Xem mẫu

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO   ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Năm học 2004 ­ 2005 Môn thi:                 Tin học Ngày thi:                 30 – 03 – 2004 Thời gian làm bài:  150 phút Quy định chung: ­ các chương trình lập ra có tên là CAU?.PAS ­ Thí   sinh   không   được   ghi   ten,   số   báo   danh   trong  chương trình. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Câu 1 (8đ): các phân số Nhập vào bàn phím hai số nguyên dương M và N (1 
  2. Nhập vào bàn phím 3 số nguyên dương N, K, S ( 1