Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ----------------------------------------------------- ĐỀ THI SỐ 2 - LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC MÔN THI : KỸ THUẬT LẬP TRÌNH THỜI GIAN : 180 PHÚT  * Câu 1 (1.5đ) Viết chương trình "TÍNH TIỀN CƯỚC GỞI THƯ": nhập vào mã nước và trọng lượng thư, hiện ra tiền cước phải trả. Biết rằng trọng luợng thư từ 5 gam trở xuống không tính theo gam và cũng không tính theo nước gởi mà luôn tính 15000đ. Trọng lượng thư trên 5 gam sẽ tính theo bảng giá sau: Nước Gía mỗi gam trên 5g và Gía mỗi gam trên 10g và Gía mỗi gam trên 20g gởi nhỏ hơn hay bằng 10g nhỏ hơn hay bằng 20g Mỹ 5000 3000 2000 Pháp 4000 2500 1000 Đức 3500 1200 500 Nơi khác 2000 500 100 Ví dụ: - Thư gởi đi bất cứ nước nào, nếu trọng luợng thư là 1g, 2g,..,5g thì đều tính tiền cước là 15000đ. - Nếu trọng lượng thư là 7g và gởi đi Mỹ thì tiền cước là: 15000+ 2*5000=25000đ * Câu 2 (0.75đ) Viết hàm tính giá trị trung bình của các số nguyên trong mảng hai chiều có m hàng, n cột . Hàm trả về giá trị trung bình đã tính được. * Câu 3 (1.5đ) Cho dãy số an như sau: a0 =0; a1 =1; an = an-1 - 2*an-2. (n>1) Hãy viết chương trình tính số hạng thứ n bằng hai cách: a) Sử dụng kỹ thuật đệ qui. b) Không sử dụng kỹ thuật đệ qui. * Câu 4 (2.25đ) Viết chương trình giải hệ phương trình gồm n phương trình và n ẩn, có dạng sau: a1,1 x1 + a1,2 x2 + … + a1,n-1 xn-1 + a1,n xn = b1 … an-1,n-1 xn-1 + an-1,n xn = bn-1 an,n xn = bn (các ai,j khác 0) * Câu 5 (1.5đ) Viết chương trình liệt kê tất cả các dãy nhị phân chiều dài là n và có số bit 0 là số lẻ. * Câu 6 (2.5đ) Viết chương trình trừ hai ma trận, biết rằng ma trận được lưu trong file văn bản và ma trận hiệu cũng được ghi trong file văn bản. Chương trình cần viết các hàm sau: hàm nhập ma trận ghi vào
  2. file; hàm đọc file ma trận, xuất ra màn hình; hàm trừ hai file ma trận, kết qủa lưu vào file ma trận; hàm main. Biết rằng file ma trận có dạng sau: 2 3 153 312 Hàng đầu có hai số nguyên là số hàng, số cột của ma trận. Các hàng tiếp theo là dữ liệu của ma trận. - Hết -