Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2000-2001 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Lịch sử Bảng B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 12/3/2001. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 ĐIỂM) Câu 1. (9 điểm) Anh (chị) hãy nêu và phân tích những điểm chính trong con đường cứu nước do lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho nhân dân Việt Nam. Câu 2. (5 điểm) Lập bảng kê về các tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam từ năm 1930 đến 1954 theo các nội dung sau: Số TT Tên tổ chức Thời gian hoạt Chủ trương lớn Kết quả hoạt Mặt trận động động LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 ĐIỂM) Câu 1. (4 điểm) Trình bày và phân tích những biến đổi về các mặt chính trị, xã hội của các nước trong khu vực Đông Nam Á trước và sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Câu 2. (2 điểm) Việc Việt Nam gia nhập ASEAN: Quá trình, thời cơ và thách thức cho dân tộc. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 29/01/2008 Câu 1 (2,5 điểm) Trình bày sự khác nhau về điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếu trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Câu 2 (3,0 điểm) Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào? Nêu những điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến sự lựa chọn ấy. Câu 3 (3,0 điểm) Trên cơ sở phân tích đối tượng, mục tiêu, lực lượng và ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936- 1939, hãy nhận xét tính chất phong trào đó. Câu 4 (3,0 điểm)
  2. Trong thời kỳ 1954-1975, Việt Nam trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào? Câu 5 (3,0 điểm) Hãy đánh giá những thắng lợi quân sự của quân và dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị và ký kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Câu 6 (3,0 điểm) Nêu nhiệm vụ và tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Câu 7 (2,5 điểm) Phân tích chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội lần thứ VII (7-1935) và giải thích nguyên nhân dẫn tới chủ trương đó. SỞ GD-ĐT Bình Dương KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC: 2007 – 2008 -MÔN: LỊCH SỬ A/ Phần Lịch sử thế giới : (6 điểm) Câu 1 : a) Những nội dung chủ yếu của Hội nghị cấp cao I-an-ta, sự hình thành thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. b) Phân tích những nguyên nhân dẫn tới sự sụo đổ của trật tự hai cực I-an-ta? B/ Phần Lịch sử Việt Nam : (14 điểm) Câu 2: (5 điểm) Trình bày những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2/1930? Câu 3: (9 điểm) So sánh và phân tích điều kiện lịch sử, chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lựoc của Đảng trong thời kì 1939 - 1945 với điều kiện lịch sử, chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong thời kì 1936 - 1939? SỞ GD-ĐT Bình Dương KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC: 2007 – 2008 A/ Phần Lịch sử thế giới : (6 điểm) Câu 1 : Sự phát triển của nền kinh tế Nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân của sự phát triển, theo em nguyên nhân nào là nguyên nhân chính? Nền kinh tế Nhật Bản có những hạn chế gì? B/ Phần Lịch sử Việt Nam (14 điểm) Câu 2 :
  3. a) Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (ngày 19/12/1946) ? b) Phân tích nội dung cơ bản trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" (ngày 22/12/1946) của Đảng ta ? Tác dụng của những chính sách đó đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Câu 3 : (7 điểm) a) Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân - 1975 Đảng ta đã đề ra chủ trương và kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam như thế nào? b) Trình bày diễn biến chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng. nêu ý nghĩa củatừng chiến dịch KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - NĂM HỌC: 2006 – 2007 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) I/. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (10 điểm) Câu 1: (3 điểm) Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945) đã phát triển như thế nào? (thí sinh cần nêu ít nhất 3 sự kiện cho mỗi giai đoạn). Câu 2 :(4 điểm) - Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Liên Xô và Mỹ đã xây dựng kinh tế trong những hoàn cảnh lịch sử như thế nào? - Cho biết những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng kinh tế ở Liên Xô và Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nữa đầu những năm 70. Nêu nhận xét. Câu 3 :(3 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung chủ yếu của hội nghị I-an-ta. Những quyết định tại hội nghị cấp cao I-an-ta đã tác động đến tình hình thế giới như thế nào? II/ LỊCH SỬ VIÊT NAM (10 điểm) Câu 1 :(6 điểm)
