Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm học 2019-2020 - Trường...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề thi được biên soạn bởi trường Tiểu học Hermann Gmeiner nhằm giúp học sinh tự rèn luyện kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp đến. Đặc biệt đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình biên soạn đề thi, các bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán của học sinh lớp 2.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.34 M, số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC HERMANN GMEINER             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1    LỚP 2                            .                                                                   NĂM HỌC : 2019 ­2020 MÔN THI:  TOÁN ­ LỚP 2 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên : …………………………….…….……...…. Lớp : ……… ĐIỂM LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ, GIÁO. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. I. PhÇn Tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt trong mçi c©u sau: Câu 1: Số tròn chục liền trước của 99 là:         A. 98          B. 100            C. 90               D. 80 Câu 2:  Tuần này, thứ tư là ngày 24 tháng 12 .Thứ tư tuần trước là ngày nào?   A. Ngay 17 thang 12 ̀ ́                              B. Ngày 15 tháng 12  C. Ngày 16 th áng 12.                            D.    Ngày 14 tháng 12.   + 8 Câu3:   Số điền vào ô trống trong phép tính là: 67 A. 75          B. 59  C. 69                 D. 49 Câu 4:  9dm 5 cm – 79 cm =  ……       A.  70cm                       B. 16 dm                  C. 26cm                      D. 16 cm Câu 5: Số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số trừ là số lớn nhất có 1  chữ số. Hiệu là: A. 89          B. 90   C. 90                           D. 91 Câu 6: Kết quả của phép tính: 100 – 42 + 28 là: A. 90                      B. 76                        C. 86                 D.  70 Câu7: 15 giờ hay:……….
  2. A. 5 giờ           B.  4 giờ                     C.   3 giờ              D. 2 giờ II. PHẦN TỰ  LUẬN: Câu 1:  a. Đặt tính rồi tính:   58 + 17   46 + 49   100 – 54  75 – 38 ................. .................. ...................         .................... ................. .................. ...................         .................... ................. .................. ...................         .................... Câu 2: Tìm x:            a.  92 ­ x  = 45                                        b.  x ­ 35 = 67 ­ 29                 .....................................                           ............................................        .......................................                          .............................................        ........................................                         ............................................. Câu 3:  Khối Hai của trường Tiểu học Hermann có 65 học sinh nữ. Số học sinh  nam nhiều hơn số học sinh nữ là 19 bạn. Hỏi khối Hai có bao nhiêu bạn học sinh  nam? Bài giải: ...........................................................................................................................……...... ...........................................................................................................................……...... ...........................................................................................................................….......... Câu 4: Hình vẽ bên. ­ Có .... . hình tứ giác ­ Có ...... .hình tam giác
  3.                    Đáp án: Toán  2 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1(0,5đ) Câu 2(0,5đ) Câu 3(0,5đ) Câu 4(0,5đ) Câu 5(1đ) Câu 6(0,5đ) Câu 7(0,5đ) C B D D A C C   II. PHẦN TỰ  LUẬN: 1. Câu 1: (2đ) Mỗi phép tính đúng 0,5đ. 2. Câu 2: (2đ) Mỗi câu đúng được 0,5đ 3. Câu 3 (2đ): Lời giải: 0,5đ                      Phép tính đúng 1đ                      Đáp số đúng 0,5đ 4. Có 5 hình tam giác. 5 hình tứ giác

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