Xem mẫu

  1. Trường Đại Học Cần Thơ Đề Thi Môn Kinh Tế Lượng (KT113) Khoa Kinh Tế - QTKD Thời Gian: 90 Phút Đề thi gồm 4 câu, được in trên một trang giấy. Sinh viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi. Câu 1: Hãy trả lời một cách ngắn gọn lý do đúng hay sai của những câu sau: a) Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, các ước lượng OLS bị chệch và không hiệu quả. b) Nếu sai số từ mô hình hồi quy OLS thay đổi một cách có hệ thống theo giá trị của các biến giải thích thì có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. c) Sự chuyển đổi sai phân cấp một để khắc phục hiện tượng tự tương quan giả định rằng hệ số tự tương quan ρ = -1. d) Sự bỏ sót những biến quan trọng trong mô hình hồi quy có thể làm cho giá trị Durbin-Watson d có ý nghĩa thống kê. Câu 2: Giả sử ta có mô hình đúng là: Yi = β1 + β2X2i + ui (1) Nhưng ta lại thêm một biến không có liên quan X3 vào mô hình và ước lượng mô hình: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ui (2) a) Giá trị R2 và R2 điều chỉnh của mô hình (2) có lớn hơn của mô hình (1) không? b) Các ước lượng của β1 và β2 trong mô hình (2) có bị chệch không? ˆ ˆ c) Việc thêm vào biến không liên quan X3 có ảnh hưởng đến phương sai của β1 và β 2 không? Câu 3: Từ số liệu của 101 quốc gia về thu nhập bình quân đầu người tính bằng đô la (X) và tuổi thọ trung bình (Y), các nhà kinh tế thu được kết quả hồi quy như sau: Yi = −2 ,4 + 9 ,39 ln X i − 3 ,36[ Di ( ln X i − 7 ) ] ˆ se = (4,73) (0,859) (2,42) R2 = 0,75 trong đó Di = 1 nếu lnXi > 7, và = 0 trong những trường hợp khác. Lưu ý: khi lnXi = 7, Xi = 1097 đô la. a) Theo bạn, lý do của việc dùng dạng ln cho biến thu nhập có thể là gì? b) Ý nghĩa của hệ số 9,39 của biến lnXi có thể là gì ? c) Theo bạn, lý do của việc dùng biến Di(lnXi – 7) trong mô hình có thể là gì ? Bạn giải thích ý nghĩa của hệ số -3,36 trên là gì ? d) Giả sử mức thu nhập bình quân đầu người là 1097 đô la được dùng để chia ranh giới giữa nước giàu và nước nghèo. Bạn sẽ rút ra hàm hồi quy cho riêng những nước giàu và nghèo là gì ?
  2. e) Bạn rút ra được kết luận chung gì từ kết quả hồi quy trên ? Câu 4: Kết quả ước lượng hồi quy giữa giá trị đầu tư/tài sản cố định (dtutscd) của các doanh nghiệp ở Kiên Giang năm 2005 với các biến: tốc độ tăng doanh thu trong năm (ttdthu), lợi nhuận/ tài sản cố định (lnhuan) và lượng tiền vay ngân hàng/tài sản cố định (vay) được cho trong bảng sau: Source | SS df MS Number of obs = 206 -------------+------------------------------ F( 3, 202) = 17.71 Model | 34.0282895 3 11.3427632 Prob > F = 0.0000 Residual | 129.388005 202 .640534677 R-squared = 0.2082 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1965 Total | 163.416294 205 .797152654 Root MSE = .80033 ------------------------------------------------------------------------------ dtutscd | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- ttdthu | .0031646 .0010546 3.00 0.003 .0010852 .0052441 lnhuan | .0391829 .0080057 4.89 0.000 .0233973 .0549684 vay | .1512006 .0466896 3.24 0.001 .0591391 .2432621 _cons | .563265 .0585046 9.63 0.000 .447907 .678623 ------------------------------------------------------------------------------ a) Hãy giải thích kết quả hồi quy này. b) Dấu của các hệ số của các biến có giống với kỳ vọng của bạn không? Giáo viên ra đề Phạm Lê Thông