Xem mẫu

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH HOÄI THI OLYMPIC CAÙC MOÂN KHOA HOÏC MAÙC-LEÂNIN, TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH LAÀN 6 – NAÊM HOÏC 2005 - 2006 -------------------------------------------------------------------------------- ÑEÀ THI SOÁ 1 – Thôøi gian laøm baøi: 75 phuùt. 1. Trieát hoïc Maùc ra ñôøi moät phaàn laø keát quaû keá thöøa tröïc tieáp: a. Theá giôùi quan duy vaät cuûa Heâ-ghen vaø pheùp bieän chöùng cuûa Phô-baùch b. Theá giôùi quan duy vaät cuûa Phô-baùch vaø pheùp bieän chöùng cuûa Heâ-ghen c. Theá giôùi quan duy vaät vaø pheùp bieän chöùng cuûa caû Heâ-ghen vaø Phô-baùch d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 2. Trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph.AÊngghen thöïc hieän laø böôùc ngoaët caùch maïng trong söï phaùt trieån cuûa trieát hoïc. Bieåu hieän vó ñaïi nhaát cuûa böôùc ngoaët caùch maïng ñoù laø: a. Vieäc thay ñoåi caên baûn tính chaát cuûa trieát hoïc, thay ñoåi caên baûn ñoái töôïng cuûa noù vaø moái quan heä cuûa noù ñoái vôùi caùc khoa hoïc khaùc. b. Vieäc gaén boù chaët cheõ giöõa trieát hoïc vôùi phong traøo caùch maïng cuûa giai caáp voâ saûn vaø cuûa quaàn chuùng lao ñoäng. c. Vieäc saùng taïo ra chuû nghóa duy vaät lòch söû laøm thay ñoåi haún quan nieäm cuûa con ngöôøi veà xaõ hoäi. 3. Theo quan ñieåm cuûa Trieát hoïc Maùc-Leânin, vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc laø: a. Vaät chaát vaø yù thöùc b. Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc c. Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc vaø khaû naêng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi 4. Yeáu toá cô baûn nhaát, quan troïng nhaát cuûa yù thöùc laø: a. Tri thöùc b. Tình caûm c. YÙ chí 5. Noäi dung cuûa moái quan heä bieän chöùng giöõa vaät chaát vaø yù thöùc laø: a. Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc b. Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc nhöng trong nhöõng hoaøn caûnh cuï theå yù thöùc coù theå quyeát ñònh trôû laïi vaät chaát c. Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc, yù thöùc coù theå taùc ñoäng trôû laïi vaät chaát thoâng qua hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi 6. Pheùp bieän chöùng duy vaät coù noäi dung heát söùc phong phuù, phaûn aùnh moät caùch khaùi quaùt nhaát noäi dung aáy laø: a. Nguyeân lyù veà moái quan heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï phaùt trieån b. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán, nguyeân lyù veà söï phaùt trieån vaø 3 quy luaät cô baûn (Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp; Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi; Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh) c. Nguyeân lyù veà moái quan heä phoå bieán, nguyeân lyù veà söï phaùt trieån, 3 quy luaät cô baûn vaø 6 caëp phaïm truø (Caùi rieâng vaø caùi chung; Nguyeân nhaân vaø keát quaû; Taát nhieân vaø ngaãu nhieân; Noäi dung vaø hình thöùc; Baûn chaát vaø hieän töôïng; Khaû naêng vaø hieän thöïc) 7. Quan ñieåm toaøn dieän, quan ñieåm lòch söû - cuï theå laø nhöõng quan ñieåm ñöôïc ruùt ra töø: a. Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc b. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán c. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï phaùt trieån 8. Quy luaät ñöôïc coi laø haït nhaân cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät laø: a. Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp b. Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c. Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh 9. Caùch thöùc cuûa söï phaùt trieån laø: a. Ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn b. Söï thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán söï thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c. Quaù trình phuû ñònh caùi cuõ vaø söï ra ñôøi cuûa caùi môùi 10. Quan ñieåm uûng hoä caùi môùi, choáng laïi caùi cuõ, caùi loãi thôøi kìm haõm söï phaùt trieån laø quan ñieåm ñöôïc ruùt ra tröïc tieáp töø: a. Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh caùc maët ñoái laäp b. Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c. Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh 1