  4. Thí sinh hoàn thiện bảng sau về phong trào Cách mạng 1930 – 1931 và cao trào dân chủ 1936 -1939. Phong trào Cách mạng Cao trào dân chủ 1930 - 1931 1936 -1939 Mục tiêu đấu tranh Lực lượng tham gia Phương pháp và hình thức đấu tranh Kết quả và ý nghĩa Câu 2 : (4 điểm) Tại sao Đảng cộng sản Đông Dương lại chủ chương thành lập Mặt trận Việt Minh. Từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời, các phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân ta phát triển như thế nào Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 25/2/2009 Câu 1: (2,5đ) Nhận xét về khuynh hướng chính trị, kết cục và ý nghĩa của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Câu 2: (2,5đ) Phân tích ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Câu 3: (3đ) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền đc xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng ta. Câu 4: (3đ) Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực hay kô? Tại sao? Câu 5: (3đ) Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta phải thực hiện phương
  5. châm đánh lâu dài? Câu 6: (3đ) Phân tích điều kiên bùng nổ và ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam Việt Nam (1959 - 1960) Câu 7: (3đ) Trình bày và nhận xét về sự phân chia khu vực anhe hưởng và sự xung đột Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến giữa những năm 70 (thế kỉ XX) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHỐI 12 THPT - NĂM HỌC 2008-2009 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút ................................................................................................................. A. Lịch sử Việt Nam (14 điểm) Câu 1. (4 điểm) So sánh phong trào Cần Vương (1885-1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) trên các mặt: mục tiêu đấu tranh, lực lượng lãnh đạo, qui mô phong trào và phương thức đấu tranh. Câu 2. (4 điểm) Từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 đến trước đông - xuân 1953-1954, quân ta đã giữ thế chủ động đánh địch như thế nào trên chiến trường chính Bắc Bộ? Câu 3. (6 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu diễn ra từ sau Hiệp định Giơnevơ (7-1954) đến giữa 1965, chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. B- Lịch sử thế giới (6 điểm) Câu 1. (4 điểm) Nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng Chiến tranh lạnh giữa hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Câu 2. (2 điểm) Những nhân tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới vào nửa cuối thế kỷ XX UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2005-2006 MÔN: LỊCH SỬ vòng 1 Đề thi chính thức ( 150 phút không kể thời gian giao đề) ....................................................................................................................................
  6. A- Lịch sử Việt Nam ( 14 điểm) Câu 1: 5 điểm Những yếu tố nào chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyển Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn, sáng tạo, thấm đượm tính dân tộc và nhân văn? Câu 2: 3,5 điểm Trong "Tuyên ngôn độc lập" (2-9-1945) có đoạn viết: " Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập". Căn cứ vào những cơ sở nào mà Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy? ( Lịch sử lớp 12, tập II, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1999, trang 65) Câu 3: 5,5 điểm Cuộc kháng chiến chống Pháp ( 1945-1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ ( 1954-1975)? B/ Lịch sử thế giới (6 điểm) Câu 1: 2 điểm Hãy cho biết những sự kiện lịch sử sau đây diễn ra ở nước nào trong thời kỳ thứ nhất của lịch sử thế giới cận đại. Đánh dấu X vào cột có tên nước đó. Nước Anh Pháp Nga M Nhậ Đức Italia ỹ t Sự kiện lịch sử Cải cách nông nô Minh Trị duy tân Chiến tranh li khai 1861-1865 Thống nhất đất nước "từ dưới lên" Thống nhất đất nước "từ trên xuống" Nơi thành lập Quốc tế thứ nhất Câu 2: 4 điểm Trình bày chính sách đối ngoại của các nước Mỹ, Anh, Đức, Nhật từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến 1991 và tác động của các chính sách đó đối với tình hình thế giới. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2005-2006 MÔN: LỊCH SỬ vòng 2 Đề thi chính thức ( 150 phút không kể thời gian giao đề) .................................................................................................................................... A- Lịch sử Việt Nam ( 14 điểm) Câu 1: 5 điểm Chứng minh trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX diễn ra với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng. Câu 2: 3 điểm Trong mỗi nhóm sự kiện lịch sử dưới đây, hãy chọn ba sự kiện có mối quan hệ gần gũi với nhau và nêu ngắn gọn mối quan hệ ấy. 1- Phong trào công nhân 1926-1929; phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936- 1939, cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945. 2- Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (3-1945), Hội nghị toàn quốc của Đảng ( từ 13 đến 15- 8-1945), Quốc dân đại hội Tân trào (16, 17-8-1945), tổng khởi nghĩa tháng 8-1945.
