Xem mẫu

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LÂM ĐỒNG LỚP 9 THCS NĂM 2010 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang,gồm 05 câu) Môn thi: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 01.04.2010 I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI: (6 điểm) Câu 1: (4 điểm) Trình bày tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mỹ bị suy giảm? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau “ chiến tranh lạnh”. II. LỊCH SỬ VIỆT NAM: (14 điểm) Câu 1: (4 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884. Câu 2: (6 điểm) Lập niên biểu những sự kiện chính trong diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Câu 3: (4 điểm) Trình bày chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm1954. -------- HẾT -------- Giám thị không giải thích gì thêm.