  2. 11. Tö töôûng noân noùng, ñoát chaùy giai ñoaïn phaûn aùnh tröïc tieáp vieäc: a. Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp b. Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c. Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh 12. Quan ñieåm phaùt huy tính naêng ñoäng chuû quan bieåu hieän tröïc tieáp söï vaän duïng: a. Noäi dung moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc b. Noäi dung caùc nguyeân lyù cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät c. Noäi dung caùc quy luaät cô baûn cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät 13. Phöông thöùc saûn xuaát goàm: a. Löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát b. Löïc löôïng saûn xuaát, quan heä saûn xuaát vaø cô sôû haï taàng c. Löïc löôïng saûn xuaát, quan heä saûn xuaát, cô sôû haï taàng vaø kieán truùc thöôïng taàng 14. Xeùt cho ñeán cuøng, nhaân toá quan troïng nhaát quyeát ñònh söï thaéng lôïi cuûa moät traät töï xaõ hoäi môùi laø: a. Luaät phaùp c. Heä thoáng chính trò b. Naêng suaát lao ñoäng d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 15. Quan heä saûn xuaát laø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát, noù laø quan heä: a. Toàn taïi chuû quan, bò quy ñònh bôûi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo caùc cô sôû saûn xuaát b. Toàn taïi chuû quan, bò quy ñònh bôûi cheá ñoä chính trò xaõ hoäi c. Toàn taïi khaùch quan, ñoäc laäp vôùi yù thöùc vaø khoâng phuï thuoäc vaøo yù thöùc cuûa con ngöôøi 16. Quan heä giöõ vai troø quyeát ñònh vôùi nhöõng quan heä khaùc trong quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi cuûa quaù trình saûn xuaát laø: a. Quan heä phaân phoái saûn phaåm lao ñoäng b. Quan heä sôû höõu tö lieäu saûn xuaát c. Quan heä toå chöùc, quaûn lyù vaø phaân coâng lao ñoäng 17. Cô sôû haï taàng cuûa moät hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi laø: a. Toaøn boä nhöõng quan heä saûn xuaát taïo thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi b. Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát taïo thaønh cô sôû vaät chaát - kyõ thuaät cuûa xaõ hoäi c. Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát vaø nhöõng con ngöôøi söû duïng noù ñeå tieán haønh caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi 18. Söï phaùt trieån cuûa caùc hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi: a. Laø quaù trình lòch söû töï nhieân b. Laø quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn c. Laø quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa ñaûng caàm quyeàn 19. Ñaëc tröng quan troïng nhaát cuûa giai caáp laø: a. Söï khaùc nhau veà vai troø trong toå chöùc, quaûn lyù quaù trình saûn xuaát b. Söï khaùc nhau veà sôû höõu tö lieäu saûn xuaát c. Söï khaùc nhau veà quan heä phaân phoái cuûa caûi xaõ hoäi 20. Choïn quan ñieåm ñuùng nhaát trong caùc quan ñieåm sau ñaây: a. Ñaáu tranh giai caáp laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi b. Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi c. Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coù giai caáp 21. Nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vôùi thöïc tieãn laø nguyeân taéc ñöôïc ruùt ra tröïc tieáp töø: a. Hoïc thuyeát veà nhaän thöùc b. Hoïc thuyeát hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi c. Hoïc thuyeát veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp 22. Theo söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, thöù töï söï phaùt trieån cuûa caùc hình thöùc coäng ñoàng trong lòch söû laø: a. Boä laïc - Boä toäc - Thò toäc - Daân toäc b. Boä toäc - Thò toäc - Boä laïc - Daân toäc c. Thò toäc - Boä laïc - Boä toäc - Daân toäc 23. Tieâu chuaån quan troïng nhaát ñeå ñaùnh giaù tieán boä xaõ hoäi laø: a. Söï trong saïch vaø vöõng maïnh cuûa boä maùy nhaø nöôùc b. Söï phaùt trieån cuûa phöông thöùc saûn xuaát c. Trình ñoä hoïc vaán, yù thöùc ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa nhaân daân 2
