s b ph t ti n là: a. 10 tri u ng n 20 tri u ng b. 10 tri u ng n 30 tri u ng c. 20 tri u ng n 50 tri u ng d. 20 tri u ng n 70 tri u ng e. 50 tri u ng n 70 tri u ng f. Không có ph ng án nào chính xác. 53. Ng i hành ngh kinh doanh ch ng khoán không c c p l i ch ng ch hành ngh ch ng khoán khi có hành vi d i ây, ngo i tr : a. Công b thông tin sai l ch nh m lôi kéo, xúi gi c mua, bán ch ng khoán ho c công b thông tin không k p th i, y v các s ki n x y ra có nh h ng l n n giá ch ng khoán trên th tr ng. b. d ng thông tin n i b mua, bán ch ng khoán cho chính mình ho c cho ng i khác. c. d ng ti n, ch ng khoán trên tài kho n c a khách hàng khi không c khách hàng y thác. d. d ng b ng i h c gi . 54. Vi c ch p thu n ho c h y b niêm y t ch ng khoán là do: a. giao d ch ch ng khoán b. Trung tâm giao d ch ch ng khoán c. y ban ch ng khoán nhà n c. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: I. a và b II. a, b và c Vietnam Stock Exchange Page 13
 14. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 III. Không có ph ng án nào chính xác IV. Ch a V. Ch b VI. Ch c 55. ch c niêm y t, t ch c t v n niêm y t, t ch c ki m toán c ch p tu n khi tham gia so n th o h s niêm y t có s gi t o trong h s xin phép niêm y t s b ph t ti n t : a. 5 tri u ng n 10 tri u ng b. 10 tri u ng n 20 tri u ng c. 20 tri u ng n 30 tri u ng d. 20 tri u ng n 50 tri u ng e. 30 tri u ng n 70 tri u ng f. Không có khung ph t ti n nào là chính xác. 56. Th tr ng ch ng khoán ang lên giá, c phi u M t ng giá liên t c qua nhi u phiên, nhà t v n khuyên khách hàng c a mình là: a. Mua ngay c phi u M vì d ki n còn t ng giá b. Bán ngay c phi u M vì ã t ng lên nh c. Không nên mua bán gì vì th tr ng ch a n nh d. Ch cung c p y thông tin cho khách hàng và h t quy t nh mua, bán. 57. ông ho c nhóm c ông n m gi t 10% n d i 30% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c : a. 01 thành viên vào H i ng qu n tr b. 02 thành viên vào H i ng qu n tr c. 03 thành viên vào H i ng qu n tr d. 04 thành viên vào H i ng qu n tr e. s ng viên vào H i ng qu n tr 58. Ý ki n ki m toán i v i báo cáo tài chính c a t ch c phát hành và niêm y t: a. Ch p thu n toàn b , n u có ngo i tr ph i là không tr ng y u b. Ch c ngo i tr d i 10% t ng giá tr tài s n; c. Ch p thu n toàn b d. Không ngo i tr quá 50% t ng giá tr tài s n. 59. Nh ng nh n nh nào sau ây là úng i v i NDT ng i r i ro? a. Ng i này ch u t khi m c n bù r i ro cao h n l i nhu n phi r i ro b. Ng i này ch quan tâm t i kh n ng sinh l i c. Ng i này không quan tâm t i m c r i ro d. Ng i này s n sang u t v i kh n ng sinh l i th p kém v i m c r i ro cao. e. a và b. 60. Gi thi t l i nhu n phi r i ro là 5%, NDT ng i r i ro s không u t vào danh m c nào d i ây? a. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.60 và 2% v i xác su t là 0.4 b. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.4 và 2% v i xác su t là 0.6 c. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.3 và 3.75% v i xác su t là 0.7 d. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.2 và 3.75% v i xác su t là 0.8 e. Nhà u t không l a ch n ph ng án A ho c B Vietnam Stock Exchange Page 14
nguon tai.lieu . vn