  7. 3- Chiến thắng Việt Bắc (1947), chiến thắng Nghĩa Lộ (1948), chiến thắng Biên Giới (1950), chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). Câu 3: 6 điểm Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã giữ vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975)? B/ Lịch sử thế giới Câu 1: 4 điểm Quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay trải qua những thời kỳ nào? Nêu đặc điểm của từng thời kỳ. Câu 2 : 2 điểm Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của đất nước Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay?. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SÓC TRĂNG Năm học 2008 – 2009 ---oOo--- -------///------- Đề chính thức Môn: Lịch sử - Lớp 12 (Thời gian 180 phút, không kể phát đề) _____________ Đề thi này có một trang A. Lịch sử Việt Nam: (12 điểm) Câu 1: (4 điểm) Hiệp ước Nhâm Tuất (05-06-1862) giữa Pháp và triều đình nhà Nguyễn được ký kết trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung cơ bản và hậu quả của hiệp ước? Câu 2 : (6 điểm) Trình bày những quan điểm cơ bản về chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu 3: ( 2 điểm) Tại sao nói: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam”? B. Lịch sử thế giới: (8 điểm) Câu 4 : (4 điểm) Hãy nêu nội dung cơ bản các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc Lào từ 1945 đến 1975? Những sự kiện lịch sử tiêu biểu nào thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ?
  8. Câu 5 : (4 điểm) Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa. Tại sao nói: Toàn cầu hóa vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? WTO tên gọi của tổ chức quốc tế nào? Việt Nam gia nhập WTO vào thời gian nào, tại đâu ? SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT Năm học: 2008 – 2009 Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút(không kể thời gian giao đề) A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm) Câu 1(3 điểm). Qua phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX em hãy: - Cho biết chiếu Cần vương được phát ra trong bối cảnh nào? - Trình bày các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương theo bảng sau: Tên cuộc khởi nghĩa Thời gian Lãnh đạo Địa bàn hoạt động chủ yếu chính - Nhận xét về phong trào. Câu 2:(3 điểm). Hãy phân tích khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp? Câu 3:(3điểm) Tại sao nói Hội nghị Trung ương đảng cộng sản Đông Dương lần thứ VIII(5/1941) đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Việt Nam trong thời kì mới (1939 -1945)? Câu 4 :(3 điểm). Từ giữa những năm 20 của thế kỉ XX phong trào cách mạng Việt Nam diễn ra mạnh mẽ. Hãy làm rõ các khuynh hướng cách mạng diễn ra trong thời kì này? Câu 5: (2 điểm) Phong trào dân chủ 1936 – 1939 diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước như thế nào? B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI(6 điểm) Câu 1:(3 điểm) Hãy phân tích sự tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỉ thuật đến nhân loại hiện nay? Cơ hội và thách thức cuả Việt Nam khi cuộc cách mạng khoa học – kỉ thuật tiếp tục diễn ra. Câu 2: (3điểm). Năm1991 chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu hoàn toàn sụp đổ. Em hãy: - Làm rõ nguyên nhân sụp đổ. - Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã để lại cho các nước đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội những bài học kinh nghiệm gì?