  3. 24. Ñoäng löïc chuû yeáu cuûa tieán boä xaõ hoäi laø: a. Söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát b. Söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc, caûi tieán kyõ thuaät c. Söï phaùt trieån cuûa caùc quan heä quoác teá vaø hôïp taùc quoác teá 25. Baûn chaát cuûa con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a. Noã löïc cuûa moãi caù nhaân c. Neàn giaùo duïc cuûa gia ñình b. Caùc quan heä xaõ hoäi d. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng 26. Neàn taûng cuûa moái quan heä giöõa caù nhaân vaø xaõ hoäi laø: a. Quan heä luaät phaùp c. Quan heä ñaïo ñöùc b. Quan heä lôïi ích d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 27. Haït nhaân cô baûn cuûa quaàn chuùng nhaân daân laø: a. Nhöõng ngöôøi lao ñoäng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát b. Nhöõng boä phaän daân cö choáng laïi giai caáp thoáng trò aùp böùc boùc loät, ñoái khaùng vôùi nhaân daân c. Nhöõng taàng lôùp xaõ hoäi khaùc thuùc ñaåy söï tieán boä xaõ hoäi 28. Chuû theå cuûa lòch söû, löïc löôïng saùng taïo ra lòch söû laø: a. Vó nhaân, laõnh tuï b. Quaàn chuùng nhaân daân c. Nhaân daân lao ñoäng 29. Vaán ñeà cô baûn cuûa Trieát hoïc laø vaán ñeà: a. Quan heä giöõa tö duy vaø toàn taïi b. Khaû naêng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi c. Quan heä giöõa vaät chaát vôùi yù thöùc vaø con ngöôøi coù khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi khoâng? d. Quan heä giöõa vaät chaát vôùi yù thöùc, tinh thaàn vôùi töï nhieän, tö duy vôùi toàn taïi vaø con ngöôøi coù khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi hay khoâng? 30. Thoáng nhaát cuûa hai maët ñoái laäp bieän chöùng laø: a. Söï baøi tröø, gaït boû laãn nhau giöõa hai maët ñoái laäp bieän chöùng b. Söï lieân heä, qui ñònh, xaâm nhaäp vaøo nhau taïo thaønh moät chuû theå thoáng nhaát. c. Hai maët ñoái laäp coù tính chaát, ñaëc ñieåm, khuynh höôùng phaùt trieån traùi ngöôïc nhau. d. Quaù trình caùi môùi ra ñôøi thay theá caùi cuõ. 31. Ví duï naøo döôùi ñaây veà chaát laø ñuùng: a. Chaát cuûa caùi nhaø laø xi maêng, gaïch, theùp b. Chaát cuûa xí nghieäp laø coâng nhaân, maùy moùc, saûn phaåm. c. Chaát laø söï toát, xaáu cuûa söï vaät, laø hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng con ngöôøi d. Caû ba ñeàu sai. 32. Haøng hoùa laø: a. Saûn phaåm cuûa lao ñoäng ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi b. Saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoûa maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua mua baùn. c. Saûn phaåm ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng. d. Saûn phaåm duøng ñeå trao ñoåi vôùi ngöôøi khaùc. 33. Giaù trò cuûa haøng hoùa ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a. Söï khan hieám cuûa haøng hoùa b. Coâng duïng cuûa haøng hoùa c. Söï hao phí söùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi. d. Lao ñoäng tröøu töôïng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa. 34. Tö baûn laø: a. Tieàn vaø maùy moùc thieát bò b. Giaù trò doâi ra ngoaøi söùc lao ñoäng c. Tieàn coù khaû naêng taêng leân d. Giaù trò mang laïi giaù trò thaëng dö baèng caùch boùc loät lao ñoäng laøm thueâ. 35. Lôïi nhuaän: a. Laø tyû leä phaàn laõi treân toång soá tö baûn ñaàu tö b. Hình thöùc bieán töôùng cuûa giaù trò thaëng döï 3
