Xem mẫu

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ                   HÀ NỘI Năm học 2010 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC          Môn thi: TIN HỌC          Ngày thi: 30/3/2011          Thời gian làm bài: 150 phút                                                                                                    (Đề thi gồm 02 trang)  Câu 1. Trang sách ( 8 điểm) :                                                           Tên t   ệp chương trình : CAU1.*     Một quyển sách có N trang, các trang được đánh số từ 1 đến N. Yêu cầu: Nhập số nguyên dương N  và đưa ra màn hình các thông tin sau, liên quan đến các  số dùng để ghi số thứ tự các trang của quyển sách trên: ­ Dòng 1: in ra số lượng các trang sách vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5. ­ Dòng 2: in ra tổng tất cả các chữ số của trang sách thứ N. ­ Dòng 3: in ra số lượng các chữ số 1 đã được dùng để ghi. ­ Dòng 4: in ra danh sách các số hoàn thiện có trong các trang sách. Biết rằng số hoàn thiện là  số có tổng các ước khác nó bằng chính nó, ví dụ số 6 là hoàn thiện vì 6 = 1 + 2 + 3, Nếu  không có số nào thì in ra 0. Dữ liệu:  Vào từ tệp văn bản CAU1.INP chứa số N. Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU1.OUT các dòng theo yêu cầu đề bài. Ví dụ:  CAU1.INP CAU1.OUT Giải thích 31 2 ­ Có 15 và 30 chia hết cho cả 3 và 5 4 ­ 31 có 3+1=4 14 ­ từ 1 đến 31 có 14 trang chứa số 1 6 28 ­ 2 số hoàn thiện là 6 và 28  Câu 2: Khuyến mãi (6 điểm)                                                                         Tên file ch   ương trình :    CAU2.*     Mẹ của bạn Bình đến 1 cửa hàng để mua giấy cho công ty. May mắn cho mẹ Bình, hiện cửa  hàng đang có 2 hình thức khuyến mãi khi mua các mặt hàng về giấy. Nếu mua N tập giấy thì  được tặng thêm 1 tập hoặc mua K tập thì chỉ phải trả số tiền cho K­1 tập. Số tiền mà cơ  quan đưa cho mẹ Bình là A ngàn đồng, giá mỗi tập giấy là B ngàn đồng Yêu cầu: Giúp mẹ Bình tính số tập giấy nhiều nhất có thể mua được khi: a) Không áp dụng các hình thức khuyến mãi nào b) Áp dụng các hình thức khuyến mãi trên. Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CAU2.INP:  ­ 4 số nguyên dương N, K, A, B ()  Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CAU2.OUT: ­ Dòng 1: đáp số câu a; ­ Dòng 2: đáp số câu b.  Ví dụ: CAU2.INP CAU2.OUT Giải thích 4 4 13 2 6 + Mua 6 tập hết 12 ngàn 8 + Hai lần áp dụng hình thức 2 để mua 8 tập hết 12 ngàn
  2.  Câu 3:  S   ố siêu nguyên tố  (6 đi   ểm)                                                      Tên file ch   ương trình :     CAU3.* Số siêu nguyên tố có N chữ số là số nguyên tố mà khi lần lượt xóa đi các chữ số tận cùng bên  phải của nó (xóa tối đa N­1 chữ số) thì phần còn lại tương ứng vẫn tạo thành các số nguyên  tố. Chẳng hạn số 7193 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 7193;719;71;7 đều là các số  nguyên tố. Yêu cầu: Nhập một số nguyên N (1