Xem mẫu

TRƯỜNG THCS HÒA THANH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> MÔN : VẬT LÍ 7<br /> Thời gian: 45 phút<br /> (không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> ĐỀ :<br /> Câu 1(2đ): a) Vật nhiễm điện có tính chất gì?<br /> b) Dòng điện là gì? Nêu các tác dụng của dòng điện.<br /> Câu 2 (3đ): Cho biết dụng cụ nào để đo cường độ dòng điện của một vật? Nêu quy<br /> tắc dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện.<br /> Câu 3 (1đ): Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (pin), 1 bóng đèn, dây<br /> dẫn, công tắc đóng và biểu thị chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó .<br /> Câu 4 (2đ): Đổi đơn vị của các câu sau đây:<br /> a) 121mA = ….. A<br /> <br /> c) 394mV = ….. V<br /> <br /> b) 1,2 A<br /> <br /> d) 4kV = …...V<br /> <br /> = …….mA<br /> <br /> Câu 5 (2đ): Cho mạch điện như hình vẽ sau :<br /> +<br /> <br /> -<br /> <br /> K<br /> <br /> Đ1<br /> <br /> Đ2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> Biết các hiệu điện thế tại 2 điểm 2 và 3 của đèn 2 là U 23 = 3,2V; hiệu điện thế tại<br /> 2 điểm 1 và 3 của đèn 1, 2 là U 13 = 6,6V. Hãy tính U12.<br /> <br /> HẾT<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> MÔN : VẬT LÍ 7<br /> ĐÁP ÁN<br /> Câu 1:<br /> a/ Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.<br /> b/ - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.<br /> - Các tác dụng của dòng điện: tác dụng nhiệt , tác dụng phát sáng, tác dụng từ,<br /> tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí.<br /> Câu 2:<br /> Dụng cụ đo cường độ dòng điện là ampe kế.<br /> - Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp với vật cần đo.<br /> - Điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0. Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần<br /> đo.<br /> - Mắc ampe kế vào mạch điện sao cho dòng điện đi vào chốt dương (+) và đi ra<br /> khỏi chốt âm(-) của ampe kế ( chốt dương ampe kế nối với cực dương (+) của<br /> nguồn điện, chốt âm (-) của ampe kế với vật cần đo).<br /> Câu 3:<br /> K<br /> <br /> Câu 4:<br /> a/0,121A<br /> Câu 5:<br /> Cho biết:<br /> U23= 3,2V<br /> U13 = 6,6V<br /> U12=?(V)<br /> <br /> +<br /> <br /> ĐIỂM<br /> 2đ<br /> 0,5đ<br /> 1,5đ<br /> <br /> 3đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 1đ<br /> 1đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> -<br /> <br /> 2đ<br /> b/ 1200mA<br /> <br /> c/ 0,394V<br /> <br /> d/ 4000V<br /> 2đ<br /> <br /> Giải<br /> Gọi U12 là hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2 là:<br /> Theo đoạn mạch mắc nối tiếp:<br /> U13 = U 12 + U23=> U12 = U 13 - U 23 = 6,6 – 3,2= 3,4 (V)<br /> Đáp số : 3,4V<br /> Tổng : 5 câu<br /> <br /> 10đ<br /> <br />