  4. c. Laø khoaûn tieàn coâng maø doanh nhaân töï traû cho mình d. Hieäu soá giöõa giaù trò haøng hoùa vaø chi phí saûn xuaát 36. Taêng tröôûng kinh teá, phaùt trieån kinh teá vaø tieán boä xaõ hoäi laø: a. Ñoàng nghóa c. Khoâng ñoàng nghóa b. Traùi ngöôïc nhau d. Coù lieân heä vôùi nhau vaø laøm ñieàu kieän cho nhau. 37. Phaân phoái theo lao ñoäng laø: a. Lao ñoäng ngang nhau, traû coâng baèng nhau. b. Phaân phoái theo soá löôïng lao ñoäng vaø chaát löôïng lao ñoäng ñaõ coáng hieán cho xaõ hoäi. c. Phaân phoái theo söùc lao ñoäng. d. Traû coâng lao ñoäng theo naêng suaát lao ñoäng. 38. Vieäc saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa phaûi ñöôïc tieán haønh döïa treân cô sôû: a. Hao phí thôøi gian lao ñoäng caàn thieát b. Hao phí thôøi gian lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa c. Hao phí thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát d. Hao phí lao ñoäng quaù khöù vaø lao ñoäng soáng cuûa ngöôøi saûn xuaát. 39. Neáu nhaø tö baûn traû tieàn coâng theo ñuùng giaù trò söùc lao ñoäng thì coù boùc loät ñöôïc giaù trò thaëng dö (m) khoâng? a. Khoâng c. Coù b. Bò loã voán d. Khoâng loã, khoâng laõi 40. Trong neàn kinh teá theo ñònh höôùng XHCN, thaønh phaàn kinh teá naøo ñoùng vai troø chuû ñaïo? a. Kinh teá Nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå (noøng coát laø hôïp taùc xaõ) b. Kinh teá quoác doanh c. Kinh teá Nhaø nöôùc d. Kinh teá taäp theå 41. Nguoàn voán nöôùc ngoaøi naøo döôùi ñaây maø ta coù nghóa vuï phaûi traû nôï? a. FDI vaø ODA b. FDI (ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi) c. ODA (vieän trôï phaùt trieån theo chöông trình) d. Voán lieân doanh cuûa nöôùc ngoaøi 42. Haõy keå teân caùc loaïi hình sôû höõu cô baûn ôû nöôùc ta? a. Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu taäp theå, sôû höõu tö nhaân, sôû höõu hoãn hôïp b. Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu tö nhaân, sôû höõu hoãn hôïp c. Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu taäp theå, sôû höõu tö nhaân d. Sôû höõu nhaø nöôùc, sôû höõu hôïp taùc, sôû höõu taäp theå 43. Tieâu chí cô baûn ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû xaây döïng quan heä saûn xuaát xaõ hoäi chuû nghóa laø: a. Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, caûi thieän ñôøi soáng b. Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi c. Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, caûi thieän ñôøi soáng, thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi. d. Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø cuûng coá quan heä saûn xuaát. 44. Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laàn thöù IX xaùc ñònh moâ hình kinh teá khaùi quaùt trong thôøi kyø quaù ñoä ôû nöôùc ta laø: a. Kinh teá nhieàu thaønh phaàn b. Kinh teá keá hoaïch hoùa ñònh höôùng XHCN c. Kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng XHCN d. Kinh teá nhieàu thaønh phaàn coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc theo ñònh höôùng XHCN 45. Giaù caû haøng hoùa laø gì? a. Giaù trò cuûa haøng hoùa c. Quan heä veà löôïng giöõa haøng vaø tieàn b. Bieåu hieän baèng tieàn cuûa giaù trò haøng hoùa d. Toång cuûa chi phí saûn xuaát vaø lôïi nhuaän 46. Tieàn teä laø: a. Thöôùc ño giaù trò cuûa haøng hoùa b. Phöông tieän löu thoâng trong vieäc trao ñoåi haøng hoùa c. Haøng hoùa ñaëc bieät ñoùng vai troø laø vaät ngang giaù chung d. Tieàn giaáy, tieàn vaøng vaø ngoaïi teä 47. Vai troø cuûa maùy moùc trong quaù trình saûn xuaát giaù trò thaëng dö: a. Maùy moùc laø nguoàn goác chuû yeáu taïo ra thaëng dö b. Maùy moùc chæ laø tieàn teä vaät chaát cho vieäc taïo ra thaëng dö 4
