Xem mẫu

  1. PHÒNG GD&ĐT xxxxx xxxxx KIỂM TRA HỌC KỲ I ­ NĂM HỌC 2019­2020 TRƯỜNG TH xxx xxxx xxx MÔN TOÁN ĐỀ 1 HỌC SINH KHỐI 2 Ngày kiểm tra:……… (Đề gồm có 02 trang) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: DANH TRẦN NGỌC BÍCH Lớp: 23 Điểm Nhận xét bài kiểm tra Ghi bằng số Ghi bằng chữ Câu 1: Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được ba hình tứ giác Câu 2. Cho hình vẽ ­ Số hình chữ nhật là …………hình Câu 3: Cho hình vẽ bên. ­ Có ........ hình tứ giác ­ Có ........ hình tam giác Câu 4: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?       A. 1                B. 2               C. 3              D. 4   
  2. Câu 5. Cho hình vẽ     ­ Hình vẽ có………. hình tam giác   ­ Hình vẽ có………. hình tứ giác Câu 6: Cho hình vẽ a) Có …… hình tam giác. b) Có …... hình tứ giác Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Cho hình vẽ bên:   a) Có ...... hình tam giác   b) Có ...... hình tứ giác  Câu 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ̀ ̃ ươi đây: Trong hinh ve d ́ a) Co … hinh tam giac. ́ ̀ ́ ́ ̀ ư giac. b) Co … hinh t ́ ́ Câu 9: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Có bao nhiêu hình chữ nhật? A. 3 hình B. 4 hình C. 5 hình Câu 10: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng để được thêm 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác
  3.            
  4. Câu 11: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?        A. 1                 B. 2             C. 3              D. 4    Câu 12: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Trong hình bên có mấy hình tam giác ? A. 2 tam giác. B. 3 tam giác. C. 4 tam giác. D. 5 tam giác.