  5. c. Maùy moùc cuøng vôùi söùc lao ñoäng ñeàu taïo ra thaëng dö d. Maùy moùc laø yeáu toá quyeát ñònh. 48. Neàn kinh teá tri thöùc ñöôïc xem laø: a. Moät phöông thöùc saûn xuaát môùi b. Moät hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi môùi c. Moät giai ñoaïn phaùt trieån cuûa CNTB hieän ñaïi d. Moät naác thang phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát 49. Moái quan heä giöõa noäi löïc vaø ngoaïi löïc trong phaùt trieån kinh teá nöôùc ta laø: a. Noäi löïc laø chính b. Ngoaïi löïc laø chính trong thôøi kyø ñaàu ñeå phaù vôõ caùi voøng luaån quaãn cuûa söï ngheøo ñoùi c. Noäi löïc laø chính, ngoaïi löïc laø raát quan troïng trong thôøi kyø ñaàu d. Noäi löïc vaø ngoaïi löïc ñeàu quan troïng nhö nhau. 50. Kinh teá thò tröôøng laø: a. Kieåu toå chöùc kinh teá tieán boä cuûa loaøi ngöôøi b. Saûn phaåm rieâng coù cuûa phöông thöùc saûn xuaát TBCN c. Ñoái laäp vôùi neàn kinh teá XHCN d. Thaønh töïu cuûa neàn vaên minh nhaân loaïi vaø khoâng ñoái laäp vôùi CNXH. 51. Saûn phaåm haøng hoùa mang 2 thuoäc tính laø do saûn xuaát haøng hoùa coù tính 2 maët: a. Lao ñoäng tö nhaân vaø lao ñoäng xaõ hoäi c. Lao ñoäng cuï theå vaø lao ñoäng tröøu töôïng b. Lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoùa. d. Lao ñoäng tröøu töôïng vaø lao ñoäng phöùc taïp. 52. Giaù caû thò tröôøng cuûa haøng hoùa ñöôïc xaùc dònh bôûi: a. Giaù trò cuûa haøng hoùa. c. Cung vaø caàu veà haøng hoùa. b. Soá löôïng tieàn teä trong löu thoâng. d. Caû a, b vaø c. 53. Taùc phaåm naøo cuûa Nguyeãn AÙi Quoác ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu tieân ôû Paris vaøo naêm 1925? a. Con roàng tre c. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp b. Ñöôøng Kaùch Meänh d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 54. Naêm 1925 Nguyeãn AÙi Quoác ñaõ saùng laäp Hoäi Vieät Nam caùch maïng thanh nieân treân cô sôû caûi toå toå chöùc naøo? a. Vieät Nam nghóa ñoaøn c. Hoäi Phuïc Vieät b. Taâm taâm xaõ d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 55. Xeáp theo thöù töï thôøi gian buøng noå (töø tröôùc ñeán sau) 3 söï kieän sau: a. Khôûi nghóa Baéc Sôn - Binh bieán Ñoâ Löông - Khôûi nghóa Nam kyø b. Khôûi nghóa Nam Kyø - Khôûi nghóa Baéc Sôn - Binh bieán Ñoâ Löông c. Binh bieán Ñoâ Löông - Khôûi nghóa Baéc Sôn - Khôûi nghóa Nam Kyø 56. Ñeå taäp hôïp moïi taàng lôùp nhaân daân ñaùnh Phaùp ñuoåi Nhaät giaønh ñoäc laäp, hoäi nghò Trung öông Ñaûng laàn thöù 8 (5/1941) ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp toå chöùc naøo? a. Vieät Nam ñoäc laäp ñoàng minh c. Hoäi Lieân hieäp quoác daân Vieät Nam b. Ñaûng Daân chuû Vieät Nam d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 57. Tröôùc Caùch maïng Thaùng Taùm 1945, nôi naøo laø caên cöù ñòa chính cuûa caùch maïng caû nöôùc vaø ñöôïc xem laø hình aûnh thu nhoû cuûa nöôùc Vieät Nam môùi? a. Khu giaûi phoùng Vieät Baéc c. Caên cöù Baéc Sôn - Vuõ Nhai b. Caên cöù Cao - Baéc – Laïng d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 58. Sau Caùch maïng Thaùng Taùm 1945, nhieäm vuï “cuûng coá chính quyeàn, choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, dieät tröø noäi phaûn, caûi thieän ñôøi soáng cho nhaân daân” ñöôïc Ñaûng ñeà ra trong baûn chæ thò naøo? a. Chæ thò “Toaøn daân khaùng chieán” c. Chæ thò “Ñoaøn keát choáng xaâm laêng” b. Chæ thò “Khaùng chieán kieán quoác” d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 59. Phong traøo Ñoàng Khôûi ôû mieàn Nam noå ra ñaàu tieân taïi ñòa phöông naøo? a. Moû Caøy (Beán Tre) c. Ba Tri (Beán Tre) b. Hoùc Moân (Gia Ñònh) d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 60. Baèng chieán thaéng naøo quaân daân mieàn Nam ñaõ laøm phaù saûn veà cô baûn chieán löôïc chieán tranh ñaëc bieät cuûa Myõ? a. Chieán thaéng AÁp Baéc c. Chieán thaéng Ba Gia b. Chieán thaéng Bình Giaõ d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 61. Cuoäc tieán coâng chieán löôïc 1972 cuûa quaân daân mieàn Nam ñaõ choïc thuûng 3 phoøng tuyeán maïnh nhaát cuûa ñòch ôû nhöõng ñòa baøn naøo? 5
  6. a. Quaûng Trò, Ñoâng Nam Boä, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long c. Taây Nguyeân, Ñoâng Nam Boä, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long b. Quaûng Trò, Taây Nguyeân, Ñoâng Nam Boä d. Taây Nguyeân, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 62. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX (2001) laø ñaïi hoäi coù chuû ñeà gì? a. Trí tueä, Daân chuû, Ñoaøn keát, Ñoåi môùi c. Daân chuû, Kyû cöông, Tình thöông, Traùch nhieäm b. Phaùt trieån kinh teá, coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 63. Baûn chaát cuûa chuû nghóa tö baûn ‘Laø moät con ñæa coù 1 caùi voøi baùm vaøo gia caáp voâ saûn ôû chính quoác vaø 1 caùi voøi khaùc baùm vaøo giai caáp voâ saûn ôû thuoäc ñòa. Neáu muoán gieát con vaät aáy, ngöôøi ta phaûi ñoàng thôøi caét caû hai voøi. Neáu ngöôøi ta chæ caét moät voøi thoâi thì caùi voøi coøn laïi kia vaãn tieáp truïc huùt maùu cuûa giaùi caáp voâ saûn, con vaät vaãn tieáp tuïc soáng vaø caùi voøi bò caét ñöùt laïi seõ moïc ra.’Caâu noùi ñoù ôû trong taùc phaåm naøo cuûa Nguyeãn AÙi Quoác? a. Con roàng tre c. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp b. Ñöôøng Kaùch meänh d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 64. Caùc baøi giaûng cuûa Nguyeãn AÙi Quoác taïi Trung Quoác ñöôïc Boä tuyeân truyeàn cuûa Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc taäp hôïp laïi vaø xuaát baûn thaønh taùc phaåm gì? a. Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân phaùp c. Con roàng tre b. Ñöôøng Kaùch meänh d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 65. ‘Ñieàu mong muoán cuoái cuøng cuûa toâi laø toaøn ñaûng, toaøn daân ta ñoaøn keát phaán ñaáu, xaây döïng 1 nöôùc Vieät Nam hoaø bình, thoáng nhaát, ñoäc laäp, daân chuû vaø giaøu maïnh, vaø goùp phaàn xöùng ñaùng vaøo söï nghieäp caùch maïng theá giôùi’ Caâu noùi treân ñöôïc ghi ôû ñaâu? a. Baøi vieát ‘Caùch maïng Thaùng Möôøi vó ñaïi ñaõ môû ra con ñöôøng giaûi phoùng cho caùc daân toäc’ b. Taùc phaåm ‘Caùch maïng Thaùng Möôøi vaø söï nghieäp giaûi phoùng caùc daân toäc phöông Ñoâng’ c. Taùc phaåm ‘Lieân Xoâ vó ñaïi’ d. Baûn Di chuùc 66. ‘Ñoaøn keát laø moät truyeàn thoáng cöïc kyø quyù baùu cuûa ñaûng ta cuûa daân ta. Caùc ñoàng chí töø Trung öông ñeán caùc chi boä caàn phaûi giöõ gìn söï ñoaøn keát nhaát trí cuûa ñaûng nhö giöõ gìn con ngöôi cuûa maét mình’ Caâu noùi treân cuûa Hoà Chí Minh ôû ñaâu? a. Ñaïo ñöùc caùch maïng c. Söûa ñoåi loái laøm vieäc b. Thöôøng thöùc chính trò d. Baûn Di chuùc 67. Boái caûnh quoác teá luùc Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ra ñôøi coù hai maâu thuaãn cô baûn. Trong ba maâu thuaãn döôùi ñaây maâu thuaãn naøo laø khoâng phuø hôïp vôøi thôøi kyø naøy? a. Maâu thuaãn giöõa tö saûn vaø voâ saûn b. Maâu thuaãn giöõa caùc daân toäc thuoäc ñòa vôùi chuû nghóa ñeá quoác thöïc daân c. Maâu thuaãn giöõa ñeá quoác vôùi ñeá quoác 68. Nguyeãn AÙi Quoác ñöôïc baàu laøm bí thö kieâm phuï traùch coâng vieäc taøi chính cuûa toå chöùc naøo? a. Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc c. Taân vieät caùch maïng Ñaûng b. Vieät nam thanh nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi d. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng. 69. Hoà Chí Minh vieát “Cuõng nhö ngoïc caøng maøi caøng saùng, vaøng caøng luyeän caøng trong”. Caâu noùi treân ôû taùc phaåm naøo cuûa Baùc? a. Ñöôøng Kaùch meänh c. Ñaïo ñöùc caùch maïng b. Naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, queùt saïch chuû nghóa caù nhaân. d. Lieân xoâ vó ñaïi. 70. “Ñaûng ta laø moät Ñaûng caàm quyeàn. Moãi Ñaûng vieân vaø caùn boä phaûi thaät söï thaám nhuaàn ñaïo ñöùc caùch maïng, thaät söï caàn kieäm lieâm chính, chí coâng voâ tö. Phaûi giöõ gìn Ñaûng ta thaät trong saïch, phaûi xöùng ñaùng laø ngöôøi laõnh ñaïo, laø ngöôøi ñaày tôù thaät trung thaønh cuûa nhaân daân” caâu noùi treân cuûa Hoà Chí Minh ôû trong taùc phaåm naøo cuûa Ngöôøi? a. Ñaïo ñöùc caùch maïng c. Ñöôøng Kaùch meänh b. Baûn Di chuùc d. Söûa ñoåi loái laøm vieäc 71. Khaùi nieäm “ Chuû nghóa xaõ hoäi “ coù yù nghóa gì ? a. Laø phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân choáng laïi cheá ñoä tö höõu b. Laø öôùc mô cuûa nhaân daân veà moät xaõ hoäi toát ñeïp hôn c. Laø cheá ñoä xaõ hoäi maø nhaân daân xaây döïng treân thöïc teá döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng cuûa GCCN d. Caû ba ñeàu ñuùng 72. Xeùt veà phöông thöùc lao ñoäng, phöông thöùc saûn xuaát thì ñaâu laø ñaëc tröng cô baûn khi noùi veà giai caáp coâng nhaân ? a. Laø giai caáp bò aùp böùc boùc loät. b. Laø giai caáp coù soá löôïng ñoâng trong daân cö c. Laø giai caáp tröïc tieáp, giaùn tieáp vaän haønh caùc coâng cuï saûn xuaát coù tính chaát coâng nghieäp ngaøy caøng hieän ñaïi d. Caû ba ñeàu ñuùng 6
  7. 73. Xeùt vò trí trong Quan heä Saûn xuaát tö baûn, giai caáp coâng nhaân coù ñaëc tröng cô baûn gì? a. Chieám soá ñoâng trong daân cö, khoâng coù taøi saûn. b. Tröïc tieáp taïo ra cuûa caûi vaät chaát cho XH c. Khoâng coù tö lieäu saûn xuaát, ñi laøm thueâ, bò boùc loät giaù trò thaëng dö. d. Caû 3 ñeàu ñuùng. 74. Caùch maïng XHCN buøng noå xuaát phaùt töø nguyeân nhaân khaùch quan naøo a. Do söï xuaát hieän chính Ñaûng cuûa Giai caáp coâng nhaân c. Do soá löôïng coâng nhaân ngaøy caøng taêng b. Do söï phaùt trieån cuûa Löïc löôïng saûn xuaát d. Do söï mong muoán cuûa Giai caáp coâng nhaân 75. Xeùt ôû goùc ñoä xaõ hoäi - chính trò, ñaëc ñieåm cuûa Thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH laø gì a. Khoâng coøn giai caáp, ñaáu tranh giai caáp b. Khoâng coøn nhieàu hình thöc sôû höõu, khoâng coøn nhieàu thaønh phaàn kinh teá c. Söï toàn taïi ñan xen vaø ñaáu tranh giöõa nhaân toá môùi vaø taøn tích cuûa xaõ hoäi cuõ treân caùc lónh vöïc d. Caû ba ñeàu ñuùng 76. “Khaùi nieäm daân chuû”û xuaát hieän laàn ñaàu ôû thôøi ñieåm naøo cuûa lòch söû loaøi ngöôøi a. ÔÛ thôøi kyø coâng xaõ nguyeân thuûy c. ÔÛ thôøi kyø cheá ñoä chieám höõu noâ leä ra ñôøi b. ÔÛ thôøi kyø CNTB ra ñôøi d. ÔÛ thôøi kyø CNXH ra ñôøi 77. Giai caáp naøo giöõ vai troø chi phoái neàn daân chuû a. Giai caáp coù soá löôïng ñoâng trong daân cö c. Giai caáp coù trình ñoä vaên hoùa cao b. Giai caáp naém giöõ phaàn lôùn Tö lieäu Saûn xuaát cuûa xaõ hoäi d. Caû ba ñeà ñuùng 78. Neàn daân chuû XHCN khaùc vôùi caùc neàn daân chuû ñaõ coù trong lòch söû ôû ñieåm cô baûn naøo a. Laø neàn daân chuû khoâng coù giôùi haïn c. Laø neàn daân chuû cuûa ngöôøi lao ñoäng b. Laø neàn daân chuû cuûa moïi ngöôøi d. Caû ba ñeàu ñuùng 79. Trong caáu truùc cuûa heä thoáng chính trò thì boä phaän naøo laø chuû theå a. Ñaûng coäng saûn c. Nhaø nöôùc XHCN b. Nhaân daân (thoâng qua caùc ñoaøn theå cuûa mình ) d. Caû ba ñeàu ñuùng 80. Caùc coäng ñoàng hôïp thaønh cô caáu xaõ hoäi, coäng ñoàng naøo giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc hình thaønh caùc quan heä XH a. Cô caáu daân toäc c. Cô caáu giai caáp b. Cô caáu ngheà nghieäp d. Cô caáu toân giaùo 81. Noäi dung chính trò cuûa söï lieân minh Coâng nhaân, noâng daân, trí thöùc laø gì a. Xaây döïng cô sôû vaät chaát – kyõ thuaät cuûa CNXH b. Giöõ vöõng ñoäc laäp daân toäc vaø ñònh höôùng leân CNXH c. Taêng tröôûng kinh teá phaûi gaén lieàn vôùi tieán boä xaõ hoäi, coâng baèng xaõ hoäi 82. ÔÛ phöông Ñoâng daân toäc ra ñôøi do söï taùc ñoäng cuûa yeáu toá cô baûn naøo a. Söï phaùt trieån maïnh veà kinh teá c. Do nhu caàu ñaáu tranh döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc b. Do coù chung tieáng noùi d. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng 83. Trong nhöõng noäi dung sau, noäi dung naøo ñöôïc coi laø tö töôûng cô baûn trong “Cöông lónh daân toäc” cuûa Ñaûng coäng saûn: a. Caùc daân toäc bò aùp böùc treân toaøn theá giôùi ñoaøn keát laïi c. Caùc daân toäc hoaøn toaøn bình ñaúng b. Caùc daân toäc ñöôïc quyeàn töï quyeát d. Lieân hieäp coâng nhaân taát caû caùc daân toäc 84. Quoác gia coù nhieàu daân toäc thì giaûi quyeát vaán ñeà naøo ñöôïc coi laø coù yù nghóa cô baûn ñeå caùc daân toäc thöïc söï bình ñaúng: a. Naâng cao trình ñoä vaên hoùa c. Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát b. Khaéc phuïc söï cheânh leäch veà trình ñoä phaùt trieån kinh teá d. Giaùo duïc chuû nghóa yeâu nöôùc 85. Trong chính saùch daân toäc cuûa Ñaûng ta thì vaán ñeà naøo ñöôïc coi laø “ cöïc kyø quan troïng” a. Phaùt trieån kinh teá haøng hoùa ôû vuøng daân toäc thieåu soá b. Toân troïng lôïi ích , truyeàn thoáng, vaên hoùa, ngoân ngöõ, phong tuïc taäp quaùn… c. Phaùt huy truyeàn thoáng ñoaøn keát d. Taêng cöôøng ñaøo taïo caùn boä daân toäc thieåu soá. 86. Theo quan ñieåm cuûa Chuû nghóa Maùc Leânin, baûn chaát toân giaùo laø gì a. Laø söï phaûn aùnh toàn taïi xaõ hoäi b. Laø söï phaûn aùnh nhöõng hoang töôûng cuûa hieän thöïc khaùch quan c. Laø söï phaûn aùnh nieàm vui, noãi buoàn cuûa con ngöôøi d. Laø söï phaûn aùnh sai laàm hieän thöïc khaùch quan 7
  8. 87. Vì sao noùi toân giaùo laø phaïm truø lòch söû a. Vì noù coù soá löôïng tín ñoà raát ñoâng vaø toàn taïi ôû caùc quoác gia b. Vì noù phaûn aùnh khaùt voïng cuûa con ngöôøi c. Vì noù chæ ra ñôøi, toàn taïi trong moät giai ñoaïn nhaát ñònh cuûa lòch söû loaøi ngöôøi d. Vì noù ra ñôøi raát sôùm vaø phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi 88. Vì sao noùi toân giaùo coù tính chính trò a. Vì toân giaùo coù nhöõng giaù trò toát veà ñaïo ñöùc b. Vì toân giaùo höôùng con ngöôøi ñeán theá giôùi hö aûo, khoâng coù thöïc c. Vì toân giaùo bò caùc giai caáp thoáng trò lôïi duïng ñeå phuïc vuï lôïi ích cuûa mình d. Caû ba ñeàu ñuùng 89. Khi noùi xoùa boû maët chính trò cuûa toân giaùo thì phaûi hieåu nhö theá naøo a. Xoùa boû maët hö aûo cuûa toân giaùo b. Xoùa boû söï toàn taïi cuûa toân giaùo c. Xoùa boû giaùo lyù, giaùo luaät vaø leã nghi cuûa toân giaùo d. Xoùa boû nhöõng keû ñang lôïi duïng toân giaùo vaøo muïc ñích chính trò 90. Hoân nhaân moät vôï moät choàng xuaát hieän ôû thôøi kyø naøo cuûa lòch söû loaøi ngöôøi a. Coâng xaõ nguyeân thuûy c. Chieám höõu noâ leä b. Phong kieán d. Tö baûn 91. Vì sao Ñaûng ta khoâng thöïc hieän ña ñaûng ñoái laäp a. Vì nhaân daân ta khoâng muoán nhieàu Ñaûng b. Vì nöôùc ta khoâng xuaát hieän löïc löôïng chính trò ñoái laäp vôùi ÑCS c. Vì Ñaûng ta khoâng muôùn chia seû quyeàn löïc d. Vì nöôùc ta khoâng roái loaïn veà chính trò. 92. Khi gia nhaäp WTO, möùc thueá ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø: a. 15% c. 12% b. 16% d. 14% 93. Trang web chính thöùc cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø: a. www.dcsvn.org.vn c. www.cpv.org.vn b. www.dcsvn.gov.vn d. www.cpv.gov.vn 94. Toång Bí thö Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, Chuû tòch nöôùc, Thuû töôùng, Chuû tòch Quoác hoäi nöôùc ta laàn löôït laø: a. Traàn Ñöùc Löông, Noâng Ñöùc Maïnh, Nguyeãn Vaên An, Phan Vaên Khaûi b. Noâng Ñöùc Maïnh, Nguyeãn Vaên An, Phan Vaên Khaûi, Traàn Ñöùc Löông. c. Noâng Ñöùc Maïnh, Traàn Ñöùc Löông, Phan Vaên Khaûi, Nguyeãn Vaên An. d. Traàn Ñöùc Löông, Noâng Ñöùc Maïnh, Nguyeãn Vaên An, Phan Vaên Khaûi 95. Ñeán heát thaùng 10.2005, xuaát khaåu deät may sang Myõ ñaõ ñaït: a. Hôn 1 tyû USD c. Hôn 1,5 tyû USD b. Hôn 1,8 tyû USD d. Hôn 2 tyû USD. 96. Luaät Giaùo duïc naêm 2005 ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 14.6.2005 coù hieäu löïc keå töø: a. 15 ngaøy sau khi ñaêng Coâng baùo. c. 01.01.2005. b. 14.6.2005. d. 01.01.2006. 97. Toång saûn phaåm trong nöôùc 6 thaùng ñaàu naêm 2005 öôùc tính taêng so vôùi cuõng kyø naêm tröôùc laø: a. 6,63% c. 7,63% b. 8,63% d. 9,63% 98. Nhöõng yeáu toá cô baûn coù theå taïo ra söï khaùc bieät giöõa caùc neàn vaên hoaù: a. Thôøi gian c. Ngoân ngöõ b. Tín ngöôõng d. Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng 99. Tính ñeán ngaøy 11.10.2005, dòch cuùm gia caàm ñaõ lan ra: a. 7 tænh thaønh c. 8 tænh thaønh b. 9 tænh thaønh d. 10 tænh thaønh. 100. Nguoàn thu chuû yeáu cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc laø: a. Thueá c. Baùn daàu thoâ b. Phaàn huøn cuûa nhaø nöôùc trong caùc coâng ty coå phaàn. d. Thu nhaäp töø nöôùc ngoaøi. 8
nguon tai.lieu . vn